Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA
Sedež ali naslov: KROŽNA CESTA 5
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 5198917000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006), 13. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci doma.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, statistična raziskovanja, inšpekcijski nadzor ter za druge, z zakonom določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad RS, Finančna uprava RS ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v personalnih mapah zaposlenih, katere so zaklenjene v ognjevarnih omarah v zadnjih prostorih delovne terapije, dostop do baze osebnih podatkov, vodenih v programu »kadrovska evidenca« imajo le pooblaščeni delavci kadrovske in finančno računovodske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 1. 5. 2000 sprejel direktor Obalnega doma upokojencev Koper.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006), 16. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci doma.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač-uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, plačil za opravljeno delo, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; podatke o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje. podatki o letnem dopustu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Finančna uprava RS, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Tekoče zadeve so hranjene v omarah finančno računovodske službe, ognjevarnih omarah v arhivu, dostop v bazo podatkov, vodenih v programu »obračun plač« imajo le pooblaščeni delavci finančno računovodske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 1. 5. 2000 sprejel direktor Obalnega doma upokojencev Koper.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006), 18. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci doma, študenti, delavci na usposabljanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Finančna uprava RS, Statistični urad RS ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Tekoče zadeve so hranjene v omarah finančno računovodske službe, ognjevarnih omarah v arhivu, dostop do baze podatkov imajo le pooblaščeni delavci finančno računovodske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 1. 5. 2000 sprejel direktor Obalnega doma upokojencev Koper.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O ŠTEVILU ČAKAJOČIH ZA SPREJEM V DOM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS 40/06), Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitev, prosilci za sprejem v dom, zakoniti zastopniki, pooblaščenci prosilcev, svojci prosilcev, (do)plačniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda, ki opravlja socialno varstveno dejavnost.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: številka prošnje, ime in priimek prosilca in njegovega zakonitega zastopnika, ime in priimek ter naslov in telefonska številka kontaktne osebe, rojstni podatki, spol, enotna matična številka občana, podatki o državljanstvu, podatki o prebivališču prosilca in njegovega zakonitega zastopnika ter telefonska številka, podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: družinski člani, razmerje do vlagatelja, podatki o gospodinjstvu, podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: zakonski stan, podatki o izobrazbi, podatki o pokojnini, podatki o socialnih stiskah in težavah posameznikov, podatki o oprostitvi pri plačilu storitev, podatki o plačnikih, podatki o pooblaščencu in zakonitemu zastopniku, podatki o zdravstvenem in psihičnem stanju, podatki o osebnem zdravniku.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci doma, Skupnost socialnih zavodov Slovenije in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007) in Zakonom o socialnem varstvu Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1 in 15/17 – DZ).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni socialnega delavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 1. 5. 2000 sprejel direktor Obalnega doma upokojencev Koper.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O UPORABNIKIH STORITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS 40/06), Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev, zakoniti zastopniki, pooblaščenci in (do)plačniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda, ki opravlja socialno varstveno dejavnost.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: številka spisa uporabnika, ime in priimek uporabnika in njegovega zakonitega zastopnika, ime in priimek ter naslov in telefonska številka kontaktne osebe, rojstni podatki, enotna matična številka občana, podatki o državljanstvu, podatki o prebivališču prosilca in njegovega zakonitega zastopnika ter telefonska številka, podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: družinski člani, razmerje do vlagatelja, podatki o gospodinjstvu, podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: zakonski stan, podatki o izobrazbi, podatki o drugih dohodkih ter prejemkih, podatki o pokojnini, dodatku za pomoč in postrežbo, invalidnini, podatki o socialnih stiskah in težavah posameznikov, podatki o oprostitvi pri plačilu storitev, podatki o (do)plačnikih, podatki o pooblaščencu in zakonitemu zastopniku, podatek o datumu vključitve v Dom in podatek o izstopu, podatki o vseh prerazporeditvah v kategorije oskrbe, zapisniki o sprejemu, dogovori/aneksi o izvajanju storitve, individualni načrti, prijava o začasnem bivališču v Domu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Doma in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007) in Zakonom o socialnem varstvu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni socialnega delavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 1. 5. 2000 sprejel direktor Obalnega doma upokojencev Koper.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011), 36. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci doma, izbrani kandidati za zaposlitev v domu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaposlitve, datum predhodnega zdravstvenega pregleda, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja), stroškovno mesto, opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta, napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, morebitne omejitve, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede, podatki o dogodkih, spremembah in popravkih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v primeru napotitve na invalidsko komisijo), Zavod RS za zaposlovanje ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala se hranijo v personalnih mapah zaposlenih, v zaklenjenih ognjevarnih omarah v zadnjih prostorih delovne terapije, dostop do baze podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 1. 5. 2000 sprejel direktor Obalnega doma upokojencev Koper.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci doma, prostovoljci, osebe na usposabljanju za delo, študenti, osebe, ki opravljajo delo v splošno korist.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu, inšpekcijski nadzor ter za druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu, roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge, podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkus znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije, oziroma dela in naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja), zapisnik o preizkusih znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovna izobrazba z navedbo konkretnih del oziroma nalog, ter morebitno drugo gradivo).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria, pooblaščen zunanji izvajalec usposabljanja ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja in potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v omarah kadrovske službe, dostop do baze podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 1. 5. 2000 sprejel direktor Obalnega doma upokojencev Koper.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O USPOSOBLJENOSTI DELAVCEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 83/2012), 32. in 33. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci doma.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, izobrazba, zaposlitev, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom, vrsta in datum opravljanja strokovnega izpita.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria, pooblaščen zunanji izvajalec usposabljanja ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v omarah kadrovske službe, dostop do baze podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 1. 5. 2000 sprejel direktor Obalnega doma upokojencev Koper.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA POSNETKOV VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci doma, stanovalci, ostali uporabniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih delavcev doma, stanovalcev, obiskovalcev ter drugih uporabnikov storitev ter zavarovanje premoženja Doma.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki, zbrani z videonadzornim sistemom, se obdelujejo in hranijo v skladu z ZVOP-1, vendar največ eno leto po nastanku, nato se izbrišejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika s sliko, datum posnetka, čas posnetka, čas vstopa in izstopa iz prostora.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci doma in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov v povezavi s Pravilnikom o uporabi videonadzora in zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na območju Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria, ki ga je direktorica Obalnega doma upokojencev Koper sprejela dne 1. 6. 2014. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo podlago za pridobivanje osebnih podatkov v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Posnetki se hranijo v elektronski obliki za čas obstoja posnetka, dostop do podatkov imajo pooblaščeni delavci doma. Dostopi do arhiva se evidentirajo ter hranijo v skladu s Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, sprejetem maja 2000.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA OSNOVNE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stanovalci doma.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe Doma, statistična raziskovanja, inšpekcijski nadzor ter za druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Zdravstveni karton in popis bolezni 10 let po smrti zavarovanca, ostala osnovna medicinska dokumentacija 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka zdravstvenega zavarovanja, izbrani osebni zdravnik, rojstni podatki, spol, enotna matična številka občana, podatki o državljanstvu, podatki o prebivališču, podatki o izobrazbi ter poklicu, zakonski stan, podatki o zaposlitvi in upokojitvi, podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, podatki o plačah in drugih dohodkih ter prejemkih, podatki o pokojnini, dodatku za pomoč in postrežbo, invalidnini, diagnoze, terapije napotitve k specialistom in zdravljenje, anamneza družine, načrt zdravstvene nege, datum in vzrok smrti.
 • Uporabniki zbirke: Izvajalci zdravstvene dejavnosti, pooblaščeni delavci Doma in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni ognjevarni omari ambulante. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, sprejetem maja 2000.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O UPORABNIKIH STORITEV ZDRAVSTVENE NEGE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, vključene v storitev zdravstvene nege.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe Doma, zdravstvenih storitev, statistična raziskovanja, inšpekcijski nadzor ter za druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka zdravstvenega zavarovanja, izbrani osebni zdravnik, rojstni podatki, spol, enotna matična številka občana, podatki o državljanstvu, podatki o prebivališču, podatki o izobrazbi ter poklicu, zakonski stan, podatki o zaposlitvi in upokojitvi, podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, podatki o pokojnini, dodatku za pomoč in postrežbo, invalidnini, diagnoze, terapije, podatki in posegi v zdravstveni negi, napotitve k specialistom in zdravljenje, anamneza družine, načrt zdravstvene nege, občina zavarovanja, vrsta zavarovanja, tip zavarovanca, vrsta diete, zdravstvena nega, z zavarovalna podlaga, številka ZZZS, veljavnost KZZ, prostovoljno zavarovanje, datum in vzrok smrti.
 • Uporabniki zbirke: Izvajalci zdravstvene dejavnosti, pooblaščeni delavci Doma in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari ambulante na oddelku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, sprejetem maja 2000.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA POŠKODB PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) in Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 54/13).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja poškodb pri delu, inšpekcijski nadzor ter za druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIJAVA NEZGODE - POŠKODBE PRI DELU - Podatki o delodajalcu: naziv, naslov, matična številka, šifra dejavnosti, registrska številka, število delavcev. - Podatki o nezgodi: skupno število delavcev, udeleženih v nezgodi, datum prijave (DD/MM/LLLL), datum nezgode (DD/MM/LLLL), ura nezgode, kje se je nezgoda pripetila, kraj nezgode, delovno okolje, delovni proces, vzrok nezgode, kratek opis nezgode. - Podatki o poškodovancu: ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO, oz . datum rojstva, kadar nimamo EMŠO, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, ki ga opravlja, dejavnost v času nezgode, kaj je delal ta dan pred nezgodo, vrsta poškodbe, materialni povzročitelj nezgode, oblika poškodbe, način poškodbe, poškodovani del telesa, nudenje prve pomoči. -Podatki o prijavitelju: ime in priimek, telefon, delovno mesto, ime in priimek ter podpis odgovorne osebe delodajalca. 2. PRIJAVA NEVARNEGA DELA Podatki o delodajalcu: naziv, naslov, matična številka, šifra dejavnosti, registrska številka, število delavcev. Podatki o nevarnem pojavu: datum prijave (DD/MM/LLLL), datum dogodka (DD/MM/LLLL), ura dogodka, mesto dogodka nevarnega pojava, lokacija nevarnega pojava, vrsta nevarnega pojava, ogroženost zdravja ali življenja delavcev, opis vzroka nevarnega pojava, kratek opis dogodka. Podatki o prijavitelju: ime in priimek, telefon, delovno mesto, ime in priimek ter podpis odgovorne osebe delodajalca. 3. PRIJAVA POKLICNE BOLEZNI Podatki o delodajalcu: naziv, naslov, matična številka, šifra dejavnosti, registrska številka, število delavcev. Podatki o poklicno obolelem delavcu: ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO, oz . datum rojstva, kadar nimamo EMŠO, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, ki ga opravlja. Podatki o poklicni bolezni: datum verifikacije bolezni (DD/MM/LLLL), datum priznanja invalidnosti (DD/MM/LLLL). Podatki o prijavitelju: ime in priimek, telefon, delovno mesto, datum prijave poklice bolezni (DD/MM/LLLL), ime in priimek ter podpis odgovorne osebe delodajalca. POROČILO OSEBNEGA ZDRAVNIKA ime, priimek in šifra zdravnika, naziv in naslov zdravstvene organizacije, ki izdaja poročilo o poškodbi, diagnoza poškodbe in šifra (MKB), zunanji vzrok poškodbe, ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo, ali ima poškodovanec fizične in psihične težave, ki so vplivale na nastanek poškodbe, opis dogodka po izpovedi poškodovanca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria, pooblaščen zunanji izvajalec usposabljanja, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inšpektorat za delo ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 1. 5. 2000 sprejel direktor Obalnega doma upokojencev Koper.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA ŠTUDENTOV, KI OPRAVLJAJO ŠTUDENTSKO DELO

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006), deveta alineja 2. člena v povezavi s 13. členom.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti študentov, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora ter za druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, prebivališče, davčna številka, št. osebnega dokumenta, izobraževalna organizacija, vrsta dela, urna postavka, skupno število opravljenih delovnih ur, znesek izplačila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Finančna uprava RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Statistični urad RS ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v prostorih kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 1. 5. 2000 sprejel direktor Obalnega doma upokojencev Koper.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV, KI OPRAVLJAJO DELOVNO PRAKSO

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006), deveta alineja 2. člena v povezavi s 13. členom.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti dijakov in študentov, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora ter za druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, prebivališče, davčna številka, izobraževalna organizacija, vrsta dela, skupno število opravljenih ur.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria, izobraževalna organizacija, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Finančna uprava RS ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v prostorih vodje zdravstvene nege in oskrbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 1. 5. 2000 sprejel direktor Obalnega doma upokojencev Koper.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA O JAVNIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006), deveta alineja 2. člena v povezavi s 13. členom.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki opravljajo v zavodu delo na podlagi vključenosti v program javnih del.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja urejanje pravic in obveznosti delavcev, ki delajo preko programa javni del, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora ter za druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, otroci do 15. leta starosti, strokovna izobrazba, stopnja invalidnosti ter omejitve, številka transakcijskega računa, mesečni znesek za izplačilo, kraj iz katerega se zaposleni vozi na delo, vir financiranja, datum nastopa dela, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj opravljanja dela, številka in datum pogodbe o zaposlitvi, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, oblika delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Finančna uprava RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapah, ki so zaklenjene v omarah v prostorih kadrovske službe, dostop do bazo osebnih podatkov, vodenih v programu »kadrovska evidenca«, imajo le pooblaščeni delavci kadrovske in finančno računovodske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 1. 5. 2000 sprejel direktor Obalnega doma upokojencev Koper.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA O PODATKIH PROSTOVOLJCEV IN PROSTOVOLJSKEGA DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15), 23. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki v zavodu opravljajo prostovoljsko delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja, za potrebe doma, namene letnega poročila o prostovoljstvu, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora ter za druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let od zadnjega vpisa v evidenčni list prostovoljca. Listine, na podlagi katerih so bili podatki v evidenco vpisani, se hranijo 10 let od nastanka listine.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv in sedež prostovoljske organizacije ali organizacije s prostovoljskim programom, osebno ime prostovoljca, datum rojstva, EMŠO, naslov stalnega prebivališča, datum ali časovno obdobje, v katerem je prostovoljec delo opravil, podatek o vrsti opravljenega prostovoljskega dela, področje prostovoljskega dela po seznamu, določenim s predpisom na podlagi drugega odstavka 23.a člena zakona o prostovoljstvu, število opravljenih prostovoljskih ur in navedbo osebnega imena in funkcije odgovorne osebe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Finančna uprava RS ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapah, zaklenjenih v omarah socialne in finančno računovodske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 1. 5. 2000 sprejel direktor Obalnega doma upokojencev Koper.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA OSEB, KI OPRAVLJAJO DELO V SPLOŠNO KORIST

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006), deveta alineja 2. člena v povezavi s 13. členom.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki v zavodu opravljajo delo v splošno korist.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja, ki v povezavi s Centrom za socialno delo Koper omogoča izvajanje delo v splošno korist, statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora ter za druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, številka transakcijskega računa, kraj iz katerega se oseba vozi na delo, datum nastopa opravljanja dela v splošno korist, število opravljenih ur, razporeditev delovnega časa, kraj opravljanja dela, številka in datum pogodbe o opravljanju dela v splošno korist, datum sklenitve pogodbe, datum prenehanja opravljanja dela v splošno korist.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Finančna uprava RS, Center za socialno delo Koper ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapah, zaklenjenih v omarah kadrovske in finančno računovodske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 1. 5. 2000 sprejel direktor Obalnega doma upokojencev Koper.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA ODJEMALCEV KOSIL

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitve, ki naročajo in prejemajo kosila na dom na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda, ki opravlja tržno dejavnost, statistična raziskovanja, inšpekcijski nadzor ter za druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno z 21. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek prejemnika kosil, bivališče, datum rojstva, enotna matična številka občana in davčna številka, ime in priimek, bivališče, njegova enotna matična številka občana in davčna številka ter datum rojstva, vrsta kosila, datum pričetka dostave in interval, podatki o plačnikih, podatki o oprostitvi pri plačilu storitev, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Doma in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni finančno računovodskega delavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, sprejetem maja 2000.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA O UPORABNIKIH STORITVE POMOČI NA DOMU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06) 13. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so vključene v program pomoči na domu na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda, za potrebe Mestne občine Koper, za potrebe znanstveno raziskovalnega dela – identiteta oseb ne sme biti razvidna, statistična raziskovanja, inšpekcijski nadzor ter za druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po prenehanju storitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, telefonska številka uporabnika, status uporabnika (oseba stara nad 65 let, oseba s statusom invalida; invalidna oseba, ki ji je priznana pravica do tuje pomoči in nege; kronično bolna oseba ali oseba z dolgotrajnimi okvarami zdravja; otrok s težjo motnjo v telesnem ali v duševnem razvoju), naziv storitve (gospodinjska pomoč; pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih; pomoč pri ohranjanju socialnih stikov), število ur tedenske oskrbe in časovna opredelitev, datum pričetka izvajanja storitve, številka in datum dogovora, zdravstveno stanje (pomičen, delno pomičen, nepomičen), tehnični pripomočki, ki jih uporablja, lečeči zdravnik, datum vložitve prošnje, kontakt svojca, bivalni pogoji, pomoč in podpora v okviru socialnih mrež, plačnik storitve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Doma in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni vodje pomoči na domu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, sprejetem maja 2000.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. EVIDENCA O UPORABNIKIH STORITVE SOCIALNEGA SERVISA VAROVANJA NA DALJAVO IN VITICE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 - uradno prečiščeno besedilo 2, 23/2007 - popr., 41/2007 - popr., 114/2006 - ZUTPG, 57/12) od 109. do 112. člena.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so vključene v program pomoči na domu na območju Mestne občine Koper, Občine Ankaran, Občine Izola in Občine Piran.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda, za potrebe znanstveno raziskovalnega dela – identiteta oseb ne sme biti razvidna, statistična raziskovanja, inšpekcijski nadzor ter za druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po prenehanju storitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, telefonska številka uporabnika, status uporabnika (oseba stara nad 65 let, oseba s statusom invalida; invalidna oseba, ki ji je priznana pravica do tuje pomoči in nege; kronično bolna oseba ali oseba z dolgotrajnimi okvarami zdravja; otrok s težjo motnjo v telesnem ali v duševnem razvoju), datum pričetka izvajanja storitve, številka in datum pogodbe o varovanju, zdravstveno stanje (pomičen, delno pomičen, nepomičen, bolezni in zdravila, ki jih uporabnik uporablja), tehnični pripomočki, ki jih uporablja, lečeči zdravnik, datum vložitve prošnje, kontakt svojca, bivalni pogoji, pomoč in podpora v okviru socialnih mrež, plačnik storitve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Doma, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Statistični urad RS in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v operativni pisarni Centra za pomoč na domu Mali princ. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, sprejetem maja 2000.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam