Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Šmartinska 52
Naziv ali firma: VELANA tovarna zaves, d.d.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5033748
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca iz področja varstva pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci ,ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ,enotna matična številka občana,davčna številka,kraj,občina in država rojstva,stalno in začasno prebivališče,kraj dela,poklic,šolska izobrazba,strokovna izobrazba,strokovna usposobljenost,delovno mesto,ocena tveganja na delovnem mestu,delovne omejitve,podatki o preventivnih zdravstvenih pregledih,zdravniško spričevalo,datumska evidenca zdravniških pregledov,podatki o usposabljanju za varno delo,program in vrsta usposabljanja,testi,zapisi o izobraževanju v zvezi z nezgodami pa še:narava nezgode,vrsta poškodbe,poškodovani del telesa ,podatki kdaj in kje se je nezgoda zgodila,vir in vzrok nezgode,uporaba osebnih varnostnih ukrepovč.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe,pravne in fizične osebe,ki imajo podlago za pridobitev določenih,podatkov v zakonu ali privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni npodatki se hranijo v zaklenjeni omari ,v pisarni delavca zadolženega za varstvo pri delu in osebno varstvo .Dostop do računalniške baze podatkov je zavarovan z gesli postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci invalidi dela ki uveljavljajo pravice iz preostale delovne zmožnosti .Delavci katerih delovna zmožnost je spremenjena ali obstoji neposredna nevarnost da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,enotna matična številka občana,davčna številka,kraj,občina in država rojstva,stalno in začasno prebivališče,kraj dela,poklic,šolska izobrazba,strokovna izobrazba,strokovna usposobljenost,delovno mesto,ocena tveganja na delovnem mestu,delovne omejitve,datum priznanja pravice,številka odločbe,datum začetka uveljavljanja pravice,vrsta pravice,ki se uveljavlja,datum prenehanja npravice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe,pravne in fizične osebe,ki imajo podlago za pridobitev določenih podatkov v zakonu ali privolit vi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari , v pisarni kadrovskega delavca.Dostop do računalniške baze podatkov je zavarovan z gesli.Postopki in ukrepiza zavarovanje podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra), rojstni podatki o družinskih članih (če delavec zahteva, da se odmeri pravilna akontacija dohodnine), podatki o šolanju delavca, ki ga sofinancira delodajalec.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni omari, delovna knjižica pa v vodotesni in ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrobvske evidence, kot to zahteva 2. odsdt. 46. člena ZDR. Pooblastilo je izkazano v pogodbi o zaposlitvi kadrovskega delavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejz uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih pordatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogdbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ,enotna matična številka občana,davčna številka,stalno in začasno prebivališče,kraj dela,poklic,šolska izobrazba,strokovna izobrazba,strokovna usposobljenost,delovno mesto,delovni čas v urah na teden,zavarovalna doba,dejavnost delodajalca,opravljene ure-skupaj,skupaj neopravljene ure,skupaj neopravljene ure z nadomestilom delodajalca,skupaj neopravljene ure z nadomestilom v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje,neopravljene ure brez nadomestila plače daljšem od polnega delovnega časa ,izplačane plače,neto plače,nadomestilo neto plače v breme delodajalca,nadomestilo neto plače v breme drugih,prejemi solidarnostne pomoči,odpravnine,jubilejne nagrade,regres,število ur dela za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem,drugo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe,pravne in fizične osebe,ki imajo podlago za pridobitev določenih podatkov v zakonu ali privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari ,v pisarni delavca zadolženega za obračun plač,Dostop do računalniške baze podatkov je zavarovan z gesli.Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam