Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): PARTIZANSKA CESTA 030
Naziv ali firma: VERITAS B.H. BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5774420000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KADROVSKA EVIDENCA ZAPOSLENIH DRUŽBE VERITAS B.H. d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi VERITAS B.H. d.o.o., Partizanska cesta 30, 2000 Maribor;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca;
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije -na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih; Poslovni prostori so prav tako izven delovnega časa varovani z alarmnim sistemom, ki je neposredno povezan z dežurnim centrom varnostne službe;_ Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v pisni obliki – v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare; Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v elektronski obliki – v okviru računalnikih programov, je zavarovana z dostopnimi gesli do predmetnih uporabniških programov;_ Dostop do osebnih podatkov, tako tistih ki se vodijo v pisni kot tudi do tistih ki se vodijo v elektronski obliki, imajo le pooblaščene osebe;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O IZPLAČILIH ZAPOSLENIM DRUŽBE VERITAS B.H. d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni v družbi VERITAS B.H. d.o.o., Partizanska cesta 30, 2000 Maribor;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, spol, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, zahtevana izobrazba, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, invalidnost, kvalifikacija za M4, vrsta delovne pogodbe, vrsta delovnega razmerja, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, delovna doba, skupna delovna doba, fond ur, % dodatka za delovno dobo, stalnost, osnova za izračun boleznin, % olajšav za vzdrževane družinske člane, faktor davka, številka transakcijskega računa ter naziv banke na katero se nakazujejo izplačila, število dni dopusta;
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Davčna uprava Republike Slovenije - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih; Poslovni prostori so prav tako izven delovnega časa varovani z alarmnim sistemom, ki je neposredno povezan z dežurnim centrom varnostne službe; Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v pisni obliki – v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare; Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v elektronski obliki – v okviru računalnikih programov, je zavarovana z dostopnimi gesli do predmetnih uporabniških programov;_ Dostop do osebnih podatkov, tako tistih ki se vodijo v pisni kot tudi do tistih ki se vodijo v elektronski obliki, imajo le pooblaščene osebe;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA STRANK DRUŽBE VERITAS B.H. d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje določil pogodb o storitvah v zvezi z vrednostnimi papirji, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Fizične osebe: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, številka bančnega računa, osebni dokument, številka osebnega dokumenta, izdajatelj osebnega dokumenta, izobrazba, poklic, izkušnje na področju naložb v vrednostne papirje, finančne možnosti v zvezi z naložbami v vrednostne papirje, namen v zvezi z naložbami v vrednostne papirje, datum sklenitve in prenehanja splošne pogodbe o opravljanju storitev povezanih z vrednostnimi papirji, vrsta storitve ki se opravlja za stranko, datum vpisa v evidenco strank, številka računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, telefonska oz. faks številka, - Pravne osebe: naziv firme, sedež, številka registrskega vložka, matična številka, davčna številka, identifikacijska številka za DDV, številka bančnega računa, izkušnje na področju naložb v vrednostne papirje, finančne možnosti v zvezi z naložbami v vrednostne papirje, namen v zvezi z naložbami v vrednostne papirje, datum sklenitve in prenehanja splošne pogodbe o opravljanju storitev povezanih z vrednostnimi papirji, vrsta storitve ki se opravlja za stranko, datum vpisa v evidenco strank, številka računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, telefonska oz. faks številka; Podatki o zastopniku pravne osebe: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, osebni dokument, številka osebnega dokumenta, izdajatelj osebnega dokumenta, poklic, delovno;
 • Uporabniki zbirke: _- Agencija za trg vrednostnih papirjev _- na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih; Poslovni prostori so prav tako izven delovnega časa varovani z alarmnim sistemom, ki je neposredno povezan z dežurnim centrom varnostne službe; Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v elektronski obliki – v okviru računalnikih programov, je zavarovana z dostopnimi gesli do predmetnih uporabniških programov;_Dostop do osebnih podatkov, tako tistih ki se vodijo v pisni kot tudi do tistih ki se vodijo v elektronski obliki, imajo le pooblaščene osebe; Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Aktu o varovanju poslovnih in uradnih skrivnosti družbe ter Pravilniku o zagotavljanju varnosti informacijskega sistema in zaščite podatkov družbe VERITAS B.H. d.o.o.;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Centralni register vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, Tivolska cesta 48, 1542 Ljubljana;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA NAROČIL IN POSLOV Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI STRANK DRUŽBE VERITAS B.H. d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje določil pogodb o storitvah v zvezi z vrednostnimi papirji, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - naročilo: številka naročila, naročnik ( priimek in ime stranke), številka in vrsta računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, vrsta naročila, vrsta storitve, oznaka vrednostnega papirja, količina vrednostnega papirja, datum in čas prejema ter izročitve naročila, kraj in način izročitve naročila, tip naročila, datum veljavnosti naročila, odklonitev preklic oz. sprememba naročila, prevzemnik naročila oz. posrednik; - posel: datum in čas izvršitve naročila oz. sklenitve posla, način izvršitve posla, enoznačna koda sklenjenega posla, izvršena količina in cena po kateri je bil posel sklenjen, posrednik ki je sklenil posel;
 • Uporabniki zbirke: - Agencija za trg vrednostnih papirjev - Davčna uprava RS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih; Poslovni prostori so prav tako izven delovnega časa varovani z alarmnim sistemom, ki je neposredno povezan z dežurnim centrom varnostne službe; Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v elektronski obliki – v okviru računalnikih programov, je zavarovana z dostopnimi gesli do predmetnih uporabniških programov;_Dostop do osebnih podatkov, tako tistih ki se vodijo v pisni kot tudi do tistih ki se vodijo v elektronski obliki, imajo le pooblaščene osebe; Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Aktu o varovanju poslovnih in uradnih skrivnosti družbe ter Pravilniku o zagotavljanju varnosti informacijskega sistema in zaščite podatkov družbe VERITAS B.H. d.o.o.;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Centralni register vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, Tivolska cesta 48, 1542 Ljubljana;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA POVEZANIH OSEB DRUŽBE VERITAS B.H. d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanje spoštovanja določila drugega odstavka, 120. člena ZTVP-1-UPB1, t.j. določil dopustne izpostavljenosti do povezanih oseb in druge uradne namene;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Fizične osebe: priimek in ime, datum rojstva, stalno in začasno prebivališče, opredelitev razmerja; - Pravne osebe: naziv firme, sedež, matična številka, opredelitev razmerja;
 • Uporabniki zbirke: - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih; Poslovni prostori so prav tako izven delovnega časa varovani z alarmnim sistemom, ki je neposredno povezan z dežurnim centrom varnostne službe; Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v elektronski obliki – v okviru računalnikih programov, je zavarovana z dostopnimi gesli do predmetnih uporabniških programov;_Dostop do osebnih podatkov, tako tistih ki se vodijo v pisni kot tudi do tistih ki se vodijo v elektronski obliki, imajo le pooblaščene osebe; Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Aktu o varovanju poslovnih in uradnih skrivnosti družbe ter Pravilniku o zagotavljanju varnosti informacijskega sistema in zaščite podatkov družbe VERITAS B.H. d.o.o.;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA ZAUPNIH PODATKOV OZ. NOTRANJIH INFORMACIJ, PRIDOBLJENIH S STRANI ZAPOSLENIH OSEB DRUŽBE VERITAS B.H. d.o.o., O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IN IZDAJATELJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odkrivanje in preprečevanje okoriščanja z notranjimi informacijami, ter druge naloge določene v Zakonu o vrednostnih papirjih;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Fizične osebe: priimek in ime, stalno prebivališče, EMŠO, delovne, poklicne ali druge naloge oz. dolžnosti, pravno razmerje na podlagi katerega opravlja naloge oz. dolžnosti, razlog uvrstitve na seznam oz. razlogi za dostop do notranje informacije, vrsta notranje informacije, datum pridobitve dostopa do notranje informacije, način in nivo dostopa do notranje informacije, datum pisne seznanitve osebe, datum prenehanja dostopa do notranje informacije; - Pravne osebe: naziv firme, sedež, matična številka, razlog uvrstitve na seznam oz. razlogi za dostop do notranje informacije, vrsta notranje informacije, datum pridobitve dostopa do notranje informacije, način in nivo dostopa do notranje informacije, datum pisne seznanitve osebe, datum prenehanja dostopa do notranje informacije;
 • Uporabniki zbirke: - Agencija za trg vrednostnih papirjev; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih; Poslovni prostori so prav tako izven delovnega časa varovani z alarmnim sistemom, ki je neposredno povezan z dežurnim centrom varnostne službe; Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v elektronski obliki – v okviru računalnikih programov, je zavarovana z dostopnimi gesli do predmetnih uporabniških programov;_Dostop do osebnih podatkov, tako tistih ki se vodijo v pisni kot tudi do tistih ki se vodijo v elektronski obliki, imajo le pooblaščene osebe; Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Aktu o varovanju poslovnih in uradnih skrivnosti družbe ter Pravilniku o zagotavljanju varnosti informacijskega sistema in zaščite podatkov družbe VERITAS B.H. d.o.o.;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA SUMLJIVIH TRANSAKCIJ STRANK DRUŽBE VERITAS B.H. d.o.o., V SKLADU Z ZAKONOM O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja, ter druge naloge določene v Zakonu o preprečevanju pranja denarja;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Fizične osebe: priimek in ime, stalno prebivališče, rojstni podatki, davčna številka, številka in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; - Pravne osebe: naziv firme, sedež, matična številka, Podatki o zastopniku, delavcu oz. pooblaščencu pravne osebe: priimek in ime, stalno prebivališče, rojstni podatki, davčna številka, številka in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; - datum in razlogi vzpostavitve trajnega poslovnega razmerja, dejavnosti stranke, datum in čas izvedbe transakcije, znesek in denarna valuta transakcije, namen transakcije ter podatki osebe ki ji je transakcija namenjena (priimek in ime, stalno prebivališče oz. firma, sedež), način izvedbe transakcije, pri nakazilih iz tujine priimek in ime oz. firma in sedež nalogodajalca, podatki o izvoru denarja ali premoženja ki je predmet transakcije;
 • Uporabniki zbirke: - Urad RS za preprečevanje pranja denarja (UPPD); - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih; Poslovni prostori so prav tako izven delovnega časa varovani z alarmnim sistemom, ki je neposredno povezan z dežurnim centrom varnostne službe; Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare; Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe; Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Aktu o varovanju poslovnih in uradnih skrivnosti družbe, Pravilniku o zagotavljanju varnosti informacijskega sistema in zaščite podatkov družbe ter Akt družbe VERITAS B.H. d.o.o. o preprečevanju pranja denarja;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam