Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Vegova 8
Naziv ali firma: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1913433
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Imenik zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije /imenik ZAPS knjiga izpitov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: V imenik ZAPS se vpisujejo posamezniki, ki po ZGO - 1 in Pravilniku o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) za pridobitev statusa: pooblaščene/ga arhitetka/ka, pooblaš
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imenik ZAPS, ime in priimek, država, kraj in datum rojstva, državljanstvo, stalno ali začasno prebivališče oziroma nalsov, kamor se posameniku pošljejo obvestila, šolska izobrazba ter strokovni in znanstveni naslov, opravljen strokovni izpit: datum opravljanja strokovnega izpita in področja opravljenega strokovnega izpita, specialistična znanja, udeležbe na seminarjih, delavnicah in drugem dopolnilnem izobraževanju, z namenom obnavljanja znanja oz. podatki o dopolnilnem izobraževanju, zaposlitev in delovno mesto, status, telefon doma oz. na delovnem mestu, elektronski naslov doma oz. na delovnem mestu, telefaks doma oz. na delovnem mestu, pridobljene delovne izkušnje, irzečeni disciplinski ukrepi, identifikacijska številka in vrsta pooblastila za opravljanje določene vrste storitev, odvzem ali vrnitev pooblastila; vrsta in številka izdane licence za pridobitev statusa pooblaščenega prostorskega načrtovalca, če ima pridobljeno licenco, odzem licence iz prejšnje alinee in podatki o izkaznici in enotnem žigu: številka izkaznice, datum izdaje, podatki o zamenjavi izkaznice in razlogu za zamenjavo ter razlog za zamenjavo, pdoatki o deponiranju oziroma vračilu izkaznice in žiga: knjiga izpitov: ime in priimek ter podatki o identifikaciji kandidata, ki je opravil izpit, datum opravljenega izpita, vrsta opravljenega izpita, registrska številka potrdila, datum izdaje potrdila, naslov izpitne naloge ter ime in priimek mentorja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam