Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): MARIBORSKA CESTA 037
Naziv ali firma: ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2360
Kraj: RADLJE OB DRAVI
Matična številka: 5054893000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o postopkih javnega naročanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( ZEPDSV ) Ur.list RS, št. 40/2006.• Zakon o javnih naročilih /ZJN-1/ (Ur.l. RS, 2/2004) • Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe, ki oddajo javno ponudbo na razpisu za javna naročila ZD Radlje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbira najboljšega dobavitelja .
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatke iz kadrovske evidence hranimo trajno,
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika .
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Firma oz. ime ponudnika, pravnoorganizacijska oblike,naslov ponudnika, številka poslovnega računa, banka, ime in priimek kontaktne osebe, ime in priimek ter naziv odgovorne osebe za podpis pogodbe, elektronski naslov, telefon in fax, davčna številka ponudnika, matična številka ponudnika, i
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci naročnika • Državna revizijska komisija • Računsko sodišče.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpis podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. V nočnem času je dostop omejen z elektronskim varovanjem objektov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Zdravstvenega doma Radlje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izvajalcih obrambe in zaščite

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( ZEPDSV ) Ur.list RS, št. 40/2006.• Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izvrševalci nalog s področja obrambe in zaščite.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo zaradi urejanje obveznosti v skladu obrambno zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatke iz evidence hranimo trajno,.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika .
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki , zadolžitve ter drugi podatki na podlagi predpisov s področja obrambe in zaščite.
 • Uporabniki zbirke: • Kadrovska služba zavoda • drugi uporabniki , ki imajo za pridobivanju osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko omaro. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpis podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. V nočnem času je dostop omejen z elektronskim varovanjem objektov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Zdravstvenega doma Radlje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja .

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ( ZZPPZ ), Uradni list RS, št. 65/00.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci – invalidi dela, ki uveljavljajo v zavodu pravice iz preostale dela zmožnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 18.in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.59/99 )
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek zavarovanca, EMŠO, spol, datum rojstva,stalno bivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba,podlaga zavarovanja, sektor, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, datum prenehanja pravice, številka zadeve, zdravstvene omejitve.
 • Uporabniki zbirke: • osebni izbrani zdravnik in drugi zdravstveni delavci in sodelavci • kadrovska služba in računovodstvo • zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Natančen opis varovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljalec je Zdravstveni dom Radlje, izhaja iz Pravilnika o varovanju osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva v ZD Radlje ob Dravi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca patronažne in zdravstvene nege na domu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ( ZZPPZ ), Uradni list RS, št. 65/00.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Varovanci od rojstva do smrti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje dela patronažne zdravstvene nege.
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 18.in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.59/99 )
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni datum, EMŠO, prebivališče, poklic, št. zdrav.zavar., družinska, socialna anamneza, diagnoze, terapije, nega na domu, izbrani zdravnik, evidenca kroničnih bolnikov in starostnikov,, evidenca nosečnic in porodnic ter novorojenčkov, izvajanje zdravstvene vzgoje.
 • Uporabniki zbirke: • bolniki • osebni izbrani zdravnik in drugi zdravstveni delavci po njegovem pooblastilu • izvajalci zdravstvene nege • Inštitut za varovanje zdravja R Slovenije • Zavod za zdravstveno varstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Natančen opis varovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljalec je Zdravstveni dom Radlje, izhaja iz Pravilnika o varovanju osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva v ZD Radlje ob Dravi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

5. Osnovna medicinska dokumentacija

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( ZEPDSV ) Ur. list RS, št. 40/2006.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: bolniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnovno medicinsko dokumentacijo uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva. Osnovna medicinska dokumentacija služi tudi kot vir podatkov za evidence opredeljene v zakonu in v tem pravilniku.
 • Rok hrambe (neobvezno): Zobozdravstveni kartoni trajno. Zdravstveni kartoni in popis bolezni 10 let po smrti bolnika. Ostala osnovna medicinska dokumentacija 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 18 .in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.59/99 )
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, Datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege;
 • Uporabniki zbirke: • bolniki • osebni izbrani zdravnik in drugi zdravstveni delavci po njegovem pooblastilu • drugi uporabniki , ki imajo za pridobivanju osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Natančen opis varovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je Zdravstveni dom Radlje, izhaja iz Pravilnika o varovanju osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva v ZD Radlje ob Dravi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

6. Evidenca osnovnega zdravstvenega varstva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( ZEPDSV ) Ur.list RS, št. 40/2006.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje dela v okviru osnovnega zdravstvenega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po smrti bolnika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 18.in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.59/99 )
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Stik,,dogodek, proces ( diagnoza bolezni-stanja, opravljeno delo, napotitev, pobudnik za napotitev, nezmožnost za delo, dejavniki tveganja za poslabšanje zdravja), načrtovani stiki.
 • Uporabniki zbirke: • bolniki • osebni izbrani zdravnik in drugi zdravstveni delavci po njegovem pooblastilu • Zavod za zdravstveno varstvo • Inštitut za varovanje zdravja R Slovenije • Zavod za zdravstveno zavarovanje • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Natančen opis varovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljalec je Zdravstveni dom Radlje, izhaja iz Pravilnika o varovanju osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva v ZD Radlje ob Dravi. .
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

7. Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva odraslih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ ), Uradni list RS, št. 65/00.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovanci: Ženske od 45. do 70.leta starosti Mošk8i od 35. do 60. leta starosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva odraslih.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po smrti bolnika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 18.in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.59/99 )
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, št.zdravstvenega zavarovanja, življenjski slog, krvne preiskave, krvni tlak, antropometrijske meritve, podatki o opravljenem preventivnem pregledu, napotitve.
 • Uporabniki zbirke: • bolniki • osebni izbrani zdravnik in drugi zdravstveni delavci po njegovem pooblastilu • Inštitut za varovanje zdravja R Slovenije • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Natančen opis varovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljalec je Zdravstveni dom Radlje, izhaja iz Pravilnika o varovanju osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva v ZD Radlje ob Dravi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

8. Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva otrok, starih od 0 - 6 let

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ( ZZPPZ ), Uradni list RS, št. 65/00.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci v starosti 1,3,6,9, 12,18 mesecev: otroci stari 3 in 5 let.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva otrok,starih od 0 – 6 let.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po smrti bolnika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 18.in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.59/99 )
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni datum, EMŠO,prebivališče, št. zdrav. Zavarovanja, podatki o rezultatih preventivnih pregledov, podatki o opravljenem preventivnem delu.
 • Uporabniki zbirke: • bolniki • osebni izbrani zdravnik in drugi zdravstveni delavci po njegovem pooblastilu • Inštitut za varovanje zdravja R Slovenije • Zavod za zdravstveno varstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko omaro. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpis podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. V nočnem času je dostop omejen z elektronskim varovanjem objektov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Zdravstvenega doma Radlje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Natančen opis varovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljalec je Zdravstveni dom Radlje, izhaja iz Pravilnika o varovanju osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva v ZD Radlje ob Dravi.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

9. Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ( ZZPPZ ), Uradni list RS, št. 65/00.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Predšolski otroci, otroci v 1.,3.,5. razredu osnovne šole in 1., 3. letniku srednje šole.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po smrti bolnika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 18.in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.59/99 )
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni datum, EMŠO,prebivališče, št. zdrav. Zavarovanja, podatki o rezultatih preventivnih pregledov, podatki o opravljenem preventivnem delu.
 • Uporabniki zbirke: • bolniki • osebni izbrani zdravnik in drugi zdravstveni delavci po njegovem pooblastilu • Inštitut za varovanje zdravja R Slovenije • Zavod za zdravstveno varstvo • ZZZS • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Natančen opis varovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljalec je Zdravstveni dom Radlje, izhaja iz Pravilnika o varovanju osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva v ZD Radlje ob Dravi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

10. Evidenca o boleznih in stanjih ugotavljanja v specialistično ambulantni dejavnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ( ZZPPZ ), Uradni list RS, št. 65/00.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: bolniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in proučevanje obravnav bolezni v ambulantno-specialistični dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 18.in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.59/99 )
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, občina stalnega bivališča, vrsta diagnoze in diagnoza, postopek.
 • Uporabniki zbirke: • bolniki • osebni izbrani zdravnik in drugi zdravstveni delavci po njegovem pooblastilu • Inštitut za varovanje zdravja R Slovenije • Zavod za zdravstveno varstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Natančen opis varovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljalec je Zdravstveni dom Radlje, izhaja iz Pravilnika o varovanju osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva v ZD Radlje ob Dravi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

11. Evidenca obveznikov cepljenja in izvajanje cepljenja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ( ZZPPZ ), Uradni list RS, št. 65/00.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: bolniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in vrednotenje cepljenja in zagotavljanje podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 18.in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.59/99 )
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja,ime in priimek, datum rojstva, podatki o bivališču,, datum dogodka ( cepljenje, prekinitev, odklonitev, kontraindikacija,- začasna, trajna, odselitev, izostanek),vrsta cepljenja, način in mesto aplikacije, proizvajalec, podatki o embalaži, ddatum veljavnosti, serija cepiva, količina-doza, kontraindikacije ( začasne, trajne ), postvakcinalni pojavi, naziv zdravstvenega zavoda, podatki o zdravniku.
 • Uporabniki zbirke: • bolniki • osebni izbrani zdravnik in drugi zdravstveni delavci po njegovem pooblastilu • Inštitut za varovanje zdravja R Slovenije • Zavod za zdravstveno varstvo • Zavod za zdravstveno zavarovanje • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Natančen opis varovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljalec je Zdravstveni dom Radlje, izhaja iz Pravilnika o varovanju osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva v ZD Radlje ob Dravi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

12. Evidenca nalezljivih bolezni

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ( ZZPPZ ), Uradni list RS, št. 65/00.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: bolniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje pojava nalezljivih bolezni,njihovih značilnosti in ovrednotenje izvedenih ukrepov ter zagotavljanje informacij.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 18.in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.59/99 )
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO,Številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, naslov zaposlitve oz.kolektiva, področje dela, diagnoza, odvzeti vzorci, povzročitelj, datum in kraj dogodka, način ugotovitve bolezni, način pojavljanja, identiteta kontaktov,podatki o cepljenju, hospitalizaciji, izolaciji, izvedenih ukrepih, datumu smrti, podatki o epidemiji,: kraj, datum začetka, ugotovitve, konca,, vrsta epidemije,klinična slika, povzročitelj, viti okužbe, poti širjenja, število obolelih, starost zbolelih, število hospitaliziranih, število umrlih, odvzeti vzorci, rezultati analiz, izvedeni ukrepi.
 • Uporabniki zbirke: • bolniki • osebni izbrani zdravnik in drugi zdravstveni delavci po njegovem pooblastilu • IVZ Ljubljana • Zavod za zdravstveno varstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Natančen opis varovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljalec je Zdravstveni dom Radlje, izhaja iz Pravilnika o varovanju osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva v ZD Radlje ob Dravi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

13. Evidenca o delu zobne ambulante

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ( ZZPPZ ), Uradni list RS, št. 65/00.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Predšolski otroci, šolarji, odrasli.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in vrednotenje opravljenega dela v okviru zobozdravstvene dejavnosti. Ugotavljanje oralnega zdravja prebivalstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 18.in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.59/99 )
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO,Številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, naslov stalnega prebivališča ,diagnostika, preventivne storitve, restavracije, protetika, ortodontija, druge storitve,stiki-pregledi po kategorijah zdravstvenega zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: • bolniki • osebni izbrani zobozdravniki • IVZ • ZZZS • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Natančen opis varovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljalec je Zdravstveni dom Radlje, izhaja iz Pravilnika o varovanju osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva v ZD Radlje ob Dravi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

14. Evidenca o rezultatih preventivnih pregledov zob In ustne votline

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ( ZZPPZ ), Uradni list RS, št. 65/00.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Predšolski otroci, šoloobvezni otroci, srednješolci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje vrednotenje in načrtovanje preventivnega zobozdravstvenega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 18.in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.59/99 )
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO,Številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, naslov stalnega prebivališča ,podatki o stanju zob in ustne votline.
 • Uporabniki zbirke: • bolniki • osebni izbrani zobozdravnik • IVZ Ljubljana • ZZV • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Natančen opis varovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljalec je Zdravstveni dom Radlje, izhaja iz Pravilnika o varovanju osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva v ZD Radlje ob Dravi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

15. Evidenca dela kliničnih-biokemijskih laboratorijev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ( ZZPPZ ), Uradni list RS, št. 65/00.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: bolniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: /
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 18.in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.59/99 )
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Število vzorcev in preiskav, vrsta vzorca, namen preiskave, rezultati preiskave, podatki o vrsti laboratorija, opremi.
 • Uporabniki zbirke: • bolniki • osebni izbrani zdravnik in drugi zdravstveni delavci po njegovem pooblastilu • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Natančen opis varovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljalec je Zdravstveni dom Radlje, izhaja iz Pravilnika o varovanju osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva v ZD Radlje ob Dravi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

16. Evidenca o prejetih in izdanih psihoaktivnih snovi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ( ZZPPZ ), Uradni list RS, št. 65/00.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: bolniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: V evidenci zbiramo in hranimo osebne podatke bolnika, ki mu je bila psihoaktivna snov izdana .
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 18.in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.59/99 ).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime pacienta, Datum nabave, dobavitelj, količina, datum izdaje, porabljeno za Rp in gal.pripr., izdana količina, zaloga.
 • Uporabniki zbirke: • bolniki • osebni izbrani zdravnik in drugi zdravstveni delavci po njegovem pooblastilu • zdravnik v dežurni službi • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Natančen opis varovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljalec je Zdravstveni dom Radlje, izhaja iz Pravilnika o varovanju osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva v ZD Radlje ob Dravi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

17. Evidenca o naročanju bolnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ( ZZPPZ ), Uradni list RS, št. 65/00.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: bolniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: V evidenci zbiramo in hranimo osebne podatke bolnika, ki se prijavi na določen zdravniški pregled ali poseg .
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 18.in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.59/99 )
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Protokol bolnikov: Datum naročanja, Priimek in ime, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, št.kartice zdravstvenega zavarovanja, Kategorija zdravstvenega zavarovanja, diagnoza, terapija, komu, kam in kdaj je bil poslan, naročen za dne, pripomba.
 • Uporabniki zbirke: • bolniki • osebni izbrani zdravnik in drugi zdravstveni delavci in sodelavci • izvajalci zdravstvene nege • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Natančen opis varovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljalec je Zdravstveni dom Radlje, izhaja iz Pravilnika o varovanju osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva v ZD Radlje ob Dravi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca zdravstveno vzgojnega dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ( ZZPPZ ), Uradni list RS, št. 65/00.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki – ogrožena kategorija varovancev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje, vrednotenje, programiranje in načrtovanje zdravstveno vzgojnega dela in proučevanje; izboljšanje zdravstvenega stanja populacije .
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 18.in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.59/99 )
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vsebina, metode oblika dela, zajeta populacija, opravljene ure, razdeljeni material, uporabljena tehnologija, organizator in mesto izvajanja zdravstvenega dela.
 • Uporabniki zbirke: • zdravniki • izvajalci zdravstvene nege • drugi zdravstveni delavci in sodelavci • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Natančen opis varovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljalec je Zdravstveni dom Radlje, izhaja iz Pravilnika o varovanju osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva v ZD Radlje ob Dravi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Zdravniško poročilo o umrli osebi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ( ZZPPZ ), Uradni list RS, št. 65/00.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Umrli bolniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje vzroka smrti .
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 18.in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.59/99 )
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, stalno prebivališče, narodnostna skupnost, zakonski stan, šolska izobrazba, poklic, poklic vzdrževalca, družbenoekonomski položaj vzdrževalca, dan, mesec in leto smrti, ura smrti, kraj smrti, mesto smrti, šifra zdravstvenega zavoda, priimek in ime in šifra lečečega zdravnika, obdukcija da, ne, priimek in šifra zdravnika, ki je v imenu zdravstvenega zavoda odstopil od obdukcije, vrsta nasilne smrti, čas nasilnega dogodka; podatki za otroka umrlega pred izpolnjenim 15 letom starosti: EMŠO matere, številka zdravstvenega zavarovanja, EMŠO očeta, številka zdravstvenega zavarovanja, podatki o boleznih in stanjih umrlega, klinično ugotovljene bolezni in osnovni vzrok smrti, podatki o boleznih in stanjih matere, ki so povezane s smrtjo novorojenca, priimek in ime in šifra mrliškega preglednika, priimek, ime in šifra obducenta.
 • Uporabniki zbirke: • osebni izbrani zdravnik in drugi zdravstveni delavci po njegovem pooblastilu • zdravnik v dežurni službi • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Natančen opis varovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljalec je Zdravstveni dom Radlje, izhaja iz Pravilnika o varovanju osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva v ZD Radlje ob Dravi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva žensk

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ( ZZPPZ ), Uradni list RS, št. 65/00.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ženske v starosti od 20. do 64. leta starosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje, vrednotenje, načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva žensk.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 18.in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.59/99 )
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, št.kartice zdravstvenega zavarovanja, bris materničnega vratu na malignost, načrtovani kontrolni pregledi.
 • Uporabniki zbirke: • zdravniki • ZZZS • IVZ • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Natančen opis varovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljalec je Zdravstveni dom Radlje, izhaja iz Pravilnika o varovanju osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva v ZD Radlje ob Dravi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca o zaposlenih delavcih in njihovih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( ZEPDSV ) Ur.list RS, št. 40/2006.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci, njihovi družinski člani, zunanji sodelavci, dijaki in študenti na praksi, volonterji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, s
 • Rok hrambe (neobvezno): .Podatke iz kadrovske evidence hranimo trajno, razen podatkov v zvezi z izrečenimi disciplinskimi ukrepi, ko se ukrep javni opomin in denarna kazen izbrišeta iz evidence, če delavec v dveh letih od pravnomočnosti odločbe, s katero je bil izrečen uk
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika .
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: • Kadrovska služba zavoda • Računovodstvo • Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje • Zavod za zaposlovanje R Slovenije • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije • Adriatic d.d., Vzajemna d.d. Zavarovalnica • Triglav • Davčni urad R Slovenije • drugi uporabniki , ki imajo za pridobivanju osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko omaro. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpis podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. V nočnem času je dostop omejen z elektronskim varovanjem objektov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Zdravstvenega doma Radlje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

22. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( ZEPDSV ) Ur.list RS, št. 40/2006.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci, , zunanji sodelavci, upokojence,dijaki in študenti na praksi, volonterji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatke iz evidence o plačah zaposlenih hranimo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika .
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatke o delavcu: poleg podatkov iz zbirke D-1 vpisuje še: – številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: • Kadrovska služba zavoda • Računovodstvo • Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje • Zavod za zaposlovanje R Slovenije • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije • Adriatic d.d., Vzajemna d.d. Zavarovalnica • Triglav • Davčni urad R Slovenije • drugi uporabniki , ki imajo za pridobivanju osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko omaro. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpis podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. V nočnem času je dostop omejen z elektronskim varovanjem objektov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Zdravstvenega doma Radlje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

23. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( ZEPDSV ) Ur.list RS, št. 40/2006.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci, , zunanji sodelavci, upokojence,dijaki in študenti na praksi, volonterji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obd
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatke iz evidence o poškodbah pri delu zaposlenih hranimo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika .
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, podatki o neposrednem vodji, podatki o očividcu, poročilo zdravnika, delo, ki ga je delavec opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal do nastanka nesreče, ali je že kdaj utrpel nesrečo pri delu, naravo poškodbe, poškodovani del telesa, podlaga zavarovanja, kraj in kje se je zgodila nesreča, koliko ljudi se je skupaj poškodovalo, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bil delavec na delovnem mestu ogrožen in / ali je delovno mesto zavarovano, ali je delavec uporabljal osebna zaščitna sredstva.
 • Uporabniki zbirke: • Kadrovska služba zavoda • Računovodstvo • Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje • Zavod za zaposlovanje R Slovenije • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije • zavarovalnice • drugi uporabniki , ki imajo za pridobivanju osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko omaro. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpis podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. V nočnem času je dostop omejen z elektronskim varovanjem objektov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Zdravstvenega doma Radlje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

24. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( ZEPDSV ) Ur.list RS, št. 40/2006. • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR ),( Ur. list RS, št. 42/2002) • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ( Ur. List RS, št. 32/2006 ) • Zakon o zdrav
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci, , zunanji sodelavci, upokojence,dijaki in študenti na praksi, volonterji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebn
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatke iz evidence o izrabi delovnega časa hranimo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika .
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatke o številu ur, • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, • opravljene ure v času nadurnega dela, • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, • število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: • Kadrovska služba zavoda • Računovodstvo • drugi uporabniki , ki imajo za pridobivanju osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko omaro. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpis podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. V nočnem času je dostop omejen z elektronskim varovanjem objektov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Zdravstvenega doma Radlje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( ZEPDSV ) Ur. list RS, št. 40/2006.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci, , zunanji sodelavci, upokojence,dijaki in študenti na praksi, volonterji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatke iz evidence o s področja varnosti in zdravja pri delu zaposlenih hranimo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika .
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirkah osebnih podatkov: a) podatki o periodičnih preiskavah kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti b) podatki o periodičnih preizkusih in pregledu delovne opreme c) podatki o preizkusih in pregledih sredstev in opreme za osebno varnost pri delu d) podatki o usposabljanju delavcev za varno delo in preizkus praktičnega znanja e) evidenca o posebnih zdravstvenih zahtevah f) evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev 1) podatke o delodajalcu: • ime delodajalca, • naslov delodajalca, • matična številka delodajalca iz PRS, • davčna številka delodajalca, • šifra dejavnosti delodajalca po SKD 2) podatki o delavcu • Priimek in ime • kraj rojstva • EMŠO • Naslov prebivališča • Izobrazba • Poklic • Delovno mesto • Podatki iz ocene tveganja • Podatki o delovni opremi in predmetu dela • Izpostavljenost tveganju • podatki o osebni varovalni opremi • Podatki o posebnih zdravstvenih zahtevah in pripombah delodajalca 3) podatki zdravnika • Naziv in sedež izvajalca zdravstvenega varstva • Priimek in ime delavca • Rojstni podatki • Delovno mesto • Zdravniško spričevalo g ) obvestilih iz 26. člena tega zakona; h) nevarnih snoveh, ki jih uporablja, če tako določajo posebni predpisi.
 • Uporabniki zbirke: • Kadrovska služba zavoda • BVD Ravne • Računovodstvo • Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje • Zavod za zaposlovanje R Slovenije • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije • drugi uporabniki , ki imajo za pridobivanju osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko omaro. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpis podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. V nočnem času je dostop omejen z elektronskim varovanjem objektov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Zdravstvenega doma Radlje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

26. Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ( ZZPPZ ), Uradni list RS, št. 65/00.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: bolniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in analiziranje vzrokov začasne in trajne odsotnosti z dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 18.in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.59/99 )
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, številka izvajalca, št.zdravnika, datum rojstva zavarovanca, spol, pođštna številka, zavarovalna podlaga, enota ZZZS, registrska štev.zavezanca, šifra gospodarske dejavnosti zavezanca, zaporedna štev.potrdila,datum rojstva družinskega člana, vrsta družinskega člana, prvi dan zadržanosti,zadnji dan za plačnika,, polni delovni čas ( PDČ) od, PDČ do, skrajšan delovni čas (SDČ)od SDČ do, število ur, razlog, prvi in zadnji dan za razlog, številka mnenja, zdravniška komisija, ( ZK), stopnja ZK, ZK do, invalidska komisija, datum napotitve, postopek zaključen,invalidnost, šifra, diagnoze,zadnji dan za diagnozo,datum spremembe delovnega časa, število dni SDČ, število odsotnosti v tem letu.
 • Uporabniki zbirke: • bolniki • osebni izbrani zdravnik in drugi zdravstveni delavci po njegovem pooblastilu • Inštitut za varovanje zdravja R Slovenije • Zavod za zdravstveno varstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Natančen opis varovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljalec je Zdravstveni dom Radlje, izhaja iz Pravilnika o varovanju osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva v ZD Radlje ob Dravi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

27. Evidenca o izobraževanju in izpopolnjevanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( ZEPDSV ) Ur.list RS, št. 40/2006.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci, zunanji sodelavci, dijaki in študenti na praksi, volonterji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo zaradi urejanje obveznosti v skladu z delovno zakonodajo za napredovanje zaposlenih in obnavljanju licenc.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatke iz kadrovske evidence hranimo trajno, razen podatkov v zvezi z izrečenimi disciplinskimi ukrepi, ko se ukrep javni opomin in denarna kazen izbrišeta iz evidence, če delavec v dveh letih od pravnomočnosti odločbe, s katero je bil izrečen ukr
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika .
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebno ime, • datum rojstva, če oseba nima EMŠO, • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, • enotna matična številka občana, • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, • poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • izobrazba, • strokovna usposobljenost•
 • Uporabniki zbirke: • Samo na podlagi pisne zahteve ali privolitve zaposlenega delavca, na katerega se podatki Kadrovska služba zavoda • Računovodstvo • Zavod za zaposlovanje R Slovenije • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije • Zdravniška zbornica Slovenije • drugi uporabniki , ki imajo za pridobivanju osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko omaro. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpis podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. V nočnem času je dostop omejen z elektronskim varovanjem objektov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Zdravstvenega doma Radlje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( ZEPDSV ) Ur.list RS, št. 40/2006.• Zakon o delovnih razmerjih (ZDR ),( Ur. list RS, št. 42/2002) • Zakon o stavki ( ur.list SFRJ, št. 23/91, ki velja kot predpis R Slovenije).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci, , zunanji sodelavci, upokojence,dijaki in študenti na praksi, volonterji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe Zdravstvenega doma Radlje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Zavoda za invalidsk
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatke iz evidence hranimo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika .
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatke o delodajalcu: – ime delodajalca, – naslov delodajalca, – matična številka delodajalca iz PRS, – davčna številka delodajalca, – šifra dejavnosti delodajalca po SKD, – ime kolektivne pogodbe in šifra, – število zaposlenih, – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o organizatorju stavke: – naziv organizatorja stavke; c) podatke o stavki: – število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, – število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, – število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, – razlogi za stavko, – ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), – trajanje stavke, – število izgubljenih delovnih dni, – ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, – ocena rezultatov stavke. (2) Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o arbitražah delovnih sporov: a) podatke o delodajalcu: – ime delodajalca, – naslov delodajalca, – matična številka delodajalca iz PRS, – davčna številka delodajalca, – šifra dejavnosti delodajalca po SKD, – ime kolektivne pogodbe in šifra, – število zaposlenih, – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: – ime sindikalne organizacije, – naslov sindikalne organizacije, – število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; c) podatke o arbitražah delovnih sporov: – vrsta delovnega spora, – razlogi za delovni spor, – ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: • Kadrovska služba zavoda • Računovodstvo • drugi uporabniki , ki imajo za pridobivanju osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko omaro. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpis podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. V nočnem času je dostop omejen z elektronskim varovanjem objektov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Zdravstvenega doma Radlje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam