Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Adient Novo mesto d.o.o.
Sedež ali naslov: KANDIJSKA CESTA 60
Poštna številka: 8000
Kraj: NOVO MESTO
Matična številka: 5790298000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, tarifni razred, enotni plačilni razred, fiksno minulo delo, variabilno minulo delo, kraj stalnega/začasnega prebivališča, ulica, datum rojstva, osnovna klasifikacija, poklic, stopnja izobrazbe, delovno mesto, opis statusa zaposlitve, naziv stroškovnega mesta, datum spremembe, konec-datuma, status porodniške, zaposlitev do, opis statusa konca zaposlitve, izpis sprememb, pregled prehodov med plačilnimi razredi, predhodno stanje, naslednje stanje, inovacije, telefoni, delovna doba in minulo delo, družinski člani.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v arhivu, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 04.04.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, naslov, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), transakcijski račun zaposlenega, izjave o olajšavah za dohodnino, krediti, izvršbe na plačo zaposlenega, članarine - podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke c) skupaj neopravljene ure č) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo d) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih e) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom f) neopravljene ure brez nadomestila plače g) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b) plače iz dobička c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo č) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila d) nadomestila neto plače v breme drugih e) neto plače iz dobička f) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe a) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca c) odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari službe financ in računovodstva v arhivu družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 04.04.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvo osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Presnemavanje na mesec dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika) brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Posnetki se hranijo na računalniškem disku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 04.04.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, zaposleni (študentje, dijaki), dobavitelji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 mesec.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek posameznika, ki ni delavec družbe - obiskani delavec družbe - čas prihoda in odhodka - datum prihoda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno se v tajništvu družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 04.04.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, agencijski zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Natančnejša evidenca navzočnosti zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci družbe, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je shranjena na elektronskem mediju, ki ima dostop zaščiten z geslom pooblaščenega delavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca prihodov in odhodov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, agencijski zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Natančnejša evidenca navzočnosti zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime priimek zaposlenega, identifikacijska številka, čas prihoda na delo, čas odhoda z dela po dnevih odsotnosti, po vrstah in času trajanja po dnevih, mesečni zbir po vrstah prisotnosti oz. odsotnosti, trenutno odstopanje od stanja predvidene prisotnosti na dan pred pregledom, stanje še razpoložljivega letnega dopusta.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je shranjena na elektronskem mediju, ki ima dostop zaščiten z geslom pooblaščenega delavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca izobraževanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, agencijski zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Natančnejša evidenca obveznosti delavcev iz pogodbe o izobraževanju, spremljanje izobraževanj, usposabljanj delavcev, statistične analize.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime priimek zaposlenega, služba, naziv izobraževanja, opredelitev izobraževanja ali usposabljanja, namen, izvajalec, planirani datum, datum izvedbe izobraževanja, učinkovitost, trajanje-št. ur, stroški. Študij ob delu vsebuje podatke ime, priimek, oddelek, delovno mesto, trenutna izobrazba, dosežena izobrazba po zaključenem študiju, datum zaključka, stroški študija.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fotokopije potrdil o opravljenem izobraževanju in pogodbe o izobraževanju se hranijo v personalnih mapah zaposlenih v zaklenjeni ognjevarni omari v arhivu. Dostop imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebe, ki se prijavljajo na razpise, za objavljeno prosto delovno mesto, osebe, ki pošljejo prošnjo samoiniciativno.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime priimek, datum in kraj rojstva, naslov (stalni, začasni), stopnja izobrazbe, dokazila o izobrazbi, seminarjih, telefonska številka, e-naslov, hobiji, veščine, državljanstvo, znanje tujih jezikov, delovne izkušnje, podatki o delu pri prejšnjih delodajalcih, družinski člani.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v službi za kadrovske zadeve
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna zbirka se nahaja v zaklenjeni omari v tajništvu podjetja. Poslovna stavba je tehnično in fizično varovana. Prostori se zaklepajo- magnetna kartica. Dostop do podatkov imajo osebe zaposlene v službi za kadrovske zadeve.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega ravnanja ter varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni, agencijski zaposleni, študentje, dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave je vodenje evidenc – kadrovskih ter s področja pogodbenih obveznosti ali upravljanja pravic iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime priimek, datum rojstva, datum in kraj opravljanja izpita iz varstva pri delu in požarnega varstva delovno mesto, podjetje kjer je posameznik zaposlen, poklic, vrsta izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v službi za kadrovske zadeve
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna zbirka se nahaja v zaklenjeni omari službe za kadrovske zadeve. Poslovna stavba je tehnično in fizično varovana. Prostori se zaklepajo- magnetna kartica. Seznam prisotnih na izobraževanju je v elektronski obliki, zaščiten z osebnim geslom pri referentu za varnost, zdravje in okolje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni, agencijski zaposleni, študentje, dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave je vodenje evidenc – kadrovskih ter s področja pogodbenih obveznosti ali upravljanja pravic iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime priimek, datum rojstva, izmena, datum in ura pregleda, datum in ura psihotestov, delovno mesto, opombe (tip pregleda, dodatne zahteve) – elektronsko naročilo pregleda. Po opravljenem prehodnem ali preventivnem pregledu- ime priimek, datum rojstva, naziv delovnega mesta, datum pregleda
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v službi za kadrovske zadeve, koordinator za zdravje, varnost in okolje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna zbirka se nahaja v zaklenjeni omari službe za kadrovske zadeve in personalnih mapah (zapadli pregledi). Poslovna stavba je tehnično in fizično varovana. Prostori se zaklepajo- magnetna kartica. Seznam povzetka pregledov je v elektronski obliki, zaščiten z osebnim geslom pri referentu za varnost, zdravje in okolje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni, agencijski zaposleni, študentje, dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave je vodenje evidenc – kadrovskih ter s področja pogodbenih obveznosti ali upravljanja pravic iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Oznaka zapisa,ime priimek, datum poškodbe, delovno mesto, opis poškodbe, čas odsotnosti, število delovnih dni, poškodovani del telesa, - vse nezgode, ki imajo posledico bolniško odsotnost. Ime priimek, datum poškodbe, ura poškodbe, delovno mesto, opis dogodka, status bolniške odsotnosti, očividec, priimek ime zapisovalca – spremljanje nudenje prve pomoči poškodovancu.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v službi za kadrovske zadeve.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna zbirka se nahaja v zaklenjeni omari službe za kadrovske zadeve. Poslovna stavba je tehnično in fizično varovana. Prostori se zaklepajo- magnetna kartica. Seznam prisotnih na izobraževanju je v elektronski obliki, zaščiten z osebnim geslom pri referentu za varnost, zdravje in okolje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca podatkov o poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave je vodenje evidenc in ažurno stanje dobaviteljev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaporedna številka, številka dobavitelja, datum vnosa ali spremembe, opis ali opombe. Novi dobavitelji ali spremembe le-teh izpolni se obrazec komercialni dodani dobavitelj.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v službi prodaje, službi financ in računovodstva.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna zbirka se nahaja v zaklenjeni omari službe prodaje in nabave. Poslovna stavba je tehnično in fizično varovana. Prostori se zaklepajo- magnetna kartica. Elektronski seznam je zaščiten z osebnim geslom pri komercialistu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca študentov, dijakov in vajencev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom; osebe, ki opravljajo praktično izobraževanje na podlagi šolskega oz. študijskega programa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Hramba podatkov zaradi zahtev zakonodaje, zdravstveno/invalidsko zavarovanje dijaka oz. študenta, izpolnjevanje pravic in obveznosti iz naslova dela na podlagi napotnice, statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime priimek, datum zaposlitve, datum končanja z delom, kategorija, namen zaposlitve, oddelane ure, skupno št. ur, urna postavka, prevoz, oddaljenost (km), št. delovnikov, prispevki, zavarovanje, znesek izplačila.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: pooblaščeni delavci, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčna uprava RS, Inšpektorat za delo, Gospodarska zbornica Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do baze podatkov, vodene v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o družinskih članih in vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu in drugi vzdrževani družinski člani zaposlenih pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prijava družinskega člana v osnovno zdravstveno zavarovanje, • uveljavljanje olajšave za dohodnino zaposlenih zaradi vzdrževanih družinskih članov zaposlenih, • odmera letnega in očetovskega dopusta zaposlenih, • obdarovanje otrok.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime priimek, spol, EMŠO, datum rojstva, sorodstveno razmerje, zavarovanje po zaposlenem.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, • Davčna uprava RS, • zaposleni v kadrovski službi, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov kadrovske aplikacije se nahaja na strežnikih v sistemskih prostorih. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni kadrovski delavci .
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca podatkov o uporabi službenega mobilnega telefona, avtomobila oz. drugih sredstev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva dana v uporabo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun bonitete za uporabo službenega vozila v privatne vožnje,spremljanje stroškov mobilnih telefonov, pregled nad vzdrževanjem in številom službenih avtomobilov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka (mobilni telefon): ime priimek, telefonska številka, stroškovno mesto, znesek porabe Naziv podatka (službeni avtomobil): naziv vozila, regiterska oznaka, veljavnost prometnega dovoljenja, stanje števca kilometrov, datum pregleda, pregledal.
 • Uporabniki zbirke: Zunanja revizijska hiša, • DURS, • zunanji shranjevalec dokumentacije, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna zbirka podatkov o uporabi mobilnega telefona oz. drugih sredstev se nahaja v fasciklih sl. Računovodstva in finac ter v tajništvu in pri hišnem vzdrževalcu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih preko kadrovske agencije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe (domače), ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri kadrovski agenciji in so bile napotene na delo k upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Hramba podatkov zaradi izvajanja pogodbe o najemu delovne sile.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek ime, telefonska št., datum zaposlitve, datum odhoda, kategorija delavca, izmena, namen zaposlitve, izpolnjen seznam preverjanja, izobraževanje, oddelane ure, letni dopust, urna postavka, zneski izplačil, razno.
 • Uporabniki zbirke: Kadrovske agencije, • delavci v kadrovski službi, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov kadrovske aplikacije se nahaja na strežnikih v sistemskih prostorih. Dostop do podatkov imajo pooblaščene kadrovice na podlagi pooblastila direktorja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam