Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): BREZNO 7A
Naziv ali firma: EHO D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 3270
Kraj: LAŠKO
Matična številka: 5288428000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe EHO d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, - delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločena čas), - ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti (iz statusa izhajajoče pravice), - ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime, matična številka in naslov drugega upravljalca pri katerem je delavec zaposlen, - datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, datum nastopa dela. b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci) - vrsta delovnega dovoljenja, - datum izdaje delovnega dovoljenja, - datum izteka delovnega dovoljenja, - št. delovnega dovoljenja, - organ, ki je izdal delovno dovoljenje.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Eho d.o.o., - uporabniki v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v prostorih družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Delovna knjiga delavca hranjena v ognjevarni blagajni v prostorih družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27. 03. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe EHO d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas(ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), - podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljen ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, c) skupaj neopravljen ure, d) skupaj neopravljen ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, e) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, f) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, g) neopravljen ure brez nadomestila plače, h) ure na delo, daljšem od polnega delovnega časa, - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, b) plače iz dobička, c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, d) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, e) nadomestilo neto plače v breme drugih, f) neto plače iz dobička, g) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Eho d.o.o., - uporabniki v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorjih v zaklenjeni omari v prostorih družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27. 03. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o preventivnem zdravniškem pregledu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe EHO d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz varnost in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. št. zdravniškega spričevala, b. osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, c. podatki o zdravstvenem stanju  izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno DM  izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno DM z omejitvami  začasno neizpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno DM  trajno neizpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno DM  predlagano drugo delo d. datum opravljanja zdravniškega pregleda , e. datum izdaje zdravniškega spričevala, f. naziv pooblaščenega izvajalca in njegove odgovorne osebe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Eho d.o.o., - uporabniki v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju evidenc varnost in zdravje pri delu v zaklenjeni omari v prostorih družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27. 03. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o prisotnosti delavca na delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe EHO d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, delovno mesto, delovni čas(ur tedensko), - podatki o prihodu in odhodu z dela, - podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljen ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, c) skupaj neopravljene ure, d) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, e) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, f) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, g) neopravljene ure brez nadomestila plače, h) ure za delo, daljšem od polnega delovnega časa.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Eho d.o.o., - uporabniki v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju v zaklenjeni omari v prostorih družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27. 03. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanju in izobraževanju zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe EHO d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. vrsta in naziv izobraževanja oz. usposabljanja, b. osebni podatki delavca napotenega na izobraževanje oz. usposabljanje: ime in priimek, delovno mesto, c. pridobljeno potrdilo oz. certifikat, če ima izobraževanje za posledico potrdilo oz. certifikat o pridobljenem zanju, d. datum in kraj izvedbe izobraževanja oz. usposabljanja, e. trajanje izobraževanja oz. usposabljanja (v dnevih, ali urah), f. naziv družbe, ki je izvajala izobraževanje oz. usposabljanje.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Eho d.o.o., - uporabniki v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v zaklenjeni omari v prostorih družbe, potrdila o opravljenih izpitih in zaključna spričevala delavca v osebni mapi posameznika. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27. 03. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o usposabljanju iz varstva in zdravja pri delu s seznamom opravljenih izpitov za viličariste

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe EHO d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. zaporedna št. izdanega potrdila o preizkusu znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, b. osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva in kraj rojstva, delovno mesto, c. naziv družbe, kjer je zaposlen delavec, d. datum opravljanja preizkusa znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, e. veljavnost potrdila o preizkusu znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, f. datum izdaje potrdila, g. naziv pooblaščenega izvajalca in njegove odgovorne osebe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Eho d.o.o., - uporabniki v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnikom o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju varnost in zdravje pri delu v zaklenjeni omari v prostorih družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27. 03. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe EHO d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas(ur tedensko), dejavnost delodajalca (šifra), - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravlja ob nezgodi, b) koliko ur je delal tistega dne, pred poškodbo c) ali je bil poškodovan na delovnem mestu in med delovnim časom d) poškodovani del telesa, e) ali je bila poškodba smrtna, f) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu, - podatki o poškodbi pri delu: a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, c) koliko oseb se je poškodovalo, d) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, e) zunanji vzrok poškodbe, f) materialni povzročitelj poškodbe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Eho d.o.o., - uporabniki v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnikom o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju varnost in zdravje pri delu v zaklenjeni omari v prostorih družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27. 03. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o vzdrževanem družinskem članu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vzdrževani člani zaposlenih delavcev družbe Eho d.o.o., Brezno 7/A, 3270 Laško.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz plač in letnega dopusta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - delavec in vzdrževan družinski član: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, - opredelitev statusa vzdrževanega družinskega člana in iz njega izhajajoči zahtevani podatki po 109. členu ZDoh-1 (zakonec, ki ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti, nima lastnih sredstev za preživljanje; otrok do 18. leta starosti; otrok do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in nima rednih dohodkov iz zaposlitve ali iz opravljanja dejavnosti; za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ne glede na starost; otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu ter nima lastnih sredstev za preživljanje;….)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Eho d.o.o., - uporabniki v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti in Zakona o dohodnini, - uporabniki v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (159. člen), - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v prostorih družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27. 03. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam