Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): BRNČIČEVA ULICA 051
Naziv ali firma: SCHENKER MEDNARODNA ŠPEDICIJA D.D. LJUBLJANA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1231
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5091802000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ZDR, Ur.list RS 21/13) Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur.l. RS 40/06) Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, Ur.l. RS 72/06) Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ –2, Ur.l. RS 96/12) Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP, Ur.l. RS 26/14) Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur.l. RS 43/11) Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB, Ur.l. 114/06) Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, 104/13 in 8/15)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe zaposlene pri upravljalcu za nedoločen/določen čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajna hramba na podlagi 8.člena ZEPDSV
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, številka zaposlenega, EMŠO, spol, zakonski stan, državljanstvo rojstni datum, priimek ob rojstvu priznana stopnja invalidnosti prebivališče: stalni oz. začasni naslov ali naslov s katerega se vozi na delo podatek o vzdrževanih družinskih članih telefonska številka doma oz. mobilnega telefona telefonska števila služba, službeni mobitel in elektronski naslov stopnja izobrazbe in končana šola opravljeno dodatno šolanje oziroma usposabljanje znanje tujih jezikov podatek o delovni dobi (vse vrste) in o predhodnih delodajalcih delovno mesto, organizacijska enota datum nastopa dela in zaključka podatek o delovnem času, vrsti del, izmenskemu delu podatek o prisotnosti na delu, službenih poteh, bolniškem dopustu in porodniški oz. očetovskem dopustu podatek o letnem dopustu in koriščenju dopusta podatek o izrednih dopustih podatek o napotitvi na usposabljanje podatek o davčni številki in izpostavi.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov, s katerim je sklenjena pogodba - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 86/04) ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Zavod za varstvo pri delu, Davčni urad.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebnih mapah v zaklenjeni ognjevarni omari v prostorih splošne službe. Podatki o delavcih, ki niso več zaposleni v družbi, se hranijo v zaklenjenih omarah v prostorih splošne službe in v arhivu. Dostop do podatkov zaposlenih in bivših zaposlenih imajo le pooblaščeni delavci družbe. Poslovna zgradba in arhiv so požarno in alarmno varovani. Dostop v poslovno zgradbo je preko kontrole pristopa. Podatki se hranijo tudi na računalniku. Vstop v računalnik preko gesla, dovoljen le osebam, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČAH ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur.list RS 21/13) Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur.l. RS 40/06) Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, Ur.l. RS 72/06) Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ –2, Ur.l. RS 96/12) Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP, Ur.l. RS 26/14) Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur.l. RS 43/11) Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB, Ur.l. 114/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe zaposlene pri upravljalcu za nedoločen/določen čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja in pravice do plačila ter nadomestil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajna hramba.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, številka zaposlenega, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strkovna usposobljenost, delovno mesto, plačilni razred, napredovalni razred, delovni čas (ur tedensko/mesečno), delovna doba, stalnost v podjetju podatki o delovnem času: - možno število ur, dejansko opravljene ure, ure na čakanje na delo, ure ustavitve zaradi stavke, neopravljene ure - neopravljene ure z nadomestilom v breme delodajalca: ure letnega dopusta, počitka ob praznikih, odsotnosti z nadomestilom plače, za strokovno usposabljanje, začasne nezmožnosti za delo v breme delodajalca - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih; ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom - neopravljene ure brez nadomestila plače - ure na delu daljšem od polnega delovnega časa podatki o plačah : - osnovna bruto plača, skupinska stimulacija, osebna stimulacija, stimulacija, dodatek po zakonu, dodatek za minulo delo in stalnost, dodatek za tveganje - organizacijska enota delavca - izplačana bruto/neto plača - izplačana plača za nadure, nočne, nedeljke, praznične, na dela prosti dan, prekinjen delovni čas - nadomestila v breme delodajalca oz. v breme drugih - solidarnostne pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade, regres in drugo - prispevki iz bruto plače delavca, akontacija dohodnine in olajšave za dohodnino - odtegljaji na osnovi administrativnih in sodnih prepovedi, članstva v BVP, dodatnega zdravstvenega zavarovanja oz. dodatnega pokojninskega zavarovanja, članarine v organizacijah in sindikatih na osnovi naloga delavca - podatki o plači za dohodnino - podatki o plači, nadomestilih in urah za potrebe ZPIZ-a »M4«.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov, s katerim je sklenjena pogodba - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebnih mapah v zaklenjeni ognjevarni omari v prostorih splošne službe. Podatki o delavcih, ki niso več zaposleni v družbi, se hranijo v zaklenjenih omarah v prostorih splošne službe in v arhivu. Dostop do podatkov zaposlenih in bivših zaposlenih imajo le pooblaščeni delavci družbe. Poslovna zgradba in arhiv so požarno in alarmno varovani. Dostop v poslovno zgradbo je preko kontrole pristopa. Podatki se hranijo tudi na računalniku. Vstop v računalnik preko gesla, dovoljen le osebam, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS 43/11) Izjava o varnosti z oceno tveganja Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur.l. RS 40/06, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, Ur.l. RS 72/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe zaposlene pri upravljalcu za nedoločen/določen čas, ki so se poškodovale.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodb pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajna hramba.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, številka zaposlenega, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno bivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko/mesečno), delovna doba, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca podatki o poškodovanem delavcu: - delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, podatki o poškodbi pri delu : - kdaj se je pripetila nesreča, datum, dan v tednu, doba dneva - kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na poti z dela/na delo, na službeni poti, drugo - koliko oseb se je poškodovalo, - koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravsrveni zavod - ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu - vzrok nesreče - opis nesreče, očividci in priče nesreče - ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen - uporaba osebnih varnotnih sredstev in osebne varovalne opreme, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v prostorih splošne službe in arhivu. Dostop do podatkov zaposlenih in bivših zaposlenih imajo le pooblaščeni delavci družbe. Poslovna zgradba in arhiv so požarno in alarmno varovani. Dostop v poslovno zgradbo je preko kontrole pristopa. Postopki in ukrepi so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS 43/11), Izjava o varnosti z oceno tveganja, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur.l. RS 40/06, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, Ur.l. RS 72/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe zaposlene pri upravljalcu za nedoločen/določen čas s statusom delavca – invalida oziroma katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajna hramba.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, - vrsta pravice, - datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v prostorih splošne službe. Dostop do podatkov zaposlenih in bivših zaposlenih imajo le pooblaščeni delavci družbe. Podatki o delavcih, ki niso več zaposleni v družbi, se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni splošne službe in v arhivu. Poslovna zgradba in arhiv so požarno in alarmno varovani. Dostop v poslovno zgradbo je preko kontrole pristopa. Postopki in ukrepi so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O VIDEOPOSNETKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 94/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe zaposlene pri upravljalcu za nedoločen/določen čas, delavci najemnikov, obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih, obiskovalcev in premoženja družbe ter premoženja na hrambi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Posnetki se hranijo na disku računalnika do 40 dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1–UPB1, Ur.l. RS 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika brez generalij z navedbo datuma in ure posnetka.
 • Uporabniki zbirke: - tekoče slike: pooblaščeni delavci družbe in varnostnik pogodbenega podjetja registriranega za varovanje z licenco - arhivski posnetki: pooblaščeni delavci družbe - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v času obstoja na računalniške disku v posebni sistemski sobi in računalniškem centru. Oba prostora sta zaklenjena, pod alarmom, s kontrolo pristopa, ki jo imajo v te prostore le pooblaščeni delavci s kodo za izklop alarma. Varnostnik ima dostop le v sistemski prostor, kjer se nahaja tudi požarna centrala in ne v računalniški center. Poslovna zgradba in skladišče so požarno in alarmno varovani. Dostop v poslovno zgradbo in skladišče je preko kontrole pristopa. Postopki in ukrepi so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O VSTOPIH IN IZSTOPIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 94/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe zaposlene pri upravljalcu za nedoločen/določen čas, delavci najemnikov, obiskovalci, vozniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih, obiskovalcev in premoženja družbe ter premoženja na hrambi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 3 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - številka kartice vezana na ime in priimek zaposlenega pri Schenker oz. najemniku, - ime in priimek posameznika, ki ni zaposlen v družbi ali pri najemniku (npr. obiskovalec), - številka in vrsta osebnega dokumenta obiskovalca, - registrska številka vozila, čas prihoda/odhoda, podjetje, - obiskani delavec / skladišče.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo na računalniške disku v računalniškem centru. Prostor je zaklenjen, pod alarmom, s kontrolo pristopa, ki jo imajo v ta prostor le pooblaščeni delavci s kodo za izklop alarma. Podatek o vstopu/izstopu na terminal obiskovalca in voznikov se hranijo pri vratarju – varnostniku v posebni knjigi. Vstopi vozil na terminal se hranijo na posebnih listih pri vodji skladišča. Poslovna zgradba in skladišče so požarno in alarmno varovani. Dostop v poslovno zgradbo in skladišče je preko kontrole pristopa. Postopki in ukrepi so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O KUPCIH/DOBAVITELJIH (FIZIČNE OSEBE)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah (Ur.l. RS 65/09), Slovenski računovodski standardi (Ur.l. RS 118/05 s popravki), Obligacijski zakonik (Ur.l. RS 97/07).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki poslovno sodelujejo z družbo Schenker d.d. Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Poslovanje v skladu z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - naslov, stacionarna telefonska števila in številka mobilnega telefona, - davčna številka, - TRR.
 • Uporabniki zbirke: Delavci družbe, ki poslovno sodelujejo s stranko tako v komerciali, računovodsko finančni službi in skladišču.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v poslovni mapi, poslovnih knjigah in v računalniški bazi podatkov poslovnih strank. Dostop do podatkov imajo delavci družbe, ki poslovno sodelujejo s stranko tako v komerciali, računovodsko finančni službi in skladišču. Arhivski podatki (v papirni obliki) so shranjeni v arhivu.Hranijo se tudi na elektronskem mediju. Poslovna zgradba in skladišče so požarno in alarmno varovani. Dostop v poslovno zgradbo in skladišče je preko kontrole pristopa. Postopki in ukrepi so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS 43/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu in fizične osebe, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje predhodnih in preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z ZVZD.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 – UPB1, Ur.l. RS 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki napotnice za predhodni preventivni zdravstveni pregled: (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca) podatki zdravniškega spričevala z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu: (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni zaposleni družbe Schenker d.d., - ZPIZ, - pooblaščeni zdravnik, - Inšpektorat za delo RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebnih mapah v zaklenjeni ognjevarni omari v prostorih splošne službe. Podatki o delavcih, ki niso več zaposleni v družbi, se hranijo v zaklenjenih omarah v prostorih pisarni splošne službe in v arhivu. Dostop do podatkov zaposlenih in bivših zaposlenih imajo le pooblaščeni delavci družbe. Poslovna zgradba in arhiv so požarno in alarmno varovani. Dostop v poslovno zgradbo je preko kontrole pristopa. Podatki se hranijo tudi na računalniku. Vstop v računalnik preko gesla, dovoljen le osebam, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam