Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): POTRČEVA ULICA 1
Naziv ali firma: DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2319
Kraj: POLJČANE
Matična številka: 5050723000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, št. 17/90, RS-stari št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93, 66/93 in 65/00-ZZPPZ), 7. člen in pisna privolitev delavca.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI IN DRUGI ZAPOSLENCI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost (strokovni profil, specialnost), delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije (šifra).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne navezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidenci na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, RS-stari št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93, 66/93 in 65/00-ZZPPZ), 12. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI, DELAVCI JAVNIH DEL, DRUGI ZAPOSLENCI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra); • podatki o delovnem času; a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanje na delo, ure ustavitve zaradi stavke; c) skupaj neopravljene ure; č) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije; ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo; d) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih; e) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom; f) neopravljene ure brez nadomestila plače; g) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; - podatki o plačah; a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, b) plače iz dobička, c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, nadurno delo, d) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, e) neto plače iz dobička, f) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo, - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe a) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca c) odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni in vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidenci na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, RS-stari št. 10/91, RS/I št.17/91, RS št. 13/93, 66/93 in 65/00-ZZPPZ), 16. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f) podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidenci na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, RS-stari št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93, 66/93 in 65/00-ZZPPZ), 47. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti, - delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: a) ime in priimek b) enotna matična številka občana c) spol d) datum rojstva e) stalno prebivališče in naslov (kraj, občina) f) poklic g) šolska izobrazba h) podlaga zavarovanja i) sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni). - datum priznanja pravice, - datum začetka uveljavljanja pravice, - vrsta pravice, ki se uveljavlja, - datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane - Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o drugih zaposlencih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04-UPB1). Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlitve po podjemni pogodbi, evidenca študentov, dijakov, pripravniko, volonterskih pripravnikov, počitniško delo, obvezna praksa študentov in dijakov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enota matična številka občana, davčna številka, kraj in občina rojstva, stalno in začasno prebivališče, telefonska številka, davčna številka; - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne izkušnje, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen, nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec morebiti zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum prihoda na delo, datum prenehanja dela, razlog prenehanja dela; - podatki o družinskih članih, status.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Doma in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni tajništva. Postopki in okrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem na 15. seji Sveta zavoda, dne 27. 10. 2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov o dobaviteljih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o javnih naročilih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji v Domu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda. Za potrebe Zakona o javnih naročilih in sklenitve pogodbe o dobavi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, stalno prebivališče, - naziv in naslov, matična številka, davčna številka, - BON 1, BON 2, BON 3, potrdilo o poravnanih bančnih obveznostih, bančna garancija za resnost ponudbe, bančna garancija za dobro izvedbo posla.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Doma in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem na 15. seji Sveta zavoda, dne 27. 10. 2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka podatkov o zunanjih uporabnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04-UPB1). Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji uporabniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja in obračunavanja ter analiz zunanje dejavnosti zavoda.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let po prenehanju.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, EMŠO, kraj in datum rojstva, spol, državljanstvo, izobrazba, poklic, stalno prebivališče, vrsta prejemkov, način plačila, datum začetka opravljanja storitev, vrsta storitev.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Doma in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in okrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem na 15. seji Sveta zavoda, dne 27. 10. 2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje uporabnikov storitev, zaposlenih delavcev ter premoženja zavoda.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek posameznika, ki ni delavec zavoda - namen prihoda - čas prihoda in odhoda obiskovalca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov,sprejetem na 15. redni seji Sveta zavoda dne 27. 10. 2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka podatkov o stanovalcih in svojcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04-UPB1). Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stanovalci in njihovi svojci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda. Za potrebe znanstveno raziskovalnega dela – identiteta oseb ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - davčna številka - podatki o državljanstvu - podatki o izobrazbi - status - podatki o prebivališču - ime zakonca - ime matere in očeta - številka osebnega dokumenta - občina zavarovanja - tip zavarovanja - številka pokojninskega zadeve - vrsta prejemkov - dodatek za pomoč in postrežbo - način plačila - datum sprejema - vzrok sprejema - številka sobe - vrsta sobe - kategorija oskrbe - vrsta diete - datum izstopa - vzrok izstopa - številka zavarovane osebe - registrska številka -zavarovalna podlaga - ime in priimek osebe za obveščanje (naslov, telefon, ime in priimek osebe plačnika, naslov, telefonska številka).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Doma in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni socialne delavke. Postopki in okrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem na 15. seji Sveta zavoda, dne 27. 10. 2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka podatkov o zdravstvenem stanju stanovalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04-UPB1). Zakon o zbirkah s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/00). Izjava izbranega zdravnika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stanovalci in osebe vključene v zdravstveno zavarovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda in za potrebe znanstveno raziskovalnega dela - identiteta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - in ime priimek - EMŠO - kraj rojstva - ime očeta in matere - stalno prebivališče - številka zdravstvene izkaznice - občina zavarovanja - datum sprejema - številka sobe - vrsta diete - mesto obrokov - oseba za obveščanje - registrska številka - številka zavarovane osebe - zavarovalna podlaga - paket PZZ - polica PZZ - konvencija - diagnoza - terapija - ostala nega.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zdravstveni delavci Doma in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v ambulanti zavoda. Postopki in okrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem na 15. seji Sveta zavoda, dne 27. 10. 2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam