Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): SVETA ANA 14
Naziv ali firma: JVI IN VVZ OSNOVNA ŠOLA SVETA ANA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2233
Kraj: SVETA ANA
Matična številka: 5084865000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. L. RS, št. 59/99, 57/01 in 59/01).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije. Za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije (šifra).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci JVI in VVZ OŠ Sveta Ana - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 59/99 in 57/01).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v jekleni vodo tesni in ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. L. RS, št. 59/99, 57/01 in 59/01).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije. Za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi s stavke c) skupaj neopravljene ure č) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo d) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih e) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom f) neopravljene ure brez nadomestila plače g) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b) plače iz dobička c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo č) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila d) nadomestila neto plače v breme drugih e) neto plače iz dobička f) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe a) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca c) odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci JVI in VVZ OŠ Sveta Ana - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 59/99, 57/01 in 59/01).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v jekleni vodo tesni in ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. L. RS, št. 59/99, 57/01 in 59/01).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije. Za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f) podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci JVI in VVZ OŠ Sveta Ana - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 59/99 in 57/01).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v jekleni vodo tesni in ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. L. RS, št. 59/99, 57/01 in 59/01).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti - Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije Za potrebe urejanja pravic delavcev Za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: a)ime in priimek, b)enotna matična številka občana, c)spol, d)datum rojstva, e)stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), f)poklic, g)šolska izobrazba, h)podlaga zavarovanja, i)sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni); j) datum priznanja pravice k) datum začetka uveljavljanja pravice l) vrsta pravice, ki se uveljavlja m) datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci JVI in VVZ OŠ Sveta Ana - Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v jekleni vodo tesni in ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izrečenih disciplinskih ukrepih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (68. člen).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci katerim je bil izrečen disciplinski ukrep.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije Za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o ukrepu prenehanja delovnega razmerja – trajno. Podatki o drugih ukrepih – dokler trajajo pravne posledice izreka ukrepa.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki delavca, kateremu je bil izrečen disciplinski ukrep (ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno prebivališče, poklic, šolska izobrazba); - podatki o organu, ki je uvedel disciplinski postopek - podatek o odločitvi disciplinskega organa prve stopnje - podatek o dokončni odločitvi z navedbo organa druge stopnje - ukrep, ki je bil delavcu izrečen - kratek opis kršitve; - datum dokončnosti in pravnomočnosti odločbe; - datum trajanja posledic izrečenega ukrepa; - datum dokončnosti oz. pravnomočnosti zadnjega izrečenega ukrepa delavcu;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci JVI in VVZ OŠ Sveta Ana.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v jekleni vodo tesni in ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca vpisanih in vključenih otrok (vrtec).

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96 in 44/00), 43. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - otroci, vpisani in vključeni v vrtec - starši oziroma skrbniki otrok, vpisanih in vključenih v vrtec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - ustreznost dela z otroki pri izvedbi programov - sodelovanje s starši.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se izbrišejo eno leto po izstopu otroka iz vrtca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek in prebivališče otroka in staršev - datum rojstva in spol otroka - naslov, telefonska številka osebe, ki je dosegljiva vzgojitelju v času otrokovega bivanja v vrtcu - zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci JVI in VVZ OŠ Sveta Ana - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 59/99 in 57/01) ter 2. odstavkom 50. členom Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96 in 44/00).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v jekleni vodo tesni in ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč (vrtec)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96 in 44/00), 43. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci, vključeni v vrtec, ki po mnenju svetovalne službe potrebujejo strokovno svetovanje oz. pomoč.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Strokovno svetovanje oz. pomoč otrokom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se izbrišejo eno leto po izstopu otroka iz vrtca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - družinska in socialna anamneza - razvojna anamneza - diagnostični postopki - strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oz. vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci JVI in VVZ OŠ Sveta Ana - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 59/99 in 57/01).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v jekleni vodo tesni in ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca oseb, ki občasno varujejo otroke na domu (vrtec)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96 in 44/00), 43. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki občasno varujejo otroke na domu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Organiziranje občasnega varovanja otrok na domu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se izbrišejo iz evidence po prenehanju veljavnosti pogodbe med vrtcem in osebo, ki varuje na domu oz. če je osebi, ki varuje na domu s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje te dejavnosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek, naslov in številka telefona, na katerem je oseba dosegljiva - datum rojstva - spol - formalna izobrazba - posebna znanja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci JVI in VVZ OŠ Sveta Ana - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 59/99 in 57/01).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v jekleni vodo tesni in ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni podatka.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca plačil staršev (vrtec)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96 in 44/00), 43. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši otrok, vpisanih in vključenih v vrtec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje mesečnih plačil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se izbrišejo po izpolnitvi namena zaradi katerega so bili zbrani.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - višina plačil staršev - mesečna plačila staršev.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci občine oz. upravne enote Sveta Ana - pooblaščeni delavci JVI in VVZ OŠ Sveta Ana - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 59/99 in 57/01).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v jekleni vodo tesni in ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca socialnega položaja družin

 • Pravna podlaga (neobvezno): OBČINA SVETA ANA, (JVI in VVZ OŠ Sveta Ana, Sveta Ana 14, 2233 Sveta Ana(če vrtec za zbiranje podatkov in vodenje evidence pooblasti ustanovitelj - občina).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši otrok, vključenih v vrtec, ki uveljavljajo znižano plačilo vrtca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Določitev višine plačila staršev za otroke, vključene v vrtec.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se izbrišejo iz evidence po izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - dohodki, prejemki in premoženje družinskih članov - število družinskih članov - druga dejstva in okoliščine, ki vplivajo na določitev višine plačila - plačila staršev.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ustanovitelja - občine SVETA ANA - pooblaščeni delavci JVI in VVZ OŠ Sveta Ana - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 59/99 in 57/01).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v jekleni vodo tesni in ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96, 33/97 in 59/01), 95. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - učenci, vpisani v JVI in VVZ OŠ Sveta Ana - starši oziroma skrbniki učencev, vključeni v JVI in VVZ OŠ Sveta Ana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog. Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem - podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci JVI in VVZ OŠ Sveta Ana - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 59/99 in 57/01).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v jekleni vodo tesni in ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96, 33/97 in 59/01), 95. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v JVI in VVZ OŠ Sveta Ana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog. Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo eno leto po zaključku šolanja učenca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem - podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnosti učenca: telesna višina, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivna moč, koordinacija gibanja telesa, fizična vzdržljivost trupa, gibljivost, mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprinterska hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci JVI in VVZ OŠ Sveta Ana - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 59/99 in 57/01).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v jekleni vodo tesni in ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96, 33/97 in 59/01), 95. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - učenci, vpisani v JVI in VVZ OŠ Sveta Ana - starši učencev, vpisanih v JVI in VVZ OŠ Sveta Ana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog. Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo eno leto po zaključku šolanja učenca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem - podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli - podatki o napredovanju učenca - podatki o izdanih spričevalih podatki o izdanih drugih listinah - družinska in socialna anamneza - razvojna anamneza - diagnostični postopki - postopki strokovne pomoči - strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij domov, svetovalnih centrov oz. vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci JVI in VVZ OŠ Sveta Ana - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 59/99 in 57/01).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v jekleni vodo tesni in ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam