Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): PARTIZANSKA ULICA 038
Naziv ali firma: TEHNIKA-SET D.D.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2310
Kraj: SLOVENSKA BISTRICA
Matična številka: 5862639
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče in naslov, davčna številka, spol, državljanstvo, očetovo ime, dekliški priimek, - Kraj dela, poklic in šifra poklica, datum zaključka šolanja, izobrazba, dodatna znanja, datum sklenitve delovnega razmerja, naziv in šifra delovnega mesta, delovni čas, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), zavarovalna doba, skupna delovna doba do vstopa v delovno razmerje, zgodovina zaposlitve delavca po vstopu v delovno razmerje, transformacija delovnega razmerja iz delovnega razmerja za določen čas v delovno razmerje za nedoločen čas, invalidnost, upokojitev, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije (šifra).
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo osebne mape delavcev in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa. Papirnati nosilci osebnih podatkov so hranjeni v osebni mapi delavca v zaklenjeni proti vlomni in ognjevarni omari. Vstop v bazo podatkov na računalniku, na katerem se nahajajo osebni podatki, je varovan z gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni tudi v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, stalno prebivališče in naslov, davčna številka, poklic, izobrazba, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, organizacijska enota, stroškovno mesto, dejavnost organizacije (šifra), transakcijski račun in naziv banke - Datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, skupna delovna doba do sklenitve delovnega razmerja, skupna delovna doba v isti organizaciji, datum prekinitve delovnega razmerja, olajšava za vzdrževane družinske člane; - Opravljene ure: redno delo, redno delo na drugem delovnem mestu, ure opravljene v podaljšanem delovnem času, ure v dobro, koriščenje ur, dodatki za ure dela, skupaj opravljene ure - Neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizaciji: ure rednega dopusta, ure izrednega dopusta, ure študijskega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure čakanja na delo, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije - Ure z nadomestilom v breme drugih: ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, ure očetovskega dopusta z nadomestilom in brez nadomestila, neopravljene ure z nadomestilom v breme ZPIZ, druge neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, neopravljene ure z nadomestilom v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje. - Ure brez nadomestila plače: ure neplačanega dopusta, ure neopravičenega izostanka, drugo. - Podatki o plačah: izplačane bruto plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom od polnega, za nadurno delo, dodatki za opravljeno delo, nadomestilo v breme organizacije in v breme drugih, udeležba na dobičku, neto plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom od polnega - Ostali prejemki delavca: solidarnostne pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade, regres, malica, potni stroški, delo opravljeno po avtorskih pogodbah, inovacije, delo opravljeno po pogodbah o delu, sejnine, drugo, - Delovna mest s povečanjem zavarovalne dobe, obrazci M4, podatki za napoved dohodnine.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca - Davčna uprava Republike Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo in so varovani z alarmno napravo. Zbirke osebnih podatkov so shranjene v kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni tudi v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu, na poti na/z dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov, kraj dela, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), dejavnost organizacije (šifra) - Podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna - Podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nezgoda (datum, dan v tednu, doba dneva), kje se je pripetila nezgoda (na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo), koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nezgode ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nezgoda zgodila že prej na istem delovnem mestu, temeljni vzrok nezgode, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov (je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu).
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca - Zavod za zdravstveno zavarovanje - Inšpekcija dela - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov so hranjeni v zaklenjeni omari. Prostor, v katerem se nahajajo nosilci osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa. Vstop v bazo podatkov na računalniku, na katerem se nahajajo osebni podatki, je varovan z gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni tudi v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci s statusom invalida.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, EMŠO, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost - Datum nastanka invalidnosti, kategorija invalidnosti, vzrok invalidnosti, priznane omejitve, naziv in šifra ustreznega delovnega mesta, datum napotitve na poklicno rehabilitacijo.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca - Pooblaščeni zdravnik upravljavca - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Računalnik je varovan z gesli na nivoju programske in/ali strojne opreme. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o preventivnih zdravniških pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje napotnic za zdravstveni pregled delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, stalno prebivališče in naslov, poklic, izobrazba, delovno mesto, trajanje zaposlitve, dejavnost organizacije (šifra).
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca - Pooblaščeni zdravnik upravljavca - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa. Nosilci osebnih podatkov so hranjeni v zaklenjeni omari. Osebne podatke obdeluje le pooblaščena oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni tudi v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca prihodov na delo in odhodov z dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prisotnost na delu, spremljanje števila ur na delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, matična številka delavca, številka kartice, organizacijska enota, ura prihoda in odhoda, karakteristika prisotnosti/odsotnosti.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v kateri se nahajajo nosilci osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa. Nosilci osebnih podatkov so hranjeni v zaklenjeni omari. Osebne podatke obdeluje le pooblaščena oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni tudi v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o izobraževanju in usposabljanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled opravljenih izobraževanj zaposlenih delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv izobraževanja, vsebina izobraževanja, datum in kraj izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov so hranjeni v zaklenjeni omari. Prostor, v kateri se nahajajo nosilci osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa. Osebne podatke obdeluje le pooblaščena oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni tudi v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o štipendistih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, kraj in naslov bivanja, št. transakcijskega računa in naziv banke - Naziv šole, letnik šolanja, smer šolanja, status (dijak ali študent), učni uspeh v preteklem šolskem letu, višina štipendije, relacija vožnje - potni stroški, ime in priimek zakonitega zastopnika, sklep o vračilu štipendije (v nekaterih primerih).
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca - Statistični urad Republike Slovenije - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa; zaklepa se tudi med delovnim časom v času, ko v prostoru ni zaposlenih. Računalnik je varovan z gesli na nivoju programske in/ali strojne opreme. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni tudi v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o izrečenih opozorilih o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi in izrečenih disciplinskih ukrepih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki jim je bil izrečen kateri izmed ukrepov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled izrečenih pisnih opozoril pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in izrečenih disciplinskih ukrepov, statistična obdelava.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov, EMŠO, poklic, izobrazba, delovno mesto, datum in številka izrečenega ukrepa.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Računalnik je varovan z gesli na nivoju programske in/ali strojne opreme. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca dijakov in študentov na delovni praksi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti na delovni praksi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja ali pisnega dogovora, statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, datum rojstva, kraj in naslov bivanja, šola, letnik šolanja, smer šolanja, status (dijak ali študent), davčna številka, številka transakcijskega računa in naziv banke - datum opravljanja delovne prakse, prisotnost na delu, znesek nagrade, znesek prehrane, ime in priimek mentorja, proizvodni proces, v katerem se opravlja delovna praksa.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca - Šola, s katero je sklenjena pogodba o delovni praksi - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov so hranjeni v zaklenjeni omari. Prostor, v katerem se nahajajo nosilci osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa. Osebne podatke obdeluje le pooblaščena oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni tudi v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca dijakov in študentov na počitniškem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti na počitniškem delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje počitniškega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, kraj in naslov bivanja, datum rojstva, šola, letnik šolanja, smer šolanja, status (dijak ali študent), izpolnjena napotnica študentskega servisa.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov so hranjeni v zaklenjeni omari. Prostor, v kateri se nahajajo nosilci osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa. Osebne podatke obdeluje le pooblaščena oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni tudi v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam