Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring
Sedež ali naslov: Hajdrihova 4, p.p. 204
Poštna številka: 1001
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5075696000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v IBE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za prijave poškodb pri delu pristojnemu inšpektoratu za delo, osebnemu zdravniku zaposlenega, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum rojstva, državljanstvo, EMŠO, stalno prebivališče, zakonski stan, šolska izobrazba, ustreznost izobrazbe delovnemu mestu, čas dela, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, število ur zaposlitve, poklic, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo; podatki o nezgodi: datum prijave, datum nezgode, ura nezgode, kje se je nezgoda pripetila, vrsta poškodbe, kraj nezgode, oblika poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje, delovni proces, uporaba zaščitnih sredstev, specifična aktivnost v času nezgode, vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj, kratek opis nezgode, ali je bila nudena prva pomoč, pričakovani bolniški stalež, očividci nezgode, diagnoza poškodbe.
 • Uporabniki zbirke: - IBE d.d. - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - pristojni inšpektorat za delo, - osebni zdravnik zaposlenega, - pristojno Delovno sodišče - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava in pooblaščeni delavci kadrovske službe. Vsi strežniki in računalniki, na katerih so hranjeni osebni podatki ali ki osebne podatke obdelujejo, programska oprema za obdelavo osebnih podatkov ter osebni podatki med elektronskimi prenosi so zaščiteni z ustrezno protivirusno zaščito in požarnim zidom. Dostop do osebnih podatkov na strežnikih oz. računalnikih je programsko varovan z uporabniškimi imeni in gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 13.10.2004 sprejela uprava družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v IBE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, dekliški priimek, ime, EMŠO, spol, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, matična številka IBE, številka zdravstvene kartice, številka osebnega dokumenta, državljanstvo, narodnost, zakonski stan, stalno in začasno prebivališče, družinski člani (otroci, če so zavarovani po delavcu), številka pri Inženirski zbornici Slovenije oz. Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, akademski naziv, datum sklenitve delovnega razmerja, vrsta delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, delovno mesto, vodenje, datum začetka dela na delovnem mestu, tarifna skupina, plačilni razred, napredovanje, organizacijska enota, kraj dela, mentorstvo, strokovni izpit, pripravniški izpit, izobraževanje in usposabljanje, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, ukvarjanje z dopolnilnim delom, delo v tujini, mirovanje delovnega razmerja oz. suspenz pogodbe o zaposlitvi, delovna doba v IBE, skupna delovna doba, zavarovalna doba, invalidnost, pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, odsotnosti, redni dopust, izredni dopust, bolniške odsotnosti, odsotnosti zaradi izobraževanja, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje, dejavniki tveganja na delovnem mestu, usposabljanje za varno delo, datum zdravniškega pregleda, zdravstvena sposobnost za delo, varnostno preverjanje.
 • Uporabniki zbirke: - IBE d.d. - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zaposlovanje, - Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica, - Pokojninska družba A d.d., - pristojni inšpektorat za delo, - pristojno Delovno sodišče, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske zaščitene omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava ter pooblaščeni delavci kadrovske službe. Vsi strežniki in računalniki, na katerih so hranjeni osebni podatki ali ki osebne podatke obdelujejo, programska oprema za obdelavo osebnih podatkov ter osebni podatki med elektronskimi prenosi so zaščiteni z ustrezno protivirusno zaščito in požarnim zidom. Dostop do osebnih podatkov na strežnikih oz. računalnikih je programsko varovan z uporabniškimi imeni in gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 13.10.2004 sprejela uprava družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o pogodbenikih - fizičnih osebah in študentih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeniki IBE, ki v poslovnih razmerjih z IBE nastopajo kot fizične osebe ter študentje, ki opravljajo delo v IBE preko pooblaščenih organizacij za posredovanje dela študentov; študentje in dijaki, ki opravljajo obvezno praktično usposabljanje, štipendisti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe sklenitve in izvajanja pogodb in dela preko pooblaščenih organizacij, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, EMŠO, davčna številka, stalno prebivališče, številka pri Inženirski zbornici Slovenije oz. Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije, poklic, strokovna izobrazba, akademski naziv, tip pogodbe, datum sklenitve pogodbe, naziv izobraževalne organizacije, trajanje dela oziroma praktičnega usposabljanja, število opravljenih ur dela, številka TRR, usposabljanje za varno delo, višina honorarja, višina plačila, višina nagrade, višina štipendije, zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen.
 • Uporabniki zbirke: - IBE d.d., - Davčna uprava Republike Slovenije - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zaposlovanje, - pristojni inšpektorat za delo, - pristojno Delovno sodišče, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava, pooblaščeni delavci komercialne službe, kadrovske službe in obračuna plač ter službe za informatiko. Vsi strežniki in računalniki, na katerih so hranjeni osebni podatki ali ki osebne podatke obdelujejo, programska oprema za obdelavo osebnih podatkov ter osebni podatki med elektronskimi prenosi so zaščiteni z ustrezno protivirusno zaščito in požarnim zidom. Dostop do osebnih podatkov na strežnikih oz. računalnikih je programsko varovan z uporabniškimi imeni in gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 13.10.2004 sprejela uprava družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o video nadzoru vstopa in izstopa v poslovne prostore

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa zaradi varnosti ljudi ter premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum vstopa in izstopa.
 • Uporabniki zbirke: - IBE d.d., - Policija, - pristojno sodišče, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja oprema za snemanje ter zbirka osebnih podatkov (posnetki) se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava ter pooblaščeni delavci pravne in splošne službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 13.10.2004 sprejela uprava družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o stroških dela zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v IBE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačilo plač, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra); podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme delodajalca, ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme delodajalca, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih organizacij, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka in krajšega delovnega časa staršev z otrokom, ure starševskega dopusta neopravljene ure brez nadomestila plače; ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; podatki o plačah: osnovna plača, dodatki, delovna uspešnost, nagrade, poslovna uspešnost, premija za dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje; izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo; neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo; nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila; nadomestila neto plače v breme drugih; prejemki delavca: prevoz, prehrana, regres, solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejne nagrade, drugo; obračun potnih nalogov s povračilom stroškov in dnevnic na podlagi potnih nalogov; dohodnina, prispevki za socialno varnost, davek na izplačane plače; odtegljaji od plače.
 • Uporabniki zbirke: - IBE d.d., - Davčna uprava Republike Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - pristojni inšpektorat za delo, - pristojno Delovno sodišče, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava, pooblaščeni delavci pravne službe, obračuna plač in službe za informatiko. Vsi strežniki in računalniki, na katerih so hranjeni osebni podatki ali ki osebne podatke obdelujejo, programska oprema za obdelavo osebnih podatkov ter osebni podatki med elektronskimi prenosi so zaščiteni z ustrezno protivirusno zaščito in požarnim zidom. Dostop do osebnih podatkov na strežnikih oz. računalnikih je programsko varovan z uporabniškimi imeni in gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 13.10.2004 sprejela uprava družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o varnostnem preverjanju za delo v Nuklearni elektrarni Krško

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV), Ur.l. RS, št. 67/02, 24/03,46/04, 60/2011)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in zunanji izvajalci na projektih za Nuklearno elektrarno Krško.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnostno preverjanje sodelavcev, ki bodo na podlagi pogodb z Nuklearno elektrarno Krško delali v kontroliranem objektu ali prostoru, fizično nadzorovanem in vitalnem območju jedrskega objekta, kjer lahko delajo samo osebe, ki izpolnjujejo splošne pogoje, določene z zakonom in splošnimi akti delodajalca in za katere ne obstajajo varnostni zadržki.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let po prenehanju dela osebe v jedrskem objektu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 31. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, prejšnja uporabljena imena, datum in kraj rojstva, sedanje državljanstvo, prejšnja državljanstva, dvojno državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, naslov dosegljivosti (dejansko bivališče), naziv delodajalca, naziv delovnega mesta datum nastopa dela, prejšnje zaposlitve (naziv in naslov delodajalca, obdobje zaposlitve, vzrok prenehanja), neizbrisane pravnomočne sodbe zaradi naklepnih kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti (vrsta kaznivega dejanja, sodišče obsodbe, leto izdaje), neizbrisane pravnomočne odločbe ali sodbe o prekrških zoper javni red in mir z elementi nasilja (vrsta prekrška, prekrškovni organ ali sodišče izdaje odločbe/sodbe, leto izdaje), tekoči kazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (vrsta kaznivega dejanja, sodišče, leto začetka postopka), odvisnost od alkohola, drog ali druge zasvojenosti, finančne obveznosti oziroma prevzeta jamstva (vrsta, višina finančne obveznosti in razlogi za dolgove), članstvo v organizacijah, ki ogrožajo nacionalno varnost in vitalne interese RS, držav članic političnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih članica je RS), osebni stiki s tujimi obveščevalnimi službami, hujše kršitve iz delovnega razmerja (vrsta kršitve, delodajalec, leto kršitve), vrsta neporavnanih davčnih obveznosti, bolezen ali duševne motnje, ki bi lahko ogrozile fizično ali jedrsko varnost jedrskega objekta.
 • Uporabniki zbirke: - IBE d.d. - Nuklearna elektrarna Krško - Uprava RS za jedrsko varnost - Policija - Slovenska obveščevalno-varnostna agencija - ministrstvo, pristojno za pravosodje - Okrajna sodišča, - Okrožna sodišča, - zdravstvene organizacije, - kreditne institucije (banke, hranilnice …) - DURS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugim organom, pristojnim za nadzor nad fizičnim varovanjem jedrskega objekta,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske zaščitene omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava ter pooblaščeni delavci kadrovske službe. Vsi strežniki in računalniki, na katerih so hranjeni osebni podatki ali ki osebne podatke obdelujejo, programska oprema za obdelavo osebnih podatkov ter osebni podatki med elektronskimi prenosi so zaščiteni z ustrezno protivirusno zaščito in požarnim zidom. Dostop do osebnih podatkov na strežnikih oz. računalnikih je programsko varovan z uporabniškimi imeni in gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 13.10.2004 sprejela uprava družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in njihovi vzdrževani družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun dohodnine, odmera dopusta delavca, odmera materinskega in očetovskega dopusta, odmera dopusta za nego otroka, obračun nadomestil za nego in varstvo otroka, zdravstveno zavarovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, skupno gospodinjstvo, davčna številka, sorodstvo, uveljavljanje dopusta, zavarovanje, preskrbljenost, potrdilo o šolanju
 • Uporabniki zbirke: IBE d.d., FURS, ZZZS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v personalnih mapah zaposlenih, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske zaščitene omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava ter pooblaščeni delavci kadrovske službe. Vsi strežniki in računalniki, na katerih so hranjeni osebni podatki ali ki osebne podatke obdelujejo, programska oprema za obdelavo osebnih podatkov ter osebni podatki med elektronskimi prenosi so zaščiteni z ustrezno protivirusno zaščito in požarnim zidom. Dostop do osebnih podatkov na strežnikih oz. računalnikih je programsko varovan z uporabniškimi imeni in gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 13.10.2004 sprejela uprava družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se prijavljajo na razpisana prosta delovna mesta; osebe, ki iščejo zaposlitev in oddajo prošnjo za zaposlitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sklenitev delovnega razmerja, za selekcijski postopek kandidatov za zaposlitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, občina, državljanstvo, naslov, telefonska številka, mobitel, podatki o strokovni izobrazbi in znanjih, podatki o prejšnjih zaposlitvah, podatki o šolanjih, podatki o osebnem zanimanju.
 • Uporabniki zbirke: IBE d.d., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava ter pooblaščeni delavci kadrovske službe. Vsi strežniki in računalniki, na katerih so hranjeni osebni podatki ali ki osebne podatke obdelujejo, programska oprema za obdelavo osebnih podatkov ter osebni podatki med elektronskimi prenosi so zaščiteni z ustrezno protivirusno zaščito in požarnim zidom. Dostop do osebnih podatkov na strežnikih oz. računalnikih je programsko varovan z uporabniškimi imeni in gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 13.10.2004 sprejela uprava družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v IBE, študentje na praksi in študentje, ki delajo preko pooblaščenih organizacij, upokojenci po pogodbi o občasnem oz. začasnem delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa in časa dela oseb, ki delajo na drugih pravnih podlagah za obračun izplačil, nadzor nad bolniškim staležem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, mesec dela, matična številka, ID številka, opravljene ure, prenos ur iz prejšnjega meseca, izravnave ur, mesečni plan ur, stanje ur, neizkoriščen dopust, ure odsotnosti: malica, službena odsotnost, privatna odsotnost, bolniška odsotnost, zamuda pri prihodu, predčasni odhod, zamuda z malice.
 • Uporabniki zbirke: IBE d.d., na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi le elektronsko. Dostop do osebnih podatkov imajo vodje za svoje podrejene, uprava, pooblaščeni delavci kadrovske službe in službe za informatiko pa za vse zaposlene. Vsi strežniki in računalniki, na katerih so hranjeni osebni podatki ali ki osebne podatke obdelujejo, programska oprema za obdelavo osebnih podatkov ter osebni podatki med elektronskimi prenosi so zaščiteni z ustrezno protivirusno zaščito in požarnim zidom. Dostop do osebnih podatkov na strežnikih oz. računalnikih je programsko varovan z uporabniškimi imeni in gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 13.10.2004 sprejela uprava družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o uporabi vozil, mobitelov in druge opreme delodajalca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v IBE, ki imajo pravico uporabljati sredstva delodajalca, ki so jim dana v uporabo v službene in delno tudi v zasebne namene.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje podatkov uporabi vozil, mobitelov in drugih osnovnih sredstev, danih v uporabo, spremljanje in analiza stroškov uporabe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, organizacijska enota, podatki o vozilu, relacija vožnje, vrednost vozila, datum prejema, datum vračila, IMEI številka mobitela, tip mobitela, klicna številka, inventarna številka osnovnega sredstva, tip prenosnega računalnika, tip fotografskega aparata, tip projektorja.
 • Uporabniki zbirke: IBE d.d., na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava ter pooblaščeni delavci Pravne, kadrovske in splošne služba, Računovodske in finančne službe in Službe za informatiko. Vsi strežniki in računalniki, na katerih so hranjeni osebni podatki ali ki osebne podatke obdelujejo, programska oprema za obdelavo osebnih podatkov ter osebni podatki med elektronskimi prenosi so zaščiteni z ustrezno protivirusno zaščito in požarnim zidom. Dostop do osebnih podatkov na strežnikih oz. računalnikih je programsko varovan z uporabniškimi imeni in gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 13.10.2004 sprejela uprava družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o varnostnem osebju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki imajo službeno izkaznico pooblaščenega inženirja za načrtovanje varnostnih sistemov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje zahtev zakona o zasebnem varovanju v zvezi z varnostnim osebjem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime priimek, datum rojstva, kraj rojstva, EMŠO, stalno prebivališče, začasno prebivališče, državljanstvo, vrsta del, ki jih opravlja, št. službene izkaznice, strokovna usposobljenost, zadolžitev s sredstvi za vezanje in vklepanje, datum nastopa delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, čas zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke: IBE d.d., Policija, Inšpektorat za notranje zadeve; na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske zaščitene omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava ter pooblaščeni delavci kadrovske službe. Vsi strežniki in računalniki, na katerih so hranjeni osebni podatki ali ki osebne podatke obdelujejo, programska oprema za obdelavo osebnih podatkov ter osebni podatki med elektronskimi prenosi so zaščiteni z ustrezno protivirusno zaščito in požarnim zidom. Dostop do osebnih podatkov na strežnikih oz. računalnikih je programsko varovan z uporabniškimi imeni in gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 13.10.2004 sprejela uprava družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o članih nadzornega sveta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani in namestniki članov nadzornega sveta, ki jih volijo delničarji in člani in namestniki članov nadzornega sveta, ki jih voli Svet delavcev družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za imenovanje članov, sklicevanje sej nadzornega sveta, izplačilo sejnin.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov, telefonska številka, številka mobitela, naslov elektronske pošte, mobitel, podatki o strokovni izobrazbi in znanjih, podatki o prejšnjih zaposlitvah, podatki o poslovnih izkušnjah, številka TRR.
 • Uporabniki zbirke: IBE d.d., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava ter pooblaščeni delavci kadrovske službe. Vsi strežniki in računalniki, na katerih so hranjeni osebni podatki ali ki osebne podatke obdelujejo, programska oprema za obdelavo osebnih podatkov ter osebni podatki med elektronskimi prenosi so zaščiteni z ustrezno protivirusno zaščito in požarnim zidom. Dostop do osebnih podatkov na strežnikih oz. računalnikih je programsko varovan z uporabniškimi imeni in gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 13.10.2004 sprejela uprava družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o vstopih v poslovne prostore

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci poslovnih prostorov na sedežu družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje ljudi, premoženja in reda v prostorih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek obiskovalca, ime in priimek obiskanega, datum vstopa, ura vstopa, ura izstopa.
 • Uporabniki zbirke: IBE d.d., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava ter pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 13.10.2004 sprejela uprava družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in izbrani kandidati za zaposlitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi ter zagotavljanje varnega delavnega okolja za delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Predhodni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, ustreznost delovnega mesta, pripombe delodajalca; Zdravniško spričevalo: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu); Usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, ustreznost delovnega mesta, pripombe delodajalca; Zdravniško spričevalo: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), Seznam obdobnih zdravstvenih pregledov: ime in priimek delavca, vsi zdravniški pregledi (datum), roki, v katerih mora biti oseba poslana na specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi.
 • Uporabniki zbirke: IBE d.d., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v personalnih mapah zaposlenih, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske zaščitene omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava ter pooblaščeni delavci kadrovske službe. Vsi strežniki in računalniki, na katerih so hranjeni osebni podatki ali ki osebne podatke obdelujejo, programska oprema za obdelavo osebnih podatkov ter osebni podatki med elektronskimi prenosi so zaščiteni z ustrezno protivirusno zaščito in požarnim zidom. Dostop do osebnih podatkov na strežnikih oz. računalnikih je programsko varovan z uporabniškimi imeni in gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 13.10.2004 sprejela uprava družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo, požarno varnost in sistem kakovosti ter o preizkusih znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, študentje, ki delajo preko pooblaščenih organizacij, študentje in dijaki na obvezni praksi, upokojenci po pogodbi o občasnem oz. začasnem delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu in požarno varnost, izobraževanje in seznanjanje delavcev s področjem varnosti in zdravja pri delu in požarne varnost, seznanjanje delavcev s sistemom kakovosti, ki se izvaja v družbi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum usposabljanja, delovno mesto, vsebina izvedenega izobraževanja in ugotavljanja znanja, podatki s programa teoretičnega in praktičnega usposabljanja, navedba oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkuse znanja delavcev, preizkusi znanja delavcev in potrdila o opravljenih preizkusih.
 • Uporabniki zbirke: IBE d.d., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo le v papirni obliki. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v personalnih mapah zaposlenih, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske zaščitene omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 13.10.2004 sprejela uprava družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam