Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): DORNAVA 128
Naziv ali firma: ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARJANA BORŠTNARJA DORNAVA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2252
Kraj: DORNAVA
Matična številka: 5050596
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov o varovancih zavoda

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda Dr. Marijana Borštnarja Dornava. Za potrebe znanstveno raziskovalnega dela - identiteta oseb ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika, - rojstni podatki, - spol, - enotna matična številka občana, - podatki o državljanstvu, - podatki o dovoljenju za prebivanje tujca, - podatki o prebivališču, - podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: število družinskih članov, tip družine, razmerje do vlagatelja, osnovni podatki o starših (rojstni podatki, bivališče, poklic, zaposlitev), - podatki o gospodinjstvu, - podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost, - podatki o statusu: podatki o šolanju, o zaposlitvi, o upokojitvi, drugo, - podatki o izobrazbi, - podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, - podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih, - podatki o premoženju, - podatki o socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin prebivalstva, - podatki o oprostitvi pri plačilu storitev, - davčna številka, - številka transakcijskega računa, - podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje. Drugi podatki za katere je potrebno soglasje varovanca oziroma njegovega zastopnika: - slikovni podatki (fotografije: za pridobitev osebnih dokumentov in za uporabo v predstavitvenih dokumentih zavoda interno ali v medijih).
 • Uporabniki zbirke: - Uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04). - Izvajalci socialno varstvenih storitev v skladu z Zakonom o socialnem varstvu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni socialnega delavca zavoda. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov zavoda dr. Marijana Borštnarja Dornava, sprejetem dne 22.6.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Osnovna medicinska dokumentacija

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, vključene v zdravstveno zavarovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnovno medicinsko dokumentacijo uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva. Osnovna medicinska dokumentaci
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka in kategorija zdravstvenega zavarovanja, številka kartice zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege.
 • Uporabniki zbirke: - Uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04). - izvajalci zdravstvene dejavnosti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v ambulanti zavoda. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 22.6.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirke podatkov o varovancih, ki potrebujejo svetovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, vključene v programe obravnave zdravstveno zavarovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izobraževanja, psihološke obravnave, zdravstvenega varstva in nega, zdravstvene rehabilitacije, zaposlitve pod posebnimi pogoji in socialna obravnava. Za potrebe znanstveno raziskovalnega dela- identiteta oseb ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o psihofizičnih sposobnostih, - podatki o individualiziranih programih obravnav, - podatki o strokovnih obravnavah varovancev, - podatki o nagradah, plačah in drugih denarnih prejemkih varovancev.
 • Uporabniki zbirke: - uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04), - izvajalci izobraževalne dejavnosti, - Ministrstvo delo, družino in socialne zadeve, - Ministrstvo za šolstvo, - Zavod RS za šolstvo, - Izvajalci zdravstvenih dejavnosti, - Skupnost za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - Centri za socialno delo, - Komisija za usmerjanj oseb s posebnimi potrebami.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v prostorih strokovnih služb zavoda. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 22.6.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirke podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, (strokovni profil, specialnost*), delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije (šifra).
 • Uporabniki zbirke: - uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) - uporabniki v skladu z zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.list RS, št. 40/2006).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni kadrovskega referenta. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 22.6.22006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirke podatkov o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra). - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravljal ob nezgodi, b) koliko ur je delal tistega dne, c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, č) narava poškodbe, d) poškodovani del telesa, e) ali je bila poškodba smrtna, f) podlaga zavarovanja, - podatki o poškodbi pri delu: a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo, č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, e) vir nesreče, f) vzrok nesreče, g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) - uporabniki v skladu z zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.list RS, št. 40/2006).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni kadrovskega referenta. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 22.6.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirke podatkov o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač in drugi osebni prejemki delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), število otrok do 15 let, družinski člani zavarovani po delavcu, telefonska številka. - podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, c) skupaj neopravljene ure, č) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, d) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, e) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, f) neopravljene ure brez nadomestila plače, g) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, b) plače iz dobička, c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, č) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, d) nadomestila neto plače v breme drugih, e) neto plače iz dobička, f) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo, g) Transakcijski račun, h) Nosilec, - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe a) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, c) odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: - uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) - uporabniki v skladu z zakonom o evidencah na področju delavcih socialne varnosti (Ur.list RS, št. 40/2006).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni referenta za plače. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 22.6.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirke podatkov o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delavci invalidi II. In III. kategorija - Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti - Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnos
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: a) ime in priimek, b) enotna matična številka občana, c) spol, d) datum rojstva, e) stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), f) poklic, g) šolska izobrazba, h) podlaga zavarovanja, i) sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni); - datum priznanja pravice - datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni kadrovskega referenta. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 22.6.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam