Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GORENJSKI TISK STORITVE, TISKARNA IN KNJIGOVEZNICA, D.O.O.
Sedež ali naslov: ULICA MIRKA VADNOVA 006
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 5637538000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 s sprem. in dopoln.) - Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/2011 s sprem. in dopoln.) - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 140/2006) - osebna privolitev posameznikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, učenci, dijaki in študentje na praktičnem usposabljanju ali delu preko napotnice pooblaščene organizacije, štipendisti, delavci po podjemni ali avtorski pogodbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora ter za druge uradne namene v skladu z zakonom. Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja oz. drugih pogodbenih razmerij.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki, dokumenti in izvirne listine iz 17. člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, državljanstvo, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazbe, delovno mesto, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), številka transakcijskega računa • Podatki o izrabi delovnega časa: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme podjetja: ure letnega dopusta, ure praznikov, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme družbe, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme ZZZS: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, opravljene ure v času nadurnega dela, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako statusa • podatki o plačah: izplačane bruto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač; neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo; nadomestilo neto plače v breme podjetja: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička; izredna izplačila • podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejne nagrade, regres, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, ostali stroški dela • podatki o zakonsko določenih prejemkih za socialno varnost • podatki o vzdrževanih družinskih članih: davčna številka, EMŠO
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Finančna uprava RS, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, - Statistični urad RS, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do teh podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v veljavnem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. Ti prostori so požarno varovani z alarmno javljalno napravo, izven delovnega časa pa s protivlomnim alarmom, vhod v zgradbo, stopnišče in hodnik so varovani z video nadzornim sistemom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 10.03.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 s sprem. in dopoln.) - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006) - Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/2011 s sprem. in dopoln.) - osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, bivši zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za zagotavljanje statističnega spremljanja in raziskovanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora ter druge uradne namene v skladu z zakonom, za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva ter drugih pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki, dokumenti in izvirne listine iz 14. člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, priimek ob rojstvu, stan, enotna matična številka občana, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, kraj opravljanja dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, ocena delovnega mesta, delovni čas (ur tedensko), razporeditev delovnega časa, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas) , razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo, podatki o invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu ter ime in naslov drugega delodajalca, skupna delovna doba, delovna doba pri sedanjem delodajalcu, skupna pokojninska doba, ime in obdobje zaposlitve prejšnjih delodajalcev, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, prevoz na delo, regres, dopust, davčne olajšave, podatki o družinskih članih, v kolikor so zdravstveno zavarovani po delavcu in za potrebe urejanja delovnih razmerij (ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, državljanstvo, stalno prebivališče, davčna številka, sorodstvo, potrdilo o šolanju, izvid in mnenje invalidske komisije oz. odločba sodišča o podaljšanju roditeljske pravice), izrečeni disciplinski ukrepi, za tujce podatki o delovnem dovoljenju (vrsta in številka delovnega dovoljenja, datum izdaje in izteka, organ, ki je izdal delovno dovoljenje)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje - Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/07), - na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do teh podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v veljavnem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. Ti prostori so požarno varovani z alarmno javljalno napravo, izven delovnega časa pa s protivlomnim alarmom, vhod v zgradbo in stopnišče sta varovan a z video nadzornim sistemom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 10.03.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011), - Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007), - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/2006 s sprem. in dopoln.), - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 140/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, učenci, dijaki in študenti na praktičnem usposabljanju ali delu preko napotnice pooblaščene organizacije, delavci po podjemni ali drugi pogodbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen urejanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ter s področja varnosti in zdravja pri delu, za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, za druge v zakonu določene namene
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) • podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi; koliko ur je delal tistega dne; ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat; narava poškodbe; poškodovani del telesa; ali je bila poškodba smrtna; podlaga zavarovanja • podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo; koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu; vir nesreče; vzrok nesreče; ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu • podatki o preventivnih zdravniških pregledih: številka napotnice, delovno mesto, datum pregleda, obdobje pregleda, zdravstveni pregled – preventivni, periodični, omejitve, določene v zdravniškem spričevalu • podatki o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih praktičnega znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva: način in periodičnost usposabljanja, datum usposabljanja in preizkusa praktičnega znanja, datum zapadlosti
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - pooblaščeni zunanji izvajalec za varstvo pri delu in medicino dela, - osebni zdravnik poškodovanca, - Inštitut za varovanje zdravja, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Inšpektorat za delo, - izvajalci usposabljanja skladno s pogodbo o izvajanju strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do teh podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v veljavnem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. Ti prostori so požarno varovani z alarmno javljalno napravo, izven delovnega časa pa s protivlomnim alarmom, vhod v zgradbo in stopnišče sta varovana z video nadzornim sistemom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 10.03.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 s sprem. in dopoln.), - pogodbeno razmerje, - osebna privolitev posameznikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, učenci, dijaki in študentje na praktičnem usposabljanju ali delu preko napotnice pooblaščene organizacije, štipendisti, delavci po podjemni ali drugi pogodbi, obiskovalci, poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje vstopa in izstopa, varovanje zaposlenih ter premoženja družbe, urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja oz. drugih pogodbenih razmerij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - za delavce in druge osebe na podlagi pogodbenega razmerja: ime, priimek, številka kartice, datum in ura vstopa in izstopa, vrsta odsotnosti. - za obiskovalce in poslovne partnerja: ime in priimek ter družba iz katere prihaja; registrska številka vozila; obiskani delavec družbe oz. oddelek/enota; čas prihoda in odhoda.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - zunanji pogodbeni izvajalci, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/07),- na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do teh podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v veljavnem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca uporabnikov počitniških kapacitet

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v družbi, upokojenci, bivši zaposleni in njihovi družinski člani ter drugi uporabniki, ki letujejo v počitniških objektih podjetja MSIN d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izstavitev napotnice za letovanje ( za prijavo gosta ), za izstavitev računa za letovanje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov bivališča, leto rojstva (neobvezno)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, delavci recepcijskih služb v počitniških enotah
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do teh podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v veljavnem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca dogodkov v sistemu tehničnega varovanja družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, obiskovalci, poslovni partnerji oz. vsi, ki se gibljejo v nadzorovanih prostorih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe, za izvajanje določil pogodb z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, kakor tudi varovanje zaupnih podatkov ter poslovne skrivnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika ( slika ) brez glasu, datum in čas vstopa oz. izstopa oziroma prehoda mimo kamere (videonadzor), Priimek in ime, osebna številka delavca ( pristopna kontrola ), številka uporabnika, ime in priimek , šifra ( protivlomni alarmni sistem)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - zunanji pogodbeni izvajalci, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/07), - na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do teh podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v veljavnem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 27.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Gorenjskem tisku,d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun plač, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: matična številka, priimek in ime, organizacijska enota, številka registracijske kartice. V evidenco o izrabi delovnega časa se dnevno vpisujejo naslednji podatki: skupno število ur opravljenih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-om.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov o izrabi delovnega časa plačah imajo le pooblaščeni delavci za vodenje evidence delovnega časa. Dostop do podatkov o izrabi delovnega časa plačah imajo le pooblaščeni delavci za vodenje evidence delovnega časa. Evidenca o izrabi delovnega časa se vodi v programu Ris 4i, dostop v bazo podatkov v računalnikih je kodiran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 10.03.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: 2. Podatki o upravljalcu osebnih podatkov: Gorenjski tisk,d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000, Kranj, Matična številka: 5048915000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam