Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SAFILO d.o.o.
Sedež ali naslov: LJUTOMERSKA CESTA 38 A
Poštna številka: 2270
Kraj: ORMOŽ
Matična številka: 5616514000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. L. RS št . 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 Ur. list RS št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, invalidnost, kategorija invalidnosti, delna upokojitev, ukvarjanje z dopolnilnim delom, ime drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (in matična številka), naslov drugega delodajalca (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) · Podatki o delovnem dovoljenju delavca: vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje · Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, kraj dela, poklic, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta oz. vrsta dela, delovni čas (število ur tedenskega rednega delovnega časa), razporeditev delovnega časa, konkurenčna klavzula · Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način oz. razlog prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: •- pooblaščeni delavci družbe - zunanji uporabniki: ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Inšpektorat za delo, Centri za socialno delo, Statistični urad RS, izvajalec nezgodnega zavarovanja, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarnah splošno kadrovskega sektorja. Pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku samo z ustreznim geslom za identifikacijo. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Organizacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 04. 04. 2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca, potnih nalogih in drugih mesečnih izplačilih ter izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Ur. l. RS , št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: · Podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, invalidnost, kategorija invalidnosti, delna upokojitev, ukvarjanje z dopolnilnim delom, ime drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (in matična številka), naslov drugega delodajalca (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki · Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: a.) bruto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b.) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo c.) plače iz dobička d.) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo e.) bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca f.) nadomestilo neto plače v breme delodajalca: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila g.) nadomestila neto plače v breme drugih h.) bruto izplačila na podlagi delovne uspešnosti i.) neto plače iz dobička · Drugi stroški dela: a.) povračila stroškov v zvezi z delom b.) regres za letni dopust c.) jubilejna nagrada d.) dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev e.) plačila za prostovoljno zdravstveno zavarovanje f.) solidarnostna pomoč g.) odpravnina h.) stroški izobraževanja delavcev i.) davki na izplačane plače j.) ostali stroški dela · Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost posameznega delavca: a.) v breme delodajalca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje - plačani prispevki za starševsko varstvo - plačani prispevki za zaposlovanje b.) v breme zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje - plačani prispevki za starševsko varstvo - plačani prispevki za zaposlovanje · Podatki o delovnem času: a.) število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b.) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke c.) skupaj neopravljene ure d.) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo e.) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih f.) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno, ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa, staršev z otrokom g.) neopravljene ure brez nadomestila plače h.) opravljene ure v času nadurnega dela
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - zunanji uporabniki: ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Inšpektorat za delo, Centri za socialno delo, FURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjenje v osebni mapi v zaklenjeni omari v splošno kadrovskem sektorju, identifikacijski dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Podatki o izplačilih drugih prejemkov se vodijo v finančno računovodskem sektorju v posebni zaklenjeni omari. Podatki o plačah po individualnih pogodbah se hranijo v pisarni vodja splošno pravne službe. Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so določeni v Organizacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 04.04.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/06) ter Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu, kolektivne nezgode ter poklicne bolezni.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36 člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, invalidnost, kategorija invalidnosti, delna upokojitev • Podatki o poškodovanem delavcu: a) Delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b) Ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat c) Narava poškodbe d) Poškodovani del telesa e) Ali je bila poškodba smrtna • Podatki o poškodbi pri delu, kolektivnih nezgodah, ugotovljenih poklicnih boleznih: a) Kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni pori od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo b) Koliko oseb se je skupaj poškodovalo c) Koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) Ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) Vzrok nesreče f) Ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen g) Uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varnostna oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu h) Kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva i) Izjava nadrejenega vodje j) Izjav prič poškodbe pri delu ali kolektivne nezgode
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe, - zunanji uporabniki (ZPIZ, ZZZS, Inšpektorat RS za delo, osebni zdravniki), - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v posebni mapi v zaklenjeni omari vodje SVD in VO . Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Organizacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 04. 04. 2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti • Delavci katerih delavna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: · podatki o zavarovancu a) ime in priimek, b) enotna matična številka občana, c) spol, d) datum rojstva, e) stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), f) poklic, g) šolska izobrazba, h) podlaga zavarovanja, · kategorija invalidnosti · datum priznanja pravice · vrsta pravice, ki se uveljavlja · datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe, - zunanji uporabniki: ZPIZ, ZZZS, osebni zdravniki, pooblaščeni zdravnik medicine dela, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v posebni mapi v zaklenjeni in ognjevarni omari v pisarnah splošno kadrovskega sektorja. Identifikacijski dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Organizacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 04.04.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Presnemavanje vsakih 15 dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni podatek fizične osebe, datum in čas vstopa, številka kamere
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Safilo d.o.o. Ormož
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v času obstoja posnetkov v zaklenjeni pisarni v Carrera I.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca koristnikov ključev ter podatkov o pravicah vstopa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pooblaščeni delavci - imetniki ključev ter imetniki pravic vstopa v posamezne dele poslovnih prostorov na podlagi dodeljenih pravic v računalniški aplikaciji evidence prisotnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje vstopa v ustrezne poslovne prostore.
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto po vrnitvi ključa oziroma eno leto po odvzemu pravice vstopa.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki posameznika kateri je zadolžen za posamezni ključ oziroma ima z evidenčno kartico dodeljeno določeno pravico vstopa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Safilo d.o.o. Ormož.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zadolžitve in razdolžitve s ključi kot tudi rezervni ključi se hranijo v ognjevarnem sefu v pisarni vodja splošno pravne službe. Dodeljene pravice vstopa so definirane v računalniški aplikaciji za evidentiranje prisotnosti na delu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca štampiljk družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pooblaščeni delavci v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje uporabe štampiljke v uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za čas uporabe štampiljk ter še eno leto po razdolžitvi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zadolžitev s štampiljkami v družbi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Safilo d.o.o. Ormož.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v posebni evidenci v omari splošno kadrovskega sektorja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca vstopov in izstopov obiskovalcev ter vstopov in izstopov zaposlenih delavcev v in izven delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontrola vhodov in izhodov zaposlenih in obiskovalcev, varovanje premoženja in oseb.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime obiskovalca, družba iz katere prihaja ali naslov bivališča, priimek in ime obiskanega, čas vstopa in čas izstopa, podatki o času prihoda-odhoda zaposlenih delavcev izven delovnega časa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Safilo d.o.o. Ormož.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v posebni mapi v pisarni splošno kadrovskega sektorja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki iščejo zaposlitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - osebe, ki se prijavijo na razpisano delovno mesto: izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto, - osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno: evidentiranje oseb, ki iščejo zaposlitev zaradi morebitnih potreb upravljavca po zaposlitvi oseb z izobrazbo oziroma delovnimi izkušnjami, ki ustrezajo iskalcu zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno): - v primeru oseb, ki se prijavijo na razpisano delovno mesto: najkasneje po izteku roka za vložitev pritožbe, če pritožba ni bila vložena. V primeru pritožbe se podatki hranijo do pravnomočno zaključenega sodnega postopka, - v primeru oseb, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno: največ dve leti od dneva prispele prošnje za zaposlitev.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. Ime in priimek, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, telefonska številka b. Poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, zavarovalna doba, invalidnost, ime predhodnih delodajalcev pri katerih je oseba bila zaposlena, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum prenehanja zadnje zaposlitve. c. Podatki iz morebitnih osebnostnih analiz (sposobnosti, osebnostne lastnosti)
 • Uporabniki zbirke: a. Pooblaščeni delavci družbe b. Drugi eksterni uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarnah splošno kadrovskega sektorja. Pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku samo z ustreznim geslom za identifikacijo. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Organizacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 04. 04. 2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. L. RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti zaradi sklenitve delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A) Podatki o stavkah: · Podatki o delodajalcu: - naziv delodajalca - naslov delodajalca - matična številka delodajalca po PRS - davčna številka delodajalca - šifra dejavnosti delodajalca po SKD - ime kolektivne pogodbe in šifra - število zaposlenih - šifra proračunskega uporabnika · Podatki o organizatorju stavke: - naziv organizatorja stavke · Podatki o stavki: - število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno - število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki - število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki - razlogi za stavko - ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža) - trajanje stavke - število izgubljenih delovnih dni - ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec - ocena rezultatov stavke B) Podatki o arbitražah delovnih sporov · Podatki o delodajalcu: - naziv delodajalca - naslov delodajalca - matična številka delodajalca po PRS - davčna številka delodajalca - šifra dejavnosti delodajalca po SKD - ime kolektivne pogodbe in šifra - število zaposlenih - šifra proračunskega uporabnika · Podatki o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: - naziv sindikalne organizacija - naslov sindikalne organizacije - število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu · Podatki o arbitražah delovnih sporov: - vrsta delovnega spora - razlog za delovni spor - ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci družbe - Drugi eksterni uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v posebni mapi v zaklenjeni omari v prostorih splošno kadrovskega sektorja. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Organizacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 04. 04. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca videoposnetkov in fotografij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007), osebni pristanek posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - določanja norme pri posameznih delovnih operacijah znotraj družbe, - izmenjave poteka tehnoloških postopkov pri posameznih delovnih operacijah znotraj koncerna, - prikaza proizvodnega (tehnološkega) procesa pri različnih predstavitvah ali strokovnih ekskurzijah, - zbiranja dokaznega gradiva pri poškodbah pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): - do konca trajanja izvajanja posameznega delovnega postopka (delovne operacije), -do zastaranja vseh postopkov v primeru poškodb pri delu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Videoposnetek ali fotografija (slika) posameznika brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Safilo d.o.o. Ormož
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: -Videoposnetki za namen določanja norme se hranijo v zaklenjenih omarah Službe za vnos osnovnih podatkov ter študij dela in časa ali v računalniku z identifikacijskim dostopom v bazo podatkov, -Videoposnetki tehnoloških postopkov se hranijo v mrežni mapi v skupni rabi ali intranetu družbe, - Fotografije poškodb pri delu se hranijo v pisarni SVD in VO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007), osebni pristanek posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Hramba knjigovodskih listin za namene izvedbe plačil izobraževanj, hramba dokumentacije za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za določeno delovno mesto po veljavni zakonodaji, obračun stroškov izobraževanja, evidentiranje napotitev na izobraževanja, planiranje stroškov, usmerjanje razvoja zaposlenega.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime udeleženca, matična številka, stroškovno mesto, poklic in stopnja izobrazbe, delovno mesto, naziv izobraževanja, strošek izobraževanja, lokacija, izvajalec in način izvajanja, datum začetka in zaključka izobraževanja, datum opravljanja izpita, trajanje izobraževanja; - Podatki iz študija ob delu: priimek in ime udeleženca, matična številka, davčna številka, stroškovno mesto, poklic in stopnja izobrazbe, delovno mesto, naziv študija, strošek študija, lokacija študija, izvajalec in način izvajanja, datum začetka in zaključka študija, trajanje študija, letnik vpisa, predvideni in dejanski zaključek študija, odobrene študijske ugodnosti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe SAFILO d.o.o. ORMOŽ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Elektronska zbirka podatkov kadrovske aplikacije (izobraževalni del) se nahaja v kadrovskem programu. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni delavci v splošno kadrovskem sektorju, - Pisna zbirka personalnih map (podatki o izobraževanju, potrdila o zaključku študija) se nahaja v pisarnah v omarah splošno kadrovskega sektorja. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni delavci splošno kadrovskega sektorja na podlagi pooblastila vodstva družbe, - Pisna zbirka pogodb o izobraževanju in ostale dokumentacije, vezane na izobraževanje zaposlenih pri upravljavcu (plačilo šolnine), se nahaja v splošno kadrovskem sektorju. Dostop do podatkov imajo zaposleni v splošno kadrovskem sektorju na podlagi pooblastila vodstva družbe. Pisarniški prostori splošno kadrovskega sektorja so izven delovnega časa varovani in zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o družinskih članih in vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007), osebni pristanek posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu in drugi vzdrževani družinski člani zaposlenih pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prijava družinskega člana v osnovno zdravstveno zavarovanje, uveljavljanje olajšave za dohodnino zaposlenih zaradi vzdrževanih družinskih članov zaposlenih, odmera letnega in očetovskega dopusta zaposlenih, obdarovanje otrok.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki iz kadrovske aplikacije: EMŠO, priimek, ime, datum rojstva, ulica, pošta, kraj, oznaka občine, oznaka države, državljanstvo, davčna številka, - podatki z obrazca M-DČ: -zavarovanec: ime in sedež zavezanca za prispevek, reg. št. zavezanca, datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, EMŠO, priimek in ime. - družinski član: EMŠO, državljanstvo, priimek in ime, vrsta dogodka (prijava, odjava, sprememba), datum dogodka (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, - družinski član (ZZVZZ:), sorodstvo (za otroke: ali so zakonski, nezakonski, posvojenci), (stalno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, (začasno prebivališče): ulica s hišno št., št. in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, potrdilo o šolanju do (dan, mesec, leto) (podatek za prijavo otrok do 18 leta ni potreben), kraj in datum prijave ter vložnik, - podatki z obrazca MF-DURS obr. DOHZAP št. 7: - davčni zavezanec (zaposlen pri upravljavcu): ime in priimek davčnega zavezanca, - podatki o bivališču, naselju, ulici, hišni št., poštni številki, - vzdrževani družinski član: ime in priimek, leto rojstva, stalno prebivališče (ulica, hišna št., pošta), davčna št., EMŠO, sorodstveno razmerje.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe SAFILO d.o.o. ORMOŽ, - zunanji uporabniki: FURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov kadrovske aplikacije ter aplikacije za obračun plač se nahaja v programu dostopnem zaposlenim v splošno kadrovskem sektorju. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni delavci v splošno kadrovskem sektorju. Pisne izjave o uveljavljanju pravic v povezavi z vzdrževanimi družinskimi člani se nahajajo v splošno kadrovskem sektorju ter priročnem arhivu. Dostop do podatkov imajo zaposleni v splošno kadrovskem sektorju na podlagi pooblastila vodstva družbe. Pisarniški prostori splošno kadrovskega sektorja ter priročnega arhiva so izven delovnega časa varovani in zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o zdravstvenih pregledih delavcev.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007), osebni pristanek posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu; - kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca, zagotavljanje nemotenega delovnega procesa, izvajanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o pregledih: šifra vrste pregleda in naziv vrste pregleda, datum pregleda, - podatki o zaposlenem: priimek in ime, matična številka zaposlenega, stroškovno mesto, datum vstopa, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto; - napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, pregled pred prvo zaposlitvijo/po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca; - zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu; datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati; - napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, EMŠO, naslov, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, - zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe SAFILO d.o.o. ORMOŽ, - pooblaščeni zdravnik medicine dela, - Inšpektorat za delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov kadrovske aplikacije se nahaja v programu dostopnem v SVD in VO ter splošno kadrovskem sektorju. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni delavci. Originalne pisne ocene zdravniških pregledov se nahajajo v pisarni SVD in VO, kopije zdravniških pregledov prvih zaposlitev se nahajajo tudi v personalnih mapah v SKS. Dostop do podatkov imajo zaposleni v SVD in VO ter SKS na podlagi pooblastila vodstva družbe. Pisarniški prostori SVD in VO ter splošno kadrovskega sektorja so izven delovnega časa varovani in zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007), osebni pristanek posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: -fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu; - osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), izobraževanje in seznanjanje z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o usposabljanju: tip usposabljanja, naziv izobraževanja, datum začetka in zaključka izobraževanja, kraj in cena izobraževanja; podatki o zaposlenem: priimek in ime, matična številka zaposlenega, stroškovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - Inšpektorat RS za delo, - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov kadrovske aplikacije se nahaja v programu dostopnem v SVD in VO. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni delavci. Pisni originali se nahajajo v pisarni SVD in VO ter v zaklenjeni omari v prostorih obratne ambulante, ki so izven delovnega časa varovani in zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca podatkov o upokojencih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007), osebni pristanek posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upokojeni bivši zaposleni v podjetju Safilo d.o.o. Ormož ki izrazijo željo po uvrstitvi v zbirko zaradi obveščanja o družabnih srečanjih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje vabil na srečanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime upokojenca, bivališče
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v osebni privolitvi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov kadrovske aplikacije se nahaja v programu dostopnem zaposlenim v splošno kadrovskem sektorju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007), osebni pristanek posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun študentskega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - obračunski list za študentsko delo: priimek in ime, servis, številka izkaznice, številka napotnice, število ur, znesek v EUR, skupni znesek, SM, obračun, veljavnost napotnice, - podatki iz študentskih napotnic: obdobje, zaporedna številka, številka napotnice, priimek in ime člana, ime dela, enota, število enot, cena na enoto, neto znesek, skupaj, kraj in datum, podpis odgovorne osebe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisne napotnice se nahajajo v omarah v fasciklih v splošno kadrovskem sektorju. Dostop imajo zaposleni v splošno kadrovskem sektorju. Dostop do prostora imajo pooblaščeni delavci splošno kadrovskega sektorja. Prostori splošno kadrovskega sektorja so varovani in izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca podatkov o izvajanju strokovne prakse študentov in dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007), osebni pristanek posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje in dijaki, ki pri upravljavcu opravljajo obvezno delovno prakso.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje praktičnega pouka študentov in dijakom ter izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja med upravljavcem, izobraževalno institucijo in študentom in dijakom.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta ali dijaka, stalno bivališče, naziv šole ali fakultete, EMŠO, davčna številka, tekoči račun, ime in priimek mentorja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov o študentih in dijakih, ki opravljajo strokovno prakso se nahaja v kadrovski aplikaciji ter aplikaciji za obračun plač. Pravico vpogleda v podatke imajo zaposleni v splošno kadrovskem sektorju. Pisna zbirka podatkov o študentih in dijakih, ki opravljajo strokovno prakso, se nahaja v prostorih splošno kadrovskega sektorja ter finančno računovodskega sektorja. Prostori splošno kadrovskega sektorja so varovani in izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih preko kadrovske agencije.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007), osebni pristanek posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri kadrovski agenciji in so bile napotene na delo k upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Hramba podatkov zaradi izvajanja pogodbe o najemu delovne sile.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, število ur, znesek v EUR, skupni znesek v EUR, SM, obračun, delo, kraj in datum, davčna številka, EMŠO, naslov, pošta, izobrazba, šifra poklica, šifra delovnega mesta, lokacija delovnega mesta, urna postavka, številka in naziv stroškovnega mesta.
 • Uporabniki zbirke: - kadrovske agencije, - pooblaščeni delavci družbe, - uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov o zaposlenih delavcih preko kadrovske agencije se nahaja v programu za evidenco prisotnosti na delu ter programu za obračun plač. Pravico vpogleda v podatke imajo zaposleni v splošno kadrovskem sektorju. Prostori splošno kadrovskega sektorja so varovani in izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca podatkov o disciplinskih kršitvah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007), osebni pristanek posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki kršijo interne predpise upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca izpolnjevanja zakonskih in drugih predpisanih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, evidenčna številka, naslov oz. sedež, razlog ukrepa, veljavnost ukrepa; - poročilo o dogodku: vrsta dogodka, lokacija dogodka, datum dogodka, ura dogodka, opis dogodka (poročilo), poročilo zapisal, datum, podpis, izrečen ukrep.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna zbirka podatkov o disciplinskih kršitvah se nahaja v prostorih splošno kadrovskega sektorja. Prostori splošno kadrovskega sektorja so varovani in izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).  
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca podatkov o dajanju daril, ki se štejejo za boniteto.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007), osebni pristanek posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so stranke upravljavca in niso zaposlene pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun dohodnine v skladu z zakonskimi predpisi
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki potrebni za obračun dohodnine, ter posredovanje podatkov na FURS: ime, priimek, stalno bivališče, transakcijski račun, davčna številka, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: - uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna zbirka podatkov o dajanju daril, ki se štejejo za boniteto se nahaja v prostorih splošno kadrovskega sektorja. Prostori splošno kadrovskega sektorja so varovani in izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca podatkov o avtorskih, podjemnih in drugih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007), osebni pristanek posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela na podlagi avtorske in podjemne pogodbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorske oz. podjemne pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki potrebni za zapis obveznosti, izplačilo ter posredovanje podatkov na FURS: ime, priimek, stalno bivališče, transakcijski račun, davčna številka, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna zbirka podatkov o avtorskih, podjemnih in drugih pogodbah se nahaja v prostorih splošno kadrovskega sektorja. Prostori splošno kadrovskega sektorja so varovani in izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca podatkov o uporabi telefona, mobilnega telefona, avtomobila oz. drugih sredstev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007), osebni pristanek posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva dana v uporabo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun bonitete zaradi uporabe službenih avtomobilov, privatne vožnje, ločeni račun zaradi stroškov klica v tujino.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, mesečna vrednost uporabe mobilnega telefona, pregled službenih in zasebnih voženj z osebnimi avtomobili, danimi v privatno uporabo.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna zbirka podatkov o uporabi mobilnega telefona se nahaja v prostorih vodja IT. Dostop do podatkov ima vodja IT. Pisna zbirka podatkov o uporabi službenih avtomobilov za privatne namene se nahaja v prostorih finančno računovodskega sektorja. Prostori IT in FRS so varovani in izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam