Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC
Sedež ali naslov: Zaloška cesta 59
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1867571000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku

 • Pravna podlaga (neobvezno): 2. člen Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05); 206. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07-UPB4)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo, za učinkovito vodenje postopkov ter za statistično poročanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po pravnomočnosti odločbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, EMŠO (če je storilec tujec, namesto EMŠO njegovi rojstni podatki), naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, državljanstvo, podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo, prekršek, ki ga je storil storilec (pravna opredelitev), številka in datum izdanega plačilnega naloga, izrečena sankcija, številka zadeve.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za pravosodje, drugi prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: http://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/interni-akti-pooblascenca/
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela (MFERAC)

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06); 46. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3); 40. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 95/07-UPB7 s spremembami in dopolnitvami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri Informacijskem pooblaščencu ter posamezniki, ki pri Informacijskem pooblaščencu opravljajo prakso ali druge oblike pogodbenega dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnega razmerja; uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva; zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora. Podatki o posameznikih, ki pri Informacijskem pooblaščencu opravljajo prakso ali druge oblike pogodbenega dela se uporabljajo za namene izplačila opravljenega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za zaposlene pri Informacijskem pooblaščencu: 1. identifikacijski podatki o delavcu (ime in priimek, naslov prebivališča ter EMŠO)), 2. številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; 3. podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: • plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; • zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; • izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; • neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; 4. podatki o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; 5. podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: • prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; • prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje. Za posameznike, ki pri Informacijskem pooblaščencu opravljajo prakso ali druge oblike pogodbenega dela: naslov prebivališča, davčna številka, številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS in drugi z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: http://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/interni-akti-pooblascenca/ ter v skladu s predpisi v zvezi z uporabo aplikacije MFERAC predvsem glede pooblastil za dostopanje in pravic za vnašanje ter spreminjanje podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca o stroških dela (MFERAC) je povezana s centralnim registrom prebivalstva (CRP).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda plačilni nalog

 • Pravna podlaga (neobvezno): 2. člen Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05); 206. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07-UPB4).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo, za učinkovito vodenje postopkov ter za statistično poročanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po pravnomočnosti odločbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, EMŠO (če je storilec tujec, namesto EMŠO njegovi rojstni podatki), naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, državljanstvo, podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo, prekršek, ki ga je storil storilec (pravna opredelitev), številka in datum izdanega plačilnega naloga, izrečena sankcija, številka zadeve.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za pravosodje, drugi prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: http://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/interni-akti-pooblascenca/
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst.5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06); 46. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3); 40. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 95/07-UPB7 s spremembami in dopolnitvami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in pripravniki pri Informacijskem pooblaščencu; posamezniki, ki pri Informacijskem pooblaščencu opravljajo prakso ali druge oblike pogodbenega dela ter študenti, ki pri Informacijskem pooblaščencu opravljajo delo preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnega razmerja; uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva; zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora. Za namene obračuna dela in s tem povezanih izplačil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum prihoda in odhoda na delo ter drugi izhodi za posamezni delovni dan, vrsta odsotnosti za posamezne delovne dni: koriščenje dopusta, bolniška odsotnost, službena pot, starševski dopust (dopust na nego in varstvo otroka/porodniški/očetovski dopust).
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: http://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/interni-akti-pooblascenca/.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): 75. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in obiskovalci prostorov Informacijskega pooblaščenca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varnosti ljudi in premoženja, zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih prostorov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 2 tedna.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas vstopa v uradne prostore.
 • Uporabniki zbirke: Zakonsko pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: http://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/interni-akti-pooblascenca/.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca zadev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 2. člen Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05); 17. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2), 4. odstavek 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1), Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07-UPB4).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke in stranski udeleženci, pobudniki, prosilci, prijavitelji, pritožniki in drugi osebe, katerih osebni podatki se obdelujejo v postopkih po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, Zakonu o varstvu osebnih podatkov, Zakonu o prekrških, Zakonu o medijih, Zakonu o pacientovih pravicah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje zakonitih pristojnosti Informacijskega pooblaščenca.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, datum rojstva, zaposlitev, državljanstvo, kontaktni podatki in drugi podatki, ki se obdelujejo v posameznih postopkih.
 • Uporabniki zbirke: Upravni in prekrškovni postopki: Ministrstvo za pravosodje, drugi prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. Mnenja: ni zunanjih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: http://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/interni-akti-pooblascenca/.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca poslane in prejete elektronske pošte

 • Pravna podlaga (neobvezno): 8. in 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1); 46. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri Informacijskem pooblaščencu in osebe, ki Informacijskemu pooblaščencu pošljejo elektronsko pošto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje zakonitih pristojnosti Informacijskega pooblaščenca.
 • Rok hrambe (neobvezno): Najdlje do prekinitve delovnega razmerja posameznega zaposlenega oz. 5 let za elektronski predal gp.ip@ip-rs.si
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Elektronski naslov zaposlenega in pošiljatelja, datum in čas prejema elektronske pošte, velikost poslane/prejete elektronske pošte, naziv poslane/prejete elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: http://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/interni-akti-pooblascenca/.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca prejemnikov obvestil in novic s področja varstva osebnih podatkov na e-pošto

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemniki obvestil in novic.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje naročnikov o novostih s področja, ki ga naročnik izbere.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do odjave od storitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IP številka in elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: http://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/interni-akti-pooblascenca/.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca udeležencev izobraževanj pri Informacijskem pooblaščencu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 3. odstavek 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se prijavijo na posamezno izobraževanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene izvedbe posameznega izobraževanja, obveščanja o podobnih izobraževanjih Informacijskega pooblaščenca in posredovanja morebitnih informacij, potrdil in drugih gradiv v zvezi s tem.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po izvedbi izobraževanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in delovno mesto posameznega udeleženca izobraževanja; ime, priimek in delovno mesto kontaktne osebe; organ, kjer je udeleženec zaposlen; kontaktni elektronski naslov; telefon.
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: http://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/interni-akti-pooblascenca/.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca zapadlih in neplačanih glob

 • Pravna podlaga (neobvezno): 2. člen Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05); 206. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07-UPB4).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo, za učinkovito vodenje postopkov ter za statistično poročanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po pravnomočnosti odločbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, številka zadeve, višina globe in sodne takse.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za pravosodje, drugi prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: http://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/interni-akti-pooblascenca/.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca pravnomočnih odločb o prekrških

 • Pravna podlaga (neobvezno): 2. člen Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05); 203. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07-UPB4).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku in za ugotavljanje prej izrečenih sankcij za prekrške.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta od dneva pravnomočnosti odločbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, EMŠO (če je storilec tujec, namesto EMŠO njegovi rojstni podatki), naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo, pravna opredelitev prekrška, številka in datum izdane odločbe o prekršku, izrečena sankcija in datum pravnomočne odločbe.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za pravosodje, drugi prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: http://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/interni-akti-pooblascenca/.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o zaposlenih delavcih (personalne mape)

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06), 46. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3); 40. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 95/07-UPB7 s spremembami in dopolnitvami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in nekdanji zaposleni pri Informacijskem pooblaščencu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja; uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva; zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, podatki o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju in vključitvi v KAD, podatki o vzdrževanih družinskih članih, podatki o zavarovanih družinskih članih, podatki o številu otrok do 10. leta otrokove starosti, zaradi pravice do letnega dopusta, podatki o plači in drugih osebnih prejemkih, podatki o doseženi stopnji izobrazbe, podatki o opravljenih izpitih na podlagi pogodb o izobraževanju, podatki o službenih in diplomatskih potnih listih, podatki o višini letnega dopusta, podatki zaradi odsotnosti zaradi bolezni oz. poškodbe ali nege družinskega člana, podatki o razporeditvi na delovno dolžnost.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS in drugi z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: http://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/interni-akti-pooblascenca/.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39. člen Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 56/99).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri Informacijskem pooblaščencu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime in datumi opravljenih zdravstvenih pregledov.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: http://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/interni-akti-pooblascenca/ ter v skladu s predpisi v zvezi z uporabo aplikacije MFERAC predvsem glede pooblastil za dostopanje in pravic za vnašanje ter spreminjanje podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39. člen Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 56/99).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri Informacijskem pooblaščencu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime in datumi opravljenih usposabljanj.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: http://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/interni-akti-pooblascenca/ ter v skladu s predpisi v zvezi z uporabo aplikacije MFERAC predvsem glede pooblastil za dostopanje in pravic za vnašanje ter spreminjanje podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca vstopov in izstopov iz uradnih prostorov organa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 82. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, ki vstopajo v in izstopajo iz prostorov organa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja, življenja ali telesa posameznikov in reda v prostorih organa.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, vrsta osebnega dokumenta, številka osebnega dokumenta, namen obiska, datum in ura prihoda, datum in ura odhoda.
 • Uporabniki zbirke: /
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani zgolj v elektronski obliki, na računalniku administrativne delavke. Računalnik je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Do zbirke lahko dostopa zgolj navedena administrativna delavka, v njeni odsotnosti pa tudi druge, s strani predstojnice pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam