Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Koroška 11
Naziv ali firma: Šolski center Slovenj Gradec
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2380
Kraj: Slovenj Gradec
Matična številka: 5089417000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: · zaposleni delavci; pogodbeni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: · urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: · osebni podatki: ime in priimek; enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije po šifrantu. · podatki o delovnem času: - možno število ur ( s polnim ali skrajšanim delovnim časom), - skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, - skupaj neopravljene ure, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače; ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje; ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, - skupaj neopravljene ure v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, - neopravljene ure brez nadomestila plače in - ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa. · podatki o plačah: - izplačane plače: za delo s polnim ali skrajšanim delovnim časom, za nadurno delo, - plače iz dobička, - neto plače: za plače s polnim ali skrajšanim delovnim časom, za nadurno delo, - nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, - nadomestila neto plače v breme drugih, - neto plače iz dobička in - prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo. · podatki o nakazanih premijah za zaprti vzajemni pokojninski sklad (ZUPSJU), · število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, · število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, · odstotek povečanja in · podatki o nakazanih premijah za prostovoljno dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje.
 • Uporabniki zbirke: · pooblaščeni delavci Šolskega centra Slovenj Gradec in · drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: · hranjeno v osebni mapi in zaklenjeno v vodotesni in ognjavarni omari v računovodstvu Šolskega centra, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku in · postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanj- osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): · ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: · ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca na višji strokovni šoli

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: · zaposleni delavci; pogodbeni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: · urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: · osebni podatki: ime in priimek; enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije po šifrantu. · podatki o delovnem času: - možno število ur ( s polnim ali skrajšanim delovnim časom), - skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, - skupaj neopravljene ure, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače; ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje; ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, - skupaj neopravljene ure v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, - neopravljene ure brez nadomestila plače in - ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa. · podatki o plačah: - izplačane plače: za delo s polnim ali skrajšanim delovnim časom, za nadurno delo, - plače iz dobička, - neto plače: za plače s polnim ali skrajšanim delovnim časom, za nadurno delo, - nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, - nadomestila neto plače v breme drugih, - neto plače iz dobička in - prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo. · podatki o nakazanih premijah za zaprti vzajemni pokojninski sklad (ZUPSJU), · število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, · število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, · odstotek povečanja in · podatki o nakazanih premijah za prostovoljno dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje.
 • Uporabniki zbirke: · pooblaščeni delavci Šolskega centra Slovenj Gradec in · drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: · hranjeno v osebni mapi in zaklenjeno v vodotesni in ognjavarni omari v računovodstvu Šolskega centra, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku in · postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): · ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: · ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: . zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: . ime in priimek; enotna matična številka občana, davčna številka, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; · kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen - nedoločen čas), invalidnost, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec eventualno še zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije po šifrantu; podatki o napredovanju v plačilne razrede in nazive.
 • Uporabniki zbirke: ·pooblaščeni delavci Šolskega centra Slovenj Gradec in · drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ·hranjeno v osebni mapi in zaklenjeno v vodotesni in ognjavarni omari v tajništvu Šolskega centra, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku in · postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ·ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ·ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: · delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: · urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe na delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: · ime in priimek; enotna matična številka občana, davčna številka, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije po šifrantu. · podatki o poškodovanem delavcu: - delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, - koliko ur je delal tistega dne, - ali se je že prej poškodoval in kolikokrat, - narava poškodbe, - poškodovani deli telesa, - ali je bila poškodba smrtna in - podlaga zavarovanja. · podatki o poškodbi pri delu: - kdaj se je pripetila nesreča: datum, da v tednu, doba dneva, - kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu - na poti v službo - na poti iz službe domov - na službenem potovanju, - koliko oseb se je skupaj poškodovalo, - koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, - ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, - vir nesreče, - vzrok nesreče, - ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, - uporaba osebnih varstvenih ukrepov: ali so bila odrejena varnostna sredstva in - osebna varstvena oprema ter - izvedeni splošni in posebni ukrepi varstva pri delu.
 • Uporabniki zbirke: · pooblaščeni delavci Šolskega centra Slovenj Gradec in · drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: · hranjeno v osebni mapi in zaklenjeno v vodotesni in ognjavarni omari v tajništvu Šolskega centra, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku in · postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): · ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: PREVENT d.d. – DPS služba za varstvo pri delu, ekologijo, požarno varnost, splošne in socialne zadeve, Slovenj Gradec.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca video posnetkov, Poklicna gostinska in lesarska šola

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ·obiskovalci, · delavci, · dijaki oziroma vajenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - varovanje dijakov oziroma vajencev, · zaposlenih ter · premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ·posnetek posameznika, brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: ·pooblaščeni delavci Šolskega centra Slovenj Gradec in · ravnatelj.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ·hranijo se v času obstoja posnetkov v zaklenjeni omari v tajništvu šole, monitor v pisarni ravnatelja je dostopen samo pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ·ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: · delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti in · delavci, katerih preostala delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: . urejanje pravic in obveznosti iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: · podatki o zavarovancu: - ime in priimek, - enotna matična številka občana, - spol, - datum rojstva, - stalno prebivališče, - poklic, - šolska izobrazba, - podlaga zavarovanja in - sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni).
 • Uporabniki zbirke: · pooblaščeni delavci Šolskega centra Slovenj Gradec in · ZPIZS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: · hranjeno v osebni mapi in zaklenjeno v vodotesni in ognjavarni omari v tajništvu Šolskega centra, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku in · postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): · ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: · ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca zaposlenega delavca na višji strokovni šoli, Višja strokovna šola

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: · zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: · urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: · ime in priimek; dekliški priimek, spol, enotna matična številka občana, davčna številka, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče ter drug kraj, iz katerega delavec prihaja na delo; · kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, delovni čas (ur tedensko), vlogo v naziv predavatelja, sklep strokovnega sveta oz. sklep šole in soglasje strokovnega sveta o imenovanju v naziv predavatelja, dobo imenovanja, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen - nedoločen čas), ali je zaposlen s krajšim delovnim časom, invalidnost, ali je upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec eventualno še zaposlen, soglasje delodajalca, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije po šifrantu; podatki o napredovanju vplačilne razrede in nazive.
 • Uporabniki zbirke: · pooblaščeni delavci Šolskega centra Slovenj Gradec in · drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 8/90 in 19/91).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: · hranjeno v osebni mapi in zaklenjeno v vodotesni in ognjavarni omari v tajništvu Šolskega centra, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku in · postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): · ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: · ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ·obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - varovanje dijakov oziroma vajencev, · študentov, · zaposlenih ter · premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ·ime in priimek, · čas prihoda, · razlog vstopa v prostore in · čas odhoda.
 • Uporabniki zbirke: ·pooblaščeni delavci Šolskega centra Slovenj Gradec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ·hranijo se v zaklenjeni omari v tajništvih šol ali v zbornici posamezne šole.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ·ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam