Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DINOS, DRUŽBA ZA PRIPRAVO SEKUNDARNIH SUROVIN, D.D.
Sedež ali naslov: ŠLANDROVA ULICA 006
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5003318000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, dekliški priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, krajevna skupnost, kraj dela - področje - oddelek, naziv delovnega mesta, stroškovno mesto, št. točk, tarifni razred, dejanski poklic, stopnja strokovne izobrazbe, šolska izobrazba, poklic ISCO - 88, strokovna usposobljenost, delovno razmerje: določen, nedoločen čas, delovne izkušnje, zavarovalna doba, dokupljena doba, invalidnost, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, status pripravnika, zdravniški in periodični pregled, dodatna znanja, podatki o prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju, podatki o družinskih članih, ki so ali niso zavarovani po zaposlenemu članu, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni upravljavca. Dostop v bazo osebnih podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalo napravo, vhod v zgradbo ter hodniki pa so ves čas varovani tudi video-nadzornim sistemom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z upravnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o registraciji prihodov in izhodov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, čas prihoda, čas odhoda, št. kartice, organizacijska enota, stroškovno mesto, urnik dela.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci in je kodiran. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Videonadzor

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci , obiskovalci, poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varovanja zaposlenih in premoženja družbe, nadzor tehnološkega in proizvodnega procesa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika) brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Dinos d.d., službe za varovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Monitor za spremljanje posnetkov je dostopen samo pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca poškodb pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra); podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovan del telesa, ali je bila poškodba smrtna; podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Dinos d. .d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o plači zaposlenega

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime, priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur na teden), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) Podatki o delovnem času - možno število ur (s polnim ali skrajšanim delovnim časom), - skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, - skupaj neopravljene ure, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme družbe: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme družbe, - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, - neopravljene ure brez nadomestila plače, - ure na delu daljšem od polnega delovnega časa, Podatki o plačah - izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, - plače iz dobička, - neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, - nadomestilo neto plače v breme družbe: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, - nadomestila neto plače v breme drugih, - neto plače iz dobička, - prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Dinos d.d. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov Ul RS 86/04.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v pisarni delavca za obračun plač. Pristop v bazo, vodeno na računalnikih, je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri družbi pravice iz preostale delovne zmožnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu: ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno in začasno prebivališče (kraj, občina) poklic šolska izobrazba podlaga zavarovanja Podatki o delodajalcu: firma, registrska številka, dejavnost datum priznanja pravice datum začetka uveljavljanja pravice vrsta pravice, ki se uveljavlja datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Dinos d.d. Zavod za invalidsko zavarovanje Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov Ul RS 86/04.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v, zaklenjeni omari v pisarni kadrovskega delavca. Pristop v bazo, vodeno na računalnikih, je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca odkupa odpadnih surovin

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Občani, ki so prodali odpadne surovine našemu podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje obveznosti ki izhajajo iz davčnih predpisov (obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko ter zdrvstveno zavarovnaje, plačilo akontacije)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o občanu: ime in priimek, naslov, rojstni datum, davčna številka, državljanstvo, transakcijski račun, status (otrok - osebe do 15 leta starosti, študent, dijak – osebe stare nad 15 let, zaposlen s polnim delovnim časom – vključen v PIZ za polni delovni čas, zaposlen s krajšim delovnim časom – prostovoljno vključen v PIZ za polni delovni čas, zaposlen s krajšim delovnim časom – ni vključen v PIZ za polni delovni čas, nezaposlen – prejemnik nadomestila za brezposelnost vključen v PIZ, nezaposlen – prostovoljno vključen v PIZ, upokojenec).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Dinos d.d. Davčna uprava.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo na centralnem strežniku in centralni arhivski enoti. Upravljalec je sprejel varnostne ukrepe za zaščito podatkov pred nepooblaščenim dostopom ali nepooblaščenim spreminjanjem, razkritjem ali uničenjem podatkov. Ti ukrepi vključujejo tudi fizično zaščito podtkov v prostorih družbe, posebej prilagojena varnostna struktura, zaposlenim je dostop do podatkov omejen z varnim uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka osebnih podatkov nagradne igre

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke drobnega odkupa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba nagradne igre
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejtiev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Dinos d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. NAGRADNA IGRA (SET GORENJE)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke drobnega odkupa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba nagradne igre
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Dinos d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam