Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ULICA 15.MAJA 008
Naziv ali firma: VARSTVENO DELOVNI CENTER KOPER - CENTRO DI ASSISTENZA E TERAPIA LAVORATIVA CAPODISTRIA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 1673939000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V VARSTVENO DELOVNEM CENTRU KOPER, ZAVAROVANI IN VZDRŽEVANI DRUŽINSKI ČLANI-OTROCI, DELAVCI, KI OPRAVLJAJO DELO PO POGODBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA STATISTIČNA RAZISKOVANJA, DRUGE URADNE NAMENE IN ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE PODATKI NANAŠAJO.
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Podatki o zaposlenih: priimek in ime; dekliški priimek; očetovo ime; datum rojstva; spol; EMŠO; zakonski stan; kraj in občina rojstva; narodnost; državljanstvo; zadnji plačilni razred; zadnja šolska izobrazba; poklic; vrsta delovnega razmerja; delovni kraj; delovni čas; status; datum opravljenega strokovnega izpita; ocena sposobnosti za opravljanje dela (specialni zdravniški pregled); delovno mesto; datum nastopa zaposlitve; serijska in registrska številka delovne knjižice ter datum izdaje; številka osebne izkaznice; davčna številka; disciplinski ukrepi; stalno in začasno prebivališče; občina stalnega prebivališča; telefon; napredovanja; izobraževanja (šolanje); dodatna izobraževanja; šolnina pri dodatnem izobraževanju; pridobivanje naziva; projektna dela; mentorstva; izpiti iz varstva pri delu; vozniški izpit; izpiti iz higienskega minimuma; datum in vzrok prenehanja delovnega razmerja; podatki o letnem dopustu; izjave -pooblastila delavcev; podatki o delovni dobi; • evidenca prisotnosti na delovnem mestu; seznam uporabnikov delovnih oblačil in obutve; • Otroci: ime in priimek otroka; sorodstveno razmerje; rojstni datum; EMŠO; • Delavci, ki opravljajo delo po pogodbi: ime in priimek; prebivališče (ulica, pošta, občina, davčna št., EMŠO); številka žiro računa ali TR; njihovi podatki o prejemkih.
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI VDC KOPER, DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV, SPIZ, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO; ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, KI SE VODI ROČNO, SE HRANI V OGNJEVARNI IN ZAKLENJENI KOVINSKI OMARI. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU ZAUPNIH IN OSEBNIH PODATKOV TER O VAROVANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA, KI GA JE 29.5.2003 SPREJEL SVET VDC KOPER.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): URADNI PODATKI, KI JIH VODIJO SPIZ, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVROVANJE, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VSI ZAPOSLENI V ZAVODU, DELAVCI NA PODLAGI POGODBE O DELU, DELAVCI NA PODLAGI AVTORSKIH POGODB.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA STATISTIČNA RAZISKOVANJA, DRUGE URADNE NAMENE IN ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE PODATKI NANAŠAJO.
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •Plače zaposlenih •Krediti – administrativne prepovedi zaposlenih •Davčna številka zaposlenih •EMŠO zaposlenih •Naslov prebivališča zaposlenih •Podatki o vzdrževanih družinskih članih za dohodnino •Osebni prejemki na podlagi pogodbe o delu •Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, transakcijski račun
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI VDC KOPER, DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV, SPIZ, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO; ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, KI SE VODI ROČNO, SE HRANI V OGNJEVARNI IN ZAKLENJENI KOVINSKI OMARI. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU ZAUPNIH IN OSEBNIH PODATKOV TER O VAROVANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA, KI GA JE SPREJEL 29.5.2003 SVET VDC KOPER.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): URADNI PODATKI, KI JIH VODIJO SPIZ, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA PODATKOV O VAROVANCIH, KI SO VKLJUČENI V VARSTVENO DELOVNI CENTER KOPER, NJIHOVIH STARŠIH, SORODNIKIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O SOCIALNEM VARSTVU
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VAROVANCI, STARŠI OZ. ZAKONITI ZASTOPNIKI, SORODNIKI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE IZVAJANJA SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI, DOLOČENE Z ZAKONOM O SOCIALNEM VARSTVU, ZA NAČRTOVANJE POLITIKE SOCIALNEGA VARSTVA, SPREMLJANJE STANJA TER ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNE IN STATISTIČNE NAMENE.
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •podatki o varovancu -priimek in ime, EMŠO, datum, kraj, občina in država rojstva, naslov stalnega bivališča, narodnost, evidenca začasnega bivališča, datum vstopa in izstopa iz VDC -številka osebne izkaznice, številka potnega lista, davčna številka, številka zdravstvene kartice, številka pokojninske zadeve, številka hranilne knjižice in banke -evidenca o odvzemu poslovne sposobnosti varovancev in seznam staršev, ki imajo podaljšanje roditeljske pravice -izobrazba, stopnja prizadetosti (izvid in mnenje) -evidenca prisotnosti in odsotnosti, evidenca opravljenega dela in višina izplačanih nagrad -individualni programi z evalvacijo, poročila -zdravstveni kartoni -imena izbranega zdravnika, zobozdravnika in ginekologa -evidenca varovancev razporejenih v ustrezno nego -seznam zdravstvenih izkaznic in zdravstvenih kartic -poimenski seznam inkontinentnih varovancev -evidenca odvajanja in kopanja varovancev -evidenca o vrsti prehrane in število obrokov varovancev -evidenca varovancev, ki imajo epileptične napade -evidenca menstruacije varovank -evidenca predpisane terapije za varovance -evidenca o specialističnih pregledih, na katere so varovanci naročeni -knjiga – predaja službe (opažanja o posameznih varovancih) -ortopedski pripomočki varovancev -evidenca prejetih in izdanih narkotikov za varovance -evidenca prevezov, aplikacija zdravil – mazil, injekcij •podatki o starših oz zakonitih zastopnikih -priimek in ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, zakonski stan šolska izobrazba, poklic, zaposlitev, telefonske številke, podatki o socialno ekonomskem stanju družine •podatki o sorodnikih -priimek in ime, rojstni podatki, stalno prebivališče, izobrazba, zaposlitev, telefonske številke
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI VDC KOPER, POOBLAŠČENI DELAVCI MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO; ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, KI SE VODI ROČNO, SE VODI V ENOTAH VDC V OSEBNI MAPI VAROVANCA, V OGNJEVARNI IN ZAKLENJENI OMARI. POSTOPKI IN UKREPI ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU ZAUPNIH IN OSEBNIH PODATKOV TER O VAROVANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA, KI GA JE 29.5.2003 SPREJEL SVET VDC KOPER.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): URADNA EVIDENCA, KI JO VODIJO CENTRI ZA SOCIALNO DELO
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam