Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): TIVOLSKA CESTA 30
Naziv ali firma: EKOLOŠKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5854067
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o kreditojemalcih – občanih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Občani, katerim je bil odobren kredit.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe Sklada in za potrebe statističnih analiz.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebni podatki kreditojemalca: ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno bivališče (ulica, kraj, poštna številka in pošta), poklic, telefonska številka, EMŠO, davčna številka, številka delavca oz. upokojenca, identifikacijski dokument (številka, datum izdaje, izdajatelj); • osebni podatki lastnika nepremičnine: ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno bivališče (ulica, kraj poštna številka in pošta), EMŠO, zemljiško knjižni podatki za nepremičnino, katere lastnik je; • podatki o izvajalcu del: naziv, sedež, številka transakcijskega računa, telefonska številka; • podatki o poroku: ime in priimek, kraj in datum rojstva, stalno ali začasno bivališče (kraj, ulica, pošta in poštna številka), poklic, telefonska številka, identifikacijski dokument (številka, datum izdaje, izdajatelj), EMŠO, davčna številka; • podatki o delodajalcu kreditojemalca oziroma poroka: popolna firma in sedež, telefonska številka in številka telefaksa, e-pošta, identifikacijska številka delodajalca, delovno mesto kreditojemalca, ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas (če za določen, tudi datum začetka in prenehanja zaposlitve), neto plača v zadnjih treh mesecih ter povprečna neto plača; • podatki o banki kreditojemalca: firma banke, naslov enote, številka telefona in telefaksa, številka transakcijskega računa, podatki o rednih mesečnih prilivih iz naslova plače, rente ali pokojnine (šest prilivov; datum in znesek), podatki o odtegljajih iz naslova dolgoročnih in kratkoročnih kreditov preko trajnikov (mesec in leto odtegljaja, znesek odtegljaja ter skupni znesek odtegljajev); • dejstvo, da je kreditojemalec na bolniškem ali porodniškem dopustu, na prestajanju kratkotrajne kazni zapora ali na izrednem dopustu.
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci: vsi uslužbenci sklada, • pooblaščeni uslužbenci pogodbenega obdelovalca podatkov – NKBM d.d., • Zavarovalnica Triglav d.d..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba: • pri pogodbenem obdelovalcu: NKBM d.d., Maribor – do dokončnega poplačila kredita: delno v lesenih omarah na pristojnem oddelku, delno v posebnem arhivu v kleti; po dokončnem odplačilu kredita se celotna dokumentacija posname na mikrofisch kartice, • na Skladu: vloge se hranijo v zaklenjenih lesenih omarah; v digitalni obliki se preslikajo z optičnim čitalcem oziroma se podatki vnesejo v Bazo za obdelavo kreditov sklada in so kot taki shranjeni na strežniku Sklada.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami osebnih podatkov iz uradnih knjig ter javnih evidenc.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o osebnih podatkih, ki jih Sklad hrani v skladu s predpisi o ravnanju s pošto in vlogami

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki na Sklad pošljejo vlogo, kot jo definira prvi odstavek 63. člena ZUP (zahteve, predlogi, prijave, prošnje, pritožbe, ugovori in druga dejanja, s katerimi se posameznik obrača na Sklad), in niso vodeni v drugih evidencah osebnih podatk
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje uredbe o upravnem poslovanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki, ki jih posameznik sam navede v vlogi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci: vsi uslužbenci sklada.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vloge se hranijo v zaklenjenih lesenih omarah. Vloge s prilogami se preslikajo z optičnim čitalcem in so kot take shranjene v digitalni obliki na strežniku Sklada.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami osebnih podatkov iz uradnih knjig ter javnih evidenc.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o vlagateljih zahtevka za pridobitev kredita in zastaviteljih nepremičnin za zavarovanje kreditov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji zahtevka za pridobitev kredita – fizične osebe ali samostojni podjetniki posamezniki; Zastavitelji nepremičnin.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe Sklada in za potrebe statističnih analiz .
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za vlagatelje zahtevka za pridobitev kredita – fizične osebe, ki kot vlagatelji ne nastopajo kot samostojni podjetniki posamezniki po določbah Zakona o gospodarskih družbah, se vodijo naslednji podatki: • osebni podatki vlagatelja: ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno bivališče (ulica, kraj, poštna številka in pošta), poklic, telefonska številka; • osebni podatki lastnika nepremičnine: ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno bivališče (ulica, kraj poštna številka in pošta), EMŠO, zemljiškoknjižni podatki za nepremičnino, katere lastnik je; • podatki o izvajalcu del: naziv, sedež, številka transakcijskega računa, telefonska številka. Za vlagatelje zahtevka za pridobitev kredita – fizične osebe, ki so samostojni podjetniki posamezniki po določbah Zakona o gospodarskih družbah, se vodijo naslednji podatki: • Osebni podatki podjetnika posameznika: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčna številka. Za zastavitelje nepremičnin za zavarovanje kreditov se vodijo naslednji podatki: • Osebni podatki lastnika nepremičnine, kot so navedeni v zemljiški knjigi: ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega bivališča, zemljiškoknjižni podatki za nepremičnino, katere lastnik je.
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci: vsi uslužbenci sklada; • pooblaščene osebe pooblaščene odvetniške pisarne (podatki o zastaviteljih nepremičnin).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vloge se hranijo v zaklenjenih lesenih omarah. Prva stran vloge in priloge se preslikajo z optičnim čitalcem oziroma se podatki vnesejo v Bazo za obdelavo kreditov sklada in so kot taki shranjeni v digitalni obliki na strežniku Sklada.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami osebnih podatkov iz uradnih knjig ter javnih evidenc.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam