Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO P.O.
Sedež ali naslov: KANDIJSKA CESTA 001
Poštna številka: 8000
Kraj: NOVO MESTO
Matična številka: 5198984000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejenje pravic in obveznost
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, priimek ob rojstvu (dekliški priimek), kraj, občina in država rojstva, spol delavca, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), invalidnost (vrsta, skupina, kategorija), porodniški oziroma bolniški stalež, elementi obračuna plače, članstvo v sindikatu, društvu in strankah, delovna doba do Dolenjskih lekarn, delovna doba v Dolenjskih lekarnah, skupna delovna doba, leta pokojninske dobe, vključenost v pokojninski načrt, število dni dopusta, izobraževanja, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra), osebne številke bančnih računov, podatki o zavarovanjih delavcev in njihovih družinskih članih (rojstni listi), potrdila o šolanju, podatki o administrativnih prepovedih zaposlenih delavcev, drugi prejemki, prevoz na delo, prehrana med delom, solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejna nagrada, regres, odstotek uveljavljene davčne olajšave, naziv, kraj, termin, izvajalec izobraževanja in izpopolnjevanja, datum opravljanja usposabljanja za varnost delo in preizkusa praktičnega usposabljanja, datum veljavnosti usposabljanja, datum, ura in razlog vstopa ali izstopa v ali iz prostorov, kraj, datum, ura, vrsta prevoza, sopotniki napotitve na službeno pot in elementi za obračun povračila.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravlavca - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanhje Slovenije - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v piusarni kadrovskega delavca upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet v maju 2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v zavodu, kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled: priimek, dekliški priimek in ime, kraj rojstva, emšo, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo ali po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, delovno mesto, na katerem se bo imenovani zaposlil, datum izjave o varnosti z oceno tveganja za delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja; kratek opis delovnega mesta, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za..., pripombe delodajalca. Zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek, ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, datum pregleda, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto z omejitvami, začasno neizpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto, trajno neizpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto, predlagano drugo delo, oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu. Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled: priimek, dekliški priimek in ime, emšo, izobrazba, poklic, datum zaposlitve pri nas, naziv delovnega mesta, datum zaposlitve na trenutnem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, datum izjave o varnosti z oceno tveganja za delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja; kratek opis delovnega mesta, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za..., pripombe delodajalca. Zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek, ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, datum pregleda, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto z omejitvami, začasno neizpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto, trajno neizpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto, predlagano drugo delo, oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu.
 • Uporabniki zbirke: na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo podlago za pridobivanje osebnih podatkov v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija o zdravstvenih pregledih se nahaja med kadrovsko dokumentacijo v zaklenjenih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA RECEPTOV IZDANIH ZDRAVIL

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti, ki pri nas dvigujejo zdravila na recept
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje lekarniške dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, datum rojstva, ZZZS številka, registrska številka, podlaga zavarovanja, šifra zavarovalnice za dopolnilno zavarovanje, šifra dopolnilnega zavarovanja, številka police dopolnilnega zavarovanja, razlog obravnave, številka zdravnika, ime in priimek zdravnika, naziv in količina predpisanega zdravila na recept
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Vzajemna d.v.z., Adriatic Slovenica d.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se hranijo recepti v papirni obliki, se zaklepajo. Podatki v elektronski obliki so zaščiteni z geslom.Dostop do zbirke imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA Z NASLOVA PLAČIL FIZIČNIM OSEBAM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe (kupci, najemojemalci, avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, člani sveta zavoda, študentsko delo)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: plačilo po podjemnih pogodbah in avtorskih pogodbah, izstavljanje računov, izplačilo sejnin, plačilo študentskega dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: kupci: ime in priimek, naslov, kupljeni artikli Najemojemalci: ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, poslovni prostor, ki se daje v najem, najemnina Avtorska pogodba: ime in priimek, naslov, davčna številka, neto pogodbeni znesek, avtorsko delo Podjemna pogodba: ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, vrsta opravljenega dela, osebni račun člani sveta zavoda: ime in priimek, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, telefon doma in v službi, elektronski naslov, podatki o bančnem računu (naziv banke, številka osebnega računa), EMŠO, začetek in trajanje mandata, Študentsko delo: ime in priimek, davčna številka, rojstni datum, številka osebnega dokumenta, status, članska številka, letnik šolanja in naziv izobraževalne ustanove, vrsta dela, obdobje dela, kraj dela, količina, cena na enoto, neto znesek, pavšalni znesek obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščen delavc delodajalca, SPIZ, ZZZS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, študentski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zaklenjeni prostori v času odsotnosti pooblaščanega delavca
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA ISKALCEV ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki pošljejo prošnje za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obravnavanje prošenj
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefon, naziv inštitucije, dokončana izobrazba, številka in datum diplome, poklic, leta delovnih izkušenj, delovno mesto oz. področje dela, naziv prejšnjih delodajalcev, opis dodatnih izobraževanj in usposabljanj, opravljeni izpiti, hobiji, karierne želje
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni zaposleni
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zaklenjeni prostori, ko ni prisoten pooblaščen zaposlen
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: otroci zaposlenih in drugi vzdrževani družinki člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: prijava v osnovno zdravstveno zavarovanje, olajšava za dohodnino, obdarovanje otrok zaposlenih, določanje letnega dopusta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek družinskega člana, datum rojstva, kraj in občina rojstva, državljanstvo, spol, emšo, stalno prebivališče, podatki o starših (ime in priimek, stalno prebivališče).
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, DURS, drugi uporabnikiv skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zaklenjeni prostori v času odsotnosti pooblaščenega delavca
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O OSEBNI KARTICI ZDRAVIL PACIENTA

 • Pravna podlaga (neobvezno): • vzpostavitev in vodenje zbirke: osebna privolitev posameznika brez podlage v zakonu na podlagi 2. odstavka 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkih (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007) kadar nosilec javnih pooblastil ne izvršuje nalog kot nosilec javnega pooblastila ter ustna pogodba/pristop k splošnim pogojem svetovanja o uporabi zdravil na podlagi 3. odstavka 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007), če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izpolnjevanje pogodbe • rok hrambe osebnih podatkov: za čas trajanja pogodbe in še 5 let po koncu izvajanja pogodbe na podlagi splošnega zastaralnega roka iz 346. člena Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/2007).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • obiskovalci lekarne, ki sklenejo pogodbo (oz. pristanejo na splošne pogoje) izvajanja storitve svetovanja o uporabi zdravil pri obisku svojega osebnega farmacevta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje svetovanja o uporabi zdravil, ki v želji po zagotovitvi varne in učinkovite uporabe zdravil obsega osebno kartico zdravil pacienta s seznamom zdravil in prehranskih dopolnil, ki jih je pacient jemal oz. ki jih trenutno jemlje in hrambe podatkov o bolniku, spremljanje in dokumentiranje seznama zaužitih zdravil in prehranskih dopolnil, v primeru neželenih učinkov oziroma nezdružljivosti predpisanih zdravil in prehranskih dopolnil pa tudi obvestilo bolnikovega zdravnika.
 • Rok hrambe (neobvezno): • čas trajanja svetovanja o uporabi zdravil in še 5 let po koncu svetovanja/poslovnega razmerja na podlagi splošnega zastaralnega roka iz 346. člena Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/2007)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •podatki o bolniku: ime in priimek, datum rojstva, naslov, •podatki o farmacevtu: ime in priimek, lekarna, •pregled zdravil na recept in zdravil brez recepta, ki jih pacient uživa: lastniško ime zdravila, jakost, pakiranje, ime zdravilne učinkovine (INN), odmerjanje, obdobje uporabe, namen uporabe, opomba, •pregled prehranskih dopolnil, ki jih pacient uživa: ime prehranskega dopolnila, jakost, proizvajalec.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisne zbirke privolitev posameznikov za pristop v program svetovanja o uporabi zdravil se hranijo v zaklenjenih omarah v prostorih poslovnih enot. Prostori poslovnih enot so tehnično varovani (alarmni sistem). Dostop do zbirk imajo vodja lekarne in farmacevti. • Pisne zbirke obrazcev o izvajanju programa svetovanja o uporabi zdravil se hranijo v zaklenjenih omarah v prostorih poslovnih enot. Prostori poslovnih enot so tehnično varovani (alarmni sistem). Dostop do zbirk imajo vodja lekarne in farmacevti. • Elektronska zbirka o osebni kartici zdravil pacienta se hrani na zaščitenem strežniku v poslovni enoti, strežnik se praviloma nahaja v zaklenjeni omari. Ti podatki se preko virtualnega omrežja prenašajo na upravo upravljavca osebnih podatkov in se hranijo na strežniku v zaklenjeni sistemski sobi. Strežnik se nahaja v zaklenjeni omari. Dostop do sistemske sobe je mogoč s ključem. Ključ hrani poslovna sekretarka v posebni omarici za ključe. Dostop do sistemske sobe ima zunanji pogodbeni vzdrževalec strojne opreme – administrator. Dostop do podatkov imajo zunanji pogodbeni vzdrževalci programske opreme in farmacevti. Poslovna stavba je tehnično (alarmni sistem) in fizično varovana. • Dnevne inkrementalne rezervne kopije podatkov se nahajajo na oddaljeni lokaciji v skladu s pogodbo o arhiviranju na oddaljeno lokacijo. Oddaljena lokacija je varovana (alarmni sistem), dostop do prostorov in podatkov na oddaljeni lokaciji imajo zaposleni na oddaljeni lokaciji v skladu s pogodbo. • Podatkovno skladišče se nahaja na strežniku v zaklenjeni sistemski sobi. Strežnik se nahaja v zaklenjeni omari. Dostop do sistemske sobe je mogoč s ključem. Ključ hrani poslovna sekretarka v posebni omarici za ključe. Dostop do sistemske sobe ima zunanji pogodbeni vzdrževalec strojne opreme – administrator. Dostop do podatkov imajo zunanji pogodbeni vzdrževalci programske opreme in farmacevti. Poslovna stavba je tehnično (alarmni sistem) in fizično varovana. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV ZA KOGNITIVNO FARMACEVTOVO STORITEV PREGLED UPORABE ZDRAVIL

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev pacienta po ZPacP
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci lekarne
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Glavni poudarek pri storitvi Pregled uporabe zdravil je pregled zdravljenja z zdravili s stališča pacientovega razumevanja zdravljenja z zdravili in uporabe zdravil. S tem želimo izboljšati pacientovo seznanjenost z zdravili, izboljšati način uporabe zdravil, izboljšati sodelovanje pri zdravljenju z zdravili ter odpraviti morebitne težave pri zdravljenju z zdravili. Posredno preko izpolnjevanja navedenih ciljev prispevamo k izboljšanju kliničnih in ekonomskih izidov zdravljenja, zmanjšanju obremenitve zdravstvenega sistema ter zmanjšanju količine odpadnih zdravil.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta po zadnji obdelavi oziroma po zadnji spremembi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o pacientu: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefon, privolitvena izjava • podatki o pacientovem zdravniku: ime in priimek, naziv ambulante • podatki o farmacevtu: ime in priimek, naziv lekarne • pregled dosedanje terapije z zdravili, izdanimi na recept in brez recepta, ter drugimi izdelki za ohranjanje in varovanje zdravja; prepoznane težave pri zdravljenju z zdravili in podani nasveti magistra farmacije
 • Uporabniki zbirke: • magistri farmacije • zdravniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisne zbirke privolitev posameznikov za pristop v program svetovanja o uporabi zdravil se hranijo v prostorih lekarniških enot. Dostop do zbirk imajo vodja organizacijske enote, farmacevti I in II. • Pisne zbirke obrazcev o izvajanju programa svetovanja o uporabi zdravil se hranijo v prostorih lekarniških enot. Dostop do zbirk imajo vodja organizacijske enote, farmacevti I in II. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Standardnem operacijskem postopku za izvajanje farmacevtove kognitivne storitve Pregled uporabe zdravil, in internih pravilnikih javnega zavoda/lekarne o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam