Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Šmarska cesta 4
Naziv ali firma: ALCAN TOMOS d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 1192949000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o bivših zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bivši zaposlenih delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Hramba podatkov v skladu z zakonom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, dekliški priimek, spol; evidenčna številka zaposlenega; zakonski stan; narodnost; državljanstvo; enotna matična številka občana (EMŠO); davčna številka in davčni urad; kraj rojstva; stalno/začasno prebivačišče(ulica, država, pošta, kraj); GSM/domači telefon; številka transakcijska računa in naziv banke; osebni zdravnik zaposlenega; katerogrija invalidnosti (po odločbi ZPIZ); status kategoriziranega mladostnika; stopnja izobrazbe; dokončana šola (naziv šole in smer); datum zaključka šole, pridobljen poklic (šifra po standardni klasifikaciji /šifrantu poklicev); ime/emšo/davčna številka vzdrževanih družinskih članov, ime/EMŠO/status otroka s posebnimi potrebami otrok do 15. leta starosti, datum vstopa/izstopa v dodatno pokojninsko zavarovanje in višina zavarovalne premije, delo, ki ga delavec opravlja; delovni čas delavca (v urah na dan/teden), zavarovalna /delovna doba do zaposlitve pri delodajalcu, obdobje, za katerega je pogodba o zaposlitvi sklenjena (določen/nedoločen čas), vsta pogodbe po ZDR(individualna); kraj opravljanja dela; datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovenega razmerja; dejavnost delodajalca, obdobni zdravniški pregled (datum napotive/perioda), zdravstvene omejitve zaposlenega (vrsta in veljavnost omejitve, izdajatelj), opravljena dodatna izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe delodajalca, drugi uporabniki predvideni z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranjo v prostorih, ki so v odsotnosti zaposlenih zaklenjeni. Pisno dokumentirani se hranijo v ognjevarni omari, ki so v odsotnosti zaposlenih zaklenjene. Podatki, ki so shranjeni v računalniških bazah na serverju (njihove varnostne kopije se hranijo ognjevarni omari) in so zaščiteni z geslom za dostop v osebni računalnik zaposlenega. Ob zaključku dela in zapustitvi pisarne se je dolžan iz omrežja odjaviti. Dostop do evidenc imajo le pooblaščene osebe. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje obveznosti v skladu z delovno zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, dekliški priimek, spol; evidenčna številka zaposlenega; zakonski stan; narodnost; državljanstvo; enotna matična številka občana (EMŠO); davčna številka in davčni urad; kraj rojstva; stalno/začasno prebivačišče(ulica, država, pošta, kraj); GSM/domači telefon; številka transakcijska računa in naziv banke; osebni zdravnik zaposlenega; katerogrija invalidnosti (po odločbi ZPIZ); status kategoriziranega mladostnika; stopnja izobrazbe; dokončana šola (naziv šole in smer); datum zaključka šole, pridobljen poklic (šifra po standardni klasifikaciji /šifrantu poklicev); ime/emšo/davčna številka vzdrževanih družinskih članov, ime/EMŠO/status otroka s posebnimi potrebami otrok do 15. leta starosti, datum vstopa/izstopa v dodatno pokojninsko zavarovanje in višina zavarovalne premije, delo, ki ga delavec opravlja; delovni čas delavca (v urah na dan/teden), zavarovalna /delovna doba do zaposlitve pri delodajalcu, obdobje, za katerega je pogodba o zaposlitvi sklenjena (določen/nedoločen čas), vsta pogodbe po ZDR(individualna); kraj opravljanja dela; datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovenega razmerja; dejavnost delodajalca, obdobni zdravniški pregled (datum napotive/perioda), zdravstvene omejitve zaposlenega (vrsta in veljavnost omejitve, izdajatelj), opravljena dodatna izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe delodajalca, ZZZS, ZPIZ, ZZZRS, drugi uporabniki predvideni z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranjo v prostorih, ki so v odsotnosti zaposlenih zaklenjeni. Pisno dokumentirani se hranijo v ognjevarni omari, ki so v odsotnosti zaposlenih zaklenjene. Podatki, ki so shranjeni v računalniških bazah na serverju (njihove varnostne kopije se hranijo ognjevarni omari) in so zaščiteni z geslom za dostop v osebni računalnik zaposlenega. Ob zaključku dela in zapustitvi pisarne se je dolžan iz omrežja odjaviti. Dostop do evidenc imajo le pooblaščene osebe. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o družinskih članih zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družinski član zaposlenih delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti z naslova delovenga razmerja zaposlenega delavca
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, entona matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva,stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, podatki o šolanju, morebina stopnja invalidnosti družinskega člana
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe delodajalca, ZZZS, drugi uporabniki predvideni z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranjo v prostorih, ki so v odsotnosti zaposlenih zaklenjeni. Pisno dokumentirani se hranijo v ognjevarni omari, ki so v odsotnosti zaposlenih zaklenjene. Podatki, ki so shranjeni v računalniških bazah na serverju (njihove varnostne kopije se hranijo ognjevarni omari) in so zaščiteni z geslom za dostop v osebni računalnik zaposlenega. Ob zaključku dela in zapustitvi pisarne se je dolžan iz omrežja odjaviti. Dostop do evidenc imajo le pooblaščene osebe. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni družbe, ki so se poškodovali pri delu, njihovi neposredni vodje in očividci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje obveznosti v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: priimek in ime; spol; enotna matična številka občana (EMŠO); stalno prebivališče (ulica, naselje, občina); datum rojstva; zakonski stan; poklic; šolska izobrazba; vrsta zaposlitve (določen/nedoločen čas); število ur zaposlitve; dejavnost organizacije (šifra) - Podatki v zvezi s poškodovanim delavcem: ustreznost strokovne izobrazbe; čas (število let) opravljanja dela pred poškodbo; število ur dela na dan poškodbe; koliko ur je delal dan pred poškodbo; ali je bil poškodovan med rednim delom; ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu; ali je delovno mesto nevarno; ali je delovno mesto tehnično zavarovano; ali so bila uporabljena zaščitna sredstva; specifična aktivnost v času nezgode - Podatki v zvezi s poškodbo: kdaj se je poškodba pripetila (datum, dan v tednu, čas); kje se je poškodba pripetila (na delu, na poti na/z dela, na službeni poti); kraj nezgode (ulica, hišna št., poštna koda in kraj); število umrlih na kraju dogodka; število poškodovanih na kraju dogodka; oblika – zunanji vzrok poškodbe; vzrok – materialni povzročitelj poškodbe; opis poškodbe; vrsta poškodbe (lažja/težja); poškodovani del telesa; ali je bila nudena prva pomoč; pričakovano št. dni trajanja bolniškega staleža - Podatki o neposrednem vodji delavca: priimek in ime, stalno prebivališče (ulica, naselje, občina) - Podatki o očividcu: priimek in ime, stalno prebivališče (ulica, naselje, občina), Podatki o zdraniku; Primek, ime in šifra zdravnika; naziv in naslov zdravstvene organizacije, kjer je bil poškodovanec pregledan; oseba, ki je poškodovancu nudila prvo pomoč; diagnoza poškodbe s šifro; predvideno trajanje delovne nesposobnosti; podatek o morebitni bolezni, ki bi lahko bila vzrok poškodbe; podatek o morebitnih fizičnih ali/in psihičnih pomanjkljivostih poškodovanca; opis dogodka po izpovedi poškodovanca.
 • Uporabniki zbirke: Urejanje obveznosti v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranjo v prostorih, ki so v odsotnosti zaposlenih zaklenjeni. Pisno dokumentirani se hranijo v registratorju v omari, ki je v odsotnosti pooblaščene osebe zaklenjena. Podatki, ki so shranjeni v računalniških bazah na serverju (njihove varnostne kopije se hranijo ognjevarni omari) so zaščiteni z glesom. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, štipendisti, drugi občasni sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač/nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) - Podatki o delovnem času: možno število ur; skupaj opravljene ure (dejansko opravljene ure), skupaj neopravljene ure; neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije (ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije), neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih (ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta); neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - Podatki o plačah v bruto in neto zneskih: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom od polnega, za delo, daljše od polnega delovnega časa, za nadomestila plač, prejemki za delo po avtorskih pogodbah, podjemnih pogodbah, solidarnostne pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade, regres, drugo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe delodajalca, DURS, AJPES, ZPIZ, drugi uporabniki predvideni z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v računalniških bazah na serverju (njihove varnostne kopije se hranijo v ognjevarni omari) in so zaščiteni z geslom za dostop v program, dodatno pa še z geslom za dostop na osebni računalnik zaposlenega. Ob zaključku dela in zapustitvi pisarne, se je dolžan z omrežja odjaviti. Dostop do evidenc imajo le pooblaščene osebe. Pisno dokumentirani podatki se hranijo v zaklenjenem arhivu pooblaščene osebe. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni družbe, ki uživajo pravice iz naslova invalidskega zavarovanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje obveznosti v skaldu z delovno zakonodajo in Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; rojstni datum; enotna matična številka občana (EMŠO); naslov stalnega prebivališča (kraj, pošta); izobrazba (zaključena šola, stopnja izobrazbe); delo, ki ga delavec opravlja/delovne razmere na delovnem mestu/zdravstvene zahteve delovnega mesta; datum priznanja pravice; datum začetka uveljavljanja pravice; vrsta pravice, ki se uveljavlja; omejitev, ki jo delavec invalid ima; datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe delodajalca, drugi uporabniki predvideni z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranjo v prostorih, ki so v odsotnosti zaposlenih zaklenjeni. Pisno dokumentirani se hranijo v ognjevarni omari, ki so vodsotnosti zaposlenih zaklenjene. Podatki, ki so shranjeni v računalniških bazah na serverju (njihove varnostne kopije se hranijo ognjevaarni omari) so zaščiteni z z geslom za dostop na osebni računalnik zaposlenega. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o štipendistih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obvezbnosti, ki izhaja iz pogodbenih razmerij, izpolnjevanje zakonskih dolžnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, ime izobraževalne institucije, program in smer šolanja, letnik šolanja, zaključno spričevalo, podatki o opravljenih izpitih, potrdilo o vpisu, številka transakcijskega računa, naziv banke, višina štipendije
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe delodajalca, drugi uporabniki predvideni z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisno dokumentirani podatki se hranijo v zaklenjenem arhivu pooblaščene osebe. Podatki, ki so shranjeni v računalniških bazah na serverju (njihove varnostne kopije se hranijo ognjevaarni omari) so zaščiteni z z geslom za dostop na osebni računalnik zaposlenega. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o dijakih in študentih na delovni praksi in počitniškem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki v družbi opravljajo obvezno delovno prakso in počitniško delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij, izpolnjevanje zakonskih dolžnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, naziv izobraževalne inštitucije, program in smer šolanja, letnik šolanja, številka transakcijskega računa in naziv banke.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe delodajalca, drugi uporabniki predvideni z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisno dokumentirani podatki se hranijo v zaklenjenem arhivu pooblaščene osebe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij, izpolnjevanje zakonskih dolžnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto, datum izobraževanja, čas trajanja izobraževanja, kotizacija, kraj izobraževanja, izobraževalna inštitucija, učinkovitost izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe delodajalca, drugi uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisno dokumentirani podatki se hranijo v zaklenjenem arhivu pooblaščene osebe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z gelsom. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka odtegljajev pri plači in sodnih prepovedi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje odtegljajev administrative, upravno izplačilne prepovedi in sodnih izvršb; za statistična poročila, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in začasnega prebivališča, številka kredita, znesek mesečnega obroka, znesek vseh mesečnih obrokov
 • Uporabniki zbirke: Kreditodajalec – pristojni organ, pooblaščena oseba delodajalca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisno dokumentirani podatki se hranijo v zaklenjenem arhivu pooblaščene osebe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z gelsom.Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Zbirka preizkusov znanja ZVD

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje usposabljanja zaposelnih v skladu z zakonom o varstvu pri delu – za druge uradne namene in uveljavljanje pravic in dolžnosti, iz katerih izhajajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naziv del in nalog, ki jih zaposleni opravlja, rezultat preizkusa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena oseba delodajalca, ZVD, Inšpektorat RS za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisno dokumentirani podatki se hranijo v zaklenjenem arhivu pooblaščene osebe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom.Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca zdravstvenim pregledov, napotnica za usmerjeniin drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so razporejeni na delovna mesta, kjer je z oceno tveganja določen obdobni zdravstveni pregled.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi ugotavljanja zdravja zaposlenih na delovnih mestih ter zaradi izvajanja predpisov s področja zdravja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov (kraj, ulica, poštna številka), izobrazba, poklic, zaposlen pri delodajalcu od dne, naziv in koda delovnega mesta.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena oseba s strani delodajalca, pooblaščeni zdravnik, Inšpekcija RS za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranjo v prostorih, ki so v odsotnosti zaposlenih zaklenjeni. Pisno dokumentirani se hranijo v ognjevarni omari, ki so v odsotnosti zaposlenih zaklenjene. Podatki, ki so shranjeni v računalniških bazah na serverju (njihove varnostne kopije se hranijo ognjevarni omari) in so zaščiteni z geslom za dostop v osebni računalnik zaposlenega. Ob zaključku dela in zapustitvi pisarne se je dolžan iz omrežja odjaviti. Dostop do evidenc imajo le pooblaščene osebe. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Seznam inovatorjev in inovacij

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki prijavili inovacijo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotovitev enotne politike obravnavanja inovacij
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o prijavitelju: ime in priimek, delovno mesto, stroškovno mesto, navedba delodajalca in vodje oddelka; Podatki o inovaciji: datum vložitve inovacijske prijave, vrsta inovacije, ime inovacije, višina denarne nagrade v bruto znesku.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena osebe s strani delodajalca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari inovacijskega skrbnika. Dostop do računalniške baze je zavarovan z gesli. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o zaposlenih delavcih – uporabnikih službenega mobilnega telefona

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so uporabniki službenih mobilnih telefonov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti v skladu Pravilnikom koncerna družbe o uporabi službenih teleofnov (Code of conduct)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, tip telefonskega aparata, telefonska številka, naveza, E-mail naslov, PIN,PUK
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena oseba delodajalca, drugi uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebnem računalniku vodje informacijske tehnologije. do računalniške baze je zavarovan z gesli. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o registraciji prihodov in odhodov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz oplač in nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka; Ime in priimek, številka kartice, organizacijska enota, stroškovno mesto, ura prihoda in odhoda, karakteristika odostonosti
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari skrbnika pooblaščene osebe. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o obiskovalcih in vstopov in izstopov iz prostorov družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, stranke, zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja družbe ter reda v prostorih družbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za obiskovalce se podatki vodijo na obrazcih »Prijava obiska«: Ime in Priimek obiskovalca, naziv podjetja, razlog obiska, kotaktna oseba v družbi, datum, ura prihoda in odhoda Za dostavo in prevzem materiala se podatki vodijo v knjigi: Ime in priimek, podjetje, od koder obiskovalec prihaja, namen obiska, registska števila vozila (v kolikor z vozilom vstopi v območje družbe), ura odhoda in prihoda
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, drugi uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari skrbnika pooblaščene osebe. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za zapolitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Shranjevanje podatkov zaradi morebitne zaposlitve v prihodnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o kandidatu: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, podatki o strokovni usposobljenosti: poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne izkušnje
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari skrbnika pooblaščene osebe. Osebni podatki
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o zaposlenih delavcih razporejenih v enote civilne zaščite

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: I
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o kandidatu: ime in priimek, EMŠO, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, službena in domača telefonska številka, stopnja šolske izobrazbe, poklic, število otrok in leto rojstva najmlajšega, naziv družbe, naziv enote, kamor je pripadnih razporejen, dolžnost v enoti, fotografija
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari skrbnika pooblaščene osebe. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca o zaposlenih delavcih, ki so vključeni v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti z naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu: ime in priimek, EMŠO, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, št. transakcijskega računa, mesečni znesek plačane premije
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari pooblaščene osebe. Dostop do računalniške baze je zavarovan z gesli. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam