Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ČEŠNJICA 048
Naziv ali firma: ALPLES 3E STROJEGRADNJA D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 4228
Kraj: ŽELEZNIKI
Matična številka: 5527953000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca delavcev in njihovih družinskih članov ter bivših delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v podjetju Alples 3E d.o.o., družinski člani delavcev, bivši delavci (tudi upokojenci), dijaki in študenti na praksi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznos
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu: priimek in ime, spol, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, državljanstvo, zakonski stan, - naslov stalnega, začasnega in/ali dejanskega bivališča: kraj, ulica, hišna številka, lokalna skupnost, občina bivališča, poštna številka, država, številka stacionarnega/GSM telefona, - interna osebna številka, delovni čas, letni dopust v dnevih, trajanje porodniškega dopusta, trajanje očetovskega dopusta, trajanje za nego in varstvo otroka, - izobrazba: naziv šolske izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, končana šola in leto zaključka šolanja, priznana strokovna usposobljenost in datum pridobitve, pridobljena delovna zmožnost in datum pridobitve, štipendija podjetja med šolanjem, strokovni izpit - vrsta in leto pridobitve, specializacija in leto pridobitve, znanje tujih jezikov (potrdilo), - izobraževanje ob delu: naziv in naslov šole, vrsta izobraževalnega programa, smer, letnik, stroški šolanja, kopije spričeval, datum sklenitve pogodbe o izobraževanju, funkcionalno usposabljanje, - povračilo stroškov prevoza: način prihoda na delo, oddaljenost bivališča od kraja opravljanja dela, vrsta povračila (javni prevoz, osebno vozilo), vstopno in izstopno postajališče, - delovno razmerje: vrsta delovnega razmerja, datum pogodbe o zaposlitvi, začetek dela, razlog prenehanja, datum prenehanja, podatki o drugem delodajalcu, pri katerem je delavec tudi zaposlen, mirovanje delovnega razmerja (razlog, čas), - delovno mesto: naziv, šifra, tarifni razred in njegov razpon plačilnih razredov, - podatki o osebnih dokumentih: osebna izkaznica ali potni list (številka, izdajatelj), datum in kraj izdaje, banka in številka osebnega bančnega računa, - invalidnost: številka odločbe, datum nastanka, vzrok, kategorija, omejitve, status (aktivni, bivši, umrli) - delovna knjižica: serijska in registrska številka, izdajatelj, datum in kraj izdaje - delovna doba: delovna doba pred vstopom, delovna doba v družbi, skupna delovna doba, dokupljena delovna doba, benificirana delovna doba, pokojninska doba, datum predvidene upokojitve - plača: davčna številka, davčna izpostava, plačni razred, koeficient plačnega razreda, bruto plača, napredovanje, delovna uspešnost, dodatki po kolektivni pogodbi, posebne nagrade, povračila stroškov, prejemki iz dela in v zvezi z delom (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči), nadomeščanja, % davčne olajšave - nezgodno zavarovanje, znesek za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, premija PDPZ, sindikalna članarina (naziv sindikata, številka bančnega računa sindikata), bvp članarina in stanje, skupina izobrazbe za M4 obrazec, regionalna zdravstvena skupnost, samoprispevek, - odtegljaji: šifra prejemnika plačila, prednostni red, vrsta odtegljaja, šifra dokumenta, saldo odplačila ali število obrokov, znesek obroka - prostovoljno zdravstveno zavarovanje: datum začetka in zaključka zavarovanja, številka kartice zdravstvenega zavarovanja, zavarovalnica, za družinske člane tudi priimek in ime ter EMŠO - družinski člani: priimek in ime, datum rojstva, naslov, sorodstveno razmerje, EMŠO, davčna številka za davčno olajšavo, obvezno zdravstveno zavarovani po delavcu - drugi podatki: zgodovina sprememb razporeditev delavca, e-mail internet, pohvale, sredstva družbe v uporabi – drobni inventar.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-om (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Računalniška oprema je povezana v mrežo. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (vprašalnik, vloga za zaposlitev, izpis iz rojstne matične knjige - tudi za zavarovane družinske člane, potrdilo o zaključenem šolanju, delovna knjižica) se hranijo v kovinskih ognjevarnih omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) - o podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je kdaj poškodoval in kolikokrat d) narava poškodbe e) poškodovani del telesa f) ali je bila poškodba smrtna g) podlaga zavarovanja o podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo d) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni dom e) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu f) vir nesreče g) vzrok nesreče h) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen i) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari prostorih družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam