Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ŠILIHOVA ULICA 001
Naziv ali firma: I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 3310
Kraj: ŽALEC
Matična številka: 5088534000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Ur.l. SFRJ, ŠT. 17/90, Ur.l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00 – ZZPPZ), 7. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na I. OŠ Žalec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja za posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. n 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen, nedoločen čas), invalidnost, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra).
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - pooblaščeni delavci I. osnovne šole Žalec - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov sprejetem 10. 2. 2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Ur.l. SFRJ št. 17/90, Ur.. RS-starri, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 12. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na I. OŠ Žalec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. n 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), - podatki o delovnem času a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke c) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo d) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih e) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom f) neopravljene ure brez nadomestila plače g) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plačah: a/ izplačane plače: delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b/ plače iz dobička c/ neto plače: delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo d/ nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila e/ nadomestila neto plače v breme drugih f/ neto plače iz dobička g/ prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci I. osnovne šole Žalec - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu zavoda. Kodiran dostop v bazo podatkov, ki se vodijo na Petki Žalec – Šolske storitvene dejavnosti. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov sprejetem 10. 2. 2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Ur.l. SFRJ št. 17/90, Ur.. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 16. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na I. OŠ Žalec, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. n 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko) zavarovalna doba, dejavnost delavca (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a/ delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b/ koliko ur je delal tistega dne c/ ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat d/ narava poškodbe e/ poškodovani del telesa f/ ali je bila poškodba smrtna g/ podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu a/ časovna opredelitev nesreče (ura, dan, datum) b/ kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na poti na delo ali z dela, na službenem potovanju, drugo c/ koliko oseb je bilo poškodovanih, stopnja poškodb, izguba življenja na kraju nesreče, na poti v zdravstveni zavod d/ ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, ocena ogroženosti delavcev na delovnem mestu e/ vir in vzrok nesreče f/ uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci I. osnovne šole Žalec - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju oz. v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu zavoda. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov sprejetem 10. 2. 2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. ZBIRKA PODATKOV O UČENCIH, VPISANIH V I. OSNOVNO ŠOLO ŽALEC IN NJIHOVIH STARŠIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS št. 12/96, 33/97, 59/01 in 71/04), 95. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Učenci, vpisanih v I. OŠ Žalec - Starši oz. skrbniki učencev, vključenih v I. OŠ Žalec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem - podatki o starših oz. skrbnikih: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka na katero je mogoče posredovati nujna sporočila za čas, ko je učenec v šoli.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci I. osnovne šole Žalec - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjenje v zavarovanih in zaklenjenih omarah v pisarnah svetovalne službe, kodiran dostop v bazo podatkov, ki se za učence in njihove starše vodijo računalnikih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. ZBIRKA PODATKOV O UČENCIH, KI POTREBUJEJO POMOČ OZ. SVETOVANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 12/96, 33/97, 59/01 in 71/04). 95. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Učenci, vpisani v I. OŠ Žalec - starši učencev, vpisanih v I. OŠ Žalec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem - podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli - podatki o napredovanju učenca - podatki o izdanih spričevalih - podatki o izdanih drugih listinah - družinska in socialna anamneza - diagnostični postopki - postopki strokovne pomoči - strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, domov, svetovalnih centrov oz. vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci I. osnovne šole Žalec - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjenje v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni svetovalne službe, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. ZBIRKA PODATKOV O NAPREDOVANJU UČENCEV, IZDANIH SPRIČEVALIH IN DRUGIH LISTINAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 12/96, 33/97, 59/01 in 71/04, 95. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v I. OŠ Žalec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o učencu, ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem - podatki o napredovanju učenca - podatki o izdanih spričevalih - podatki o izdanih drugih listinah.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci I. osnovne šole Žalec - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjenje v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni svetovalne službe, kodiran dostop v bazo podatkov v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. KATALOG ZBIRKE PODATKOV O GIBALNIH SPOSOBNOSTNIH IN MORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTI UČENCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 12/96 33/97, 59/01 in 71/04), 95. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v I. OŠ Žalec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za p
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo eno leto po zaključku šolanja učenca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podaki o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem. - podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca: telesna višina, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci I. osnovne šole Žalec - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju oz. v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjenje v zavarovani in zaklenjeni omari v kabinetu učitelja športne vzgoje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam