Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PERUTNINA PTUJ D.D.
Sedež ali naslov: Potrčeva 10
Poštna številka: 2250
Kraj: Ptuj
Matična številka: 5141966000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Osebni podatki udeležencev nagradne igre Poli Pate

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Registrirani uporabniki spletnega mesta http://www.polipate.si
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje registriranih uporabnikov o zmagi v nagradni igri in marketinške namene podjetja Perutnina Ptuj
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Država prebivališča, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Podjetje Innovatif d.o.o Podjetje Perutnina Ptuj d.d Podjetje Refresh d.o.o
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so varovani v skladu z varnostno politiko podjetja Innovatif d.o.o
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Nagradna igra Polinezija

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno prebivališče v Sloveniji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za nagradno žrebanje v nagradni igri Polinezija.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime Priimek Ulica Hišna številka Poštna številka Kraj Davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Perutnina Ptuj d.d. Futura DDB d.o.o. Innovatif d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje v skladu z varnostno politiko podjetja Innovatif d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in njihovi družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatek, kraj rojstva, državljanstvo, matična številka, davčna številka, kraj, občina in država stalnega ali začasnega prebivališča, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, poklic, strokovna usposobljenost, zavarovalna doba, delovno mesto, osnovna plača zaposlenega, delovni čas (ur tedensko ), delovno razmerje (oblika – za določen ali za nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, vzrok prenehanja delovnega razmerja, invalidnost, delovna doba, ki šteje s povečanjem, prijave in odjave v obvezno zdravstveno zavarovanje družinskih članov zaposlenega, prijave in odjave v dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenega, prijave in odjave v dodatno zdravstveno zavarovanje zaposlenega.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - Zavod RS za zaposlovanje, - Kapitalska družba PIZ, - Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS št. 86/04 ).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenega in njegovih družinskih članov ter delovne knjige zaposlenega se hranijo v pisarni kadrovske službe upravljavca v osebnih – personalnih mapah, v zaklenjenih ognja varnih omarah in v bazi podatkov vodenih v računalniku, z dostopom uporabniškega gesla. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci v kadrovski službi upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne, 21.012002.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI V PODJETJU PERUTNINA PTUJ d. d..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki iz evidenc o poškodbah pri delu se uporabljajo za statistično analizo podatkov v RS, odškodninske zahtevke, obveščanje pristojnih inšpekcijskih služb, interna odprava morebitnih pomanjkljivosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 4.1. PODATKI O POŠKODOVANCU Delo, ki ga je opravljal delavec, ko se je zgodila poškodba pri delu; koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu; ali je delavec že kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat; naravo poškodbe; poškodovani del telesa; ali je bila poškodba smrtna; podlaga zavarovanja; ime in priimek, datum rojstva, stalno prebivališče, matična številka zavarovanca, zakonski stan, poklic, šolska izobrazba, ima strokovno izobrazbo za to delovno mesto na katerem je bil poškodovan, koliko časa je poškodovanec opravljal to delo na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, ali je poškodovanec umrl. 4.2. PODATKI O POŠKODBI PRI DELU Kdaj se je zgodila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je zgodila nesreča: na kraju opravljanja del oziroma nalog, na redni poti od stanovanja do stalnega kraja dela, na redni poti od stalnega kraja dela do stanovanja, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo ob poškodbi pri delu (s smrtno ponesrečenimi vred); koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče oziroma koliko jih je umrlo na poti do zdravstvene organizacije; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu in pri istem delu; vir nesreče; vzrok nesreče; ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; ali so bila uporabljena osebna varstvena sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu. 4.3. PODATKI O NEPOSREDNEM VODJI Priimek in ime, naslov stalnega prebivališča. 4.4. PODATKI O OČIVIDCU Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Javni zavod zdravstveni dom Ptuj, - Inšpektorat RS za delo, - Policija, - Statistični urad RS, - Zavarovalnice, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ( Uradni list RS št. 56/99 ), - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS št. 86/04 ).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja (del) omenjene zbirke osebnih podatkov pri upravljavcu ter ostala dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepajo ( objekt je varovan – fizično in tehnično ). Interni zapisnik o raziskavi poškodbe ter podatki s katerimi ta razpolaga se nahaja v službi za varnost in zdravje pri delu in tajništvih posameznih profitnih centrov – strokovnih služb. Zbirka se vodi ročno, zaklenjena v omarah, po preteku 10 let se arhivira v arhivu družbe. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci kadrovske službe, službe za varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom in pravne službe. V primeru podaje zahtevka kolektivne odgovornosti po zavarovalni polici Perutnine Ptuj d.d. s podatki razpolaga pooblaščena oseba v oddelku plač. V primeru odškodninskih zahtevkov do podatkov lahko pridejo na pristojnem sodišču, odvetniki tožene in tožeče stranke, izvedenci varnostne in zdravstvene stroke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne, 21.012002.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

5. EVIDENCA O PLAČAH ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Perutnina Ptuj d. d., bivši zaposleni, pripravniki, zunanji sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - obračun plače, - urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil, - statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, država zaposlitve, izpostava Zavoda za zdravstveno zavarovanje, datum rojstva, enotna matična številka, davčna številka, delovno mesto, delovni čas ( ure/teden ), zavarovalna doba, - organizacijska enota zaposlitve, stroškovno mesto, izplačilno mesto, tarifni razred, plačilni razred, status dela, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, delovna doba do vstopa v podjetja, - naziv banke, vrsta nakazila na banke, številke transakcijskih računov, - višina uveljavljanja davčnih olajšav, tarife za prevoz na delo, oznake kategorij invalidnosti, - podatki o plačah ( redne ure, nadure, nadomestila plač ), višina vodstvenih dodatkov, vrsta in višina kreditov oziroma drugih odtegljajev, stimulacije, bolniški listi, - drugi prejemki: regres, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, podjemne pogodbe, avtorski honorarji, - refundacijski zahtevki, podatki o napovedi dohodnine, M4/M8 obrazci.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Ministrstvo za finance, - Davčna uprava RS, - ZPIZ RS, - Zavod za zdravstveno zavarovanje RS - bančne organizacije, - sodišča, - Center za socialno delo RS, - AJPES, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS št. 86/04 ).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se hrani v registrih v zaklenjenih omarah upravljavca. Prostori, v katerih se nahajajo ti podatki so nadzorovani – fizično in tehnično. Podatki vodeni v računalniku so dostopni le pooblaščenim osebam obačuna plač – kodiran dostop v bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne, 21.012002.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci – invalidi, ki uveljavljajo pravice iz ZPIZ, ZZRZI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, spol, kraj rojstva, državljanstvo, narodnost, zakonski stan, davčna številka, poklic, izobrazba, delovno mesto, datum vstopa – zaposlitve, datum izstopa – prenehanje delovnega razmerja, delovna doba.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - ZPIZ, - Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: KIS KOPA, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih na računalniku, osebni podatki se hranijo v osebnih mapah, ki so hranjene v zaklenjenih omarah. Prostori, v katerih se hranijo ti podatki so nadzorovani – fizično in tehnično. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne, 21.012002.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Osebni podatki udeležencev nagradne igre Slon 2.0

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Registrirani uporabniki spletnega mesta http://www.polipate.si
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje registriranih uporabnikov o zmagi v nagradni igri in marketinške namene podjetja Perutnina Ptuj
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Država prebivališča, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Podjetje Innovatif d.o.o Podjetje Perutnina Ptuj d.d Podjetje Refresh d.o.o
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so varovani v skladu z varnostno politiko podjetja Innovatif d.o.o
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka uporabnikov: Poli aktivnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci nagradnih akcij in ostalih aktivnosti blagovne znamke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Žrebanje za nagradne igre in obveščanje nagrajencev, članstvo v klubu, elektronsko obveščanje članov v klubu o aktivnostih blagovn znamke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, Priimek, elektronski naslov (davčna številka pa samo od nagrajencev nagradne igre, ki so prejeli nagrado, ki presega davčno osnovo)
 • Uporabniki zbirke: Perutnina Ptuj d.d. Innovatif d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se zbirajo v elektonski obiki in so shranjeni na zavarovanem strežniku, do katerega imajo dostop samo pooblaščeni zaposleni podjetja Innovatif d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbrani osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podjetje, ki v imenu naročnika Pertutnina Ptuj d.d. zbira osebne podatke je: Innovatif, družba za razvoj komunikacijskih konceptov, d.o.o. Poljanski nasip 6 1000 Ljubljana Matična številka podjetja: 1963414
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Sodelujoči v spletni nagradni igri "Piknik Plac"

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki spletne nagradne igre "Piknik Plac"
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje uporabnikov spletne nagrade igre "Piknik Plac" o nagradah v nagradni igri ter marketinških aktivnostih podjetja Perutnina Ptuj d. d.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Perutnina Ptuj d. d., Innovatif d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so varovani v skladu z varnostno politiko podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Sodelujoči v spletnem nagradnem natečaju "Moj Piknik trenutek"

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki spletnega nagradnega natečaja " "Moj Piknik trenutek"
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje uporabnikov splenega nagradnega natečaja "Moj piknik trenutek" o nagradah in nagradnem natečaju ter marketinških aktivnostih podjetja Perutnina Ptuj d.d.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: elektronski naslov, fotografija
 • Uporabniki zbirke: Perutnina Ptuj d.d., Innovatif d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so varovani v skladu z varnostno politiko podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam