Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: UNIVERZA V LJUBLJANI
Sedež ali naslov: Kongresni trg 12
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5085063000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis na dodiplomskem študiju (za študijsko leto, določeno z aktualnim razpisom za vpis)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) in aktualni razpis za vpis.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki o: - prijavljenih kandidatih, slovenskih državljanih in državljanih držav članic EU v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v prvem in drugem roku za članice Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in Samostojnih visokošolski zavodov (za koncesionirane študijske programe), za oba načina študija (redni, izredni) in za vse vrste študijskih programov (visokošolski strokovni, univerzitetni, enoviti magistrski druge stopnje); - ter o prijavljenih tujih državljanih iz držav nečlanic EU in Slovencev brez slovenskega državljanstva v prvem roku za Univerzo v Ljubljani, za oba načina študija (redni, izredni) in za vse vrste študijskih programov (visokošolski strokovni, univerzitetni, enoviti magistrski druge stopnje).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki kandidatov iz evidenc se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca osebnih podatkov v zvezi s prijavo za vpis se hrani do vpisa študentov v novo študijsko leto oziroma do izteka pritožbenih rokov, ki jih vsako leto določi Univerza v Ljubljani. Potem se arhivirajo v anonimizirani obliki. Dokumenti (spričevala) o predhodni izobrazbi se po končanih pritožbenih rokih uničijo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika (kandidata), na katerega se podatki nanašajo.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata (za kandidatke tudi dekliški priimek), • spol, • datum, kraj in občino rojstva, • državo rojstva, • stalno bivališče in naslov za obvestila, • enotno matično številko občana, • državljanstvo, • predhodno pridobljeno izobrazbo, • način študija ter • druge podatke po posebnih predpisih.
 • Uporabniki zbirke: Visokošolska-prijavno informacijska služba Univerze v Ljubljani, članice Univerze v Ljubljani in samostojni visokošolski zavodi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumenti so hranjeni v skladu z določili Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Osebni karton študenta na dodiplomskem in podiplomskem študiju ter doktorskem študiju.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo), Uradni list RS, št.100/2004 z dne 13. 9. 2004
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti na vseh načinih študija (redni študij, izredni študij) in stopnjah študija, vpisani na vseh študijskih programih, ki jih izvajajo članice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki študentov iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti univerze, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnos
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca se trajno hrani, kakor tudi dokumentacija, na podlagi katere so bili zbrani osebni podatki (razen dokazil o predhodni izobrazbi).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika (študenta), na katerega se podatki nanašajo.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), • spol, • datum, kraj in občino rojstva, • državo rojstva, • stalno in začasno bivališče, • enotno matično številko občana, • državljanstvo, • predhodno pridobljeno izobrazbo, • način študija ter • druge podatke po posebnih predpisih
 • Uporabniki zbirke: Univerza v Ljubljani, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Študentski domovi, Statistični urad RS, Študentska organizacija univerze.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumenti so hranjeni v skladu z določili Pravilnika o varstvu osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zapisnik o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo), Uradni list RS, št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti na vseh načinih študija (redni študij, izredni študij) in stopnjah študija, vpisani na vseh študijskih programih, ki jih izvajajo članice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki študentov iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, sh
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca se trajno hrani, kakor tudi dokumentacija, na podlagi katere so bili zbrani osebni podatki.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika (študenta), na katerega se podatki nanašajo.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), • spol, • enotno matično številko občana, • način študija, • letnik študija in študijsko leto prvega vpisa, • datum izpita, • podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, ter • oceno, doseženo pri izpitu
 • Uporabniki zbirke: Vodstva članic, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Republiški zavod za zaposlovanje. Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika (študenta), na katerega se podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumenti so hranjeni v skladu z določili Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Dokumenti o dokončanem dodiplomskem in podiplomskem ter doktorskem študiju na Univerzi v Ljubljani (Potrdila o dokončanju študija oziroma diplome).

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo), Uradni list RS, št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti na vseh načinih študija (redni študij, izredni študij) in stopnjah študija, vpisani na vseh študijskih programih, ki jih izvajajo članice. Študenti stalnega strokovnega izpopolnjevanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki študentov iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti univerze, za
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca se trajno hrani, kakor tudi dokumentacija, na podlagi katere so bili zbrani osebni podatki.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim uporabnikom, samo če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika (študenta), na katerega se podatki nanašajo.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), • spol, • datum, kraj in občino rojstva, • državo rojstva, • stalno in začasno bivališče, • enotno matično številko občana, • državljanstvo, • predhodno pridobljeno izobrazbo, • datum zaključka študija, • način študija ter • druge podatke po posebnih predpisih.
 • Uporabniki zbirke: Univerza v Ljubljani, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Statistični urad RS, Študentski domovi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumenti so hranjeni v skladu z določili Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Dokumentacija o nostrifikaciji v tujini pridobljenih spričeval

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo), Uradni list RS, št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004. Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS. št. 73/2004).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - državljani Republike Slovenije ali tujci, ki z vlogo zaprosijo za nostrifikacijo v tujini pridobljenih šolskih spričeval.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Oseb
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca se trajno hrani, kakor tudi dokumentacija, na podlagi katere so bili zbrani osebni podatki.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: • Ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek) • Spol • Datum, kraj rojstva • Država rojstva • Stalno in začasno bivališče • Državljanstvo • Predhodno pridobljena izobrazba • Oznaka, številka in datum spričevala • Ime šole oziroma zavoda ali organa, ki je izdal spričevalo • Ime države, v kateri je bilo spričevalo izdano • Številko in datum klavzule oziroma odločbe o nostrifikaciji • Izrek klavzule oziroma odločbe o nostrifikaciji • Ime organa, ki mu je bila poslana odloča o nostrifikaciji Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki za razvid spričeval: • Tekoča številka • Številka in datum klavzule oziroma odločbe o nostrifikaciji • Ime države, v kateri je bilo spričevalo izdano • Ime šole oziroma zavoda ali organa, ki je izdal spričevalo • Oznako, številko in datum spričevala • Priimek in ime osebe, katere spričevalo je nostrificirano • Izrek klavzule oziroma odločbe o nostrifikaciji • Ime organa, ki mu je bila poslana odločba o nostrifikaciji.
 • Uporabniki zbirke: Slovenski ali tuji državljani, ki so diplomirali v tujini.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumenti so hranjeni v skladu z določili Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Seznam raziskovalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo) /ZRRD-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 22/2006). Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu Cobiss.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pedagoški delavci članice - raziskovalci in pogodbeni sodelavci – raziskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki raziskovalcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske in raziskovalne dejavnosti univerze, za potrebe Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo i
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca se trajno hrani, kakor tudi dokumentacija, na podlagi katere so bili zbrani osebni podatki.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek • Datum, kraj rojstva • Država rojstva • Šifra raziskovalca • Šifra projekta z naslovom projekta • Enotna matična številka • Davčna številka • Stalno in začasno bivališče • Državljanstvo • Zaposlitev • Akademski naziv • Članstvo v akademijah - asociacijah • Področje delovanja • Bibliografija
 • Uporabniki zbirke: Univerza v Ljubljani, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumenti so hranjeni v skladu z določili Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Baze članov knjižnic Univerze v Ljubljani

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), Strokovni standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic (za obdobje 2012−2020), Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic Univerze v Ljubljani, pisna izjava posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci članic Univerze v Ljubljani, študentje, zunanji uporabniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki uporabnikov knjižnic se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za potrebe izvajanja knjižničnih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca in dokumentacija, na podlagi katere so bili zbrani osebni podatki, se hranita do eno leto po poteku namena, za katerega so bili zbrani podatki.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Za vpogled v podatke o transakcijah v določenem obdobju mora član podati pisno vlogo.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča (ulica in hišna številka), poštna številka in kraj stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča (ulica in hišna številka), poštna številka in kraj začasnega bivališča, telefonska številka, elektronski naslov, naziv šole / redne članice Univerze v Ljubljani / delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Univerza v Ljubljani.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumenti so hranjeni v skladu z določili Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo), Uradni list RS, št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Univerzi v Ljubljani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Dokler traja delovno razmerje. Nekatere podatke trajno. Večino podatkov 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek delavca (za delavke tudi dekliški priimek), • spol, • datum, kraj in občino rojstva, • stalno in začasno bivališče ter • drugi kraj, iz katerega delavec prihaja na delo, • enotno matično številko občana, • davčno številko delavca, • kraj dela, • poklic, • izobrazbo, • strokovno usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, • vlogo za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca, • sklep senata o imenovanju komisije za izvolitev v naziv, • poročilo komisije, • soglasje senata, • sklep o izvolitvi, • doba izvolitve, • habilitacijsko področje, • delovno mesto, • opis del in nalog ter • odgovornosti, • delovni čas delavca v urah na teden, • ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas, • ali je zaposlen s krajšim delovnim časom, • ali je invalid ali upokojenec, • ime drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen, • datum sklenitve delovnega razmerja, • soglasje delodajalca, • datum prenehanja delovnega razmerja, • razlog prenehanja delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: Kadrovski delavci delodajalca po navodilih predpostavljenih delavcev, zadolženih za kadrovsko politiko univerze in kadrovske zadeve. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumenti so hranjeni v skladu z določili Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo), Uradni list RS, št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Univerzi v Ljubljani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Nekateri podatki se hranijo trajno, večina pa 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Zakon o varstvu osebnih po
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek delavca (za delavke tudi dekliški priimek), • spol, • datum, kraj in občino rojstva, • stalno in začasno bivališče ter drugi kraj, iz katerega delavec prihaja na delo, • enotno matično številko občana, • davčno številko delavca, • kraj dela, • poklic, • izobrazbo, • strokovno usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, • vlogo za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca, • sklep senata o imenovanju komisije za izvolitev v naziv, • poročilo komisije, • soglasje senata, • sklep o izvolitvi, • doba izvolitve, • habilitacijsko področje, • delovno mesto, • opis del in nalog ter odgovornosti, • delovni čas delavca v urah na teden, • ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas, • ali je zaposlen s krajšim delovnim časom, • ali je invalid ali upokojenec, • ime drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen, • datum sklenitve delovnega razmerja, • soglasje delodajalca, • datum prenehanja delovnega razmerja, • razlog prenehanja delovnega razmerja, • podatke o delavčevem delovnem času in njegovi izrabi, • tedensko pedagoško obveznost, • opravljenih delovnih urah po mesecih, • letnem dopustu in njegovi izrabi, • odsotnosti zaradi strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, • odsotnosti zaradi začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plače, • ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, • podatke o delovni ter zavarovalni dobi, • poprejšnje soglasje za dopolnilno delo, • soglasje za sklenitev pogodbe o delu, • podatke o določitvi plače oziroma honorarja, • bruto plači oziroma honorarju, • izplačani plači (osnovna plača, delovna uspešnost, drugo) oziroma honorarju, • izplačanih osebnih prejemkih po namenih (solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejna nagrada, regres za letni dopust), • izplačanih nadomestilih plače po namenih, uresničenih v breme drugih organizacij ali organov, • datum zadnjega napredovanja, • število napredovanj.
 • Uporabniki zbirke: Univerza v Ljubljani, finančno računovodski delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumenti so hranjeni v skladu z določili Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD/ (Ur.l. RS, št. 56/1999, 64/2001)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let, nekateri pa trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Zakon o varstvu osebnih po
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) osebni podatki: - ime in priimek, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - kraj rojstva, - stalno prebivališče in naslov, - poklic, - šolska izobrazba, - strokovna izobrazba, - strokovna usposobljenost, - delovno mesto, - delovni čas (v urah na teden), - zavarovalna doba, - dejavnost organizacije (šifra) ; b) podatki o poškodovanem delavcu: - delo, ki ga je opravljal ob nezgodi; - koliko ur je delal tistega dne; - ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat; - narava poškodbe; - poškodovani del telesa; - ali je bila poškodba smrtna; - podlaga zavarovanja; c) podatki o poškodbi pri delu - kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva; - kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo; - koliko oseb se je skupaj poškodovalo; - koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; - ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu; - vir nesreče; - vzrok nesreče; - ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; - uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci: strokovni delavci Uprave UL.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumenti so hranjeni v skladu z določili Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Zbirka podatkov o članih organov Univerze v Ljubljani

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo), Uradni list RS, št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani organov Univerze v Ljubljani (Senata UL in Upravnega odbora UL ter njihovih komisij)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za namen delovanja organov UL.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do poteka mandata članov organov
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Zakon o varstvu osebnih po
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek, • EMŠO, • davčna številka, • naslov bivališča, • telefonska številka, • elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Administrativno strokovni delavci strokovnih služb Uprave UL.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumenti so hranjeni v skladu z določili Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Matrike vpisanih študentov, zapisniki diplomskih izpitov, personalne mape profesorjev, promocijski zapisniki itd.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo), Uradni list RS, št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje, zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Študijske evidence.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Zakon o varstvu osebnih po
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • rojstni podatki, • osnovno in srednješolska izobrazba, • študijske usmeritve, • datum vpisa, • datum diplomiranja, • datum doktorskega zagovora, • datum promocije • itd.
 • Uporabniki zbirke: Za upravne in raziskovalne namene: raziskovalci, bivši študentje, profesorji, uprava Univerze itd.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumenti so hranjeni v skladu z določili področnih zakonov v arhivu UL.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezanih zbirk osebnih podatkov ni, ker vnosi v elektronske zapise niso izvedeni.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Kupci univerzitetnih stanovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 18/91 in Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS št. 360-03/91-15/2-8 z dne 5. 11.1991 Sklepi upravnega odbora univerzitetnega stanovanjskega sklada
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na UL in upokojenci UL, njihovi dediči.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja potrdil o plačani kupnini; posredovanje dokumentov za vpis v nepremičnine v zemljiško knjigo (na zahtevo stranke)
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Zakon o varstvu osebnih po
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • rojstni podatki, • bivališče, • prošnje, • dokazila, • pogodbe
 • Uporabniki zbirke: Kupci stanovanj za vpis v zemljiško knjigo, računovodstvo za zaračunavanje obrokov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumenti so hranjeni v skladu z določili področnih zakonov v arhivu Uprave UL
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezanih zbirk osebnih podatkov ni.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Najemniki univerzitetnih stanovanjskih posojil

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 18/91 in Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS št. 360-03/91-15/2-8 z dne 5. 11.1991 Sklepi upravnega odbora univerzitetnega stanovanjskega sklada
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na UL in upokojenci UL, njihovi dediči.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja potrdil o vrnjenem posojilu; izbrisne pobotnice za okrajna sodišča v Sloveniji (na zahtevo stranke)
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Zakon o varstvu osebnih po
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • rojstni podatki, • bivališče, • prošnje, • dokazila, • pogodbe
 • Uporabniki zbirke: Računovodstvo za zaračunavanje obrokov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumenti so hranjeni v skladu z določili področnih zakonov v arhivu Uprave UL.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezanih zbirk osebnih podatkov ni.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Erasmus izmenjalni študenti (za tekoče študijsko leto)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo), Uradni list RS 100/2004 z dne 13. 9. 2004
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki prejemajo Erasmus štipendije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklenitev pogodbe, izplačilo Erasmus štipendij
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Zakon o varstvu osebnih po
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Priimek in ime • Strokovni naziv • EMŠO • Naslov stalnega bivališča • Telefonska številka • Elektronski naslov • Zaposlen
 • Uporabniki zbirke: Strokovna služba za mednarodne zadeve, CMEPIUS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumenti so hranjeni v prostorih mednarodne službe v skladu z določili Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezanih zbirk osebnih podatkov ni.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

16. Erasmus izmenjalni učitelji (za tekoče študijsko leto)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo), Uradni list RS 100/2004 z dne 13. 9. 2004
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učitelji (zaposleni)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklenitev pogodbe, izplačilo Erasmus štipendij
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Zakon o varstvu osebnih po
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Priimek in ime • Strokovni naziv • EMŠO • Naslov stalnega bivališča • Telefonska številka • Elektronski naslov • Zaposlen
 • Uporabniki zbirke: Strokovna služba, CMEPIUS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumenti so hranjeni v skladu z določili Pravilnika o varstvu osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezanih zbirk osebnih podatkov ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

17. Obiski visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev na partnerskih univerzah v tujini.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo), Uradni list RS 100/2004 z dne 13. 9. 2004
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učitelji, znanstveni delavci in sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Najava obiska na tujo, partnersko univerzo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Zakon o varstvu osebnih po
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Priimek in ime • Strokovni naziv • Telefon • Elektronski naslov • Zaposlen
 • Uporabniki zbirke: Strokovna služba, partnerska univerza
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumenti so hranjeni v skladu z določili Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezanih zbirk osebnih podatkov ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

18. Poročilo o vpisu v tekočem študijskem letu – podiplomski študij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo), Uradni list RS 100/2004 z dne 13. 9. 2004
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti vpisani na podiplomski študij v tekočem študijskem letu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sofinanciranje podiplomskega študija
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se vsako leto oddajo v arhiv.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Zakon o varstvu osebnih po
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • vrsta študija • način študija • študijski program • letnik • priimek in ime • EMŠO • državljanstvo • status • datum vpisa • sofinanciranje študija(da/ne)
 • Uporabniki zbirke: • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo • članice za sezname samo svojih vpisanih študentov • strokovna služba na UL
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumenti so hranjeni v skladu z določili Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezanih zbirk osebnih podatkov ni.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Prešernovi nagrajenci – za tekoče študijsko leto

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo), Uradni list RS 100/2004 z dne 13. 9. 2004
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podelitev Prešernovih nagrad študentom UL, vključno z denarno nagrado
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se vsako leto oddajo v arhiv.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Zakon o varstvu osebnih po
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Priimek in ime • EMŠO • Davčna številka • Študijski program in smer • Letnik študija • datum morebitnega zagovora diplome • naslov stalnega ali začasnega bivališča • številka TR • davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Strokovna služba na UL.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumenti so hranjeni v skladu z določili Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezanih zbirk osebnih podatkov ni.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Soglasja k temam doktorskih disertacij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo), Uradni list RS 100/2004 z dne 13. 9. 2004
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za pridobitev naziv doktor/ica znanosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobitev soglasja k predlagani temi dr. disertacije
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se vsako leto oddajo v arhiv.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Zakon o varstvu osebnih po
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek • Naziv (mag.) oz. odobren neposreden prehod na dr študij • Naslov teme doktorske disertacije • Področje teme dr. disertacije • Mentor oz. somentor • Osebna bibliografija • Kratek življenjepis
 • Uporabniki zbirke: Strokovna služba na UL.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumenti so hranjeni v skladu z določili Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezanih zbirk osebnih podatkov ni.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Kandidati, prijavljeni za vpis na Univerzitetne podiplomske študije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo), Uradni list RS 100/2004 z dne 13. 9. 2004
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, prijavljeni za vpis na Univerzitetne podiplomske študije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Priprava oz. ugotavljanje ustreznosti kandidatov za študij na univ. podipl. študijskih programih; priprava na vpis
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se vsako leto oddajo v arhiv, originalne prijavnice z gornjimi prilogami oz. podatki se odstopijo članicam, ki izvajajo vpis na študij
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Zakon o varstvu osebnih po
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Priimek in ime • EMŠO • Državljanstvo • Kraj rojstva • Naslov stalnega bivališča • E-mail naslovi, telefoni • Podatki o morebitni zaposlitvi • Dokončana fakulteta, datum diplome, povprečna ocena izpitov in na diplomi • Datum prvega vpisa • Morebitno avtorstvo člankov
 • Uporabniki zbirke: Strokovna služba na UL, strokovne službe na članicah, ki izvajajo vpis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumenti so hranjeni v skladu z določili Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezanih zbirk osebnih podatkov ni.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Zbirka podatkov o osebnih podatkih, študiju, delovnih izkušnjah, kompetencah in prostem času uporabnikov, ki so vnesli CV na Infoportalu Kariernih centrov Univerze v Ljubljani

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev uporabnika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti dodiplomskih/ podiplomskih študijskih programov Univerze v Ljubljani; posamezniki, ki so zaključili dodiplomski/ podiplomski študij na Univerzi v Ljubljani za čas trajanja soglasja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Karierni centri Univerze v Ljubljani uporabnikom nudijo priložnost, da brezplačno zapišejo svoja znanja in izkušnje v zbirko življenjepisov študentov in diplomantov Univerze v Ljubljani na Infoportalu Kariernega centra Univerze v Ljubljani in si tako povečajo svoje zaposlitvene možnosti. Sama storitev ima dva namena: 1. na voljo je zgolj uporabnikom samim: osebni podatki, ki jih uporabnik poljubno vnese v CV, se shranjujejo na strežniku Univerze v Ljubljani, izključno za potrebe uporabnika. Vpogled v bazo shranjenega CV-ja je na voljo zgolj uporabniku. Dostop do podatkov imajo tudi notranji ali pogodbeni sistemski administratorji, katerih dostop je strogo omejen na naloge sistemskega administriranja. 2. Podatki, ki so pod 5. točko označeni z * se obdeluje v zbirki upravljavca osebnih podatkov za namen obveščanja o kadrovskih potrebah potencialnih delodajalcev, katerih zahteve po kompetencah in znanjih ustrezajo podatkom v življenjepisu, ki ga je vnesel uporabnik in je podal soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene CV baze. Dostop do podatkov imajo tudi notranji ali pogodbeni sistemski administratorji, katerih dostop je strogo omejen na naloge sistemskega administriranja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo največ 1 leto po podaji privolitve (nato mora posameznik, če želi nadaljnje vodenje v evidenci, podati soglasje znova) oz. do uporabnikovega preklica privolitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim pravnim ali fizičnim osebam samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka:  Osebni podatki: - *priimek, *dekliški priimek, *ime, - stalno prebivališče (naslov, pošta, kraj, država), - začasno prebivališče (naslov, pošta, kraj, država) - datum rojstva, - kraj rojstva, - državljanstvo, - *elektronski naslov, - prenosni telefon - slika (uporabnik ima tudi možnost, da naloži osebno fotografijo).  podatki o študiju: - trenutni študij (vrsta študija, *ime visokošolskega zavoda, *študijski program, študijska smer in usmeritev, leto vpisa v program, *letnik študija, način študija, naziv po zaključku študija, potrdilo o pridobljeni izobrazbi), - vzporedni študij (vrsta študija, *ime visokošolskega zavoda, *študijski program, študijska smer in usmeritev, leto vpisa v program, *letnik študija, leto zaključka, način študija, naziv po zaključku študija), - predhodni študij (vrsta študija, ime visokošolskega zavoda, študijski program, študijska smer, leto vpisa v program, leto zaključka, način študija, ocena diplome, naziv po zaključku študija, država zavoda), - srednja šola (ime srednješolskega zavoda, program, smer srednješolskega zavoda, leto vpisa, leto zaključka, uspeh na maturi, naziv po zaključku).  podatki o delovnih izkušnjah: - zaposlitev: obdobje od (mesec, leto), obdobje do (mesec, leto), zaposlitev ali delovno mesto, *vrsta zaposlitve, opis delovnih nalog, kraj opravljanja dela, naziv delodajalca, sedež organizacije), - reference (priimek, ime, kontakt, priporočilo), - želeno področje dela.  podatki o kompetencah: - tuji jeziki (pisno znanje, govorno znanje, aktivna raba jezika, certifikat/potrdilo), - računalniška znanja (nivo znanja, certifikat/potrdilo), - *splošne kompetence, - specifične kompetence, - dodatna izobraževanja in usposabljanja (obdobje od, obdobje do, naziv tečaja/delavnice/seminarja, naziv ustanove, potrdilo o udeležbi) - vozniško dovoljenje, - osebnostne lastnosti.  podatki o prostem času: - članstvo v društvih in organizacijah (obdobje od, obdobje do, ime organizacije, opis nalog), - hobiji, - drugo. *Shranjujejo se tudi vse spremembe, ki jih uporabnik vnese naknadno (po 1. vnosu) in za to poda posebno privolitev.
 • Uporabniki zbirke: Karierni centri Univerze v Ljubljani.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v skladu z določili Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani, z dne 09.10.2006. Dostop do teh podatkov je omogočen le za to pooblaščenim zaposlenim.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Zbirka podatkov v mailing bazi za pošiljanje E-mesečnika Kariernih centrov Univerze v Ljubljani

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev uporabnika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti dodiplomskih/ podiplomskih študijskih programov Univerze v Ljubljani, ki so podali soglasje v zvezi s kariernim oziroma študijskem svetovanjem ob vpisu v posamezno študijsko leto (baza »študenti UL«). Baza »študenti UL« se zgradi vsako študijsko leto posebej. Poleg tega se vzporedno vodi še baza naročnikov na novice Kariernih centrov: Študenti dodiplomskih/ podiplomskih študijskih programov Univerze v Ljubljani; posamezniki, ki so zaključili dodiplomski/ podiplomski študij na Univerzi v Ljubljani ter drugi, ki jih zanimajo novice Kariernih centrov UL.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Karierni centri Univerze v Ljubljani uporabnikom nudijo možnost naročila na e-mesečnik, s katerim obvešča naročnike o aktualnostih na kariernem področju. Namen obdelave je ozaveščanje študentov Univerze v Ljubljani o pravočasnem načrtovanju kariere, vabljeni pa so tudi k naročilu na tedenski e-informator.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz baze »študenti UL« se hranijo do 1. oktobra prihodnjega leta oziroma začetka novega študijskega leta. Podatki iz baze naročnikov na novice Kariernih centrov se hranijo do uporabnikovega preklica privolitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim pravnim ali fizičnim osebam samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka (baza »študenti UL«): - članica UL (fakulteta, akademija), - elektronski naslov. Naziv podatka (baza naročnikov na novice Kariernih centrov UL): - priimek, - ime, - članica UL (fakulteta, akademija), - študijski program, - letnik študija, - datum vnosa v mailing bazo, - elektronski naslov, - spol. Elektronski naslov je edini obvezni element, ki ga mora uporabnik navesti.
 • Uporabniki zbirke: Karierni centri Univerze v Ljubljani.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v skladu z določili Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani, z dne 09.10.2006. Dostop do teh podatkov je omogočen le za to pooblaščenim zaposlenim.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Zbirka podatkov v mailing bazi za pošiljanje E-informatorja Kariernih centrov Univerze v Ljubljani

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev uporabnika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti dodiplomskih/ podiplomskih študijskih programov Univerze v Ljubljani, ki so podali soglasje v zvezi s kariernim oziroma študijskem svetovanjem ob vpisu v posamezno študijsko leto (baza »študenti UL«). Baza »študenti UL« se zgradi vsako študijsko leto posebej. Poleg tega se vzporedno vodi še baza naročnikov na novice Kariernih centrov: Študenti dodiplomskih/ podiplomskih študijskih programov Univerze v Ljubljani; posamezniki, ki so zaključili dodiplomski/ podiplomski študij na Univerzi v Ljubljani ter drugi, ki jih zanimajo novice Kariernih centrov UL.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Karierni centri Univerze v Ljubljani uporabnikom nudijo možnost naročila na tedenski e-informator, s katerim obvešča naročnike o novicah. Namen obdelave je informiranje študentov Univerze v Ljubljani in druge zainteresirane javnosti o dejavnostih Kariernih centrov Univerze v Ljubljani in drugih kariernih priložnostih z namenom boljše informiranosti, lažjega prehoda na trg dela ter večje zaposljivosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz baze »študenti UL« se hranijo do 1. oktobra prihodnjega leta oziroma začetka novega študijskega leta. Podatki iz baze naročnikov na novice Kariernih centrov se hranijo do uporabnikovega preklica privolitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim pravnim ali fizičnim osebam samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka (baza »študenti UL«): - članica UL (fakulteta, akademija), - elektronski naslov. Naziv podatka (baza naročnikov na novice Kariernih centrov UL): - priimek, - ime, - članica UL (fakulteta, akademija), - študijski program, - letnik študija, - datum vnosa v mailing bazo, - elektronski naslov, - spol. Elektronski naslov je edini obvezni element, ki ga mora uporabnik navesti.
 • Uporabniki zbirke: Karierni centri Univerze v Ljubljani.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v skladu z določili Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani, z dne 09.10.2006. Dostop do teh podatkov je omogočen le za to pooblaščenim zaposlenim.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. EMŠO, naslov bivališča, davčna številka, transakcijski račun, elektronski naslov, telefonska številka, status o delovnem razmerju**, naziv firme*, matična številka* nosilcev in izvajalcev programov in predmetov Centra za univerzitetni šport Univ

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev uporabnika, Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D in 109/12).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nosilci in izvajalci programov in predmetov Centra za univerzitetni šport Univerze v Ljubljani, ki delo na Univerzi v Ljubljani opravljajo preko podjeme pogodbe, pogodbe o poslovnem sodelovanju ali pa so v delovnem razmerju na Univerzi v Ljubljani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo in obdelujejo za namen izvedbe programov in predmetov Centra za univerzitetni šport Univerze v Ljubljani.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo največ 5 let po podaji privolitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim pravnim ali fizičnim osebam samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka:  EMŠO.  Naslov bivališča.  Davčna številka.  Transakcijski račun.  Elektronska pošta.  Telefonska številka.  Status o delovnem razmerju.  Naziv firme.  Matična številka.
 • Uporabniki zbirke: Center za univerzitetni šport Univerze v Ljubljani.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v skladu z določili Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani, z dne 09.10.2006. Dostop do elektronske baze je omogočen le za to pooblaščenim zaposlenim in izvajalcem posameznih programov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Zbirka podatkov o spolu, vpisni številki, vrsti študija, fakulteti, letniku študija, elektronskem naslovu, telefonski številki (GSM), letu rojstva, naslovu bivališča (pošta, poštna številka) uporabnikov, ki so vnesli podatke v prijavni obrazec Ce

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev uporabnika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti dodiplomskih/ podiplomskih študijskih programov Univerze v Ljubljani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki, ki jih uporabniki vnesejo v prijavni obrazec na Centra za univerzitetni šport Univerze v Ljubljani, se zbirajo in obdelujejo za namen obveščanja uporabnikov o športnih programih Centra za univerzitetni šport, Športne zveze Univerze v Ljubljani in članic Univerze v Ljubljani.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo največ 1 leto po zaključku študija.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Upravljavec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke drugim pravnim ali fizičnim osebam samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka:  Spol.  Vpisna številka.  Elektronski naslov.  GSM.  Leto rojstva.  Naslov bivališča.  Podatki o študiju: - trenutni študij (članica: akademija/fakulteta, vrsta študija, letnik).
 • Uporabniki zbirke: Center za univerzitetni šport Univerze v Ljubljani.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v skladu z določili Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani, z dne 09.10.2006. Dostop do elektronske baze je omogočen le za to pooblaščenim zaposlenim in izvajalcem posameznih programov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca uporabnikov čitalnice Arhivsko muzejske službe Univerze v Ljubljani

 • Pravna podlaga (neobvezno): Četrti odstavek 63. člena in prvi odstavek 64. člena Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14, v nadaljevanju: ZVDAGA).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki čitalnice Arhivsko muzejske službe Univerze v Ljubljani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen uporabe čitalniškega gradiva na podlagi zahteve, za namen nadzora nad spoštovanjem določb ZVDAGA ter statističnih analiz.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime oziroma naziv uporabnika, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, številka in vrsta osebnega dokumenta, uradno dodeljena identifikacijska oznaka, telefonska številka uporabnika, datum obiska, namen uporabe oziroma pravni interes iz 68. čl. ZVDAGA in podatki o uporabljenem gradivu.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni uslužbenci Arhivsko muzejske službe Univerze v Ljubljani.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov so zaklenjeni in izven delovnega časa varovani z protivlomnim alarmnim sistemom. Zbirka se vodi ročno na pred-tiskanih obrazcih ter se hrani v zaklenjeni omari v prostorih službe. Dostop do osebnih podatkov imajo uslužbenci Arhivsko muzejske službe UL.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidenca alarmni sistem

 • Pravna podlaga (neobvezno): 82. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pooblaščene osebe strokovnih služb, ki upravljajo z alarmnimi napravami, in pooblaščeni predstavniki varnostne službe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja, življenja ali telesa posameznikov in reda v varovanih prostorih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek osebe, datum in ura dogodka, oznaka alarmnega podsistema.
 • Uporabniki zbirke: Univerzitetna služba za investicije, Univerzitetna služba za informatiko in po potrebi druge strokovne službe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani samo v elektronski obliki v posebnem nadzornem sistemu, ki je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Do zbirke lahko dostopajo zgolj pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Evidenca videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): 75. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in obiskovalci prostorov Univerze v Ljubljani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varnosti ljudi in premoženja, zagotavljanja nadzora vstopa v službene prostore ali izstopa iz njih.
 • Rok hrambe (neobvezno): 12 mesecev.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas vstopa v uradne prostore.
 • Uporabniki zbirke: Zakonsko pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih pravilnikih in drugih dokumentih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. Evidenca vstopov v varovane prostore

 • Pravna podlaga (neobvezno): 82. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pooblaščene osebe strokovnih služb, ki vstopajo v varovane prostore.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja, življenja ali telesa posameznikov in reda v varovanih prostorih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek osebe, datum in ura vstopa, mesto kontrole.
 • Uporabniki zbirke: Univerzitetna služba za informatiko in po potrebi druge strokovne službe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani samo v elektronski obliki v posebnem nadzornem sistemu, ki je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Do zbirke lahko dostopajo zgolj pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam