Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): KRIVEC 5
Naziv ali firma: DELIKATESA D.D.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5026431000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O PLAČAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Delikatesa d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznsoti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: Šifra delavca; priimek in ime delavca; stalno in začasno prebivališče; emšo; datum rojstva; spol; davčna številka; davčni urad; delovno mesto; stroškovno mesto; naziv banke; številka osebnega računa; delovna doba do sklenitve delovnega razmerja; občina; enota za M4; tarifni razred; oblika pogodbe o zaposlitvi (določen ali nedoločen čas); veljavnost pogodbe; datum sklenitve delovnega razmerja; datum prenehanja delovnega razmerja; individualna pogodba; število družniskih članov za davčno olajšavo; prevoz na delo; podatki o raznih odbitkih - administrativne prepovedi, članarine, zavarovanja, sodne prepovedi. Podatki o delovnem času: možno število delovnih ur s polnim delovnim časom in s skrajšanim delovnim časom; skupaj opravljene ure s polnim delovnim časom in s skrajšanim delovnim časom oz. dejanske opravljene ure; skupaj neopravljene ure; skupaj neopravljene ure z nadomestilo plače v breme podjetja - ure letnega dopusta, ure počitka ob državnih praznikih; ure odsotnosti z nadomestilom plače; ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje; ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti z dela, za katere se prejema nadomstilo plače iz sredstev delodajalca; obdobje plačanega očetovskega dopusta; obdobje porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom; ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti z dela, za katera se ne prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca - ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti iz dela (refundacije); očetovski neplačani dopust. Podatki o plačah: izplačane bruto in neto plače - za delo s polnim ali skrajšanim delovnim časom, stimulativni del plače, izplačane nagrade; bruto/neto plače - za delo s polnim ali skrajšanim delovnim časom; nadomestilo bruto/neto plače v breme podjetja - za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila; nadomestilo bruto/neto plače v breme drugih (refundacije); prejemki delavca - solidarnostne pomoči, odpravnina, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, prevoz na delo, prehrana, potni stroški; odbitki - administrativne prepovedi, članarine, zavarovanja, sodne prepovedi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije, Davčni urad Republike Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, omare in miza, v kateri se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa ali v odsotnosti odgovornega delavca zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Delikatesa d.d., bivši zaposlenci, upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra delavca; priimek in ime; emšo; davčna številka; status - še zaposlen, odpuščen, odstopil, upokojen; spol; državljanstvo; stalno in začasno prebivališče - naslov, pošta, občina; datum rojstva; kraj in država rojstva; datum sklenitve delovnega razmerja; datum prenehanja delovnega razmerja; naziv banke; številka osebnega računa; oblika pogodbe o zaposlitvi (določen ali nedoločen čas); veljavnost pogodbe; telefonske številke; zavarovalna doba; skupna delovna doba; delovna doba v podjetju; skupna pokojninska doba; dokupljena doba; poklic; šolska izobrazba; strokovna usposobljenost; dodatna izobraževanja; družinski člani - priimek in ime, emšo, datum rojstva, sorodstveno razmerje, skrbništvo, spol, zakonski stan (samohranilec); listine - delavska knjižica, delovno dovoljenje (številka, veljavnost); delovno mesto; delovni čas (ur na teden); dela delovnega mesta, ki ga delavec opravlja; bolniška odsotnost; kategorija invalidnosti; opis invalidnosti; vzrok nastanka invalidnosti; številka sklepa ZPIZ; datum sklepa; predhodni in obdobni zdravniški pregledi; izpit iz varstva pri delu; izpit HACCP; letni dopust; očetovski dopust; izredni dopust; neplačani dopust; nagrade in ukrepi; zadolžitve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno varstvo, Davčni urad Republike Slovenije, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki je shranjena v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni splošne službe upravljalca. Prostori, omare in miza, v kateri se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci upravljalca. Osebne mape bivših zaposlenih in upokojencev so shranjene v arhivu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU ALI IZVEN DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Delikatesa d.d., ki so se poškodovali pri delu ali izven dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti v povezavi z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o poškodovancu: Priimek in ime delavca; spol; šifra delavca; emšo, stalno in začasno prebivališče; državljanstvo delavca; datum rojstva; zakonski stan; delovno razmerje (določen ali nedoločen čas); enota dela; delovni čas (število ur na teden); poklic; šolska izobrazba; število ur dela pred poškodbo; poškodba med delom ali izven dela; poškodba na delovnem mestu; delo, ki ga opravlja ob nezgodi; ali je poškodba smrtna. Podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nezgoda - datum; ura poškodbe; dan poškodbe; kraj nezgode - na delovnem mestu, na redni pot na delo ali iz dela, na službeni poti; število poškodovanih in umrlih oseb; dela delovnega mesta; dela, ki jih je delavec opraljal, ko se je zgodila poškodba pri delu; koliko ur je delavec delal, preden se je zgodila poškodba pri delu; oblika poškodbe; poškodovani del telesa; vzrok nezgode; način poškodbe; matarialni povzročitelj poškobde; nudenje prve pomoči; uporaba osebnih varovalnih sredstve in ukrepov; izvedba splošnih in posebnih ukrepov za varstvo pri delu. Izvajalec interne raziskave: priimek in ime, naslov, naselje, občina stalnega prebivališča: Podatki o očevidcu: priimek in ime; naslov, naselje in občina stalnega prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, Osebni zdravnik poškodovanca, Inšpektorat za delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni splošne službe upravljalca. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci upravljalca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega ostadve 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam