Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): KOPRSKA 72
Naziv ali firma: KADIS D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5591414000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev posameznika; Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi Kadis d.o.o
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi; računovodski servis zaradi obračuna plač; uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo; druge uradne namene v skladu z zakonom
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime; datum, kraj in občina rojstva; spol; priimek ob rojstvu; EMŠO; davčna številka; naslov stalnega in začasnega prebivališča (kraj, občina, država); državljanstvo; številka delovne knjižice; datum zaposlitve v podjetju; vrsta pogodbe o zaposlitvi (določen/nedoločen čas); število ur na teden; datum prekinitve in razlog prekinitve delovnega razmerja; datum predhodne prekinitve; delovno mesto - naziv delovnega mesta; plačilni razred delovnega mesta; tarifni razred delovnega mesta; delavčeva stopnja izobrazbe; izobrazba - stopnja in smer dokončanega izobraževanja; delovna doba pred vstopom; skupna delovna doba; dodatna delovna doba; opravljena usposobljenost za varno delo; zdravstveni pregled (datum in vrsta); številka TRR pri banki; družinski člani; ime in priimek, datum rojstva; invalidi - datum nastanka in kategorija invalidnosti; telesna okvara - datum nastanka, % okvare; določitev in evidenca o letnem dopustu
 • Uporabniki zbirke: ZZZS;ZPIZ;ZRSZ;sodišča;pooblaščeni delavci družbe;drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki se nahaja v zaklenjeni in ognjevarni kovinski omari v pisarni kadrovske službe in sicer na sedežu podjetja. Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ki v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je izdelala družba Kadis d.o.o., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje; osebna privolitev posameznika, Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi Kadis d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe organizacije, za DURS, za ZZZS, za ZPIZ, za sodišča, za AJPES, za banke, za kreditodajalce, statistična raziskovanja, kjer identiteta delavcev ne sme biti razvidn
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št.86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: ime in priimek; identifikacijska številka delavca; spol; EMŠO; zavarovalna doba; dejavnost organizacije (šifra); poklic; šolska izobrazba; strokovna izobrazba; strokovna usposobljenost; delovno mesto; delovni čas (ur tedensko); število ur delovne obveznosti; tarifni razred; porodniška; kraj; občina; stalno in začasno prebivališče; prihod; delovna doba; invalidnost; datum prenehanja delovnega razmerja; številka osebnega računa; olajšave za vzdrževane družinske člane; davčna številka. b)Podatki o delovnem času in njegovi izrabi: možno število delovnih ur/mesečni fond ur (s polnim delovnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, dejansko opravljene ure, ure letnega dopusta, ure počitka ob državnih praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom osebnega dohodka, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti z dela, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev zdravstvenega zavarovanja; drugo-neopravljene ure z nadomestilom plače iz sredstev zdravstvenega zavarovanja, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, ure porodniškega dopusta ali skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom-neopravljene ure brez nadomestila plač- ure na delu, daljšem od delovnega časa c)Podatki o plačah- izplačane plače, za delo s polnim in skrajšanim delovnim časom in za nadurno delo, nadomestilo plače v breme organizacije, za začasno nezmožnost ali zadržanost od dela, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, solidarnostno pomoč, odpravnino, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, drugo.
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIZ, sodišča, AJPES, banke, kreditodajalci, pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni, ki so nosilci osebnih podatkov, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Evidenca o plači zaposlenega delavca, ki se nahaja na računalniškem sistemu za obračun plač, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov in posebnim varovanjem podatkov nosilcev in kopij podatkov. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v računalniškem sistemu in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se zaklepajo v omaro. Trajni dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvo osebnih podatkov, ki ga je sprejela družba Kadis d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o študentih in dijakih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študenti in dijaki vpisani v študentki srevis Kadis
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del dijakom/ študentom, izvajanje promocijskih in drugih akcij (obdelava v skladu z privolitvijo posameznika)
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, datum rojstva, stalno bivališče, začasno bivališče, EMŠO, davčna številka, telefonska številka, mobilna številka, e-mail naslov, vrsta in številka osebnega dokumenta, številka indeksa, spol, podatek o statusu dijaka/ študenta, izobraževalna ustanova in letnik, dosežena izobrazba, številka transakcijskega računa, naziv banke, podatek o statusu (ne)rezidenta, podatki o delu in zaslužkih (plačana akontacija, izplačani zaslužki, vrsta dela, termin dela, število opravljenih ur, urna postavka, delodajalec)
 • Uporabniki zbirke: DURS; ŠOS; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; državni organi, ki imajo za pridobivanje podatkov iz zbirke zakonsko podlago
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je izdelala družba Kadis d.o.o., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidenacmi ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. 56/99 in 64/01, 39. člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Kadis d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO, datum rojstva. stalno oz. začasno bivališče, invalidnost (vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela: opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varovanja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, neustreznost delovnega mesta oz. pripombe delodajalca; napotnica oz. zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; morebitne omejitve oz. njihovo neizpolnjevanje in predlagano delo ter omejitve; podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni zdravnik družbe, ZZZS, ZPIZ, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, sprejet v družbi Kadis.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o preizkusih praktičnega znanja iz varstva pri delu in požarne varnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS št. 56/99 in 64/01, 39. člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Kadis d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rojstva, naziv delovnega mesta, datum pridobivanja in preizkusa znanja delavcev za varno opravljanje dela, čas veljavnosti opravljenega varstva pri delu, ime in priimek predavatelja ter njegova strokovna izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni izvajalci usposabljanja, drugi uporabniki skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, sprejet v družbi Kadis d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam