Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d., Ljubljana
Sedež ali naslov: Josipine Turnograjske 6
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5665493000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih (kadrovsko informacijski sistem)

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti - ZEPDSV (Ur.l. RS št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki imajo ali so imeli v preteklem obdobju sklenjeno delovno razmerje na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za interno uporabo za urejanje delovnih razmerjih in pripravo poročil zunanjim institucijam.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od sklenitve pogodbe o zaposlitvi do prenehanja pogodbe o zaposlitvi, potem se podatki hranijo kot listina trajne vrednosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V elektronski obliki: 1. OSEBNI PODATKI Osnovni podatki (zaporedna/evidenčna številka, priimek, ime, priimek ob rojstvu, spol, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, EMŠO, davčna številka); naslov stalnega bivališča (ulica, kraj, poštna številka, občina); bančni račun (naziv banke, naslov banke, številka transakcijskega računa); izobrazba (stopnja strokovne usposobljenosti, poklic, zadnja zaključena šola); družinski člani (priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, davčna številka). 2. DELOVNO RAZMERJE IN DELOVNA DOBA Status (določen čas -trajanje od-do; nedoločen čas -od dne); vrsta (delavec po kolektivni pogodbi, delavec z individualno pogodbo, pripravnik – določen čas); skupna delovna doba (delovna doba v drugih organizacijah, drugače priznana delovna doba, delovna doba v SID banki d.d., Ljubljana - datum vstopa v SID banko d.d., Ljubljana in datum izstopa iz SID banke d.d., Ljubljana); 3. DELOVNO MESTO Oddelek, naziv, tarifni razred, dejanski plačilni razred, izhodiščni plačilni razred, osnovna bruto plača, razpon; 4. ZAVAROVANJA Dodatno zdravstveno zavarovanje (številka police, datum sklenitve, veljavnost police, premija plačana od - do; seznam zavarovancev) Prostovoljno pokojninsko zavarovanje - (številka police,datum sklenitve police; seznam zavarovancev); nezgodno zavarovanje - (številka police, število vključenih; seznam zavarovancev). 5. ZNANJA Izredni študij (priimek in ime, pogodba o izobraževanju da, ne; naziv izobraževalne institucije, pridobitev želene stopnje strokovne izobrazbe, trajanje študija - datum vpisa, predviden zaključek, datum zaključka, naslov diplomskega dela, koriščenje študijskega dopusta - datum koriščenja študijskega dopusta, navedba izpita za katerega se koristi študijski dopust, cena), funkcionalna znanja, (priimek in ime, naziv izobraževalne institucije, naslov seminarja, tečaja, delavnice, datum začetka, trajanje, število ur, kraj poteka, kotizacija, ostali stroški, skupni stroški), tuji jeziki (priimek in ime, vrsta jezika, ustanova, začetek, predviden zaključek, zaključek, število ur, kotizacija, dnevnica, nočnina prevoz, skupaj stroški). 6. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Zdravstveni pregledi (priimek in ime, datum pregleda, datum zapadlosti, ocena delazmožnosti, opombe), okulistični pregled (priimek in ime, datum pregleda, datum zapadlosti, ocena delazmožnosti, opombe), usposabljanja (priimek in ime, usposabljanje za varno in zdravo delo, požarna varnost - naziv institucije, ime izvajalca, datum usposabljanja, veljavnost potrdila). 7. VARNOSTNA POLITIKA Izjava (priimek in ime, datum podpisa izjave), izobraževanje (priimek in ime, naziv institucije, ime izvajalca, datum usposabljanja). V fizični obliki: personalna mapa, v kateri so zbrani vsi dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se vodi evidenca, in izvirne listine, na podlagi katerih se vpisujejo podatki v evidenco.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci SID banke d.d., Ljubljana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se hranijo v elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v SID banki d.d., Ljubljana v skladu z internimi akti SID banke d.d., Ljubljana ali osebe po posebnem pooblastilu SID banke d.d., Ljubljana. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko so blokirana z omejenim dostopom. Dokumentacija se hrani v zaklenjenih (ognjevarnih) omarah. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo interni akti SID banke d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah in drugih prejemkih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti - ZEPDSV (Ur.l. RS št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki imajo ali so imeli v preteklem obdobju sklenjeno delovno razmerje na podlagi pogodbe o zaposlitvi, na podlagi česar se jim obračunava plača in drugi prejemki iz delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi, kolektivne pogodbe ter drugih predpisov, in sicer določil o plačah in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V elektronski obliki: 1. OSEBNI PODATKI Osnovni podatki (priimek, ime, priimek ob rojstvu, spol, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, EMŠO, davčna številka); naslov stalnega bivališča (ulica, kraj, poštna številka, občina); bančni račun (naziv banke, naslov banke, številka transakcijskega računa); izobrazba (stopnja strokovne usposobljenosti, delovno mesto, stroškovno mesto). 2. DELOVNO RAZMERJE IN DELOVNA DOBA Status (določen čas -trajanje od-do; nedoločen čas -od dne); vrsta (delavec po kolektivni pogodbi, delavec z individualno pogodbo, pripravnik – določen čas); skupna delovna doba (delovna doba v drugih organizacijah, drugače priznana delovna doba, delovna doba v SID banki d.d., Ljubljana - datum vstopa v SID banko d.d., Ljubljana in datum izstopa iz SID banke d.d., Ljubljana). 3. DELOVNO MESTO – PREMESTITVE IN NAPREDOVANJA Področje, oddelek, naziv, tarifni razred, dejanski plačilni razred, osnovna bruto plača. 4. ZAVAROVANJA Prostovoljno pokojninsko zavarovanje - (številka police,datum sklenitve police); nezgodno zavarovanje - (številka police, seznam zavarovancev). Za obračun plač se v zbirki v elektronski obliki nahajajo še podatki o boniteti, bruto plači, prispevkih, akontacijah dohodnine, neto plači, podatkih o posojilih in drugih odtegljajih, prispevki delodajalca za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, prispevek delodajalca za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, sindikat. V zbirki se v fizični obliki v personalni mapi delavca poleg zgoraj navedenih podatkov nahajajo tudi dodatki za uspešnost, davčna olajšava, podatki o nadomestilu stroškov za prevoz na delo in z dela ter prehrano, prejemki iz dela in v zvezi z delom (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči) ter odpravnine.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci SID banke d.d., Ljubljana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se hranijo v elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v SID banki d.d., Ljubljana v skladu z internimi akti SID banke d.d., Ljubljana ali osebe po posebnem pooblastilu SID banke d.d., Ljubljana. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko so blokirana z omejenim dostopom. Dokumentacija se hrani v zaklenjenih (ognjevarnih) omarah. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo interni akti SID banke d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o prisotnosti/odsotnosti z dela in izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v SID banki d.d., Ljubljana, ki na kakršni koli podlagi opravljajo delo v banki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi izpolnjevanja pogodb, zaradi izvajanja izplačil, zaradi priprave raznih statističnih poročil, zaradi urejanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, zaradi uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zaradi zagotavljanja statističnega spremljanja ter zaradi potreb inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: ime in priimek, zaporedna/evidenčna številka delavca, številka brezkontaktne kartice za vstop in evidentiranje, OE. b) Registracija dogodkov prihod, odhod, malica, službeni izhod/prihod, bolniški izhod/prihod, privatni izhod/prihod, odsotnosti (dopust, bolezni, poškodbe, službena pot, seminar itd.). c) Podatki o izrabi delovnega časa podatke o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število dni letnega dopusta. d) Dokazila o upravičeni odsotnosti (obisk zdravnika, izobraževanja) – se hranijo v papirni obliki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci SID banke d.d., Ljubljana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence v navedenih točkah a, b in c se hranijo v elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v SID banki d.d., Ljubljana v skladu z internimi akti SID banke d.d., Ljubljana ali osebe po posebnem pooblastilu SID banke d.d., Ljubljana. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko so blokirana z omejenim dostopom. Dokumentacija se hrani v zaklenjenih (ognjevarnih) omarah. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo interni akti SID banke d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o študentih zaposlenih preko študentskega servisa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v SID banki d.d., Ljubljana, ki opravljajo ali so opravljali delo preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi izpolnjevanja pogodb, zaradi izvajanje izplačil, zaradi priprave raznih statističnih poročil, zaradi urejanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, zaradi uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zaradi zagotavljanja statističnega spremljanja ter zaradi potreb inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, naslov stalnega prebivališča, rojstni datum, EMŠO, davčna številka, spol, naziv izobraževalne institucije, letnik vpisa, številka transakcijskega računa, banka, telefon, stroškovno mesto, začetka dela, datum prenehanja dela, napotnica o študentskem delu, izjava o dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci SID banke d.d., Ljubljana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se hranijo v elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v SID banki d.d., Ljubljana v skladu z internimi akti SID banke d.d., Ljubljana ali osebe po posebnem pooblastilu SID banke d.d., Ljubljana. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko so blokirana z omejenim dostopom. Dokumentacija se hrani v zaklenjenih (ognjevarnih) omarah. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo interni akti SID banke d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca prijav na objavljena prosta delovna mesta in splošnih prijav oz. ponudb za delo

 • Pravna podlaga (neobvezno): 28. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za zaposlitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava podatkov potrebnih za izbirni postopek zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, stalno ali začasno prebivališče, št. pošte, kraj, izobrazba, rojstni datum, telefon, naslov elektronske pošte, prijava na razpis ali splošna prijava, življenjepis, dokazila o izobrazbi (podatki so lahko v elektronski ali papirni obliki) in ostala dokazila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci SID banke d.d., Ljubljana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se hranijo v elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v SID banki d.d., Ljubljana v skladu z internimi akti SID banke d.d., Ljubljana ali osebe po posebnem pooblastilu SID banke d.d., Ljubljana. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko so blokirana z omejenim dostopom. Dokumentacija se hrani v zaklenjenih (ognjevarnih) omarah. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo interni akti SID banke d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o nagradnih razpisih/štipendijah SID banke d.d. Ljubljana

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje, ki so se prijavili na nagradni razpis.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spodbujanje za proučevanje znanj s področja zavarovanja in financiranja mednarodnih gospodarskih poslov in zaradi izplačila nagrad nagrajencem ter objave nagrajencev na spletni strani SID banke d.d., Ljubljana (ime in priimek, strokovno delo, naziv fakultete).
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefon, davčna številka, številka transakcijskega računa, banka, ime in sedež fakultete, letnik in stopnja študija, strokovno delo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci SID banke d.d., Ljubljana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se hranijo v elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v SID banki d.d., Ljubljana v skladu z internimi akti SID banke d.d., Ljubljana ali osebe po posebnem pooblastilu SID banke d.d., Ljubljana. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dokumentacija se hrani v zaklenjenih (ognjevarnih) omarah. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo interni akti SID banke d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki jih navedejo ponudniki v ponudbeni dokumentaciji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje postopkov javnega naročanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, nekaznovanost, izobrazba, reference in morebitni drugi podatki, kot opredeljeno s posameznim razpisom.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci SID banke d.d., Ljubljana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se hranijo v elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v SID banki d.d., Ljubljana v skladu z internimi akti SID banke d.d., Ljubljana ali osebe po posebnem pooblastilu SID banke d.d., Ljubljana. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dokumentacija se hrani v zaklenjenih (ognjevarnih) omarah. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo interni akti SID banke d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca oseb odgovornih za javno naročanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Peti odstavek 41. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe odgovorne za javna naročila.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Poročanje seznama zavezancev za prijavo premoženjskega stanja Komisiji za preprečevanje korupcije.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, EMŠO, davčno številko zavezanca, funkcijo oziroma položaj, naslov stalnega bivališča.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci SID banke d.d., Ljubljana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se hranijo v elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v SID banki d.d., Ljubljana v skladu z internimi akti SID banke d.d., Ljubljana ali osebe po posebnem pooblastilu SID banke d.d., Ljubljana. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dokumentacija se hrani v zaklenjenih omarah. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo interni akti SID banke d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o poslovnih partnerjih - fizičnih osebah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Interni pravilnik, osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki jih SID banka d.d., Ljubljana vodi kot poslovne partnerje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Plačilo za opravljeno delo.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Davčna številka, ime, priimek, ulica in hišna številka, poštna številka, kraj, e-poštni naslov, telefonska številka, GSM številka, država, EMŠO, rojstni datum, številka transakcijskega računa, banka, znesek plačila, vrsta dela/položaj.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci SID banke d.d., Ljubljana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se hranijo v elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v SID banki d.d., Ljubljana v skladu z internimi akti SID banke d.d., Ljubljana ali osebe po posebnem pooblastilu SID banke d.d., Ljubljana. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dokumentacija se hrani v zaklenjenih (ognjevarnih) omarah. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo interni akti SID banke d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca SONI-1 – Seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Prvi odstavek 387. člena Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J in 63/13 – ZS-K).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe v skladu z 2. členom Sklepa o seznamu oseb, ki so jim dostopne notranje informacije: to so osebe, ki za družbo opravljajo delovne, poklicne ali druge naloge oz. dolžnosti na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugega pravnega razmerja (zaposleni, zunanji izvajalci, revizorji, člani nadzornega sveta).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Seznam SONI je namenjen nadzoru Agencije za trg vrednostnih papirjev glede preprečevanja trgovanja z vrednostnimi papirji na podlagi notranjih informacij.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V elektronski obliki: ime in priimek/firma; stalno prebivališče/sedež; EMŠO/matična številka ali KID; redna zaposlitev; delovne, poklicne ali druge naloge/dolžnosti; pravno razmerje, na podlagi katerega opravlja naloge/dolžnosti; razlog uvrstitve na seznam/razlogi za dostop do notranjih informacij; vrsta notranje informacije; datum pridobitve dostopa do notranje informacije; način in nivo dostopa do notranje informacije; datum pisne seznanitve osebe; datum prenehanja dostopa do notranje informacije. V fizični obliki: izjave o pisni seznanitvi osebe na podlagi katerih se vpisujejo podatki v evidenco.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci SID banke d.d., Ljubljana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se hranijo v elektronski obliki na strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v SID banki d.d., Ljubljana v skladu z internimi akti SID banke d.d., Ljubljana ali osebe po posebnem pooblastilu SID banke d.d., Ljubljana. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dokumentacija se hrani v zaklenjenih (ognjevarnih) omarah. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo interni akti SID banke d.d., Ljubljana. Izmenjava podatkov z obdelovalcem podatkov je šifrirana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o članih Komisije za pospeševanje mednarodne menjave

 • Pravna podlaga (neobvezno): 13. in 16. člen Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani Komisije za pospeševanje mednarodne menjave.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje gradiv za seje Komisije za pospeševanje mednarodne menjave.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, elektronski naslov, mobilna številka, funkcija/zaposlitev.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci SID banke d.d., Ljubljana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se hranijo v elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v SID banki d.d., Ljubljana v skladu z internimi akti SID banke d.d., Ljubljana ali osebe po posebnem pooblastilu SID banke d.d., Ljubljana. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dokumentacija se hrani v zaklenjenih (ognjevarnih) omarah. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo interni akti SID banke d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca kreditojemalcev po Zakonu o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe (ZJShemFO)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika (zapisana v kreditni pogodbi, uvrščeni v ZJShemFO).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so sklenile kreditno pogodbo po ZJShemFO.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pooblastil po ZJShemFO.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka DURS, državljanstvo RS, skupina kreditojemalca iz 6. člena ZJShemFO, naslov stalnega prebivališča kreditojemalca, številka kreditne pogodbe, znesek kredita, namen kredita, ročnost v mesecih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci SID banke d.d., Ljubljana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju; ministrstvo za finance; FURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se hranijo v elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v SID banki d.d., Ljubljana v skladu z internimi akti SID banke d.d., Ljubljana ali osebe po posebnem pooblastilu SID banke d.d., Ljubljana. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dokumentacija se hrani v zaklenjenih omarah. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo interni akti SID banke d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca oseb, ki jih je potrebno obveščati v primeru izrednih dogodkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pooblaščene osebe SID banke d.d., Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja SID banke d.d., Ljubljana.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, stalno ali začasno prebivališče, telefonska številka (službena, domača, GSM).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci SID banke d.d., Ljubljana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se hranijo v elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v SID banki d.d., Ljubljana v skladu z internimi akti SID banke d.d., Ljubljana ali osebe po posebnem pooblastilu SID banke d.d., Ljubljana. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dokumentacija se hrani v zaklenjenih (ognjevarnih) omarah. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo interni akti SID banke d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca oseb v posebnem razmerju z banko

 • Pravna podlaga (neobvezno): Četrti odstavek 149. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Član uprave SID banke d.d., Ljubljana oziroma njegov ožji družinski član, član nadzornega sveta SID banke d.d., Ljubljana oziroma njegov ožji družinski član.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Poročanje Banki Sloveniji v skladu s pravili o upravljanju s tveganji.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek člana uprave banke, nadzornega sveta banke (v nadaljevanju: član), ime in priimek bližnjih družinskih članov (pojem bližnji družinski član definira ZBan-2), razmerje s članom, datum rojstva, podpis, poslovni deleži, delnice oziroma druge pravice, katerih posredni ali neposredni imetnik je član in ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju oziroma v kapitalu druge osebe ter poslovni deleži, naziv pravne osebe, deleži in način udeležbe,delnice oziroma druge pravice, katerih neposredni imetniki so članovi bližji družinski člani in ki skupaj s poslovnimi deleži, delnicami oziroma drugimi pravicami, ki predstavljajo udeležbo pri upravljanju druge osebe oziroma v kapitalu druge osebe v višini najmanj 10 odstotkov, naziv pravne osebe, matična številka pravne osebe, davčna številka pravne osebe, delež in način udeležbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci SID banke d.d., Ljubljana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se hranijo v elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v SID banki d.d., Ljubljana v skladu z internimi akti SID banke d.d., Ljubljana ali osebe po posebnem pooblastilu SID banke d.d., Ljubljana. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dokumentacija se hrani v zaklenjenih (ognjevarnih) omarah. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo interni akti SID banke d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Elektronska pošta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v SID banki d.d., Ljubljana ter drugi posamezniki, ki si z zaposlenimi izmenjujejo elektronska sporočila.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen elektronske pošte je pošiljanje in prejemanje sporočil prek računalniških omrežij in drugih komunikacijskih sistemov. Omogoča izmenjavo sporočil med zaposlenimi in podjetji ali ustanovami.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Elektronski naslov zaposlenega in pošiljatelja, datum in čas prejema elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci SID banke d.d., Ljubljana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se hranijo v elektronski obliki na poštnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v SID banki d.d., Ljubljana v skladu z internimi akti SID banke d.d., Ljubljana ali osebe po posebnem pooblastilu SID banke d.d., Ljubljana. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo interni akti SID banke d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca zvočnih zapisov in magnetogramov sej nadzornega sveta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15), Sklep o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic, osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani uprave SID banke d.d., Ljubljana, člani nadzornega sveta SID banke d.d., Ljubljana, vabljeni na sejo nadzornega sveta SID banke d.d., Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje interesov in premoženja banke, dokaz vsebine seje nadzornega sveta in ugotavljanje odgovornosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, naziv, datum seje, vsebina seje, zvočni posnetki seje in morebitni drugi osebni podatki, ki jih osebe razkrijejo med sejo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci SID banke d.d., Ljubljana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se hranijo v elektronski obliki na prenosnem mediju banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v SID banki d.d., Ljubljana v skladu z internimi akti SID banke d.d., Ljubljana ali osebe po posebnem pooblastilu SID banke d.d., Ljubljana. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija v fizični obliki in prenosni medij vezan na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dokumentacija in prenosni medij se hrani v zaklenjenih (ognjevarnih) omarah. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo interni akti SID banke d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca posnetkov telefonskih razgovorov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zvočni posnetki klicev na določene telefonske številke banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje oseb in premoženja banke, dokaz vsebine dogovora med banko in stranko po telefonu, preprečevanje, odkrivanje, razkrivanje, dokazovanje kaznivih dejanj in prekrškov.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zvočni posnetki in morebitni drugi osebni podatki, ki jih osebe razkrijejo med pogovorom.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci SID banke d.d., Ljubljana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se hranijo v elektronski obliki na telefonskem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v SID banki d.d., Ljubljana v skladu z internimi akti SID banke d.d., Ljubljana ali osebe po posebnem pooblastilu SID banke d.d., Ljubljana. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo interni akti SID banke d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): 75. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vse osebe, ki se nahajajo v ožji okolici banke in ki vstopajo v prostore banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje oseb in premoženja banke; preprečevanje, odkrivanje, razkrivanje, dokazovanje kaznivih dejanj in prekrškov.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni podatki, kraj, datum in ura vstopa ter izstopa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci SID banke d.d., Ljubljana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se hranijo v elektronski obliki na snemalnem sistemu pogodbenega skrbnika za varovanje. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v SID banki d.d., Ljubljana v skladu z internimi akti SID banke d.d., Ljubljana ali osebe po posebnem pooblastilu SID banke d.d., Ljubljana. Računalniška oprema (snemalni sistem) na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo interni akti SID banke d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Knjiga obiskovalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, obiskovalci in pogodbeni parterji SID banke d.d., Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja SID banke d.d., Ljubljana.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaporedna številka, priimek in ime, datum in ura prihoda ter odhoda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci SID banke d.d., Ljubljana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v fizični obliki. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dokumentacija se hrani v zaklenjenih omarah. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo interni akti SID banke d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca izdaje ključev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki prevzamejo ključe za dostop do prostorov z omejenim gibanjem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja SID banke d.d., Ljubljana.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in ura prevzema in vračila ključev, razlog.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci SID banke d.d., Ljubljana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v fizični obliki. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dokumentacija se hrani v zaklenjenih omarah. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo interni akti SID banke d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam