Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Kočevarjeva ulica 1
Naziv ali firma: FIBRAN NORD d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 8000
Kraj: Novo mesto
Matična številka: 1909746
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, priimek ob rojstvu, očetovo oz.materino ime, enotna matična številka občana, davčna številka, spol, kraj, občina in država rojstva, narodnost, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, podatki o delovni sposobnosti, ki izhajajo iz zdravstvenih pregledov pri pooblaščenem zdravniku, dodatna izobraževanja v času zaposlitve, delovno mesto, delovni čas(ur tedensko), oblika delovnega razmerja ( za določen ali nedoločen čas), datum zaposlitve, telefonska številka doma, številka transakcijskega računa pri banki.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčna uprava Republike Slovenije, Zavod za zaposlovanje, Inšpektorat RS za delo, Moja naložba, ter na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov o zaposlenih se nahaja v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjeodporni omari. Podatki na računalniških medijih so zavarovani s sistemom gesel. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Podrobneje so postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov določeni v internem pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP-1, saj je podjetje registrirano v RS.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, obračunavanje dohodnine, obračunih odtegljajev, za uveljavljanje pravic iz invalidsko pokojninskega zavarovanja t.i.M-4.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, enotna matična številka občana, davčna številka, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), tekoča delovna doba, delovna doba pred vstopom v podjetje, relacija prevoza na delo, podatki o opravljenem številu ur, podatki o višini plače ter drugih prejemkih: solidarnostne pomoči, odpravnine, ljubilejne nagrade, regres, ipd.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčna uprava Republike Slovenije, Zavod za zaposlovanje, Inšpektorat RS za delo, ter na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov o plači zaposlenega delavca se nahaja v registratorjih v zaklenjeni omari. Podatki na računalniških medijih so zavarovani s sistemom gesel. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Podrobneje so postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov določeni v internem pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP-1, saj je podjetje registrirano v RS.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o družinskih članih zaposlenih delavcev.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družinski člani zaposlenih delavcev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz naslova delovnega razmerja zaposlenega delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, državljanstvo, podatki o šolanju ter morebitni stopnji invalidnosti družinskega člana.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov o družinskih članih zaposlenih delavcev se nahaja v zakljenjeni vodotesni in ognjeodporni omari. Podatki na računalniških medijih so zavarovani s sistemom gesel. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Podrobneje so postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov določeni v internem pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP-1, saj je podjetje registrirano v RS.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam