Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ORMOŠKA CESTA 003
Naziv ali firma: PGP, PROJEKTIRANJE, GRADBENIŠTVO IN POSREDOVANJE LJUTOMER D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 9240
Kraj: LJUTOMER
Matična številka: 5076285000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih in njihovi družinski člani

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi in njihovi zavarovani družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, stalno in začasno bivališče, enotna matična številka občana (EMŠO), šolska izobrazba, podatki o vzdrževanih družinskih članih, podatki o izrabi dopusta, strokovna in funkcionalna znanja, specifična strokovna usposobljenost, delovno mesto, trajanje in način delovnega časa (ur dnevno,tedensko, mesečno, deljen delovni čas, izmensko delo), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), davčna številka, številka osebnega računa, kraj, občina in država rojstva, kraj dela, poklic, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, izobraževanje ob delu ali iz dela, invalidnost, nesreče pri delu, omejena delovna zmožnost, družinske razmere, osebni podatki mladoletnih družinskih članov, plače in nadomestila, finančne obremenitve, elektronski naslovi zaposlenih, telefonska številka, disciplinski ukrepi.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje, Zavarovalnica, Obrtna zbornica Slovenije, Zdravstveni dom/Medicina dela, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. 1.RS, št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili "Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v družbi PGP Ljutomer d.o.o.", Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer ter ob neposredni in primerni uporabi določil "Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)", Uradni list R Slovenije št. 86/2004.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA NAROČNIKOV STORITEV DRUŽBE IN KUPCEV GRADBENEGA MATERIALA

 • Pravna podlaga (neobvezno): -pogodbeno razmerje in osebna privolitev -Obligacijski zakonik -drugi predpisi, ki urejajo področja dejavnosti družbi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: -naročniki storitev družbe -kupci gradbenega materiala
 • Namen obdelave osebnih podatkov: statistične obdelave kupcev in naročnikov storitev družbe, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do kupcev in koristnikov uslug družbe, odobritve odložnih plačil, poravnave finančnih in drugih meds
 • Rok hrambe (neobvezno): do izpolnitve pogodbenih obveznosti, do preklica osebne privolitve posameznika, do izteka zakonskih in drugih garancijskih rokov, do izteka rokov, ki jih za posamezne posle določa pozitivna zakonodaja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, zaposlitev ( za določen ali nedoločen čas in delodajalec ), številka osebnega računa, davčna številka, telefonska številka ali številka GSM aparata, elektronski naslov, številka fax aparata, občutljivi osebni podatki se zbirajo le v primerih urejanja kredita ter drugih primerih odložnega plačila
 • Uporabniki zbirke: -na podlagi izrecne privolitve stranke ( banke, zavarovalnice ), ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju -v posebnih primerih pooblaščeni odvetnik, sodni izvedenec, policija, sodišče, inšpekcijske službe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skaldu z določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v družbi PGP LJUTOMER d.o.o, Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer ter ob neposredni in primerni uporabi določil "Zakona o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-1 )", Uradni list RS št. 86/2004
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam