Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MONTER DRAVOGRAD, proizvodnja in storitve d.o.o.
Sedež ali naslov: OTIŠKI VRH 177
Poštna številka: 2373
Kraj: DRAVOGRAD
Matična številka: 5066255000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Železarna Ravne- Monter Dravograd d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, za potrebe družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur.L. RS , št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: - osebno ime, - EMŠO, - kraj rojstva, država rojstva, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, - izobrazba, - ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - številko transakcijskega računa, na katerega se izplačuje plača in ostali prejemki. Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo dejavnosti in pogodbo o zaposlitvi: - bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa, - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca. Izredno izplačilo: - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja. Neto plača: - plača, - nadomestilo plače, - izredno izplačilo. Podatki o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, - odpravnina, - stroški izobraževanja delavcev, - davki na izplačane plače, - ostali stroški dela. Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: Prispevki v breme delodajalca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje. Prispevki v breme zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Sodišča v primeru vložene izvršbe, banke, v primeru najema kredita,ZPIZ, pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah in matični knjigi, se zunaj delovnega časa zaklepa v kovinske omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodstva in kadrovske službe. Organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tega odstavka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Železarna Ravne- Monter Dravograd d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, za potrebe družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur.L. RS , št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure,za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: /
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah in matični knjigi, se zunaj delovnega časa zaklepa v kovinske omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodstva in kadrovske službe. Organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tega odstavka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O ŠTIPENDISTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Železarna Ravne- Monter Dravograd d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, datum rojstva, stalno prebivališče, enotna matična številka, številka hranilne knjige oz. transakcijskega računa; podatki o šolanju, naziv šole, poklic za katerega se bo štipendist šolal, letnik šolanja v šolskem letu, uspeh v preteklem šolskem letu; podatki o bivanju v času študija: naslov začasnega bivališča; podatki o vpisu: vpisna številka študenta, študijsko leto, naziv študija; podatki o opravljenih izpitih: predmet za katerega se izpit opravlja; datum izpita, ocena izpita oz. vaj.
 • Uporabniki zbirke: RRA, pooblaščeni delavci, drugi uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah in matični knjigi, se zunaj delovnega časa zaklepa v kovinske omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodstva in kadrovske službe. Organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni podatka.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O DELU ŠTUDENTOV IN DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delo preko študentskega servisa in dijaki, ki opravljajo prakso.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni datum, davčna številka, smer šolanja, naslov, delo, ki ga bo študent opravljal, število opravljenih ur, plačilo za opravljeno delo, številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: Študentski servis, pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah in matični knjigi, se zunaj delovnega časa zaklepa v kovinske omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodstva in kadrovske službe. Organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, spol, kraj rojstva, naslov stalnega oz. začasnega prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), delo, ki ga je delavec opravljal ob nezgodi, koliko ur je delavec delal tistega dne, ali se je delavec poškodoval že kdaj prej in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Inšpektorat za delo, pooblaščeni delavci, zunanja pogodbena organizacija za varstvo pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah in matični knjigi, se zunaj delovnega časa zaklepa v kovinske omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, rojstni podatki, matična številka, spol, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, poklic, šolska izobrazba; podatki o družbi, naziv družbe in sedež, registrska številka, dejavnost; podatki o preventivnih zdravstvenih pregledih: datum opravljenega predhodnega zdravstvenega pregleda, datum opravljenega obdobnega zdravstvenega pregleda, datum predvidenega naslednje usmerjenega obdobnega zdravstvenega pregleda, zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Medicina dela,pooblaščena pogodbena organizacija, pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah in matični knjigi, se zunaj delovnega časa zaklepa v kovinske omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PRIHODOV NA DELO IN ODHODOV Z DELA DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, za potrebe družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, matična številka.
 • Uporabniki zbirke: Ni.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodstva in kadrovske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo v družbi pravice iz preostale delovne zmožnosti (razporeditev, prekvalifikacija ali dokvalifikacija in ustrezna denarna nadomestila) in o delavcih, katerih delovna zmožnost je spremenjena.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, vrsta invalidnosti, stopnja invalidnosti, procent, datum pravnomočnosti, datum nastanka, datum odločbe, številka zadeve, vrsta invalidnosti.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah in matični knjigi, se zunaj delovnega časa zaklepa v kovinske omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodstva in kadrovske službe. Organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANOV ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vzdrževani družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, status (otrok, zunajzakonski partner, žena), naslov, kraj rojstva.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah in matični knjigi, se zunaj delovnega časa zaklepa v kovinske omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodstva in kadrovske službe. Organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O LETNEM DOPUSTU DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, delovno doba delavca, število dni letnega dopusta na osnovi kriterijev v družbi.
 • Uporabniki zbirke: Ni.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah in matični knjigi, se zunaj delovnega časa zaklepa v kovinske omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodstva in kadrovske službe. Organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O IZVEDENIH DISCIPLINSKIH IN ODŠKODNINSKIH POSTOPKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi, zoper katere je bil uveden disciplinski ali odškodninski postopek
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za statistična raziskovanja, za potrebe družbe, v primeru vložitve tožbe na sodišče zoper izrečen ukrep, v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kot podlaga
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, rojstni podatki, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, delovno mesto, ime družbe, vrsta kršitve delovne obveznosti, subjektivne, objektivne okoliščine, ki se upoštevajo, izrečen disciplinski ukrep, višina povzročene škode
 • Uporabniki zbirke: sodišče, odvetniki, pooblaščeni delavci družbe, sindikat
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v skladu s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov v družbi; zbirka osebnih podatkov se vodi v personalnih mapah ter se hrani v zaklenjeni kovinski omari, dostop imajo samo pooblaščeni delavci kadrovske službe, direktor družbe ter morebitni pogodbeni obdelovalec-pravna služba. v primeru denarne kazni, oz., odškodninske odgovornosti tudi pooblaščen delavec obračuna plač
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA KUPCEV IN DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobvavitelji Železarne Ravne-Monter Dravograd d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za vzpostavljanje stikov s kupcem in dobaviteljem
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: identifikacijski podatki, ime in priimek predstavnika kupca oz. dobavitelja
 • Uporabniki zbirke: Železarna Ravne-Monter Dravograd d.d., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v skladu s pravilnikom o vaovanju osebnih podatkov v družbi, dostop do računalniške aplikacije je varovan s sistemom identifikacije uporabnika, pogodbe so shranjene v zaklenjenih omarah, prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. IZVAJALCI PODJEMNIH POGODB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zunanji sodelavci, izvajalci storitev, s katerimi prihajamo v pogodbeno razmerje in kontaktne osebe po pogodbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: dogovor o naročanju in izvajanju dela, storitev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: identifikacijski podatki (ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, naslov prebivališča, poklic, delo, ki ga opravlja); - podatki o strokovni izobrazbi in znanjih (podatki o strokovni usposobljenosti); - podatki iz vsebine pogodbe: plačilo za opravljeno storitev, številka tekočega računa
 • Uporabniki zbirke: družba, davčni urad, Zavod za zaposlovanje,drugi uporabniki po Zakonu o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v skladu s pravilnikom o varstvu osebnih podatkov v družbi, pogodbe so shranjene v zaklenjenih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA O DELU TUJCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: tuji državljani, ki imajo pridobljeno delovno dovoljenje za delov družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, statistična raziksovanja, obdelave, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki tujca: ime, priimek, emšo, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, začasnega prebivališča, prebivališča v RS, izobrazba, podatki o delovnem dovoljenju, vrsta, datum dovoljenja, organ ki je dovoljenje izdal, datum izteka, številka. podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: zavod za zdravstveno zavarovanje RS, ZPIZ RS, na podlagi zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo podlago v zakonu oz. na podlagi privolitve delavca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov , ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v pisarnah ni zapsolenih. ročna zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno-personalne mape se zaklepajov kovinske omare. dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. organizacisjki, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati, ki preko Zavoda za zaposlovanje vstopajo v pogodbena razmerja z zavodom za zaposlovanje in družbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za vodenje podatkov o osebi, za namene zavoda, za palčevanje stroškov, za namene zaposlitve
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna štev.:; osebni račun, TRR
 • Uporabniki zbirke: kadrovska služba družbe, finančno računovoska služba, zavod za zposlovanje, BVD- varstvo pri delu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki so v fasciklu v zaklenjeni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. ISKALCI ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki se prijavijo na razpisana delovna mesta, osebe, ki iščejo delo in oddajajo prošnje za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za možnost zaposlitve v prihodnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, kraj, leto rojstva, telefonska številka, elektronski naslov, podatki o zdravstvenem stanju- morebitni invalidnosti, podatki o odosedanjih zaposlitvah, podatki o strokovni izobrazbi, znanjih, kompetence
 • Uporabniki zbirke: kadrovsko splošna služba družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki so v fasciklu v zaklenjeni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi, štipendisti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje usposobljenosti, planiranje izobraževanja, plačevanje stroškov izobraževanja, pregled obveznosti kandidata do družbe , statistika
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, emšo, davčna štev.., podatki o strokovnih usposabljanjih in izobraževanjih, (program izobraževanje, naziv usposabljanja, vrednost stroškov, trajanje, datum začetka in konca izobraževanja, potrdilo o opravljenem preizkzusu znanja, uspeh, dokazilo o zaključenem usposabljanju, podatki o izvajalcu usposablanja), izobraževanja, podatki iz vsebine pogodbe o izobraževanju, ...
 • Uporabniki zbirke: družba - kadrovska služba in finančno računovodska služba, RRA- druge izobraževalne organizacije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki so v zaklenjeni omaro v fasciklu, varovan računalniški sistem-aplikacija (z geslom in uporabniškim imenom)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. ZAPOSLENI V DRUŽBI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi ŽR Monter Dravograd d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja in obdelave, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen. Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje, datum izteka, številka, organ, ki je delovno dovoljenje izdal. Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga delavec opravlja, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo. Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja, način prenehanja, razlogi za redno ali izredno odpoved pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju., družba sama- kadrovsko splošna služba, finančno računovodska služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah in matični knjigi, se zunaj delovnega časa zaklepa v kovinske omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. podatki v računalniški aplikaciji varovani z geslom in uporabniškim imenom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam