Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ČASNIK FINANCE, ČASOPISNO ZALOŽNIŠTVO D.O.O.
Sedež ali naslov: DALMATINOVA ULICA 002
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1353942000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list RS, št. 40/2006) in osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, nekdanji zaposleni in upokojeni delavci Časnika Finance, d. o. o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki, ki se vodijo na podlagi zakona, se hranijo trajno, računovodski podatki 10 let, preostali podatki pa, dokler traja posamezna pravica delavca ali pravica drugega, ki temelji na zaposlitvi delavca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu (šifra delavca, osebno ime, EMŠO (če delavec nima EMŠO, datum rojstva), kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca in matična številka, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj)); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca tujca (vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje); c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi (datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljane del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo, podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum in način prenehanja pogodbe o zaposlitvi).
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Davčna uprava Republike Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih sta zbirka osebnih podatkov ter preostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in personalnih mapah, se zunaj delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Dostop do elektronske baze osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki jim je bilo dodeljeno varnostno geslo za dostop do baze podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju informacij in informacijskih sistemov v družbi Časnik Finance, d. o. o., ki ga je dne 21. 03. 2012 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o naročnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca zajema aktivne in neaktivne naročnike. Aktivni naročniki so tisti, ki prejemajo katerokoli edicijo, katere izdajatelj je upravljavec osebnih podatkov, ali v službo ali na domači naslov. Neaktivni naročniki pa so vsi tisti, ki so bili naročniki, pa so naročnino odpovedali.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo naročnikov, obdelave preteklega naročniškega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje naročnikov o morebitnih napakah na izdelkih in/ali storitvah, pošiljanje ponudb, promocijskega gradiva, edicij in vabil na dogodke, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Računovodski podatki se hranijo 10 let, preostali podatki do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Matična in davčna številka podjetja, če je plačnik podjetje, naziv podjetja, naslov podjetja, priimek in ime kontaktne osebe (prejemnika), domači naslov prejemnika, če edicije prejema na domači naslov, funkcija kontaktne osebe (prejemnika) v podjetju, telefonska številka, številka faksa, GSM, e-poštni naslov in transakcijski račun podjetja.
 • Uporabniki zbirke: - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih sta zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se zunaj delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Dostop do elektronske baze osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki jim je bilo dodeljeno varnostno geslo. Postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov določa Pravilnik o varovanju informacij in informacijskih sistemov v družbi Časnik Finance, d. o. o., ki ga je dne 21. 03. 2012 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o uporabnikih internetne izdaje poslovnega dnevnika Finance (www.finance.si)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zbirka podatkov uporabnikov interneta je sestavljena iz aktivnih in nekdanjih uporabnikov spletne strani www.finance.si. Aktivni uporabniki so tisti, ki so trenutno naročeni na poslovni dnevnik Finance v »tiskani verziji« ali so se sami registrirali kot uporabniki spletne strani www.finance.si. Neaktivni uporabniki pa so vsi tisti, ki so bili naročniki, so pa (začasno) neaktivni oziroma so se izregistrirali kot uporabniki spletne strani www.finance.si.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo spletnih uporabnikov, obdelave preteklega uporabniškega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje uporabnikov o morebitnih napakah na izdelkih in/ali storitvah, pošiljanje ponudb, promocijskega gradiva ter vabil na dogodke po elektronski pošti, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika. IP-podatki se zbrišejo avtomatično, glede na zasedenost prostora na strežniku, vedno pa ob preklicu osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Matična in davčna številka podjetja, naziv podjetja, priimek in ime kontaktne osebe (prejemnika), funkcija kontaktne osebe v podjetju, telefonska številka ali GSM in e-poštni naslov, IP zadnjega dostopa registriranega uporabnika in IP, s katerega je registrirani uporabnik oddal komentar v spletni forum internetne izdaje poslovnega dnevnika Finance. Strežnik ob vsakem prikazu strani poleg enolične kode obiskovalca zabeleži točen čas, ime zahtevane strani, ime predhodne strani, kode oglasov, prikazanih na strani, vrsto programa, ki ga uporablja obiskovalec, ter IP-številko, s katere je prišel zahtevek za prikaz strani.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih sta zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se zunaj delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Dostop do elektronske baze osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki jim je bilo dodeljeno varnostno geslo. Postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov določa Pravilnik o varovanju informacij in informacijskih sistemov v družbi Časnik Finance, d. o. o., ki ga je dne 21. 03. 2012 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o udeležencih dogodkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zbirka podatkov vsebuje osebne podatke udeležencev seminarjev, konferenc in drugih dogodkov v organizaciji upravljavca osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbenih obveznosti, statistične obdelave, segmentacijo udeležencev dogodkov, obdelave preteklega vedenja udeležencev dogodkov, obveščanje udeležencev dogodkov o morebitnih napakah na izdelkih in/ali storitvah, pošiljanje ponudb, promocijskega gradiva, edicij in vabil na dogodke, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Računovodski podatki se hranijo 10 let, preostali podatki do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Matična in davčna številka podjetja, naziv podjetja, naslov podjetja, priimek in ime osebe udeleženke dogodka in prejemnice kartice zvestobe, funkcija kontaktne osebe v podjetju, telefonska številka, številka faksa, GSM, e-poštni naslov, transakcijski račun podjetja, dejavnost podjetja.
 • Uporabniki zbirke: - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih sta zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se zunaj delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Dostop do elektronske baze osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki jim je bilo dodeljeno varnostno geslo. Postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov določa Pravilnik o varovanju informacij in informacijskih sistemov v družbi Časnik Finance, d. o. o., ki ga je dne 21. 03. 2012 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list RS, št. 40/2006) in osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, nekdanji zaposleni in upokojeni delavci Časnika Finance, d. o. o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki, ki se vodijo na podlagi zakona, se hranijo trajno, računovodski podatki 10 let, preostali podatki pa, dokler traja posamezna pravica delavca ali pravica drugega, ki temelji na zaposlitvi delavca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu, poleg podatkov iz točke 5a - evidence o zaposlenih delavcih, se v zbirko vpisujejo: številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in preostali prejemki; b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca (plača za tekoči mesec, izplačana skladno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo prek polnega delovnega časa – nadurno delo, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca); zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila na podlagi uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) drugi stroški dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, preostali stroški dela; d) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca (plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje); prispevki v breme delavca (plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje).
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Davčna uprava Republike Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih je zbirka osebnih podatkov ter preostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se zunaj delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodstva. Dostop do elektronske baze osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki jim je bilo dodeljeno varnostno geslo za dostop do baze podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju informacij in informacijskih sistemov v družbi Časnik Finance, d. o. o., ki ga je dne 21. 03. 2012 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o zunanjih sodelavcih (pogodba o avtorskem delu, podjemna pogodba)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davčnem postopku in osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji sodelavci upravljavca osebnih podatkov, ki za upravljavca opravljajo delo in storitve na podlagi pogodb civilnega prava (pogodba o avtorskem delu, podjemna pogodba).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbenih obveznosti in obveznosti izplačevalca dohodka kot plačnika davka.
 • Rok hrambe (neobvezno): Računovodski podatki se hranijo 10 let, preostali podatki pa, dokler traja posamezna pravica sodelavca ali pravica drugega, ki temelji na delu sodelavca oziroma pogodbi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime, davčna številka in davčna izpostava, če je zunanji sodelavec zavezanec za DDV, tudi identifikacijska številka za DDV, številka osebnega računa in naziv enote banke, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, evidenca avtorskih prispevkov; - kontaktna telefonska številka in kontaktni elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: - Davčna uprava Republike Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih sta zbirka osebnih podatkov ter preostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se zunaj delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Dostop do elektronske baze osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki jim je bilo dodeljeno varnostno geslo za dostop do baze podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju informacij in informacijskih sistemov v družbi Časnik Finance, d. o. o., ki ga je dne 21. 03. 2012 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list RS, št. 40/2006) in osebna privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, nekdanji zaposleni in upokojeni delavci Časnika Finance, d. o. o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uresničevanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki, ki se vodijo na podlagi zakona, se hranijo trajno, računovodski podatki 10 let, preostali podatki pa, dokler traja posamezna pravica delavca ali pravica drugega, ki temelji na zaposlitvi delavca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Poleg podatka o delavcu in naslovu njegovega stalnega prebivališča iz točke 5a - evidence o zaposlenih delavcih še šifra delavca; podatki o številu ur; skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa; opravljene ure v času nadurnega dela; neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila; neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila; neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Davčna uprava Republike Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih sta zbirka osebnih podatkov ter preostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se zunaj delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodstva. Dostop do elektronske baze osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki jim je bilo dodeljeno varnostno geslo za dostop do baze podatkov. Postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov določa Pravilnik o varovanju informacij in informacijskih sistemov v družbi Časnik Finance, d. o. o., ki ga je dne 21. 03. 2012 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti in osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vzdrževani družinski člani zaposlenih, nekdanjih zaposlenih in upokojenih delavcev Časnika Finance, d. o. o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki, ki se vodijo na podlagi zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, se hranijo trajno, računovodski podatki in podatki za davčne namene se hranijo 10 let, preostali podatki pa, dokler traja posamezna pravica delavca ali pravica drugega, ki temelji na zaposlitvi delavca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Poleg podatka o imenu in priimku delavca, šifri delavca iz točke 5a - evidence o zaposlenih delavcih še ime in priimek otroka ali drugega vzdrževanega družinskega člana, stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), davčna številka vzdrževanega družinskega člana, za otroka datum rojstva, EMŠO družinskega člana, potrdilo o šolanju za otroka, starejšega od 18 let.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Davčna uprava Republike Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih sta zbirka osebnih podatkov ter preostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v personalnih mapah, se zunaj delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske in računovodske službe. Dostop do elektronske baze osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki jim je bilo dodeljeno varnostno geslo za dostop do baze podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju informacij in informacijskih sistemov v družbi Časnik Finance, d. o. o., ki ga je dne 21. 03. 2012 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, zakon o varnosti in zdravju pri delu in osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, nekdanji zaposleni in upokojeni delavci Časnika Finance, d. o. o., ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Poleg podatka o imenu in priimku delavca, šifri delavca iz točke 5a evidence o zaposlenih delavcih prijava nezgode/poškodbe pri delu (prijava Inšpektoratu za delo in obrazec za osebnega zdravnika zaposlenega) vsebuje še: podatke o delodajalcu, podatke o delavcu, podatke o nezgodi (datum, ura, kraj nezgode, narava poškodbe, poškodovani del telesa, drugi pomembni podatki) in poročilo osebnega zdravnika (priimek in šifra zdravnika, naziv zdravstvene ustanove, diagnoza, drugi pomembni podatki).
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih sta zbirka osebnih podatkov ter preostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v personalnih mapah, se zunaj delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Dostop do elektronske baze osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki jim je bilo dodeljeno varnostno geslo za dostop do baze podatkov. Postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov določa Pravilnik o varovanju informacij in informacijskih sistemov v družbi Časnik Finance, d. o. o., ki ga je 21. 03. 2012 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu in osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, nekdanji zaposleni in upokojeni delavci Časnika Finance, d. o. o., ki so opravili zdravstvene preglede.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Poleg podatka o imenu in priimku delavca, šifri delavca iz točke 5a evidence o zaposlenih delavcih še datum pregleda, delovno mesto, na katero je razporejen ob pregledu, mnenje zdravnika in datum predvidenega naslednjega pregleda.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih sta zbirka osebnih podatkov ter preostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v personalnih mapah, se zunaj delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Dostop do elektronske baze osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki jim je bilo dodeljeno varnostno geslo za dostop do baze podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju informacij in informacijskih sistemov v družbi Časnik Finance, d. o. o., ki ga je dne 21. 03. 2012 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, zakon o varnosti in zdravju pri delu in osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, nekdanji zaposleni in upokojeni delavci Časnika Finance, d. o. o., dijaki in študenti, ki opravljajo ali so opravljali delo na podlagi napotnice študentskega servisa in so opravili usposabljanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Poleg podatka o imenu in priimku delavca, šifri delavca iz točke 5a, imenu in priimku študenta oziroma dijaka, njegovem stalnem bivališču še potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju, številka potrdila, datum udeležbe usposabljanja, datum veljavnosti potrdila.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih sta zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v personalnih mapah, se zunaj delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Dostop do elektronske baze osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki jim je bilo dodeljeno varnostno geslo za dostop do baze podatkov. Postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov določa Pravilnik o varovanju informacij in informacijskih sistemov v družbi Časnik Finance, d. o. o., ki ga je dne 21. 03. 2012 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o o drugih upravičencih iz kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, nekdanji zaposleni in upokojeni delavci Časnika Finance, d. o. o., ki imajo pravice iz kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Poleg podatka o imenu in priimku delavca ter šifre delavca iz točke 5a še podatki o upravičencu iz naslova kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za primer smrti delavca, in sicer ime, priimek, naslov, datum rojstva, spol, davčna številka upravičenca.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih sta zbirka osebnih podatkov ter preostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v personalnih mapah, se zunaj delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Dostop do elektronske baze osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki jim je bilo dodeljeno varnostno geslo za dostop do baze podatkov. Postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov določa Pravilnik o varovanju informacij in informacijskih sistemov v družbi Časnik Finance, d. o. o., ki ga je dne 21. 03. 2012 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o drugih upravičencih iz skupinskega nezgodnega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, nekdanji zaposleni in upokojeni delavci Časnika Finance, d. o. o., ki imajo pravice iz skupinskega nezgodnega zavarovanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Poleg podatka o imenu in priimku delavca ter šifre delavca iz točke 5a še podatki o upravičencu iz naslova skupinskega nezgodnega zavarovanja za primer smrti delavca, in sicer ime, priimek in datum rojstva upravičenca.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih sta zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v personalnih mapah, se zunaj delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Dostop do elektronske baze osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki jim je bilo dodeljeno varnostno geslo za dostop do baze podatkov. Postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov določa Pravilnik o varovanju informacij in informacijskih sistemov v družbi Časnik Finance, d. o. o., ki ga je dne 21. 03. 2012 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o vstopih v poslovne prostore in izstopih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci in zunanji sodelavci upravljavca osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v službene oziroma poslovne prostore in iz njih ter v garažo upravljavca osebnih podatkov in iz nje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o imetniku ključa se hranijo, dokler ima posameznik elektronski ključ in še leto dni po tem. Preostali podatki se hranijo leto dni od njihovega zapisa.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca oziroma zunanjega sodelavca, imetnika elektronskega ključa; številka ključa; koda ključa, ki določa pravico do vstopa v posamezen prostor; datum in čas vstopa oziroma izstopa; lokacija vstopa oziroma izstopa.
 • Uporabniki zbirke:  Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov,  na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih je strežnik, na katerem so shranjeni zapisi o posameznem vstopu oziroma izstopu v poslovni prostor in iz njega, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imata le direktor upravljavca osebnih podatkov in skrbnik baze podatkov. Dostop do elektronske baze osebnih podatkov je možen le z varnostnim geslom. Postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov določa Pravilnik o varovanju informacij in informacijskih sistemov v družbi Časnik Finance, d. o. o., ki ga je dne 21. 03. 2012 izdal direktor družbe. S pogodbenima obdelovalcema osebnih podatkov Metalka, d. d. (najemodajalec poslovnega prostora) in SKB Banka, d. d., (najemodajalec garažnih prostorov) se sklene pogodba v skladu z določili ZVOP-1 in zagotovi enak standard varovanja osebnih podatkov, kot jih zagotavlja Časnik Finance, d. o. o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca podatkov o izvajanju videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), sklep organa upravljanja upravljavca osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki vstopajo v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov ali iz njih izstopajo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v službene oziroma poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov in iz njih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Leto dni od nastanka videozapisa.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Videozapis vstopa in izstopa iz poslovnih prostorov.
 • Uporabniki zbirke: - Pristojni državni organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih je strežnik, na katerem so shranjeni videozapisi, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imata le direktor upravljavca osebnih podatkov in skrbnik baze podatkov. Dostop do elektronske baze osebnih podatkov je možen le z varnostnim geslom. Postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov določa Pravilnik o varovanju informacij in informacijskih sistemov v družbi Časnik Finance, d. o. o., ki ga je dne 21. 03. 2012 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o zunanjih sodelavcih, dijakih in študentih, ki za upravljavca osebnih podatkov opravljajo delo na podlagi napotnice za delo agencije za posredovanje začasnih in občasnih del (študentski servis).

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davčnem postopku, zakon o urejanju trga dela in osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki za upravljavca opravljajo delo in storitve na podlagi napotnice za delo dijakov in študentov, ki jo izda agencija za posredovanje začasnih in občasnih del.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbenih obveznosti in izvajanje obveznosti iz napotnice organizacije, pooblaščene za posredovanje začasne delovne sile (ŠS).
 • Rok hrambe (neobvezno): Računovodski podatki se hranijo 10 let, preostali podatki pa, dokler traja posamezna pravica dijaka/študenta ali pravica drugega, ki temelji na delu dijaka/študenta oziroma napotnici.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki iz napotnice (priimek in ime, datum rojstva, fakulteta/šola, na katero je dijak/študent vpisan, vrsta dela, ki ga opravlja na podlagi napotnice, številka osebnega dokumenta), prisotnost na delu; - kontaktna telefonska številka in kontaktni elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: - Davčna uprava Republike Slovenije; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih sta zbirka osebnih podatkov ter preostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se zunaj delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Dostop do elektronske baze osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki jim je bilo dodeljeno varnostno geslo za dostop do baze podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju informacij in informacijskih sistemov v družbi Časnik Finance, d. o. o., ki ga je dne 21. 03. 2012 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o članih in nekdanjih članih Kluba Stotka

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1, pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe člani Kluba Stotka.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene, ki izhajajo iz članskega razmerja in za analiziranje članstva, za marketinške raziskave ter za predstavitev izdelkov in storitev, vabil na dogodke Kluba Stotka in za neposredno trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do zahteve posameznika, da se njegovih podatkov ne sme uporabljati za namene neposrednega trženja, v rokih, ki jih določa ZVOP-1.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebno ime in priimek, naslov prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), naslov dostave (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), telefonska številka, številka faksimilne naprave, elektronski naslov, letnica rojstva, številka identifikacijske kartice člana kluba.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov, - pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov (izdelovalec članskih kartic Klub Stotka).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih sta zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se zunaj delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Dostop do elektronske baze osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki jim je bilo dodeljeno varnostno geslo za dostop. Postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov določa Pravilnik o varovanju informacij in informacijskih sistemov v družbi Časnik Finance, d. o. o., ki ga je dne 21. 03. 2012 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o uporabnikih službenega parkirnega prostora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci upravljavca osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje vstopa v garažo ali izstopa iz nje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o uporabniku parkirnega prostora se hranijo, dokler ima posameznik pravico do uporabe službenega parkirnega prostora.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca ter identifikacijska številka elektronskega ključa.
 • Uporabniki zbirke:  Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih je strežnik, na katerem so shranjeni zapisi o posameznem vstopu v poslovni prostor oziroma izstopu iz njega, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov ima le direktor upravljavca osebnih podatkov in skrbnik baze podatkov. Dostop do elektronske baze osebnih podatkov je možen le z varnostnim geslom za dostop do baze podatkov. Postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov določa Pravilnik o varovanju informacij in informacijskih sistemov v družbi Časnik Finance, d. o. o., ki ga je dne 21. 03. 2012 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca o kupcih v spletni trgovini Finance

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1, pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, odgovorne osebe pravnih oseb, kupci prek spletne trgovine Finance.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvedbo naročila in dostavo naročenega, za neposredno trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oziroma do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; naziv podjetja, če je kupec podjetje; naslov kupca fizične osebe oziroma podjetja; elektronski naslov, telefonska številka, naslov za dostavo.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih sta zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se zunaj delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Dostop do elektronske baze osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki jim je bilo dodeljeno varnostno geslo za dostop do baze podatkov. Postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov določa Pravilnik o varovanju informacij in informacijskih sistemov v družbi Časnik Finance, d. o. o., ki ga je dne 21. 03. 2012 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca udeležencev v nagradnih igrah in nagrajencev

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1, pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, udeleženke in nagrajenke nagradnih iger Časnika Finance, d. o. o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje nagradne igre in za neposredno trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, naslov, pošta, kraj, elektronski naslov, telefon, telefaks, uporabniško ime za prijavo na www.finance.si, IP-računalnika, s katerega je bilo opravljeno glasovanje, davčna številka nagrajenca.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov, - na podlagi osebne privolitve posameznika se ime in priimek ter elektronski naslov posameznika posredujejo poslovnemu partnerju, s katerim Časnik Finance, d. o. o., organizira nagradno igro.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih sta zbirka osebnih podatkov ter preostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se zunaj delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Dostop do elektronske baze osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki jim je bilo dodeljeno varnostno geslo za dostop do baze podatkov. Postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov določa Pravilnik o varovanju informacij in informacijskih sistemov v družbi Časnik Finance, d. o. o., ki ga je dne 21. 03. 2012 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV O UPORABNIKIH BIZNIS PLUSA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zbirka podatkov uporabnikov interneta je sestavljena iz aktivnih in nekdanjih uporabnikov spletne strani si.biznis-plus.com. Aktivni uporabniki so tisti, ki so trenutno naročeni na slovenski newsletter Biznis plusa ali so se sami registrirali kot uporabniki spletne strani si.biznis-plus.com. Neaktivni uporabniki pa so vsi tisti, ki jim je naročniški status potekel oziroma so se odjavili kot uporabniki spletne strani si.biznis-plus.com.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo spletnih uporabnikov, obdelave preteklega uporabniškega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje uporabnikov o morebitnih napakah na izdelkih in/ali storitvah, pošiljanje ponudb, promocijskega gradiva ter vabil na dogodke po elektronski pošti, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika. IP-podatki se zbrišejo avtomatično, glede na zasedenost prostora na strežniku, vedno pa ob preklicu osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Davčna številka podjetja, naziv podjetja, priimek in ime kontaktne osebe (prejemnika), uporabniško ime, telefonska številka ali GSM, številka faksa in e-poštni naslov, poštni naslov, naročilo za vrsto ponudbenega paketa, ki ga je oddal, in IP zadnjega dostopa uporabnika. Strežnik ob vsakem prikazu strani poleg enolične kode obiskovalca zabeleži točen čas, ime zahtevane strani, ime predhodne strani, kode oglasov, prikazanih na strani, vrsto programa, ki ga uporablja obiskovalec, ter IP-številko, s katere je prišel zahtevek za prikaz strani.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih sta zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se zunaj delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do elektronske baze osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki jim je bilo dodeljeno varnostno geslo. Vsi do računalnikov dostopajo osebno z geslom in s tem dodatno preprečijo dostop tretjih oseb do baze podatkov. Postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov določa Pravilnik o varovanju informacij in informacijskih sistemov v družbi Časnik Finance, d. o. o., ki ga je dne 21. 03. 2012 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam