Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): PARTIZANSKA CESTA 007
Naziv ali firma: VALKARTON POTISKANA EMBALAŽA D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1381
Kraj: RAKEK
Matična številka: 5269962000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, vhodni podatki za aplikacijo Plače, za razvoj človeških virov, stimuliranje zaposlene osebe in ciljno usmerjanje razvoja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni podatki: o priimek in ime o datum, kraj, občina, država rojstva o spol o narodnost in državljanstvo o enotna matična številka občana, davčna številka o stalno bivališče, začasno bivališče o poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, o prejšnje zaposlitve, o zdravstvene omejitve – invalidnost, o podatek o družinskih člani, ki jih želi zaposleni zdravstveno zavarovati oz.uveljavljati pravico do dopusta (priimek in ime, EMŠO, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, status dijaka oz. študenta) o članstvo v sindikatu o podatki o delovnem dovoljenju o datum zadnjega zdravniškega pregleda Podatki o poučevanju VZD – PPV - NS (vrsta izobraževanja in datum) Podatki o eksternem in internem izobraževanju oz. usposabljanju (priimek in ime, delovno mesto, število ur izobraževanja/usposabljanja, stroški izobraževanja/ usposabljanja, izpolnjevanje pogojev za izobraževanje/usposabljanje) Podatki o delovni uspešnosti (ocena delovne uspešnosti po normiranih kazalnikih in subjektivnih kazalnikih) Podatki letnih razvojnih pogovorov (dogovor med vodjem in sodelavcem, dogovor o spremembah v načinu dela, pobude in predlogi za razvoj delovne vloge v podjetju, pobude za kadrovske spremembe in usposabljanje, pobude za organizacijske spremembe, pomembni dogodki v delu sodelavca) Podatki za evidenco bolniške odsotnosti (priimek in ime, naslov bivališča osebe, opombe glede bolniškega staleža, datum trajanja bolniškega staleža) Podatki evidence prisotnosti: o matična številka o organizacijska enota, o stroškovno delovno mesto, o indeksno razmerje o število ur po kategorijah o podatki vezani za urnik in vodenje statistike prisotnosti:(številka kartice, šifra urnika, najnižji saldo ur, maksimalni prenos ur, najvišji dovoljeni saldo ur, najvišji dnevni saldo ur, nočne ure(od - do),posebne ure, maksimalna prisotnost, pristopne točke, premium ure, prenos salda, tip pavze, delo čez polnoč, neomejeno delo).
 • Uporabniki zbirke: - Splošno kadrovski sektor – direktor Splošno kadrovskega sektorja, kadrovski referent - Poenterska služba v podjetju, Tajništva služb FRS, Prodaja, Tajništvo vodstva - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni kadrovskega delavca, tajništvo vodstvo, prodaja, skrbnik letnih razvojnih pogovorov ter izobraževanja in usposabljanja, FRS, s pravicami uporabnikov in z gesli zaščiten pristop v bazo podatkov na računalniku. Zaklepanje pisarne (prostora) izven delovnega časa in v primeru odsotnosti referenta. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 24.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač in za poročilo M4.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - matična številka (iz šifranta kadrovske evidence), - priimek in ime, - delovno razmerje, - beneficirano, - Šifra občine, šifra KS, - polica, Regionalni zavod, - EMŠO, davčna številka, - Kvalifikacija, - kraj bivanja, poštna številka, Ulica in številka, - organizacijska enota, stroškovno delovno mesto, - datum rojstva, datum vstopa, datum izstopa, - članstvo v sindikatu, - kategorija regresa, - Samopomoč, samopomoč-obrok, samopomoč-saldo, - strokovna usposobljenost(za obrazec M4), - osnovni indeks, - izplačilno mesto, - delovna doba pred vstopom v podjetje, procent na minulo delo, - delavnik(obveznost 8 ur/dan), vrsta dela, osebna ocena, - način obračuna malice, - UP bolniške v DO, Urna postavka ZZZS, začetni mesec bolniške, - vrednost dnevne vozovnice, vrednost mesečne vozovnice, - način izplačila(osebni račun), šifra banke, št.os.računa, - procent olajšave za davek, - Podatki o plačah za zadnje tri mesece: mesec, število točk, število rednih ur, znesek za redne ure(bruto).
 • Uporabniki zbirke: Finančno računovodska služba, Splošno kadrovski sektor - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Uporaba uporabniškega imena in gesla za delo z aplikacijo OD, uporaba uporabniškega imena in gesla za dostop na osebni računalnik preko katerega se referent prijavi v aplikacijo na katerem teče aplikacija. Zaklepanje pisarne (prostora) izven delovnega časa in v primeru odsotnosti referenta. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 24.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev oz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime - matična številka zavarovanca - naselje, občina - zakonski stan - poklic – delovno mesto - šolska izobrazba delavca - koliko časa je opravljal to delo - podatki o neposrednemu vodji ( priimek in ime, naslov prebivališča ) - podatki o očividcu ( priimek in ime, naslov prebivališča ) - opis poškodbe: datum poškodbe, opis, vzrok;
 • Uporabniki zbirke: - Splošno kadrovski sektor – referent za varstvo pri delu, direktor splošno kadrovskega sektorja - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v obliki listin v primernih omarah, ki jih referent zaklepa. Če referent ni osebno prisoten zaklene tudi pisarno. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 24.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti - Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev oz. delovnega razmerja, ki izhajajo iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: o ime in priimek, o enotna matična številka občana, o spol, o datum rojstva, o stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), o poklic, o šolska izobrazba, o podlaga zavarovanja, o sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni); - datum priznanja pravice - datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v obliki listin v primernih omarah, ki jih referent zaklepa. Če referent ni osebno prisoten zaklene tudi pisarno. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 24.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca obiskovalcev in poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci in poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, - podjetje zaposlitve, - namen obiska, - datum in ura prihoda in odhoda.
 • Uporabniki zbirke: Splošno kadrovski sektor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v obliki listin v primernih omarah, ki jih referent zaklepa. Če referent ni osebno prisoten zaklene tudi pisarno. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 24.3.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika) brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Valkarton d.d., Logatec - pooblaščeni delavci podjetja za varovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov se le-ti hranijo v zaklenjeni omari v v prostorih vratarnice, ki je primerno fizično in tehnično varovana, v vratarnici je tudi monitor, ki je na ta način dostopen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 24.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Podatki o osebah, ki niso v delovnem razmerju v družbi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki niso v delovnem razmerju: štipendisti, dijaki na obvezni praksi, upokojenci, bivši zaposleni, izvajalci dela preko študentskega servisa ali agencije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz dela, pogodba o štipendiranju oz. izvajanju obvezne prakse, potreba po izvajanju dela preko študentskega servisa oz. agencije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni podatki (štipendisti, praktikanti): o priimek in ime o datum, kraj, občina, država rojstva o spol o narodnost in državljanstvo o enotna matična številka občana, davčna številka o stalno bivališče, začasno bivališče o poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, o prejšnje zaposlitve, o zdravstvene omejitve – invalidnost, o datum zadnjega zdravniškega pregleda Podatki o poučevanju VZD – PPV - NS ( vrsta izobraževanja in datum) Podatki evidence prisotnosti (štipendisti, praktikanti): o matična številka o organizacijska enota, o stroškovno delovno mesto, o indeksno razmerje o število ur po kategorijah o podatki vezani za urnik in vodenje statistike prisotnosti:(številka kartice, šifra urnika, najnižji saldo ur, maksimalni prenos ur, najvišji dovoljeni saldo ur, najvišji dnevni saldo ur, nočne ure(od - do),posebne ure, maksimalna prisotnost, pristopne točke, premium ure, prenos salda, tip pavze, delo čez polnoč, neomejeno delo) Podatki o plačah (štipendisti, praktikanti): o matična številka (iz šifranta kadrovske evidence), o priimek in ime, o delovno razmerje, o beneficirano, o Šifra občine, šifra KS, o polica, Regionalni zavod, o EMŠO, davčna številka, o Kvalifikacija, o kraj bivanja, poštna številka, Ulica in številka, o organizacijska enota, stroškovno delovno mesto, o datum rojstva, datum vstopa, datum izstopa, o Samopomoč, samopomoč-obrok, samopomoč-saldo, o strokovna usposobljenost, o osnovni indeks, o izplačilno mesto, o delovna doba pred vstopom v podjetje, procent na minulo delo, o delavnik(obveznost 8 ur/dan), vrsta dela, osebna ocena, o način obračuna malice, o UP bolniške v DO, Urna postavka ZZZS, začetni mesec bolniške, o vrednost dnevne vozovnice, vrednost mesečne vozovnice, o način izplačila(osebni račun), šifra banke, št.os.računa, o procent olajšave za davek, o Podatki o plačah za zadnje tri mesece: mesec, število točk, število rednih ur, znesek za redne ure(bruto). Osnovni podatki (upokojenci, bivši zaposleni ob privolitvi): o priimek in ime o datum, kraj, občina o spol Osnovni podatki (izvajalci dela preko študentskega servisa, agencije): o priimek in ime o datum, kraj, občina, država rojstva o spol o narodnost in državljanstvo o enotna matična številka občana, davčna številka o stalno bivališče, začasno bivališče o poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, o zdravstvene omejitve – invalidnost, o datum zadnjega zdravniškega pregleda o podatki o poučevanju VZD – PPV - NS (vrsta izobraževanja in datum).
 • Uporabniki zbirke: Finančno računovodska služba, Splošno kadrovski sektor - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Uporaba uporabniškega imena in gesla za delo z aplikacijo OD in kadrovska evidenca, uporaba uporabniškega imena in gesla za dostop na osebni računalnik preko katerega se referent prijavi v aplikacijo na katerem teče aplikacija. Zaklepanje pisarne (prostora) izven delovnega časa in v primeru odsotnosti referenta. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 24.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam