Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JZ BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ
Sedež ali naslov: KIDRIČEVA 38 A
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 5053820000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZAPOSLENI DELAVCI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: – zaposleni delavci – pogodbeni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, datum sklenitev delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra), licence, družinski člani.
 • Uporabniki zbirke: – pooblaščeni delavci upravljavca, – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št.86/04) – pooblaščeni zdravnik.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni kadrovskega delavca upravljavca. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščeni delavec, ki vodi kadrovske evidence. Urejeno s pravilnikom o varovanju osebnih podatkov in drugih podatkov v zavodu, 25.7.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. PLAČE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: – zaposleni delavci za nedoločen in določen čas – pogodbeni delavci – študentje, pripravniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačila plače in nadomestilo plače zaposlenim, izplačilo regresa, obračun davkov in prispevkov, obračun posojil, izplačilo plač pogodbenim delavcem, letni obračun za dohodninsko napoved delavcev, izdelava obrazca M4, M8.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, izhodiščni KK, napredovanja, dodatki, bruto plača in nadomestilo bruto plače, neto plača in nadomestilo neto plače, prispevki in davki iz plače, znesek članarine, znesek posojil, znesek prevoza na delo, znesek regresa in davka iz regresa, bruto in neto izplačila iz pogodbenega razmerja, znesek zaprtega vazjemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence.
 • Uporabniki zbirke: – pooblaščeni delavci upravljavca, – ZPIZ Slovenije – Kapitalska družba – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu os. podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: pristop do programa obračuna plač je možen samo preko gesla, podatki v papirni obliki so v posebnem prostoru in niso dostopni, (samo pooblaščenim) prostor se dnevno zaklepa; urejeno s pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, 25.7.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): – 1 x letno M4/M8 prijava podatkov o plači, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja - EMŠO, priimek in ime, obdobje zavarovanja, plača, plačan prispevek, št.ur rednega dela - ZPIZ 1 – KAD Kapitalska družba – nakazilo premije zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence – EMŠO, ime in priimek, naslov, del.in pok.doba, davčna številka, znesek – mesečno – Zakon o dod.pok.zav. Za javne uslužbence – letno – DURS podatki za dohodnino – davčna št., ime in priimek, znesek dohodka, normiranih stroškov, akontacija dohodnine in plačani prispevki za soc. varnost – ZDOH 1.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. POŠKODBE PRI DELU, KOLEKTIVNE NEZGODE, NEVARNI POJAVI, UGOTAVLJANJE POKLICNIH BOLEZNI IN O BOLEZNIH V ZVEZI Z DELOM TER O NJIHOVIH VZROKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki zhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, kraj rojstva, bivališče, poklic, izobrazba, delovno mesto, delovni čas (ur na teden), dejavnost organizacije podatki o poškovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal pred poškodbo, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča (datum, dan, ura), kje se je pripetila nesreča (na del.mestu, na redni poti v službo ali iz službe, na sllužbenem potovanju, drugo), koliko oseb se je poškodovalo ali izgubilo življenje, vir nesreče, vzrok nesreče, uporaba osebni varstvenih ukrepov.
 • Uporabniki zbirke: – pooblaščeni delavci upravljavca, – ZZZS – Ministrstvo za delo in družino, Inšpektorat za delo, Pristojni organ za notranje zadeve, – pooblaščeni zdravnik, pooblaščena zavarovalnica – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni ognjavarni omari v pisarni kadrovskega delavca v zavodu Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov in drugih podatkov v zavodu, 25.7.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. MEDICINSKI PODATKI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti, ki so v obravnavi v NGP Kranj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za nemoteno delovanje zavoda pri delu z bolniki in za izpolnjevanje zakonsko določenih statističnih poročil, posredovanih držvanim organom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: matični indeks, pod katerim je pacient voden pri vseh obravnavah v BGP Kranj, ime in priimek pacienta, EMŠO, kategorija zavarovanja, naslov prebivališča, podatki o plačniku, podatki o dodatnem zdravstvenem zavarovanju, zaposlitev, ime in priimek svojcev, podatki o pacientovi obravnavi (o bolezni, zdravljenju in navodilih za zdravljenje) in zbirni podatki, ki se nanašajo na delo z bolniki (hospitalna statistika)
 • Uporabniki zbirke: pacienti, direktor, pomočnik direktorja, izvajalci zdravstvene dejavnosti (zdravniki, medicinske sestre..), delavci v zdravstveni administraciji, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih ognjevarnih kartotečnih omarah v ambulantnih prostorih. Urejeno s pravilnikom o varovanju osebnih in drugih podatkov v zavodu, 25. 7. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. PRESKRBA S ČLOVEŠKIMI TKIVI IN CELICAMI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacientke, ki jim je odvzet vzorec v BGP Kranj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo zaradi evidence in sledljivosti v primeru neželenih dogodkov oz. reakcij ob uporabi darovanega tkiva
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek matere, datum rojstva, stalno bivališče, predviden datum poroda, zaporedna št.odvzema, datum odvzema, matični indeks, številka seta za odvzem, naziv krvne banke, količina odvzete krvi v mililitrih, kdo je odvzem opravil in njegova asistenca, ura začetka in zaključka odvzema, komu je bil predan set, datum sporočenega odvzema Slovenija transplantu
 • Uporabniki zbirke: - direktor, - izvajalci zdravstvene dejavnosti (zdravniki, babice), - Slovenija transplant, - Krvne banke, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zato namenjenih prostorih v porodni sobi. Urejeno s pravilnikom o varovanjuj osebnih in drugih podatkov v zavodu, 25.7.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo z zbirko medicinskih podatkov
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. VIDEONADZOR DOSTOPA V URADNE SLUŽBENE IN POSLOVNE PROSTORE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, pacienti, obiskovalci, poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: nadzor nad vstopi in izstopi v in iz službenih in poslovnih prostorov zaradi zagotavljanja varovanja oseb in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): videoposnetki se hranijo 30 dni, potem se brišejo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: posnetki gibanja oseb
 • Uporabniki zbirke: podatki se ne posredujejo uporabnikom, razen če gre za uporabnike v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov oziroma določili drugih predpisov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so v trenutku nastanka na računalniškem ekranu, zaščitenem z osebnim geslom, dostopni vratarju receptorju, ki nadzoruje vstopne točke na območju bolnišnice, ter direktorici. Posnetki se shranjujejo na trdi disk, do katerega imajo dostop le točno določene osebe z vpisom osebnega gesla. Podatki se hranijo na trdem disku, v prostoru, ki je zavarovan, tako da vanj nimajo dostopa nepooblaščene osebe. Urejeno s pravilnikom o varovanju osebnih in drugih podatkov v zavodu, 25. 7. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam