Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): CESTA V KLEČE 012
Naziv ali firma: MORRIS D.O.O., LJUBLJANA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5552311000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00 – ZZPPZ), 16. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f) podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu: a) kdaj se je pripetila nesreča: datum , dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče f) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen g) vzrok nesreče h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Morris d.o.o. Ljubljana in pogodbeni delavci, z vestnostjo, kot bi bili sami upravljalci - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00 – ZZPPZ), 12. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, delavci, ki imajo z podjetjem sklenjeno podjemno ali avtorsko pogodbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač oz. nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen/nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, dopolnilno delo, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra) - podatki o plači zaposlenega: tarifni razred, vrednostna skupina, izhodiščna plača, bruto plača, povračila v zvezi z prevozom na delovno mesto - podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke c) skupaj neopravljene ure č) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme oragnizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo d) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih e) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom f) neopravljene ure brez nadomestila plače g) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b) plače iz dobička c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo č) nadomestilo za neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila d) nadomestila neto plače v breme drugih e) neto plače iz dobička f) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo - delovna mesta s povečanjem zavrovalne dobe: a) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca c) odstotek povečanja - podatki o kreditih in drugih odtegljajih - bolniški listi in kopije odločb zdravniške komisije pri ZZZS - podatki v zvezi z službeno potjo zaposlenega (dnevnice, druga povračila).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Morris d.o.o. Ljubljana oz. pogodbeni obdelovalci, z vestnostjo kot bi bili sami upravljalci - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni računovodstva družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00 – ZZPPZ), 7. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, delavci, ki imajo z podjetjem sklenjeno podjemno ali avtorsko pogodbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen/nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, dopolnilno delo, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra) - potrdila o zaključenem izobraževanju ali usposabljanju (seminarji, delavnice, tečaji) - potrdila in obvestila v zvezi z urejanjem pravic iz naslova pokojninskega zavarovanja in porodniškega dopusta - odločbe zdravniške komisije ZZZS - rojstni listi oseb, ki se zavarujejo po zaposlenem delavcu - poročni listi - podatki o prevozu delavca na delo in z dela - potrdilo o opravljenem internem izpitu s področja poznavanja podjetja, blaga in prodaje - potrdila o opravljenem tečaju in izpitu iz varstva pri delu - zdravniško spričevalo izdano s strani pooblaščenega zdravnika - pogodba o zaposlitvi oz. podjemna ali avtorska pogodba (tarifni razred, vrednostna skupina, izhodišča plača, bruto plača) - sklep o predložitvi pisnega predloga pogodbe o zaposlitvi - sklep o izbiri kandidata.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Morris d.o.o. Ljubljana - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, poslovni partnerji, zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Posnetki se hranijo 6 mesecev.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika in glas) brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Morris d.o.o. Ljubljana (direktor družbe in prokurist) Druge z zakonom pooblaščene osebe, ob incidenčnih dogodkih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se v času obstoja hranijo v zaklenjeni, vodotesni in ognjevarni omari v pisarni Direktorja družbe oz. prokurista in so dostopni samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca kandidatov za prosta delovna mesta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki se prijavljajo na razpisana delovna mesta v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaposlitev najustreznejšega kandidata.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od 3 mesecev (širši krog kandidatov) do 1 leta (ožji krog kandidatov – kadrovski vprašalniki).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, stalno oz. začasno prebivališče, kraj bivanja, telefonska številka in e – mail naslov, državljanstvo, kraj rojstva - prijava oz. življenjepis kandidata: poklic, strokovno izobrazbo, strokovno usposobljenost, delovne izkušnje z opisom delovnih mest, naziv dosedanjih delodajalcev, trajanje dela in delovna doba, vzrok prenehanja delovnega razmerja pri dosedanjih delodajalcih, dodatna izobraževanja in usposabljanja, morebitne zdravstvene težave ali drugi dejavniki, zaradi katerih bi bilo potrebno prilagoditi delovno mesto, invalidnost, hobiji, pričakovanja glede plače, drugo - priloge: dokazila o doseženi izobrazbi oz. opravljenih tečajih, seminarjih ipd.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Morris d.o.o. Ljubljana.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca kreditojemalcev Bankredita

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki kot kreditojemalci najamejo Bankredit za nakup blaga v trgovinah (PE).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Postopek za izpeljavo najema Bankredita.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek stranke, enotna matična številka stranke, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno prebivališče, vrsta in številka osebnega dokumenta, datum izdaje osebnega dokumenta, izdajatelj osebnega dokumenta, številka osebnega računa, banka pri kateri je odprt osebni račun - podatki o kreditu: fotokopija računa, fotokopija slipa, št. obrokov, mesečna anuiteta, doba vračanja kredita, izjava stranke, da skupni znesek kredita ne presega 300.000 SIT.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Morris d.o.o. Ljubljana - delavci banke pri kateri je sklenjen Bankredit.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni tajništva družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca strank za namen neposrednega trženja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, ki s svojim privoljenjem (podpis) dovolijo, da se njihovi osebni podatki uporabijo za namen neposrednega trženja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje akcij neposrednega trženja (obveščanje kupcev, obdarovanje zvestih kupcev, podeljevanje kartic ugodnosti, drugo).
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oz. do preklica stranke.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek stranke, datum in letnica rojstva, stalno oz. začasno prebivališče, telefonska številka (stacionarna ali GSM), e – mail naslov – v primeru fizične osebe; naziv podjetja, naslov podjetja in kraj, davčna številka, ime in priimek osebe (direktorja, pooblaščenca), telefonska številka (stacionarna ali GSM), e – mail naslov – pravne osebe - podatki o nakupu: znesek računa, kopija računa (če je potrebno).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Morris d.o.o. Ljubljana.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni pooblaščene osebe družbe (koordinator) oz. v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v posamezni poslovni enoti družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam