Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): NOVI LOG 4/A
Naziv ali firma: DOM STAREJŠIH HRASTNIK
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1430
Kraj: HRASTNIK
Matična številka: 5879752000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu upravljalca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 24. 3. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom); skupaj opravljene ure - dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke; skupaj neopravljene ure; skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije – ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delov breme organizacije, drugo; neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih; skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje – ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom; neopravljene ure brez nadomestila plače; ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa podatki o plačah: izplačane plače – za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo; plače iz dobička; neto plače – za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo; nadomestila neto plače v breme organizacije – za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila; nadomestilo neto plače v breme drugih; neto plače iz dobička; prejemki delavca – za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni vodje računovodstva upravljalca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo evidence o plači zaposlenega delavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 24. 3. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi; koliko ur je delal tistega dne; ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat; narava poškodbe; poškodovani del telesa; ali je bila poškodba smrtna; podlaga zavarovanja podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča – datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je pripetila nesreča – na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo; koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu; vir nesreče; vzrok nesreče; ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varovalnih ukrepov – ali je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu upravljalca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo evidence o plači zaposlenega delavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 24. 3. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delavci invalidi, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti. - Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu: ime in priimek; enotna matična številka občana; spol; datum rojstva; stalno prebivališče in naslov - kraj in občina, poklic; šolska izobrazba; podlaga zavarovanja; sektor - družbeni, zadružni, mešani, zasebni, datum priznanja pravice; datum začetka uveljavljanja pravice; vrsta pravice, ki se uveljavlja; datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, - Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo evidence o poškodbi pri delu zaposlenega delavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 24. 3. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o storitvah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe zavoda, ki opravlja socialnovarstveno dejavnost - za potrebe znanstveno raziskovalnega dela – identiteta oseb ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek; rojstni podatki; spol; enotna matična številka občana; podatki o državljanstvu; podatki o dovoljenju za prebivanje tujca; podatki o prebivališču; podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja - število družinskih članov, tip družine, razmerje do vlagatelja; podatki o gospodinjstvu; podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti - zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost; podatki o statusu - podatki o šolanju, o zaposlitvi, o upokojitvi, drugo; podatki o izobrazbi; podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti; podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih; podatki o premoženju; podatki o socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin prebivalstva; podatki o oprostitvi pri plačilu storitev; davčna številka; številka tekočega oziroma drugega računa; podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o socialnem varstvu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni socialne delavke zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo evidence o poškodbi pri delu zaposlenega delavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 24. 3. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam