Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): TOVARNIŠKA ULICA 018
Naziv ali firma: LEVAS ZAPOSLOVANJE IN USPOSABLJANJE INVALIDOV KRŠKO D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 8270
Kraj: KRŠKO
Matična številka: 5498325000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci- invalidi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu: ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana, kraj, občina in država rojstva, davčna številka, spol, stalno ali začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določenali nedoločen čas), invalid, vrsta invalidnosti, datum priznanja pravice in omejitve pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumenti o zaposlenih se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v arhivu upravljavca.Pri računalniški obdelavi varuje podatke vhodna koda. Prostor v katerem se nahaja strojna in aplikativna programska oprema, ki je namenjena za obdelavo osebnih podatkov, mora biti varovan z organizacijskimi in fizičnimi ter tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do podatkov. Ključi varovanega prostora se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Prostor ne sme biti nenadzorovan in se mora zaklepati ob odsotnosti delavca, ki ga nadzoruje. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v podjetju LEVAS d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kadrovska evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki delajo po pogodbah o delu, delavci, ki delajo po avtorskih pogodbah, delavci, ki delajo preko študentskega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o delovnih razmerjih: ime in priimek delavca, očetovo ime, zakonski stan, spol, enotna matična številka, davčna številka, elektronski naslov, datum in kraj rojstva (kraj, občina, država, narodnostdržavljanstvo), naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, datum sklenitve delovnega razmerja, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba,oblika delovnega razmerja (za določenali nedoločen čas), poskusno delo, podatki o invalidnosti, napredovanje delavca, podatki o delu delavca in ukrepih iz dela, podatki o sorodnikih, če so zavarovani po delavcu (ime, priimek, sorodstveno razmerje, enotna matična številka, davčna številka), podatki o izobraževanju med zaposlitvijo (datum in vrsta izobraževanja), datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja; Evidenca o delu po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah, delu preko študentskega servisa: ime in priimek, matična številka, davčna številka, banka in številka osebnega računa, stalno ali začasno prebivališče, število ur dela, podatki o vrsti dela.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v arhivu upravljavcxa.Pri računalniški obdelavi varuje podatke vhodna koda. Prostor v katerem se nahaja strojna in aplikativna programska oprema, ki je namenjena za obdelavo osebnih podatkov, mora biti varovan z organizacijskimi in fizičnimi ter tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do podatkov. Ključi varovanega prostora se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Prostor ne sme biti nenadzorovan in se mora zaklepati ob odsotnosti delavca, ki ga nadzoruje. V prostoru, ki je namenjen poslovanju s strankami, morajo biti nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki nameščeni tako, da stranke nimajo vpogleda vanje. Zunanji sodelavci lahko inbštalirajo in vzdržujejo strojno in programsko opremo, ki je namenjena za obdelavo osebnih podatkov, le pod nadzorom pooblaščenega delavca. Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje sistemske in aplikativne programske opreme je dovoljeno le na podlagi dovoljenja direktorja, izvaja pa ga lahko samoračunalničar zunanjega izvajalca, ki ima s podjetjem sklenjeno pogodbo. Postopki in ukrepi za zavarovanje so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v podjetju LEVAS d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca plač in drugih osebnih prejemkov ter drugih izplačil v zvezi z delom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki delavca: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, davčna izpostava, davčne olajšave za vzdrževane družinske člane ( priimek in ime, leto rojstva,ter davčna številka vzdrževanega družinskega člana), zavarovalna doba, številka osebnega računa in ime banke, oddaljenost prebivališča od kraja zaposlitve. Podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure, opravljene ure za delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden ( delo v popoldanskem in nočnem času ter ob nedeljah in praznikih, pripravljenost na domu, delo v normi), skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme podjetja(letni dopust, izredni dopust, študijski dopust, prazniki, ure bolniških odsotnosti in drugo), neopravljene ure z nadomestilom v breme Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Ministrstva za obrambo ter drugih; ure pordniškega dopusta, ure očetovskega dopusta (plačanega in neplačanega), ure na delu daljšem od polnega delovnega časa, ure vpoklicev, ure čakanja na delo, ure za iskanje zaposlitve, ure opravičenih in neopravičenih izostankov, ure zdravstvenega pregleda. Podatki o plačah: izplačane plače in nadomestila. Podato drugih prejemkih delavcev: solidarnostne pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, nagrade, božičnica,stimulacije, bonitete, odškodnine, drugi prejemki. Podatki o obremenitvah plače na plače delavca: krediti, preživnine, sodne prepovedi, razna zavarovanja, članarine strankam in drugo.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve - Ministrstvo za finance - Ministrstvo za obrambo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v oddelku obračuna plač ter arhivu podjetja izvajalca storitve, s katerim ima upravljavec sklenjeno pogodbo. Pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Pisarna in arhiv, kjer so podatki, sta zaklenjena. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v podjetju LEVAS d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam