Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ŠMIHEL 3
Naziv ali firma: VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 8000
Kraj: NOVO MESTO
Matična številka: 1462407
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 7. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Zaposleni v Varstveno delovnem centru Novo mesto - Zavarovani in vzdrževani družinski člani – otroci - Delavci, ki opravljajo delo po pogodbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zaposlenih: priimek in ime; dekliški priimek; očetovo ime; datum rojstva; spol; EMŠO; zakonski stan; kraj in občina rojstva; narodnost; državljanstvo; zadnji plačilni razred; zadnja šolska izobrazba; poklic; vrsta delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, delovni kraj; delovni čas; status; datum opravljenega strokovnega izpita; ocena sposobnosti za opravljanje dela (specialni zdravniški pregled); delovno mesto; datum nastopa zaposlitve; serijska in registrska številka delovne knjižice ter datum izdaje; številka osebne izkaznice; davčna številka; disciplinski ukrepi; stalno in začasno prebivališče; občina stalnega prebivališča; telefon; napredovanja; izobraževanja (šolanje); dodatna izobraževanja; šolnina pri dodatnem izobraževanju; pridobivanje naziva; projektna dela; mentorstva; izpiti iz varstva pri delu; vozniški izpit; izpiti iz higienskega minimuma; datum in vzrok prenehanja delovnega razmerja; podatki o letnem dopustu; izjave -pooblastila delavcev; podatki o delovni dobi; evidenca prisotnosti na delovnem mestu; seznam uporabnikov delovnih oblačil in obutve; - otroci: ime in priimek otroka; sorodstveno razmerje; rojstni datum; EMŠO; - delavci, ki opravljajo delo po pogodbi: ime in priimek; prebivališče (ulica, pošta, občina, davčna št., EMŠO); številka osebnega računa; njihovi podatki o prejemkih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci: VDC Novo mesto Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zavarovani in zaklenjeni omari v tajništvu zavoda, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 12. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Vsi zaposleni v zavodu - Delavci na podlagi pogodbe o delu - Delavci na podlagi avtorskih pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Plače zaposlenih, - Krediti – administrativne prepovedi zaposlenih, - Davčna številka zaposlenih, - EMŠO zaposlenih, - Naslov prebivališča zaposlenih, - Podatki o vzdrževanih družinskih članih za dohodnino, - Osebni prejemki na podlagi pogodbe o delu, - Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, osebni račun.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zavarovani in zaklenjeni omari v računovodstvu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 16. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, narava poškodbe, poškodovani del telesa ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, ura, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, pot na delo, pot iz dela, službena pot, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju dogodka, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci – tajnica zavoda drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v namenski mapi v zavarovani in zaklenjeni omari v tajništvu zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 47. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu: ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zavarovani in zaklenjeni omari v tajništvu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca posnetkov video nadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje uporabnikov in zaposlenih ter premoženja zavoda.
 • Rok hrambe (neobvezno): Mesečno brisanje.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci – direktor, vodja zdravstveno negovalne službe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Posnetki se v času obstoja hranijo v zavarovani in zaklenjeni omari v računovodstvu zavoda, monitor v pisarni računovodstva in je dostopen samo pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o uporabnikih storitev institucionalnega varstva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu-uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št.36/04), 110. člen Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev Pravilnik o sprejemu, premestitvi in odpustu varovancev VDC Novo mesto.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitve VDC.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda in za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta uporabnika ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o upravičencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in občina rojstva, država rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, prebivališče in državljanstvo, podatki o dovoljenju za prebivanje tujca, podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja (število družinskih članov, tip družine, razmerje do vlagatelja), podatki o zakonitem zastopniku, podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti (zdravstveni kartoni, evidence storitev ZN), podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih, podatki o oprostitvi pri plačilu storitev, oblika varstva.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Varstveno delovnega centra Novo mesto - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni socialne delavke, socialne delavke, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Katalog zbirke o uporabnikih storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu-uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št.36/04), 110. člen Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev Pravilnik o sprejemu, premestitvi in odpustu varovancev VDC Novo mesto Pravilnik o kriterijih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitve VDC.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda in za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta uporabnika ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o upravičencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, davčna številka, prebivališče in državljanstvo, podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja (število družinskih članov, tip družine, razmerje do vlagatelja), podatki o zakonitem zastopniku, podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih, podatki o oprostitvi pri plačilu storitev.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Varstveno delovnega centra Novo mesto Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni socialne delavke, vodje programov dnevnega varstva, vodenja in zaposlitve, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam