Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BANKA INTESA SANPAOLO D.D.
Sedež ali naslov: PRISTANIŠKA ULICA 014
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 5092221000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovsko informacijski sistem

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije, Kolektivna pogodba Banke Koper d.d., Pogodbeno razmerje oziroma osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju z banko, Družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: (matična številka delavca, priimek in ime delavca, naslov prebivališča (ulica, hišna številka in kraj), EMŠO, državljanstvo, davčna številka, spol, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, priimek ob rojstvu (dekliški), številka osebne izkaznice). Bivališče (naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča). Izobrazba (vrsta končane šole, stopnja izobrazbe, poklic, funkcionalna znanja, jezikovna znanja). Zaposlitev (tip zaposlitve, tarifni razred, tarifna stopnja, tarifni količnik, datum veljave tarifnega količnika, rezidentstvo, datum sklenitve delovnega razmerja, oblika delovnega razmerja in datum veljave oblike delovnega razmerja, izpolnjevanje zahtevane izobrazbe, firma zadnje zaposlitve, delovno mesto, ključni kader (odstotek dodatka za deficitarni kader), datum razporeditve na delovno mesto, kategorija delovnega mesta, datum veljavnosti kategorije delovnega mesta, vrsta delovnega časa, organizacijska enota zaposlitve, čas in razlog zaposlitve za določen čas, številka delovne knjižice). Družinski člani (priimek in ime, spol, datum rojstva, EMŠO, državljanstvo, sorodstvo, zavarovanje, vzdrževanje, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča). Dopust (pravica do obračuna dopusta, pogoji dela, samohranilec, nadpovprečna uspešnost, delavnik). Invalidnost (vrsta invalidnosti, kronična obolenja, odstotek invalidnosti, številka odločbe ZPIZ, datum nastopa invalidnosti). Delovna doba (datum sklenitve delovnega razmerja v firmi, delovna doba v tujini, delovna doba na zavodu, kupljena delovna doba, skupna delovna doba). Plača - Nakazila (TRR, oznaka banke, dohodninske olajšave, urna postavka za bolniško je v breme firme, urna postavka za bolniško ni v breme firme, stalni dodatki). Plača – Zavarovanja (pristop v OVPS, način obračunavanja, datum pristopa v OVPS; datum izstopa v OVPS, način plačevanja, članstvo v sindikatu). Ostalo (pripravnik v banki, mentor pripravnika, datum zaključka pripravništva, zakonski stan, telefon v banki, fax v banki, službeni mobitel, pisarna).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca prisotnosti na delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije, Kolektivna pogodba Banke Koper d.d..
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju z banko,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime delavca, organizacijska enota, urnik, prihod na delo, izhod na delo, vrste in čas odsotnosti iz dela, številka kartice ali uporabniško ime.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca delovne uspešnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije, Kolektivna pogodba Banke Koper d.d..
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju z banko
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, ocenjevalno obdobje, ocena delovne uspešnosti
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca delovnih knjižic

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije, Kolektivna pogodba Banke Koper d.d..
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju z banko.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, kraj in datum rojstva, EMŠO, naslov stalnega bivališča, državljanstvo, pridobljena izobrazba, podatki o zaposlitvi, delovna doba, vrsta in številka osebnega dokumenta.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca koriščenja počitniških kapacitet

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju z banko, Družinski člani, Upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, rojstni datum, naslov stalnega bivališča, čas koriščenja kapacitete
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije, Kolektivna pogodba Banke Koper d.d..
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju z banko,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, organizacijska enota, vrsta izobraževanja, trajanje izobraževanja, izvajalec izobraževanja, kotizacija oziroma šolnina.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca bančnih stanovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju z banko,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, organizacijska enota, naslov, družinski člani, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Pogodbe o zaposlitvi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju z banko
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, matična številka delavca, delovno mesto, tarifni količnik, trajanje delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca dijakov in študentov na delovni praksi in počitniškem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije, Kolektivna pogodba Banke Koper d.d..
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje, ki opravljajo delovno prakso ali počitniško delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, za evidenco dijakov in študentov na delovni praksi oziroma počitniškem delu ter za druge namene skladno z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov bivališča, davčna številka, EMŠO, TRR, organizacijska enota zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke. Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Podjemne in avtorske pogodbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, za evidenco zunanjih sodelavcev in za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, predmet pogodbe, rok izvedbe, honorar, TRR, EMŠO, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca prejemnikov GSM aparatov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju z banko
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, za evidenco prejemnikov GSM aparatov in za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, telefonska številka, stroškovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o nezgodnem zavarovanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju z banko, Družinski člani, Upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, evidenco nezgodnega zavarovanja in za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, vrsta nezgodnega zavarovanja, mesečna premija.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca najemnin za poslovni prostor

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemodajalec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo (plačilo najemnine) in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov bivališča, EMŠO, davčna številka, TRR, naslov poslovnega prostora, cena najema, mesečni znesek plačila, datum sklenitve najema in datum prenehanja najema.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Plače, nadomestila in drugi prejemki

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o dohodnini, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije, Kolektivna pogodba Banke Koper d.d..
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju z banko.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačilo plač, obračun dohodnine in prispevkov, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo ter za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, začasni in stalni naslov, matična številka, EMŠO, davčna številka, tip zaposlitve, tarifni količnik ali odstotek po IP, vrednost tarifnega količnika, delovna doba, mesec opravljenega dela, dodatki k plači, organizacijska enota, trajanje prisotnosti oziroma odsotnosti, ure dela, bonitete, bruto plača, prispevki, dohodnina, neto plača, odtegljaji, nadomestila, izplačilo, datum izplačila, TRR, premije OVPS, zdravstveno stanje delavca, invalidnost, rezidentstvo, davčno rezidentstvo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Kontrolni podatki za napoved dohodnine

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o dohodnini , Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije, Kolektivna pogodba Banke Koper d.d.,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju z banko.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun dohodnine, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo ter za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, začasni in stalni naslov, matična številka, EMŠO, davčna številka, tip zaposlitve, tarifni količnik ali odstotek po IP, vrednost tarifnega količnika, delovna doba, mesec opravljenega dela, dodatki k plači, organizacijska enota, trajanje prisotnosti oziroma odsotnosti, ure dela, bonitete, bruto plača, prispevki, dohodnina, neto plača, odtegljaji, nadomestila, izplačilo, datum izplačila, TRR, premije OVPS, zdravstveno stanje delavca, invalidnost, rezidentstvo, davčno rezidentstvo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Prijava podatkov za ZPIZ in ZZZS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije, Kolektivna pogodba Banke Koper d.d.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju z banko.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidenco pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo ter za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov začasnega in stalnega bivališča, EMŠO, davčna številka, bruto plača, prispevki, bonitete, neto plača, delovna doba, ure prisotnosti na delu, ure bolniške odsotnosti, ure drugih nadomestil, trajanje delovnega razmerja, invalidnost, stopnja invalidnosti, rezidentstvo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Videonadzor

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci banke, Obiskovalci banke, Poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja banke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek kadra, datum in ura posnetka, lokacija.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Pristopna kontrola

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja banke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, matična številka, pravice dostopa do prostorov banke.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca obiskovalcev banke

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci banke,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja banke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, naziv podjetja in zaposlitev, razlog vstopa, čas prihoda in čas odhoda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca pooblastil za podpisovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju z banko, Druge pooblaščene osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vzpostavitev evidence pooblastil za podpisovanje, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo ter za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, delovno mesto, organizacijska enota, vrsta pooblastila, obseg pooblastil, status pooblastila, veljavnost pooblastila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Nadzorni svet

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta, Ožji družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, naslov stalnega bivališča, lastništvo drugih družb, član uprave ali prokurist.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Sejnine in druge nagrade

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta, Člani uprave banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačilo sejnin in nagrad, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo ter za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, stalni naslov, EMŠO, davčna številka, organ, mesec opravljenega dela, bruto izplačilo, dohodnina, prispevki, neto izplačilo, datum izplačila, TRR, rezidentstvo, davčno rezidentstvo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca povezanih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta, Člani uprave, Zaposleni v banki na podlagi individualne pogodbe. Ožji družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje evidence povezanih oseb, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov bivališča, EMŠO, upravljavski organ, vodilna funkcija, vrsta povezave, lastništvo drugih družb, član uprave ali prokurist, začetek in konec povezave, datum spremembe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Terjatve v izterjavi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka spisa, priimek in ime, datum prejema v izterjavo, znesek, zavarovanje, poslovna enota, partija, valuta, vrsta posla, zastaranje, opomini, sodni postopek, odpis terjatve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo. - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Osebni (transakcijski) računi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Imetniki TRR, Pooblaščenci na TRR, Zakoniti zastopnik, Skrbnik, Garant, Porok, Zastavitelj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje TRR, vodenje poslovanja na TRR, vodenje trajnih nalogov, direktnih bremenitev, prekoračitev, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, za statistična raziskovanja in za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov prebivališča, država, rojstni podatki, osebni dokument in njegov izdajatelj, telefon, telefax, elektronski naslov, rezident, davčna številka, davčno rezidentstvo, TRR, EMŠO, ID komitenta, davčni zavezanec, OE vodenja, stanje, prekoračitev, razpoložljiva sredstva, valuta, status komitenta, zastavljeni instrument zavarovanja (bančna vloga, nepremičnina, dragocenost, premičnina, denarne terjatve, življenjske police).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Pooblaščene osebe na TRR s.p. in pravnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pooblaščene osebe za razpolaganje s sredstvi na TRR in podpisovanje nalogov, Pooblaščene osebe za razpolaganje s poslovnimi karticami, Kreditojemalci in poroki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje poslovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov prebivališča, država, rojstni podatki, telefon, rezident, osebni dokument in njegov izdajatelj, EMŠO, davčna številka, davčno rezidenstvo, ID komitenta, delovno mesto, oblika podpisa, TRR pooblastitelja, firma in naslov pooblastitelja, priimek in ime zastopnika pooblastitelja, veljavnost pooblastila, partija kredita s kontrolno številko, poslovna enota, vrsta kredita, višina kredita, višina obrestne mere, mesečna obveznost, datum sklenitve kreditne pogodbe, obdobje odplačila, zaznamek na črni listi, kreditna sposobnost, osebni dokument (številka, izdajatelj, kraj in datum izdaje), TRR kreditojemalca, številka kartice, vrsta kartice, veljavnost kartice, kartice pri drugih bankah, dovoljena prekoračitev, poraba, garanti na kartici, potencialna jamstva, drugi podatki iz TRR.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Krediti in zavarovanja po kreditih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kreditojemalci, Poroki, Solidarni plačniki, Zastavitelj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje kreditov, za zavarovanje kreditov, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, za statistična raziskovanja in za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, partija kredita s kontrolno številko, poslovna enota, naslov stalnega in začasnega prebivališča (ulica, kraj, poštna številka, občina in država), telefon, elektronski naslov, rojstni podatki (datum in kraj), EMŠO, davčna številka, zaposlitev, višina dohodka, vrsta kredita, višina kredita, višina obrestne mere, mesečna obveznost, datum sklenitve kreditne pogodbe, obdobje odplačila, zaznamek na črni listi, kreditna sposobnost, osebni dokument (številka, izdajatelj, kraj in datum izdaje), TRR kreditojemalca, naziv in naslov podjetja zaposlitve kreditojemalca, zastavljeni instrument zavarovanja (bančna vloga, nepremičnina, dragocenost, premičnina, denarne terjatve, življenjske police).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Depoziti in varčevanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Deponenti, Varčevalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje depozitov in varčevanj, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, za statistična raziskovanja in druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov prebivališča, kraj in datum rojstva, rezidenstvo, davčna številka, davčno rezidenstvo, EMŠO, TRR, partija pogodbe, zapadlost, ročnost, glavnica, obrestna mera, poslovna enota.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Plačilne kartice

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Imetniki kreditnih in debetnih kartic, Pooblaščenci na karticah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Poslovna enota, priimek in ime, datum rojstva, naslov prebivališča, državljanstvo, telefon, EMŠO, številka kartice, vrsta kartice, veljavnost kartice, kartice pri drugih bankah, dovoljena prekoračitev, poraba, garanti na kartici, potencialna jamstva, drugi podatki iz TRR.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. Vzajemni skladi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji, Zakoniti zastopniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidenco vplačil v vzajemne sklade, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, za statistična raziskovanja in druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka pristopne izjave, priimek in ime, številka in veljavnost osebnega dokumenta, izdajatelj osebnega dokumenta, naslov stalnega prebivališča (ulica, poštna številka in kraj), telefon, elektronski naslov, EMŠO, davčna številka, TRR, naziv in naslov banke, način vplačila, namen vlaganja, kraj, datum.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. Sefi in predalčki

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki sefov in predalčkov, Pooblaščenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje evidence najemnikov, za uveljavljanje pravic posameznika in za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva osebe, ki je pristopila k sefu ter datum pristopa k sefu, datum sklenitve poslovnega razmerja..
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. Sklepanje pravnih poslov s fizičnimi osebami v sektorju poslovanja z malimi in srednjimi podjetji ter sektorju poslovanja z velikimi podjetji

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poroki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zavarovanje pravnega posla, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, in za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov prebivališča, država, rojstni podatki, telefon, rezident, osebni dokument in njegov izdajatelj, EMŠO, davčna številka, davčno rezidentstvo, delovno mesto, TRR glavnega dolžnika, firma in naslov glavnega dolžnika, partija kredita s kontrolno številko, vrsta naložbe, višina odobrene naložbe, višina obrestne mere, datum sklenitve pogodbe, obdobje odplačila, zaznamek na črni listi, kreditna sposobnost.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, -- dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. Izplačilo dividend delničarjem Banke Intesa Sanpaolo d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačilo dividend delničarjem, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčna številka, TRR, naziv banke delničarja, število delnic, izplačilo dividende.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Koper d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradno evidenco delniške knjige pri KDD.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

34. SISBON – Slovenski informacijski sistem bonitet

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o potrošniških kreditih, Pogodba o uporabi SISBON s prilogami. Zakon o centralnem kreditnem registru.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti (fizične osebe) banke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vpogled v podatke Komitenta v SISBON lahko opravijo le pooblaščene osebe Uporabnika SISBON in sicer samo za namen upravljanja s kreditnim tveganjem v naslednjih primerih: - sklepanje novega posla s komitentom, razen pri odločanju o odprtju transakcijskega računa - izterjava zapadlih obveznosti - reklamacija komitenta - posodabljanje njegovih matičnih podatkov - revizija.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o komitentu: 4 leta po prenehanju zadnje obveznosti; Za osebni stečaj 4 leta po pravnomočnosti sklepa o končanju postopka osebnega stečaja, Podatki o poslih: 4 leta po prenehanju obveznosti, Podatki o pozitivnih poslovnih dogodkih: 4 leta po prenehanju obveznosti, Podatki o negativnih poslovnih dogodkih: 4 leta po prenehanju obveznosti, Čas hranjenja SISBON poizvedb: v primeru neodobrenega kredita je 4 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o komitentu: osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega, naslov začasnega prebivališča, davčna številka, podatki o sodnih in davčnih izvršbah (datum pravnomočnosti ali izvršljivosti sklepa o izvršbi in datum konca izvršilnega postopka), podatki o osebnem stečaju (o začetku in končanju postopka osebnega stečaja, o začetku postopka za odpust obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti). Podatki o poslih: vrsta posla (transakcijski račun z odobrenim rednim in izrednim limitom, posojila, finančni zakup, kartice z odloženim plačilom (vključno z obročnimi nakupi) in kreditne kartice, poroštva drugim), datum sklenitve posla, oznaka valute, znesek ob odobritvi, znesek neodplačanega dela obveznosti, znesek anuitete oz. obroka, vrsta anuitete oz. obroka, odplačilna doba v mesecih, datum zapadlosti. Poslovni dogodki, ki vplivajo na potek posla (pozitivni poslovni dogodki): datum plačila obveznosti, predčasno plačilo, sprememba odplačilnega obdobja, sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oz. obroka Poslovni dogodki, ki niso v skladu s pogodbo (negativni poslovni dogodki): datum nastanka zamude, znesek obveznosti, s plačilom katere je oseba v zamudi, izterjave, izvršbe, odpoved posla zaradi zamude z izpolnitvijo obveznosti, blokiranje in deblokiranje transakcijskega računa, obdobje in vrsta moratorija.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki SISBON - vse banke in hranilnice, katerih glavni sedež ali sedež registrirane podružnice se nahaja v Republiki Sloveniji; finančne institucije s sedežem v RS, katera izključna ali pretežna dejavnost je opravljanje storitev finančnega zakupa in ki izpolnjujejo kriterije za vključitev v SISBON v skladu z Zakonom o bančništvu; pravne osebe s sedežem v RS, ki opravljajo storitve izdaje osebnih kartic z odloženim plačilom, izpolnjujejo pogoj za vključitev v SISBON v skladu z Zakonom o bančništvu in so se za to vključitev odločile.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev se izvaja v skladu z določili standarda ISO/IEC 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o osebnem stečaju (Povezava s Centrom za informatiko na Vrhovnem sodišču RS, ki polni podatke o osebnem stečaju komitenta).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. Nagradne igre in neposredno trženje ponudb potencialnim komitentom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov Zakon o bančništvu Zakon o dohodnini Osebna privolitev udeleženca nagradne igre
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci nagradnih iger – obstoječi komitenti in potencialni komitenti (fizične osebe) banke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje nagradnih iger, pridobivanje osebnih podatkov o udeležencih nagradnih iger za potrebe priprave ponudb in neposrednega trženja potencialnim komitentom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Matični podatki o udeležencih nagradne igre: 3 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov (ulica, PTT številka, kraj, država), letnik rojstva, telefon, e-mail, (ne)komitent, (ne) uporabnik kartice American Express, datum vnosa v zbirko osebnih podatkov, posredovano obvestilo (da/ne), vrsta obvestila (dopis ali e-pošta), polje za prosti vnos komentarjev (zapis pridobljenih informacij o stranki), zahteva stranke za izločitev iz nadaljnjih akcij neposrednega trženja, za nagrajence davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

36. Zbirka podatkov o gotovinskih transakcijah, transakcijah v vrednosti nad 1.000 EUR ter transakcijah za katere velja obveznost poročanja uradu za PPDFT

 • Pravna podlaga (neobvezno): 3. točka prvega odstavka 16. člena, 1. točka 17. člena, 1. točka 18. člena ter 1. točka 137. člena zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ((Uradni list RS, št. 68/16 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZPPDFT-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: (Gotovinske transakcije) a) Posamezniki, ki pri Banki izvedejo gotovinsko transakcijo v vrednosti nad 1.000 EUR. b) Posamezniki, ki kot zakoniti zastopniki ali pooblaščenci druge fizične osebe pri Banki izvedejo gotovinsko transakcijo v vrednosti nad 1.000 EUR za to drugo osebo. c) Posamezniki, ki so jim gotovinske transakcije v vrednosti nad 1.000 EUR, izvedene v Banki, namenjene. (Transakcije, ki jih Banka poroča uradu za PPDFT) a) Posamezniki, ki pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. izvedejo transakcijo v vrednosti 15.000 EUR ali več. b) Posamezniki, ki kot zakoniti zastopniki ali pooblaščenci druge osebe izvedejo transakcijo v vrednosti 15.000 EUR ali več za to drugo osebo. c) Posamezniki, ki so jim transakcije v vrednosti 15.000 EUR ali več, izvedene v Banki Intesa Sanpaolo d.d., namenjene. d) Posamezniki, ki so dejanski lastniki osebe, za katero njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. izvedejo transakcijo v vrednosti 15.000 EUR ali več. (Transakcije v tvegane države, ki so predmet poročanja uradu za PPDFT) a) Posamezniki, ki pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. izvedejo transakcijo v vrednosti nad 15.000 EUR v tvegano državo, b) Posamezniki, ki kot zakoniti zastopniki ali pooblaščenci druge osebe pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. izvedejo transakcijo v vrednosti nad 15.000 EUR v tvegano državo za to drugo osebo, c) Posamezniki s stalnim ali začasnim prebivališčem v tveganih državah, ki so jim gotovinske transakcije v vrednosti nad 15.000 EUR, izvedene v Banki Intesa Sanpaolo d.d., namenjene.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje zakonske obveznosti zagotavljanja podatkov ter identifikacije zaradi zahtev ZPPDFT-1 ob vsaki posamezni gotovinski transakciji v vrednosti nad 1.000 EUR ter zaradi zahtev po poročanju uradu za PPDFT.
 • Rok hrambe (neobvezno): Deset let poizvedbi transakcije za katere velja obveznost poročanja UPPD ali izvedbi gotovinske transakcije v vrednosti nad 1.000 EUR, v kateri sodeluje posameznik v kateri koli od vlog iz točke 4 zgoraj.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta: - fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za katero se sklene poslovno razmerje ali opravi transakcija; - zakonitega zastopnika pravne osebe, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, - pooblaščenca fizične osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, - pooblaščene osebe, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava iz 5. točke 3. člena ZPPDFT-1 sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo; Status politične izpostavljenosti; Datum in čas izvedbe transakcije; Znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; Namen transakcije ter osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena, in država, v katero je izvršena transakcija; Način izvedbe transakcije; Podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije; Osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta oziroma firma, naslov, sedež ter matična številka osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; Podatki o transakciji, sredstvih in premoženju, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma (znesek, valuta, vrsta sredstev in premoženja, vrednost sredstev in premoženja, datum ali obdobje opravljanja transakcij); Razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; Naziv druge osebe civilnega prava iz 5. točke 3. člena tega zakona ter osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka ali EMŠO člana; Ne glede na zgoraj zapisano se pri posamezniku – nerezidentu – v zbirki ne vodi podatka o njegovi davčni številki.
 • Uporabniki zbirke: Državni organi RS – na podlagi zahtev, temelječih na zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. Zbirka podatkov o strankah in poslovnih razmerjih po ZPPDFT

 • Pravna podlaga (neobvezno): 3. točka prvega odstavka 16. člena, 1. točki 17. člena ter 1. točki 18. člena zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ((Uradni list RS, št. 68/16 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZPPDFT-1). Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) in Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) – za podatek o davčnem rezidentstvu. Osebna privolitev posameznika-davčnega nerezidenta – za podatek o davčni skladnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: a) Posamezniki, ki so stranke Banke Intesa Sanpaolo d.d. b) Posamezniki, ki so zakoniti zastopniki ali pooblaščenci strank Banke Intesa Sanpaolo d.d. ali ki so bili zakoniti zastopniki ali pooblaščenci strank Banke Intesa Sanpaolo d.d. c) Posamezniki, ki so dejanski lastniki strank Banke Intesa Sanpaolo d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje zakonske obveznosti pregleda strank iz 19. člena ZPPDFT-1, ugotavljanja politične izpostavljenosti oseb, premoženjskega stanja in izvora njihovega premoženja po 61. členu ZPPDFT-1 in vodenja evidenc v skladu s 136. in 137. členom ZPPDFT-1. Na podlagi pridobljenih podatkov: - Izvajanje zakonske obveznosti analize tveganosti strank po 13. členu ZPPDFT-1, skladno z Usmeritvami pri izvajanju ukrepov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma za bančni sektor (Banka Slovenije, maj in oktober 2008). - Izvajanje Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06).
 • Rok hrambe (neobvezno): Deset let po prenehanju poslovnega razmerja z Banko, v katerega vstopa posameznik v kateri koli od vlog iz točke 4 zgoraj.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka: - pravne osebe, - samostojnega podjetnika posameznika ali - posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi ali opravi transakcijo oziroma za katero se sklepa poslovno razmerje ali opravi transakcija; Osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta: - fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za katero se sklene poslovno razmerje ali opravi transakcija; - zakonitega zastopnika pravne osebe, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, - pooblaščenca fizične osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, - pooblaščene osebe, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava iz 5. točke 3. člena ZPPDFT-1 sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo; Status politične izpostavljenosti; Podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije; Osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta oziroma firma, naslov, sedež ter matična številka osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; Razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; Naziv druge osebe civilnega prava iz 5. točke 3. člena tega zakona ter osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka ali EMŠO člana; Podatek o davčnem rezidentstvu stranke, Izjava stranke – davčnega nerezidenta - o davčni skladnosti. Ne glede na zgoraj zapisano se pri posamezniku – nerezidentu – v zbirki ne vodi podatka o njegovi davčni številki.
 • Uporabniki zbirke: Državni organi RS – na podlagi zahtev, temelječih na zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

38. Podatki o strankah leasinga - leasingojemalci

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke (fizične osebe) banke, Poroki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let od prekinitve poslovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni podatki: priimek in ime, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka in kraj), EMŠO, državljanstvo, država stalnega naslova, davčna številka, domicil, davčni domicil, tuja davčna številka, spol, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, številka osebnega dokumenta, izdajatelj, veljavnost dokumenta. Podatki za obveščanje, dodatni naslov (ulica, hišna številka, kraj, država), telefon, faks, GSM, e-naslov. Izobrazba: Vrsta končane šole, stopnja izobrazbe, poklic, opravlja poklic. Zaposlitev: Naziv in matična številka delodajalca, datum zaposlitve, delovno mesto, skupna delovna doba, telefon v službi. Zakonski stan, število vzdrževanih oseb. Naziv poslovne banke, številka transakcijskega računa, redni prihodki v višini, drugi prihodki v višini, obremenitev prihodkov, lastništvo nad nepremičninami, lastništvo poslovnih deležev, obremenjenost lastnih nepremičnin, mesečna obveznost iz najetih kreditov, obveznost do Banke Koper d.d.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke in pogodbenega obdelovalca, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke in pogodbenega obdelovalca, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev se izvaja v skladu z določili standarda ISO/IEC 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

39. Predplačilni QL račun

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma Obligacijski zakonik, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o deviznem poslovanju, Zakon o davčnem postopku, Zakon o plačilnem prometu, Pogodbeni odnos oziroma osebna privolitev posameznika, Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabnik QL Računa,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje QL Računa, vodenje poslovanja na QL Računu, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, za statistična raziskovanja in za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po ukinitvi QL Računa.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Uporabnik QL računa ni identificiran komitent oz. zanj ni bil izveden postopek pregleda stranke. Osebni podatki, ki se pridobivajo so zaradi tega nepreverjeni. Priimek in ime, naslov prebivališča, država, datum rojstva, GSM, elektronski naslov, rezident, davčna številka WEB, ID komitenta, status komitenta. QL Račun, davčni zavezanec, OE skrbnik, OE vodenja, stanje, razpoložljiva sredstva, valuta.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,…) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov v je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev se izvaja v skladu z določili standarda ISO/IEC 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

40. Evidenca avdio posnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o trgu finančnih instrumentov, Zakon o elektronskih komunikacijah, Pogodbeni odnos oziroma osebna privolitev posameznika, Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pooblaščeni delavci banke. Stranke, ki so v okvirjih izvajanja pogodbe sprejele investicijsko svetovanje ali sklenile zakladniške posle na oddaljen način.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uporaba pri razčiščevanju nejasnosti oziroma sporov s strankami ter kot dokaz zakonitega ravnanja pooblaščenih delavcev banke pri investicijskem svetovanju ali sklepanju zakladniških poslov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vedno: Ime in priimek v pogovoru udeleženih, datum in čas klica ter vsebina pogovora; V primeru pregleda: datum zaprosila za avdio posnetek, številka na katero se avdio posnetek nanaša, ime in priimek posameznika, ki zahteva poslušanje avdio posnetka, datum in ura začetka ter konca poslušanja, namen in prisotne osebe (ime in priimek), ki so posnetek pogovora poslušale; V primeru kopije: ime in priimek osebe, ki je zahtevala kopijo avdio posnetka in izdelala kopijo posnetka, datum in čas pridobitve/izdelave kopije posnetka, ime in priimek osebe, kateri je bil avdio posnetek posredovan.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,…) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov v je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev se izvaja v skladu z določili standarda ISO/IEC 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

41. Odprti vzajemni pokojninski sklad

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovanci odprtega vzajemnega pokojninskega sklada, zakoniti zastopnik delodajalca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja imetnikov enot premoženja pokojninskega sklada, za potrebe poročanja imetnikom enot pokojninskega sklada o stanju in prometu na njihovem osebnem računu pri pokojninskem skladu, za potrebe uveljavljanja pravic imetnika ali upravičencev iz enot premoženja v pokojninskem skladu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka pristopne izjave, številka potrdila o članstvu oz. potrdila o vključitvi v pokojninski sklad, priimek in ime, naslov, poštna številka in kraj, davčna številka, EMŠO, kraj rojstva, državljanstvo, vplačnik oz. delodajalec, zakoniti zastopnik delodajalca: ime in priimek; upravičenec za primer smrti, število enot premoženja v pokojninskem skladu, dejanska vrednost premoženja v pokojninskem skladu, zajamčena vrednost premoženja v pokojninskem skladu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Intesa Sanpaolo d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

42. Podatki o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke (fizične osebe) banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov prebivališča, status občana, EMŠO, državljanstvo, davčna številka, rezident, država stalnega naslova, domicil, davčni domicil, tuja davčna številka, spol, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, osebni dokument: številka, izdajatelj, veljavnost; podatki za obveščanje, telefon, telefax, gsm, elektronski naslov, izobrazba, poklic, opravlja poklic, matična številka in naziv delodajalca; podatki na vprašalnikih: o poznavanju stranke, o naložbenih ciljih vlagatelja, o znanju in izkušnjah vlagatelja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori posameznih OE zaklenjeni, dostop je dovoljen le pooblaščenim delavcem z nalogom za delo, - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, mikrofiši,...) so zaklenjeni v varnostnih omarah, - dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim delavcem banke, - za dostop do osebnih podatkov so vzpostavljene revizijske sledi, - varovanje informacijskih sredstev v organizaciji se izvaja v skladu z določili družine standarda ISO 27001 in dobro prakso na področju splošne in informacijske varnosti. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Banki Intesa Sanpaolo d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam