Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Varstveno delovni center Postojna
Sedež ali naslov: Pot k Pivki 2 B
Poštna številka: 6230
Kraj: Postojna
Matična številka: 1673246000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A). Podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, - kraj rojstva, - država rojstva, - EMŠO, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča, - naslov začasnega prebivališča, - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki, B). Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s krajšim delovnim časom do polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi; bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; - izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlajjo redne mesečne plače, bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja); - neto plača ( za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila ), plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; C). podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; D). Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovnje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; - plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci VDC Postojna - zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - zavod RS za zaposlovanje - ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - statistični urad RS - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o vsrstvu osebnih podatkov oz. drugi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v računovodstvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št. 40/06), 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v zavodu, Zavarovani in vzdrževani družinski člani - otroci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A). Podatki o delavcu: - osebno ime - datum rojstva, če ima EMŠO, - kraj rojstva - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini - EMŠO, - davčna številka - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), B). Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo C). Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, datum prenehanja pogodbe o zapolsitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci VDC Postojna, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrsvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zakljenjeni omari v tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pRavilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o uporabnikih, njihovih starših, oziroma zakonitih zastopnikih, ki so vključeni v VDC Postojna

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakonom o socialnem varstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki, starši oziroma zakoniti zastopniki, svojci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja socialno varstvene dejavnosti, določene z Zakonom o socialnem varstvu, za načrtovanje politike socialnega varstva, spremljanje stanja ter za znanstveno raziskovalne in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uporabnikih: priimek in ime, EMŠO, datum, kraj, občina in država rojstva, naslov stalnega bivališča, narodnost, evidenca začasnega bivališča, datum vstopa in izstopa iz VDC,številka transakcijskega računa, številka osebne izkaznice, številka zdravstvene kartice, evidenca o odvzemu poslovne sposobnosti varovancev in seznam staršev, ki imajo podaljšanje roditeljske pravice,izobrazba, stopnja prizadetosti (izvid in mnenje, evidenca prisotnosti in odsotnosti, evidenca opravljenega dela in višina izplačanih nagrad, individualni programi z evalvacijo, poročila, evidenca uporabnikov, ki imajo epileptične napade; podatki o starših oz. zakonitih zastopnikih: priimek in ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, zakonski stan, šolska izobrazba, poklic, zaposlitev, telefonske številke, podatki o socialno ekonomskem stanju družine; podatki o sorodnikih:priimek in ime, rojstni podatki, stalno prebivališče, izobrazba, zaposlitev, telefonske številke
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VDC Postojna, pooblaščeni delavci Ministrstva za delo,družino in socialne zadeve, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki se zaklepajo in so varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda, študentje in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci po pogodbi o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka in morebitnega konca dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma nalog z vidika varstva pri delu; roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje in nadzorevanje del oziroma nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumenatcijo programa in časa usposabljanja ter seznam oseb, ki o vodile usposabljanja in preizkuse znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije oz. dela in naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja); zapisnik o preizkusih znanja delavce.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda, izvajalci usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja in potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v zaklenjenih omarah v tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Delovršna pogodba.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo pogodbo o delu in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb z zavodom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu-predmetu pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznokov iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka pri kateri je odprt, posel-predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda, zavod RS za zapsolovanje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Delovršne pogodbe se hranijo v zaklenjenih omarah v tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda, kandidati za zaposlitev v zavodu, delavci po pogodbi o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka EMŠO, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov, državljanstvo, številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega za tujce, invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, stroškovno mesto datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela, -pomembni podatki iz ocene tveganja: opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna opreme, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mestaoz. pripombe delodajalca; napotnica oz. zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, rezultati psihološkega testiranjav obliki mnenjo primernosti kandidatov za zaposlitev, ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta, morebitne omejitve oz. njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda, pooblaščeni zdravnik zavoda, zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo, psihološka mnenja in zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih pregledih se hranijo v zaklenjenih omarahv tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci zavoda. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom odpolnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zakljenjeni omari v računovodstvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenihv računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, izobrazba, zaposlitev, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom, vrsta in datum opravljanja strokovnega izpita
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci zavoda, izvajalci usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v zaklenjenih omarah v tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam