Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KZ KRKA Z.O.O.
Sedež ali naslov: ŠENTJERNEJSKA CESTA 6
Poštna številka: 8000
Kraj: NOVO MESTO
Matična številka: 5151350000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Imenik članov zadruge

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zadrugah.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so pristopile v članstvo zadruge.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Lastne potrebe. Izvajanje pravic iz članstva in obveznosti iz tega nslova.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, prebivališče, davčna, datum vstopa v članstvo, datum izstopa v članstvol
 • Uporabniki zbirke: Pristojno sodišče.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so izven delavnika hranjeni v zaklenjenih omarah in pisarnah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: KZ Krka z.o.o., dir. sploš. sektorja Branko Premelč, vodja pravne službe Andreja Kristan, poslovni sekretar Nataša Veselič
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. čl. Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni delavci KZ Krka
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje kadrovskih in drugih pravnih postopkov povezanih z zaposlitvijo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, DAVČNO ŠT., rojstni datum in kraj, kraj šolanja,zakonski stan, prebivališče, ime šole, bivši delodajalci,delovno mesto, staus - trenutni, invalidnost, zdravsteno stanje, starševstvo, lastništvo kmetijskih zemljišč, zavarovanja pri zavarovalnicah, prijave na ZZZS, ZPIZ + vse podatke iz evidence po 13. čl. Zakona o evidencah na področju dela.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Zavod za zaposlovanje RS, ZPIZ, Sodišče, AJPES, Občina, Upravna enota, Geodetska uprava, Izvršitelj, Banke,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v ognjevarni omari, pisarna hranjenja je ob odsotnosti delavke zaklnjena, kadrovski program ProPis ima modul ustrezno varovan, ostali pogoji so določeni v internem aktu, ki ureja to področje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Branko Premelč, dir. spl. sektorja, Slavka Gruma 34, NM Andreja Kristan, vodja pravne službe, Krajčeva 17, NM Romana Čelič, Papirniška 13a, Krško
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o kolektivnih delovnih sporih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni ali bivši zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitve, sodne odločbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let od dneva pravnomočnosti sodne odločbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, stalno prebivališče, rojstni podatki, delovno mesto, čas in kraj zaposlitve, tožbeni razlog, ime zastopnika, prisojena odškodnina itd.
 • Uporabniki zbirke: Podatki se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v železni ognjevarni omari ali v prostoru, ki je izven delavnika zaklenjen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi zbirkami osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: KZ Krka z.o.o., Šentjernejska c. 6, Novo mesto, vodja pravne službe Andreja Kristan
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Računovodski standardi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci zadruge
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pogodbene potrebe.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu z računovodskimi standardi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime priimek, stalno prebivališče, emšo, davčna številka, telefonska številka, število in znesek opravjenih nakupov, popoustov, obračuna bonitet.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v pisarnah, ki so izven delavnika zaklenjene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki noso povezani z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: KZ Krka z.o.o. dir. FRS Olivera Kastelic, vodja PE Agrotehnika Gregorič Brigita, vodja PC Živila in marketinga Damjana Pirnar
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca dijakov in študentov, ki opravljajo delo preko študentskega servisa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Računovodski standardi, pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje, ki delajo preko študentske napotnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajane naročila.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu z računovodskimi standardi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno prebivališče, kraj dela, cena za uro opravljenega dela, rojstni podatki.
 • Uporabniki zbirke: Banke, kjer se plačilo izvaja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki niso povezani z podatki iz javnih evidenc.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: KZ Krka z.o.o.,Šentjernejska c. 6, Novo mesto, 5151350, dir. FRS Olivera Kastelic, Dir. sploš. sektorja Branko Premelč
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o osebah, ki izvajajo enkratne plačilne transakcije ali transakcije v okviru pogodbe o vodenju računa (plačniki ali pooblaščene osebe) prejemniki sredstev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Z. o bančništvu, Z. o preprečevanju pranja denarja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki nastopajo v vlogi plačnika pri izvajanju enkratnih plačilnih transakcij ali v okviru okvirnih pogodb za vodenje TR. Fizične osebe, ki nastopajo v vlogi prejemnika sredstev in jih plačnik navede na plačilnem nalogu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe banke.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let za TR nad 1.000,00 €, sicer 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek plačnika in prejemnika - stalno prebivališče plačnika in prejemnika - davčna šte. plačnika pri transakcijah nad 1.000,00 EUR - datum in kraj rojstva plačnika pri transakcijah nad 15.000,00 € - podatki o uradnem osebnem dokumentu pri plačnikih pri transakcijah nad 15.000,00 €.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci PB Slovenije d.d. - drugi uporabniki v skladu z Z. o preprečevanju pranja denarja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na računalniških nasilcih s kodiranim pristopom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 5. člena Z. o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke obdeluje upravjalec osebnih podatkov iz 2. točke tega kataloga.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam