Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TERME ČATEŽ D.D. ČATEŽ OB SAVI
Sedež ali naslov: TOPLIŠKA CESTA 035
Poštna številka: 8251
Kraj: BREŽICE
Matična številka: 5004896000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o delničarjih - lastnikih družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delničarji oz. lastniki družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izplačilo dividend in obveščanje o poslovanju družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): obdobje, ko je oseba delničar oz. lastnik družbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime; rojstni priimek; spol; davčna številka ; državljanstvo; stalno in začasno prebivališče – naslov, pošta; davčna številka; davčni urad; naziv banke; številka TR; EMŠO, število delnic, znesek dividende za posemezno koledarsko leto
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci upravljavca -klirinško depotna družba - na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, -drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo kot seznam, ki je shranjena v elektronski obliki na trdem disku kot računalniška evidenca . Enkrat letno – za potrebe izplačila dividend se izpiše v fizični obliki in hrani v zaklenjeni železni omari. Prostori , kjer se ta nahaja, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z osebnih geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 5.4.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo z uradnimi evidencami oz. javno knjigo, ki jo vodi centralna klirinško depotna družba.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Zaposleni delavci v podjetju Terme Čatež d. d., - bivši zaposlenci, - upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime; rojstni priimek; šifra delavca; matična številka delavca; spol; emšo; kraj, občina in država rojstva; državljanstvo; stalno in začasno prebivališče – naslov, pošta, krajevna skupnost, občina; telefonska številka; davčna številka; davčni urad; naziv banke; številka TR; poklic; šolska izobrazba; strokovna usposobljenost; datum zaključka izobraževanja; dodatno izobraževanje; stroškovno mesto; delovno mesto; izmensko delo; delovni čas (ur na teden); zavarovalna doba; skupna delovna doba; delovna doba v Termah Čatež; skupna pokojninska doba; dokupljena delovna doba; oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas); datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja; razlog prenehanja delovnega razmerja; kategorija invalidnosti; datum nastanka invalidnosti; številka sklepa ZPIZ, datum sklepa; datum nastanka invalidnosti; opis omejitev po odločbi; odstotek okvare; družinski člani – priimek in ime, spol, rojstni podatki, emšo; sorodstveno razmerje, davčna številka, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, potrdilo o vpisu; zdravstveni podatki (nega otroka); zakonski stan (samohranilec); dela delovnega mesta, ki ga delavec opravlja; dodatno zdravstveno zavarovanje; prevoz na delo; letni dopust, regres; bolniška odsotnost; davčne olajšave; delovno dovoljenje (številka, veljavnost); porodnice; očetovski dopust; predhodni in obdobni zdravniški pregledi; izpiti iz varstva pri delu; izpiti HACCP, pogodbeni pripadniki rezervne sestave;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, - zaposleni, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno varstvo, - DURS, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/04), - na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, - drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki je shranjena v zakljenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni kadrovske službe upravljalca. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Osebne mape bivših zaposlenih in upokojencev so shranjene v arhivu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 27. 06. 2002 z naknadnimi spremembami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O PLAČAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Terme Čatež d. d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: Priimek in ime delavca; rojstni priimek delavca; šifra delavca; matična številka delavca; emšo; rojstni kraj; stalno in začasno prebivališče; šolska izobrazba; strokovna izobrazba; delovno mesto; delovni čas (ur tedensko); naziv banke, številka osebnega računa; davčni urad; davčna številka; število družinskih članov za davčno olajšavo: ime in priimek družinskega člana, davčna številka družinskega člana; tarifni razred oz. osnova za plačo;datum sklenitve delovnega razmerja; datum prenehanja delovnega razmerja; delovna doba do sklenitve delovnega razmerja; zavarovalna doba do datuma sklenitve delovnega razmerja; delovno razmerje; dodatno zdravstveno zavarovanje; dodatno pokojninsko zavarovanje; Podatki o delovnem času: možno število delovnih ur s polnim delovnim časom in s skrajšanim delovnim časom; skupaj opravljene ure s polnim delovnim časom in s skrajšanim delovnim časom oz. dejansko opravljene ure; skupaj neopravljene ure; skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije- ure letnega dopusta; ure počitka ob državnih praznikih; ure odsotnosti z nadomestilom plače; ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje; ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti z dela, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca; obdobje plačanega očetovskega dopusta; obdobje porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom; ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti z dela, za katere se ne prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca – ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti iz dela (refundacije); očetovski neplačani dopust; ure na delu daljšem od polnega delovnega časa; Podatki o plačah: izplačane neto in brutto plače – za delo s polnim ali skrajšanim delovnim časom, stimulativni del plače, izplačane nagrade, plače iz dobička; neto/brutto plače – za delo s polnim ali skrajšanim delovnim časom; nadomestilo neto/brutto plače v breme organizacije – za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila; nadomestila neto/brutto plače v breme drugih (refundacije); prejemki delavca – solidarnostne pomoči, odpravnina, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, potni stroški, prehrana; odbitki – krediti, članarine; zavarovanja, sodne prepovedi.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, - zaposleni, podjemniki, zunanji sodelavci, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - DURS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/04), - na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, - drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa in v primeru odsotnosti referenta za plače zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Arhiv osebnih podatkov je vedno zaklenjen. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodstva in splošno kadrovske službe. Osebne mape upokojencev in bivših zaposlenih so shranjene v arhivu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 27. 06. 2002 z naknadnimi spremembami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU ali IZVEN DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Termah Čatež d.d., ki so se poškodaovali pri delu ali izven dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti v povezavi z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o poškodovancu: Priimek in ime delavca; spol; matična številka delavca; šifra delavca; emšo; kraj rojstva; stalno in začasno prebivališče; državljanstvo delavca; zakonski stan; delovno razmerje (določen ali nedoločen čas); enota dela; delovni čas (število ur na teden); delovna doba; poklic, šolska izobraazba; št ur dela pred poškodbo; poškodba med delom ali izven dela, poškodba na delovnem mestu; delo, ki ga je opravljal ob nezgodi; ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat; ali je poškodba smrtna. Podatki o poškodbi na delu: kdaj se je pripetila nesreča - datum poškodbe; ura poškodbe; dan poškodbe; kraj nezgode – na delovnem mestu, na redni poti na delo ali iz dela, na službenem potovanju, drugo; število poškodovanih in umrlih oseb, dela delovnega mesta; dela, ki jih je opravljal delavec, ko se je zgodila poškodba pri delu; koliko ur je delal delavec, ko se je zgodila poškodba pri delu; oblika poškodbe; poškodovani del telesa; vzrok nezgode; način poškodbe; materialni povzročitelj poškodbe; nudenje prve pomoči; upraba osebnih varovalnih sredstev in ukrepov; izvedba splošnih in posebnih ukrepov za varstvo pri delu. Izvajalec interne raziskave: priimek in ime, naslov, naselje in občina stalnega prebivališča; Podatki o očividcu: priimek in ime, naslov, naselje in občina stalnega prebivcališča;
 • Uporabniki zbirke: - Inštitut za varovanje zdravja, - Osebni zdravnik poškodovanca, - Inšektorat za delo, - Zavarovalnica, - pooblaščeni delavci upravljalca, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/04), - na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, - drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni kadrovske službe upravljalca. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci splošno kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 27. 06. 2002 z naknadnimi spremembami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA UŽIVALCEV PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci invalidi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz naslova invalidnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime delavca; šifra delavca; emšo; naslov stalnega ali začasnega bivališča, stroškovno mesto, datum sklenitve delovnega razmerja; vzrok invalidnosti; kategorija invalidnosti; številka ZPIZ odločbe; datum nastanka invalidnosti; telesna okvara; datum premestitve; datum nastopa pravic iz invalidnosti; prnehanje invalidnosti; datum obravnave na invalidski komisiji; začetek postopka; ocena invalidnosti; datum priznanja pravice; opis omejitev;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, - ZPIZ, - DURS, - Sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/04), - na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, - drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni kadrovske službe upravljalca. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci splošno kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 27. 06. 2002 z naknadnimi spremembami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA KANDIDATOV ZA PROSTA DELOVNA MESTA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve, ki iščejo zaposlitev v Termah Čatež d. d. preko uradnega razpisa, informativnega vprašalnika na spletnih straneh podjetja ali drugače.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Morebitna sklenitev delovnega razmerja v primeru izkazane potrebe po določeni vrsti kadra.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o iskalcu zaposlitve, ki jih navedejo v svoji vlogi za zaposlitev: Priimek in ime; spol; naslov stalnega ali začasnega prebivališča; datum in kraj rojstva; elektronski naslov; telefonska številka; izobrazba; dodatna znanja; funkcionalna znanja; hobiji; delovne izkušnje;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni kadrovske službe upravljalca. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci splošno kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 27. 06. 2002 z naknadnimi spremembami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA LETOVANJ ZAPOSLENIH, UPOKOJENCEV IN ZUNANJIH SODELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Termah Čatež d.d, upokojenci podjetja Terme Čatež d. d., zunanji sodelavci podjetja Terme Čatež d. d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o medsebojni izmenjavi delavcev, statistične obdelave podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; naslov stalnega ali začasnega prebivališča; kraj letovanja oz. naziv objekta; termin letovanja; tip namestitve; tip storitve; število oseb.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni delavci, upokojenci, zunanji sodelavci, pooblaščeni delavci upravljalca podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni kadrovske službe upravljalca. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci splošno kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 27. 06. 2002 z naknadnimi spremembami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA UPOKOJENCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upokojenci skupine Terme Čatež d. d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za organizac
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum upokojitve; strokovna izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: - upokojenci, - pooblaščeni delavci upravljalca podatkov, - Društvo upokojencev delavcev Term čatež d. d., - Društvo upokojencev medicinskih delavcev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni kadrovske službe upravljalca. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci splošno kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 27. 06. 2002 z naknadnimi spremembami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PRAKTIKANTOV NA ŠOLSKI PRAKSI IN DIJAKOV ALI ŠTUDENTOV, KI OPRAVLJAJO DELA PO NAPOTNICI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki opravljajo dela na podlagi pogodbe med organizacijo in šolo ali na podlagi napotnice, ki jo izda študentski servis.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja, za statistično obdelavo podatkov .
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, rojstni podatki, emšo, status, šola, dosedanje delovne izkušnje, trajanje dela, razpored na delovno mesto, izpit iz varstva pri delu, znanje jezikov, hobiji.
 • Uporabniki zbirke: - dijaki, študenti, - pooblaščeni delavci upravljalca podatkov, - šole, - študentski servisi, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni kadrovske službe upravljalca. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci splošno kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 27. 06. 2002 z naknadnimi spremembami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA AVTORSKIH POGODB, PODJEMNIH POGODB IN POGODB O SODELOVANJU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki sodelujejo s skupino Terme Čatež d. d. na podlagi avtorskih pogodb, podjemnih pogodb in pogodb o sodelovanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, emšo, poklic, davčni urad, davčna številka, naziv banke, številka TR, datum pogodbe, pogodbeni znesek oziroma urna postavka; predmet pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca podatkov, - Avtorska agencija, - DURS, - Zavod RS za zaposlovanje, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni kadrovske službe upravljalca in pisarni referenta za obračun plač. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci upravljalca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 27. 06. 2002 z naknadnimi spremembami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca osebnih podatkov za trženje storitev podjetja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Potencilani uporabniki storitev podjetja (npr. udeleženci v nagradnih igrah podjetja; posamezniki, ki posredujejo povpraševanje po storitvah podjetja; turistične agencije, člani društev; drugi potencialni gostje).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za neposredno trženje, oblikovanje ponudbe in obveščanje o ponudbi registriranih storitev podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, telefonska številka, naslov prebivališča, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov, - drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika, - na podlagi pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo kot evidenca, ki je shranjena v obliki računalniške baze na trdem disku in je dostopna zgolj pooblaščenim delavcem v prodajni oz. marketinški službi, pomočniku gen. dir. za informatiko in zaposlenim v službi za informatiko. Navedeni delavci imajo za dostop svoje osebno geslo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami oz. javno knjigo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca gostov in potencialnih gostov v nastanitvenih obratih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prijavi prebivališča ( 9. člen) osebna privolitev gosta pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: gostje in potencialni gostje nastanitvenih obratov Term Čatež d.d. ( hoteli, apartmaji , kamp)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje oseb in premoženja, dolžnost prijave pristojnim organom po 9. členu Zakona o prijavi prebivališča
 • Rok hrambe (neobvezno): eno leto, ob pisnem soglasju posameznika do preklica soglasja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, datum rojstva in spol, kraj rojstva, stalno prebivališče, državljanstvo ter številka javne listine, opremeljene s fotgrafijo, ki jo je izdal državni organ
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o prijavi prebivališča - na podlagi pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih pdoatkov podlago v zakonu - drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo kot evidenca, ki je shranjena v obliki računalniške baze na trdem disku in je dostopna zgolj zaposlenim delavcem na recepciji ter delavcem v oddelku marketinga in prodaje , vodji oz. direktorju hotela, izvršnemu direktorju hotelov , pom. izvršnega direktorja hotelov , izvršni direktorici za marketing in prodajo, pomočnicama izvršne direktorice za marketing in prodajo ter pomočniku generalnega direktorja za informatiko , zaposlenim delavcev v oddelku informatike in zaposlenim delavcem v oddelku kontrolinga ; vsak ima za dostop svoje osebno geslo. Dostop do kronologije imajo vse prej navedene osebe, iz vpogleda pa je razvidno : datum in ura obdelave osebnih podatkov, ime in priimek osebe, ki je podatke obdelovala, opis operacije - namen obdelave podatkov in osebno ime gosta, čigar podatki so se obdelovali. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 5.4.2007 .
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidncami oz. javno knjigo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca video nadzora vstopa v poslovne prostore in video nadzor zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov ( 75. in 77. člen) in v skladu z le-tem sprejeti interni akti - Sklep o uvedbi video nadzora in Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, gostje in zaposleni v Termah Čatež d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje ljudi ( zaposlenih in gostov ) in premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): Posnetki se na trdem disku shranjujejo 2 meseca
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slika - posnetek video nadzora
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca, na podlagi pisne zahteve drugi uporabniki , ki imajo za pridobivanje osebnih pdoatkov podlago v zakonu ( npr. policija, sodišče), drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo kot posnetek, shranjeni pa so na računalnikih / trdem disku v pisarnah za to pooblaščenih oseb upravljavca. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 5.4.2007 .
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področju dela ( 16. člen), - pogodbeno razmerje, - pisno soglasje zaposlenega.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Terme Čatež d. d. in bivši zaposleni ter upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: Priimek in ime delavca; rojstni priimek delavca; šifra delavca; matična številka delavca; emšo; rojstni kraj; stalno in začasno prebivališče; šolska izobrazba; strokovna izobrazba; delovno mesto; delovni čas (ur tedensko); naziv banke, številka osebnega računa; davčni urad; davčna številka; število družinskih članov za davčno olajšavo; ime in priimek družinskega člana, davčna številka družinskega člana; tarifni razred oz. osnova za plačo;datum sklenitve delovnega razmerja; datum prenehanja delovnega razmerja; delovna doba do sklenitve delovnega razmerja; zavarovalna doba do datuma sklenitve delovnega razmerja; delovno razmerje; dodatno zdravstveno zavarovanje; dodatno pokojninsko zavarovanje; naziv banke in številka osebnega računa; Podatki o plačah: izplačane neto in bruto plače – za delo s polnim ali skrajšanim delovnim časom, bruto/neto izplačila na podlagi delovne uspešnosti oz. stimulativni del plače, izplačane nagrade, plače iz dobička oz. dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto/bruto plače – za delo s polnim ali skrajšanim delovnim časom; bruto/neto plače za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo); nadomestilo neto/bruto plače v breme organizacije – za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila; nadomestila neto/bruto plače v breme drugih (refundacije); zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi; bruto/neto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredna izplačila oz. izplačila po drugih osnovah, ki ne predstavljajo redne mesečne plače; prejemki delavca – solidarnostne pomoči, povračila stroškov v zvezi z delom; odpravnina, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, potni stroški, prehrana; odbitki – krediti, članarine; dodatna plačila namenjena socialni varnosti delavcev; plačila kolektivnega in prostovoljnega zavarovanja ter plačila za priostovoljno pokojninsko zavarovanje, sodne prepovedi; stroški izobraževanja; davki na izplačane plače; ostali stroški dela. Podatki o prispevkih za socialno varnost: vsi plačani prispevki v breme delodajalca za posameznega delavca – prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje; za starševsko varstvo; za zapsolovanje; vsi plačani prispevki v breme zavarovanca za posameznega delavca – prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje; za starševsko varstvo; za zaposlovanje;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, - zaposleni, podjemniki, zunanji sodelavci, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - DURS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/04), - na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, - drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa in v primeru odsotnosti referenta za plače zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Arhiv osebnih podatkov je vedno zaklenjen. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodstva in splošno kadrovske službe. Osebne mape upokojencev in bivših zaposlenih so shranjene v arhivu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 05.04.2007 z naknadnimi spremembami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področju dela ( 18. člen), - pogodbeno razmerje, - pisno soglasje zaposlenega.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Terme Čatež d. d. in bivši zaposleni ter upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: Priimek in ime delavca; rojstni priimek delavca; šifra delavca; matična številka delavca; emšo; delovno mesto; delovni čas (ur tedensko); datum sklenitve delovnega razmerja; datum prenehanja delovnega razmerja; delovno razmerje. Podatki o delovnem času: dnevno/mesečno število delovnih ur; skupaj opravljene ure s polnim delovnim časom in s skrajšanim delovnim časom oz. dejansko opravljene ure; skupaj neopravljene ure; skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije ter navedbo vrste nadomestila; ure letnega dopusta; ure počitka ob državnih praznikih; ure odsotnosti z nadomestilom plače ter navedbo vrste nadomestila; ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje; ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti z dela, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca; obdobje plačanega očetovskega dopusta; obdobje porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom; ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti z dela, za katere se ne prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca – ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti iz dela (refundacije) navedbo vrste nadomestila; očetovski neplačani dopust; ure na delu daljšem od polnega delovnega časa /nadurno delo;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, - zaposleni, podjemniki, zunanji sodelavci, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - DURS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/04), - na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, - drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa in v primeru odsotnosti referenta za plače zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Arhiv osebnih podatkov je vedno zaklenjen. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodstva in splošno kadrovske službe. Osebne mape upokojencev in bivših zaposlenih so shranjene v arhivu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 05.04.2007 z naknadnimi spremembami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam