Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AJPES
Sedež ali naslov: Tržaška cesta 16
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1732803000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. 8. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV EVIDENCE O STORILCIH PREKRŠKOV, STORJENIH Z OPUSTITVIJO PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL, DRUGIH POROČIL IN PODATKOV PO ZAKONIH, KI DOLOČAJO OBVEZNOST NJIHOVE PREDLOŽITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o plačilnem prometu; • Zakon o prekrških.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov, ki so bili storjeni z opustitvijo predložitve letnih poročil oziroma drugih poročil in podatkov po zakonih, ki urejajo obveznost njihove predložitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odločanje v postopku o prekršku in vodenje evidence o izdanih odločbah o prekrških.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo tri leta od dneva pravnomočnosti odločbe v elektronsko vodeni evidenci pravnomočnih odločb o prekrških, medtem ko se spisi hranijo 5 let, če gre za opozorilo oz. 10 let, če gre za odločbo o prekrških.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, rojstni podatki, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče storilca, podatki o zaposlitvi odgovorne osebe.
 • Uporabniki zbirke: • v AJPES: pooblaščene uradne osebe, ki vodijo postopek o prekršku, in referenti, ki vpisujejo podatke v »Odl vpisnik« in uslužbenci Službe za financiranje in računovodstvo, ki vodijo evidence o terjatvah iz naslova izrečenih glob in stroškov postopka oz., ki posredujejo podatke v izterjavo na FURS; • zunaj AJPES: Ministrstvo za pravosodje, državna tožilstva, pristojna sodišča, policija, FURS, posamezniki, na katere se ti podatki nanašajo ter drugi uporabniki, če imajo za uporabo teh podatkov upravičen, na zakonu utemeljen interes.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • dostop do poslovnih prostorov oziroma poslovni prostori AJPES so varovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov centrale in nekaterih izpostav AJPES za čas, ko so v njih uslužbenci oziroma osebe čistilnega servisa; • zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski in v papirni obliki; dostop do zbirke v elektronski obliki imajo samo uslužbenci, ki imajo za ta namen dodeljeno uporabniško ime, podatki pa so jim dostopni ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom, vsaka prijava v sistem se evidentira; del zbirke osebnih podatkov, zapisane na papirju, se hrani v zaklenjenih omarah, fizični dostop je dovoljen samo uslužbencem, ki delajo s podatki v okviru svojih delovnih nalog.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se bodo povezovali z evidenco pravnomočnih sodb oziroma odločbo prekrških, ki jo bo vzpostavilo Ministrstvo za pravosodje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. 9. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV REGISTRA NEPOSESTNIH ZASTAVNIH PRAVIC IN ZARUBLJENIH PREMIČNIN

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o plačilnem prometu; • Stvarnopravni zakonik; • Zakon o izvršbi in zavarovanju; • Zakon o davčnem postopku; • Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zastavitelji premičnin; • dolžniki; • upniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za zagotavljanje pravilnih podatkov uporabnikom RZPP; • za zagotavljanje varnejšega poslovnega prometa s premičninami.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo deset let po izbrisu zastavne pravice iz RZPP.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO, številka potnega lista oziroma osebne izkaznice in državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: • uslužbenci AJPES, katerim so dodeljene pravice za delo z aplikacijo RZPP; • osebe, določene v Stvarnopravnem zakoniku in Uredbi; • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • dostop do poslovnih prostorov oziroma poslovni prostori AJPES so varovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov centrale in nekaterih izpostav AJPES za čas, ko se v njih nahajajo uslužbenci oziroma osebe čistilnega servisa; • zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski in papirni obliki. Dostop do zbirke v elektronski obliki imajo samo uslužbenci, ki imajo za ta namen dodeljeno uporabniško ime. Podatki so jim dostopni ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom, vsaka prijava v sistem se evidentira. Del zbirke osebnih podatkov, zapisane na papirju, se hrani v zaklenjenih omarah, fizični dostop je dovoljen samo uslužbencem, ki rokujejo s podatki v okviru svojih delovnih nalog.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. 3. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV EVIDENCE O DELAVCIH NEKDANJE APP OZIROMA NJENIH PREDHODNIC

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti; • Zakon o delovnih razmerjih; • Zakon o plačilnem prometu; • Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 449-01/2003-1, z dne 30. 1. 2003; • Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 465-374/2003, z dne 11. 12. 2003 in z dne 10. 6. 2004.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • delavci nekdanje APP.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo in za druge uradne namene v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Splošni podatki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, stalno oziroma začasno prebivališče (naslov), državljanstvo, poklic, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih nalog, delovno mesto, zavarovalna doba do zaposlitve v APP in pri APP kot delodajalcu, zaposlitev za določen oziroma nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, če je bilo to dopolnilno delo kot postranska dejavnost, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi in razlog prenehanja, količnik za določitev plače delavca. Podatki v zvezi s plačami in drugimi prejemki iz delovnega razmerja: • izplačana plača delavca, ločeno za polni delovni čas, za delovni čas, krajši od polnega, oziroma za delovni čas, daljši od polnega delovnega časa, in vsi elementi za obračun plače; • nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, ločeno za zadržanost, za začasno nezmožnost in za druge primere; • nadomestilo plače v breme drugih izplačevalcev; • prejemki delavca za solidarnostno pomoč, jubilejne nagrade, regres za letni dopust ipd.; • odtegljaji od plače. Podatki o izobraževanju in strokovnem usposabljanju: Podatki o sklenjenih kupoprodajnih pogodbah za nakup stanovanj in o sklenjenih posojilnih pogodbah: Podatki o odplačilih stanovanjskih posojil in o obračunanih anuitetah
 • Uporabniki zbirke: • AJPES; • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije; • posameznik, za katerega veljajo podatki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • poslovni prostori, kjer se hranijo podatki, so varovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja; • zbirka osebnih podatkov se vodi v papirni obliki; dostop do zbirke v papirni obliki imajo samo uslužbenci, ki delajo s podatki v okviru svojih delovnih nalog.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. 4. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV EVIDENCE FIZIČNIH OSEB, KI OPRAVLJAJO DELA V AJPES POGODBENO

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Obligacijski zakonik; • Zakon o dohodnini; • Zakon za uravnoteženje javnih financ.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki opravljajo dela za AJPES pogodbeno; • dijaki in študenti, ki opravljajo začasno ali občasno delo v AJPES na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo deset let od zadnjega izplačila.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno oziroma začasno prebivališče (naslov), številka osebnega računa pri banki, prejemki posameznikov po sklenjenih pogodbah.
 • Uporabniki zbirke: • AJPES; • organizacije, pooblaščene za opravljanje dejavnosti posredovanja dela dijakom in študentom; • Finančna uprava Republike Slovenije; • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • poslovni prostori centrale AJPES so varovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov za čas, ko se v njih nahajajo uslužbenci AJPES oziroma osebe čistilnega servisa; • zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski obliki in v papirni obliki. Dostop do dela zbirke v elektronski obliki imajo samo uslužbenci, ki imajo za ta namen dodeljeno uporabniško ime. Podatki so jim dostopni ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom, vsaka prijava v sistem se evidentira. Del zbirke osebnih podatkov, zapisane na papirju, se hrani v ognjevarni omari, fizični dostop je dovoljen samo uslužbencem, ki rokujejo s podatki v okviru svojih delovnih nalog.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. 5. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV ČLANOV SVETA AJPES

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o javnih agencijah; • Sklep o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve; • Zakon o dohodnini; • Poslovnik o delu Sveta AJPES.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • člani Sveta AJPES.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačevanje sejnin članom Sveta AJPES.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo deset let od zadnjega izplačila sejnine.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, stalno ali začasno prebivališče (naslov), funkcija, številka osebnega računa pri banki, prejemki sejnin.
 • Uporabniki zbirke: • AJPES; • Finančna uprava Republike Slovenije; • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • poslovni prostori centrale AJPES so varovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov za čas; • zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski obliki in v papirni obliki; dostop do dela zbirke v elektronski obliki imajo samo uslužbenci, ki imajo za ta namen dodeljeno uporabniško ime, podatki pa so jim dostopni ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom, vsaka prijava v sistem se evidentira; del zbirke osebnih podatkov, zapisane na papirju, se hrani v ognjevarni omari, fizični dostop je dovoljen samo uslužbencem, ki delajo s podatki v okviru svojih delovnih nalog.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. 6. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV O VIDEONADZORU DOSTOPA DO POSLOVNIH PROSTOROV

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o varstvu osebnih podatkov; • Navodilo o hišnem redu v Centrali AJPES Ljubljana.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • uslužbenci AJPES; • fizične osebe, ki opravljajo dela v AJPES pogodbeno; • člani Sveta AJPES; • izvajalci storitev; • stranke oziroma obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanje varnosti premoženja, podatkov in uslužbencev AJPES.
 • Rok hrambe (neobvezno): Video posnetki se hranijo 4 tedne (centrala).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • posnetek posameznika (slika); • datum in čas vstopa in izstopa iz poslovne stavbe.
 • Uporabniki zbirke: • direktor AJPES, namestnik direktorja, vodja službe za pravne, kadrovske in splošne naloge centrale AJPES, vodja oddelka za kadrovske in splošne naloge ; • varnostna služba centrale AJPES; • uslužbenci policijskih uprav oziroma Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije na podlagi izrecne zahteve.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • poslovni prostori AJPES so varovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov centrale AJPES za čas, ko so v njih uslužbenci oziroma osebe čistilnega servisa; • video posnetki se hranijo na diskovnih enotah videonadzornega sistema (video nadzor dostopa v poslovno stavbo centrale AJPES), ki se hrani v ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. 2. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV EVIDENCE O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti; • Zakon o delovnih razmerjih; • Zakon o javnih uslužbencih; • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju • Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov; • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji; • Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence; • izrecna pisna privolitev polnoletnega družinskega člana.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • uslužbenci AJPES in nekdanji uslužbenci AJPES in • družinski člani, ki jih uslužbenci AJPES uveljavljajo kot olajšavo pri odmeri dohodnine.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za zagotavljanje pravic iz delovnega razmerja, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Splošni podatki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, stalno oziroma začasno prebivališče (naslov), državljanstvo, poklic, strokovna izobrazba, delovno mesto, zavarovalna doba do zaposlitve v AJPES in pri AJPES kot delodajalcu, zaposlitev za določen oziroma nedoločen čas, invalid, ime drugega delodajalca, če je to dopolnilno delo kot postranska dejavnostjo, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, , številka osebnega računa pri banki, identifikacijska številka člana sklada Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence, premijski razred in znesek premije člana, podatki o družinskih članih zaradi uveljavljanja olajšave pri dohodnini: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, stalno oziroma začasno prebivališče (naslov), državljanstvo. Podatki v zvezi s plačami in drugimi prejemki iz delovnega razmerja: Podatki o delovnem času uslužbenca in o izrabi delovnega časa: • možno število delovnih ur s polnim delovnim časom in z delovnim časom, krajšim od polnega; • opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in z delovnim časom, krajšim od polnega, ločeno po razlogih; • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, ločeno po namenih; • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih izplačevalcev, ločeno po namenih; • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače; • ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa.   Podatki o stroških dela uslužbenca: • plača uslužbenca, ločeno za poln delovni čas, za delovni čas, krajši od polnega, oziroma za delovni čas, daljši od polnega delovnega časa, in vsi elementi za obračun plače; • nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, ločeno za zadržanost, za začasno nezmožnost in za druge primere; • nadomestilo plače v breme drugih izplačevalcev; • prejemki uslužbenca za solidarnostno pomoč, jubilejne nagrade, regres za letni dopust ipd.; • odtegljaji od plače.
 • Uporabniki zbirke: • AJPES; • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; • Finančna uprava Republike Slovenije; • Banke, pri katerih imajo uslužbenci odprte osebne račune; • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • poslovni prostori centrale AJPES so varovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov za čas, ko so v njih uslužbenci AJPES oziroma osebe čistilnega servisa; • zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski obliki in v papirni obliki; dostop do dela zbirke v elektronski obliki imajo samo uslužbenci, ki imajo za ta namen dodeljeno uporabniško ime, podatki pa so jim dostopni ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom, vsaka prijava v sistem se evidentira; del zbirke osebnih podatkov, zapisane na papirju, se hrani v ognjevarni omari, fizični dostop je dovoljen samo uslužbencem, ki delajo s podatki v okviru svojih delovnih nalog.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. 1. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV EVIDENCE O USLUŽBENCIH AJPES

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti; • Zakon o delovnih razmerjih; • Zakon o javnih uslužbencih; • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju; • Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov; • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji; • Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence; • Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • uslužbenci AJPES in nekdanji uslužbenci AJPES.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za zagotavljanje pravic iz delovnega razmerja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno, razen podatkov o ugotavljanju disciplinske odgovornosti, ki se hranijo v skladu s posebnimi predpisi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, stalno oziroma začasno prebivališče (naslov), državljanstvo, poklic, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih nalog, delovno mesto, zavarovalna doba do zaposlitve v AJPES in pri AJPES kot delodajalcu, zaposlitev za določen oziroma nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, če je to dopolnilno delo kot postranska dejavnost, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi in razlog prenehanja, podatki o delovni dobi, številka osebnega računa pri banki, identifikacijska številka člana Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence, premijski razred in znesek premije člana; • uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja; • podatki o izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju uslužbencev; • podatki o preventivnih zdravstvenih pregledih uslužbencev v skladu z izjavami o varnosti z oceno tveganja; • podatki o poškodbah pri delu, o delovnih nezgodah in o poklicnih boleznih ter o njihovih vzrokih; • podatki o disciplinski odgovornosti uslužbencev (vrsta kršitve delovne obveznosti in vrsta izrečene disciplinske sankcije).
 • Uporabniki zbirke: • AJPES; • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • poslovni prostori centrale AJPES so varovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov; • zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski obliki in v papirni obliki; dostop do dela zbirke v elektronski obliki imajo samo uslužbenci, ki imajo za ta namen dodeljeno uporabniško ime, podatki pa so jim dostopni ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom, vsaka prijava v sistem se evidentira; del zbirke osebnih podatkov, zapisane na papirju, se hrani v ognjevarni omari, fizični dostop je dovoljen samo uslužbencem, ki delajo s podatki v okviru svojih delovnih nalog.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. 7. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o Poslovnem registru Slovenije; • Zakon o gospodarskih družbah; • Zakon o sodnem registru; • Zakon o gostinstvu; • Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizična oseba, ki opravlja dejavnost, fizična oseba, ki je ustanovitelj, družbenik ali član poslovnega subjekta ali član organa poslovnega subjekta in fizična oseba, ki je zastopnik poslovnega subjekta
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje in vzdrževanje PRS; • zagotavljanje varnosti pravnega prometa; • registracija samostojnega podjetnika posameznika in sobodajalca; • registracija pravnih oseb, ki pridobijo lastnost pravne osebe z vpisom v sodni register; • povezovanje PRS z drugimi javnimi registri in evidencami podatkov zaradi zagotavljanja celovitosti in sprotnega dopolnjevanja podatkov, pri čemer se osebni podatki uporabljajo kot povezovalni elementi pri prevzemanju in usklajevanju podatkov
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, EMŠO fizične osebe, ki opravlja dejavnost; • prebivališče fizične osebe, ki opravlja dejavnost, če ni prebivališče hkrati sedež poslovnega subjekta; • ime in priimek, EMŠO, prebivališče ustanovitelja, družbenika in člana poslovnega subjekta ter člana organa poslovnega subjekta; • davčna številka ustanovitelja, če ni ta hkrati nosilec dejavnosti, ter davčna številka družbenika, člana poslovnega subjekta ali člana organa poslovnega subjekta, ki nima EMŠO; • ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčna številka zastopnika poslovnega subjekta
 • Uporabniki zbirke: • uslužbenci AJPES, ki so jim dodeljene pravice za delo z aplikacijo PRS, PRS-SP in PRS-GD; • referenti točk VEM v okviru registracije samostojnih podjetnikov posameznikov in referenti točk VEM, notarji in uslužbenci sodišč v okviru registracije pravnih oseb, ki pridobijo lastnost pravne osebe z vpisom v sodni register; • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • dostop do poslovnih prostorov oziroma poslovni prostori AJPES so varovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov centrale in nekaterih izpostav AJPES za čas, ko so v njih uslužbenci oziroma osebe čistilnega servisa; • zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski obliki in v papirni obliki; dostop do zbirke v elektronski obliki imajo uslužbenci AJPES in referenti točk VEM, ki imajo za ta namen dodeljeno uporabniško ime, podatki pa so jim dostopni ob prijavi v sistem s kvalificiranim digitalnim potrdilom oziroma z uporabniškim imenom in geslom, vsaka prijava v sistem se evidentira; del zbirke osebnih podatkov, zapisane na papirju, se hrani v zaklenjenih omarah, fizični dostop je dovoljen samo uslužbencem, ki delajo s podatki v okviru svojih delovnih nalog.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se povezuje z zbirko osebnih podatkov Centralnega registra prebivalstva in Registra davčnih zavezancev neposredno in preko sistema e-VEM.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. 10. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV REGISTRA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, • Akt o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizična oseba, ki je imetnik transakcijskega računa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • centraliziran dostop do podatkov o transakcijskih računih posameznega imetnika; • zagotovitev tekočega opravljanja dejanj osebam določenim v 146. čl. ZPlaSS v postopkih izvršbe in zavarovanja ter drugih postopkih zaradi prisilne izvršitve terjatev zoper imetnike transakcijskih računov, ki so fizične osebe; • zagotovitev podatkov osebam za katere poseben zakon določa pravno podlago in namen obdelave osebnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): • podatki se hranijo v arhivu registra transakcijskih računov še 5 let po zaprtju računa; • podatki, da sredstva na transakcijskem računu ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarovanju, se hranijo 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek ter prebivališče imetnika; • davčna številka, če je imetnik vpisan v davčni register ali identifikacijska oznaka imetnika in država prebivališča, če imetnik v davčni register ni vpisan • številka transakcijskega računa imetnika; • podatek, ali sredstva na transakcijskem računu zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarovanju.
 • Uporabniki zbirke: • uslužbenci AJPES, ki so jim dodeljene pravice za delo z aplikacijo RTR, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • dostop do poslovnih prostorov oziroma poslovni prostori AJPES so zavarovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov centrale in nekaterih izpostav AJPES za čas, ko so v njih uslužbenci oziroma osebe čistilnega servisa; • zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski obliki in v papirni obliki; dostop do zbirke v elektronski obliki imajo uslužbenci, ki imajo za ta namen dodeljeno uporabniško ime, podatki pa so jim dostopni ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom ter ob uporabi kvalificiranega digitalnega potrdila, vsaka prijava v sistem se evidentira; del zbirke osebnih podatkov, zapisane na papirju, se hrani v zaklenjenih omarah, fizični dostop je dovoljen samo uslužbencem, ki delajo s podatki v okviru svojih delovnih nalog.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se povezuje z zbirko osebnih podatkov Centralnega registra prebivalstva in Davčnega registra ter Poslovnega registra Slovenije.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. 11. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV VPISNIKA PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o prostovoljstvu; • Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizična oseba, ki je zakoniti zastopnik prostovoljske organizacije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje in vzdrževanja vpisnika prostovoljskih organizacij.
 • Rok hrambe (neobvezno): • podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter EMŠO zakonitega zastopnika prostovoljske organizacije
 • Uporabniki zbirke: • uslužbenci AJPES, katerim so dodeljene pravice za delo z aplikacijo RP, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • dostop do poslovnih prostorov oziroma poslovni prostori AJPES so varovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov centrale in nekaterih izpostav AJPES za čas, ko se v njih nahajajo uslužbenci oziroma osebe čistilnega servisa; • zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski in papirni obliki; dostop do zbirke v elektronski obliki imajo uslužbenci, ki imajo za ta namen dodeljeno uporabniško ime, podatki pa so jim dostopni ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom; vsaka prijava v sistem se evidentira; del zbirke osebnih podatkov, zapisane na papirju, se hrani v zaklenjenih omarah, fizični dostop je dovoljen samo uslužbencem, ki rokujejo s podatki v okviru svojih delovnih nalog.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. 12. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV REGISTRA FIZIČNIH OSEB, PROIZVAJALCEV ELEKTRIČNE ENERGIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Energetski zakon; • Navodilo za vodenje in upravljanje Registra fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizična oseba, ki opravlja dejavnost proizvodnje električne energije z eno proizvodno napravo na obnovljive vire energije ali za soproizvodnjo z visokim izkoristkom z nazivno močjo do 50 kW in je vpisana v Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije pri AJPES.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje in upravljanje Registra fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije pri AJPES
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se v fizični obliki hranijo največ 5 let in trajno v elektronski obliki v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek fizične osebe; • prebivališče fizične osebe; • EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: • uslužbenci AJPES, ki so jim dodeljene pravice za delo z aplikacijo REZ; • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • dostop do poslovnih prostorov oziroma poslovni prostori AJPES so zavarovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov centrale in nekaterih izpostav AJPES za čas, ko so v njih uslužbenci oziroma osebe čistilnega servisa; • zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski obliki in v papirni obliki; dostop do zbirke v elektronski obliki imajo uslužbenci, ki imajo za ta namen dodeljeno uporabniško ime, podatki pa so jim dostopni ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom ter ob uporabi kvalificiranega digitalnega potrdila, vsaka prijava v sistem se evidentira; del zbirke osebnih podatkov, zapisane na papirju, se zagotavlja z varovanjem prostorov in opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki in preprečevanjem dostopa nepooblaščenim osebam do osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. 13. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SEZNAMA POSAMEZNIKOV, KI OPRAVLJAJO OSEBNO DOPOLNILNO DELO

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno; • Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizična oseba, ki opravlja osebno dopolnilno delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje in upravljanje Seznama posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let po izbrisu iz seznama.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, naslov prebivališča ter davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: • uslužbenci upravnih enot in AJPES, katerim so dodeljene pravice za delo z aplikacijo SODD; • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • dostop do poslovnih prostorov oziroma poslovni prostori AJPES so varovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov centrale in nekaterih izpostav AJPES za čas, ko se v njih nahajajo uslužbenci oziroma osebe čistilnega servisa; • zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski in papirni obliki; dostop do zbirke v elektronski obliki imajo uslužbenci, ki imajo za ta namen dodeljeno uporabniško ime, podatki pa so jim dostopni ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom; vsaka prijava v sistem se evidentira; del zbirke osebnih podatkov, zapisane na papirju, se hrani v zaklenjenih omarah, fizični dostop je dovoljen samo uslužbencem, ki rokujejo s podatki v okviru svojih delovnih nalog.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se povezuje z zbirko osebnih podatkov Centralnega registra prebivalstva.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. 14. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV EVIDENCE UPORABNIKOV/NAROČNIKOV NA OBVESTILA IN INFORMACIJE AJPES

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizična oseba, ki je uporabnik/naročnik storitev AJPES.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje o izobraževanjih in publikacijah ter raznih dejavnostih AJPES.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do odjave od storitev obveščanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek fizične osebe; • naslov fizične osebe; • naziv in naslov podjetja; • funkcija fizične osebe v podjetju; • e-naslov; • telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • dostop do poslovnih prostorov oziroma poslovni prostori AJPES so zavarovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov centrale in nekaterih izpostav AJPES za čas, ko so v njih uslužbenci oziroma osebe čistilnega servisa; • zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski obliki in v papirni obliki; dostop do zbirke v elektronski obliki imajo uslužbenci, ki imajo za ta namen dodeljeno uporabniško ime, podatki pa so jim dostopni ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom ter ob uporabi kvalificiranega digitalnega potrdila, vsaka prijava v sistem se evidentira; del zbirke osebnih podatkov, zapisane na papirju, se zagotavlja z varovanjem prostorov in opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki in preprečevanjem dostopa nepooblaščenim osebam do osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. 15. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA POSREDOVANJE IN ANALIZO PODATKOV O PLAČAH, DRUGIH IZPLAČILIH IN ŠTEVILU ZAPOSLENIH V JAVNEM SEKTORJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: ZSPJS); • Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju; • Sklep o subjektih, za katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju; • Dogovor o posredovanju podatkov informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju - ISPAP, sklenjen med Ministrstvom za javno upravo (v nadaljevanju: MJU), AJPES in Statističnim uradom Republike Slovenije (v nadaljevanju: SURS), št. 9612-23/2015-5 z dne 2. 6. 2015, • Aneks št. 1 k Dogovoru o posredovanju podatkov informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju - ISPAP, sklenjen med MJU, AJPES in SURS, št. 9612-23/2015-6 z dne 9. 12. 2015; • Dogovor o sodelovanju pri zbiranju, posredovanju in objavljanju podatkov iz informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju - ISPAP, sklenjen med MJU in AJPES, št. 9612-48/2015 z dne 24. 12. 2015.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposlena oseba pri uporabnikih proračuna, kot jih določa Sklep o subjektih, za katere velja ZSPJS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje javnosti plač v javnem sektorju, v skladu z 38. členom ZSPJS; • izdelava analiz na ministrstvu, pristojnem za sistem plač v javnem sektorju, v skladu z 39. členom ZSPJS in izračunavanje finančnih učinkov ukrepov v zvezi s plačami v javnem sektorju; • namen državne statistike, v skladu z 32. členom in drugimi členi Zakona o državni statistiki in vsakoletnim Letnim programom statističnih raziskovanj.
 • Rok hrambe (neobvezno): • podatki se hranijo za vse mesece tekočega in vse mesece preteklega in predpreteklega leta, starejše baze podatkov pa skladno s predpisi s področja varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva hrani ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju, kot lastnik podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • vrste podatkov ISPAP kot jih določa 7. člen Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju, vsebino podatkov določa Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.
 • Uporabniki zbirke: • AJPES; • Ministrstvo za javno upravo; • Statistični urad Republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • dostop do poslovnih prostorov oziroma poslovni prostori AJPES so zavarovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov centrale in nekaterih izpostav AJPES za čas, ko so v njih uslužbenci oziroma osebe čistilnega servisa; • podatki se AJPES posredujejo v elektronski obliki, kodirani in podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom; • zbirka osebnih podatkov na AJPES se prav tako vodi v elektronski obliki; dostop do zbirke imajo le za to pooblaščene osebe (informatiki) za namen vzdrževanja in dopolnjevanja ISPAP; • prenos osebnih podatkov na MJU in SURS poteka preko telekomunikacijskih omrežij na zaščiten način.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. 16. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV EVIDENCE ELEKTRONSKIH POOBLASTIL ZA STORITVE AJPES

 • Pravna podlaga (neobvezno): • osebna privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki so uporabniki storitev AJPES.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje javnih in tržnih storitev AJPES s strani poslovnih subjektov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preklica pooblastila se hranijo v evidenci.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek, davčna številka, serijska številka certifikata, naslov elektronske pošte, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: • AJPES.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • dostop do poslovnih prostorov oziroma poslovni prostori AJPES so zavarovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov centrale in nekaterih izpostav AJPES za čas, ko so v njih uslužbenci oziroma osebe čistilnega servisa; • zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski obliki; dostop do zbirke v elektronski obliki imajo samo uslužbenci, ki imajo za ta namen dodeljeno uporabniško ime, podatki pa so jim dostopni ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom, vsaka prijava v sistem se evidentira.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Sistem eTurizem za posredovanje podatkov o gostih in prenočitvah iz knjige gostov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prijavi prebivališča (v nadaljevanju: ZPPreb-1); Pravilnik o prijavi in odjavi gostov;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizična oseba - gost, ki mu gostitelj nudi nastanitev v svojem nastanitvenem obratu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence gostov pri Policiji v skladu z 42. in 43. členom ZPPreb-1, in sicer na osnovi podatkov, ki jih Policija pridobiva od AJPES.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o gostu iz drugega odstavka 42. člena ZPPreb-1 se skladno z Dogovorom v bazah AJPES hranijo 32 dni po datumu odjave posameznega gosta, nato se izbrišejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki so del podatkov iz knjige gostov, kot jih določa deveti odstavek 40. člena ZPPreb-1 in e-naslovi za obveščanje v zvezi z dnevnim in mesečnim poročanjem.
 • Uporabniki zbirke: AJPES in Ministrstvo za notranje zadeve, Policija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Dostop do poslovnih prostorov oziroma poslovni prostori AJPES so zavarovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov centrale in nekaterih izpostav AJPES za čas, ko so v njih uslužbenci oziroma osebe čistilnega servisa; • Podatki se AJPES posredujejo v elektronski obliki, po predhodni pridobitvi pravic skladno s sistemom ePooblastil AJPES in nivojskim pooblaščanjem v aplikaciji eTurizem, kjer se za upravljanje z uporabniškimi pravicami poročevalcev zahteva kvalificirano digitalno potrdilo; • Zbirka osebnih podatkov na AJPES se prav tako vodi v elektronski obliki; dostop do zbirke imajo le za to pooblaščene osebe (informatiki) za namen vzdrževanja in dopolnjevanja sistema eTurizem; • Prenos osebnih podatkov na Policijo poteka preko telekomunikacijskih omrežij na zaščiten način, skladno s prvim stavkom desetega odstavka 40. člena ZPPreb-1.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Register dejanskih lastnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Dejanski lastniki gospodarskih subjektov (gospodarske družbe, zadruge, poslovni subjekti, ki nimajo deležev (društva, ustanove, politične stranke, sindikati, verske skupnosti, idr.; tuji skladi, tuje ustanove ali podobni pravni subjekti tujega prava, ki imajo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji): o fizične osebe, ki so posredno ali neposredno imetniki zadostnega poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih so udeleženi pri upravljanju gospodarskega subjekta, ali so posredno ali neposredno udeleženi v kapitalu gospodarskega subjekta z zadostnim deležem ali imajo obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta; o fizične osebe, ki gospodarskemu subjektu posredno zagotovijo ali zagotavljajo sredstva in imajo na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve poslovodstva gospodarskega subjekta pri odločanju o financiranju in poslovanju. o fizične osebe, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje in upravljanje Registra dejanskih lastnikov pri AJPES.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek fizične osebe; • stalno in začasno prebivališče fizične osebe; • davčna številka; • datum rojstva; • državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: • zavezanci po 4. členu ZPPDFT-1 z neposrednim elektronskim dostopom na podlagi uporabe kombinacije podatkov; • organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča, nadzorni organi in drugi državni organi z neposrednim elektronskim dostopom na podlagi uporabe kombinacije podatkov, za z zakonom določene namene; • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki Uradu za preprečevanje pranja denarja izkažejo upravičen interes.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Dostop do poslovnih prostorov oziroma poslovni prostori AJPES so zavarovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov centrale in nekaterih izpostav AJPES za čas, ko so v njih uslužbenci oziroma osebe čistilnega servisa; • Zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski obliki; dostop do zbirke v elektronski obliki imajo pooblaščene osebe uporabnikov iz 1. in 2. alineje 9. točke kataloga, ki imajo za ta namen dodeljeno uporabniško ime, podatki pa so jim dostopni ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom ter ob uporabi kvalificiranega digitalnega potrdila, vsaka prijava v sistem se evidentira; del zbirke osebnih podatkov, zapisane na papirju, se zagotavlja z varovanjem prostorov in opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki in preprečevanjem dostopa nepooblaščenim osebam do osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se povezuje s Centralnim registrom prebivalstva pri Ministrstvu za notranje zadeve RS, Davčnim registrom pri Finančni upravi RS in Poslovnim registrom Slovenije (samo javni podatki).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam