Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA DOBROVNIK
Sedež ali naslov: DOBROVNIK 266/j
Poštna številka: 9223
Kraj: DOBROVNIK
Matična številka: 5086077000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA PODATKOV O UČENCIH, VPISANIH V OSNOVNO ŠOLO IN NJIHOVIH STARŠIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov se nanašajo na učence, ki so vpisani v osnovno šolo ter na starše oziroma skrbnike učencev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki učencev iz zbirke podatkov se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe obveznega izobraževanja. Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objaviti tako, da identiteta učenca ni znana in v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, • podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov so pooblaščeni delavci zavoda za varovanje osebnih podatkov, pooblaščeni delavci ministrstva in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in ukrepe s katerimi se : • varujejo prostori in sistemsko programska oprema; • zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel; • omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov; Zavod ima Pravilnik o varstvu osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je prenehal veljati z dne 01.09.2000 in nov Pravilnik o varovanju osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je pričel veljati dne 22.1.2013.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA PODATKOV O UČENCIH, KI POTREBUJEJO POMOČ OZIROMA SVETOVANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov se nanašajo na učence, vpisane v osnovno šolo in potrebujejo pomoč oziroma svetovanje ( svetovalna služba zavoda ).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki učencev iz zbirke podatkov se zbirajo za potrebe svetovalne službe zavoda. Osebni podatki se zbirajo v soglasju s straši učencev, razen v primeru, ko je učenec v družini ogrožen in ga je potrebno zavarovati. Strokovni delavci so podatke vsebovani v zbirki osebnih podatkov dolžni varovati kot poklicno skrivnost. Te podatke so kot poklicno skrivnost dolžni varovati tudi drugi strokovni delavci , ki so jim podatki posredovani zaradi narave njihovega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, • podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli, podatki o napredovanju učenca, izdanih spričevalih in drugih listinah, • družinsko in socialno anamnezo, • razvojno anamnezo, • strokovno interpretirane rezultate diagnostičnih postopkov, • podatke o postopkih strokovne pomoči oziroma svetovanja, • dokumentacijo v zvezi s postopkom usmerjanja učenca s posebnimi potrebami, • strokovna mnenja drugih inštitucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih inštitucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov vsebovanih v zbirki osebnih podatkov, so pooblaščeni delavci zavoda.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in ukrepe s katerimi se : • varujejo prostori in sistemsko programska oprema; • zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel; • omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov; Zavod ima Pravilnik o varstvu osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je prenehal veljati z dne 01.09.2000 in nov Pravilnik o varovanju osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je pričel veljati dne 21.1.2013.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA PODATKOV O NAPREDOVANJU UČENCEV, IZDANIH SPRIČEVALIH IN VZGOJNIH OPOMINIH IN DRUGIH LISTINAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZBIRKA PODATKOV O NAPREDOVANJU UČENCEV, IZDANIH SPRIČEVALIH IN VZGOJNIH OPOMINIH IN DRUGIH LISTINAH
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za potrebe obveznega izobraževanja in posredujejo ministrstvu, pristojnemu za izobraževanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, • podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli, podatki o napredovanju učenca, izdanih spričevalih in drugih listinah.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov so pooblaščeni delavci zavoda za varovanje osebnih podatkov, pooblaščeni delavci ministrstva in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in ukrepe s katerimi se : • varujejo prostori in sistemsko programska oprema; • zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel; • omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov; Zavod ima Pravilnik o varstvu osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je prenehal veljati z dne 01.09.2000 in nov Pravilnik o varovanju osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je pričel veljati dne 21.1.2013.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. ZBIRKA PODATKOV O GIBALNIH IN MORFOLOŠKIH SPOSOBNOSTIH UČENCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov so pooblaščeni delavci zavoda za varovanje osebnih podatkov, pooblaščeni delavci ministrstva in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki učencev iz zbirke osebnih podatkov se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe obveznega izobraževanja in posredujejo ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, za izvajanje z zakonom določenih nalog.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, • podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca, ki se nanašajo na : telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov so pooblaščeni delavci zavoda za varovanje osebnih podatkov, pooblaščeni delavci ministrstva in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in ukrepe s katerimi se : • varujejo prostori in sistemsko programska oprema; • zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel; • omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov; Zavod ima Pravilnik o varstvu osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je prenehal veljati z dne 01.09.2000 in nov Pravilnik o varovanju osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je pričel veljati dne 21.1.2013.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. ZBIRKA PODATKOV O VPISANIH IN VKLJUČENIH OTROK V VRTEC

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki vsebovani v zbirki osebnih podatkov se nanašajo na otroke vpisane oziroma vključene v vrtec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vrtec zbira osebne podatke iz prejšnjega odstavka v evidenci vpisanih otrok zaradi vodenja postopka sprejema in vključitve otroka v program vrtca. Podatke zbira vrtec na podlagi privolitve staršev. Vrtec vzpostavi evidenco vključenih otrok, ko starši podpišejo pogodbo o vključitvi otroka v vrtec. Vrtec zbira osebne podatke v evidenci vključenih otrok zaradi ustreznega dela z otrokom pri izvedbi programov, zaradi sodelovanja s starši in zaradi spremljanja plačil staršev za program vrtca. Če na območju občine ustanoviteljice poteka enoten vpis v vrtce, se podatki iz prve, druge, tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena pošljejo občini, ki vzpostavi centralno evidenco vpisanih otrok v vse vrtce na njenem območju zaradi ugotavljanja dejanskega števila vpisanih otrok v vrtce ter s tem povezanih potreb po zagotovitvi zadostnega števila prostih mest v vrtcih na območju občine.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca vpisanih otrok vsebuje naslednje podatke: -osebno ime ter naslov stalnega in začasnega prebivališča otroka in staršev, -datum rojstva in spol otroka, -EMŠO otrok in staršev, -šifro otroka, -datum vpisa otroka v vrtec, -naslov za stike, telefonsko številko staršev ali naslov elektronske pošte in -druge podatke, ki so potrebni za ugotavljanje izpolnjevanja kriterijev za sprejem otroka, ki jih je določila občina. Evidenca vključenih otrok vsebuje naslednje podatke: -osebno ime ter naslov prebivališča otroka in staršev, -datum rojstva in spol otroka, -EMŠO otrok in staršev, -datum vključitve otroka v vrtec, -zdravstvene posebnosti otroka, ki izhajajo iz potrdila pediatra ali specialista, -naslov za stike, telefonsko številko osebe ali naslov elektronske pošte osebe, ki je vzgojitelju dosegljiva ----med otrokovim bivanjem v vrtcu in -podatke o prisotnosti otrok v vrtcu.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov so pooblaščeni delavci zavoda za varovanje osebnih podatkov in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.Vrtec lahko posreduje podatke iz zbirk podatkov ministrstvu, pristojnemu za predšolsko vzgojo, za izvajanje njegovih z zakonom določenih nalog. Osebni podatki se smejo pri obdelavi uporabljati in objavljati tako, da identiteta posameznika ni razvidna.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in ukrepe s katerimi se : • varujejo prostori in sistemsko programska oprema; • zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel; • omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov; Zavod ima Pravilnik o varstvu osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je prenehal veljati z dne 01.09.2000 in nov Pravilnik o varovanju osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je pričel veljati dne 21.1.2013.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. ZBIRKA PODATKOV O EVIDENCI PLAČIL STARŠEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov se vodijo zaradi spremljanja mesečnih plačil staršev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki otrok iz zbirke podatkov se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe spremljanja plačil staršev. Pravna podlaga je Zakon o vrtcih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrtec vodi evidenco plačil staršev. Evidenca plačil staršev vsebuje podatke o : • višini plačil staršev; • mesečnih plačilih staršev;
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov so pooblaščeni delavci zavoda za varovanje osebnih podatkov in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in ukrepe s katerimi se : • varujejo prostori in sistemsko programska oprema; • zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel; • omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov; Zavod ima Pravilnik o varstvu osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je prenehal veljati z dne 01.09.2000 in nov Pravilnik o varovanju osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je pričel veljati dne 21.1.2013.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. ZBIRKA PODATKOV O OTROCIH, KI POTREBUJEJO SVETOVANJE OZIROMA POMOČ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov se po presoji svetovalne službe zbirajo za tiste otroke, ki potrebujejo strokovno svetovanje oziroma pomoč.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo po presoji svetovalne službe za tiste otroke, ki potrebujejo strokovno svetovanje oziroma pomoč. Osebni podatki se zbirajo v soglasju s starši oziroma skrbniki otrok, razen v primeru, ko je otrok v družini ogrožen in ga je potrebno zavarovati. Svetovalni delavci so podatke dolžni varovati kot poklicno skrivnost. Te podatke so kot poklicno skrivnost dolžni varovati tudi drugi strokovni delavci, ki so jim podatki posredovani zaradi narave njihovega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -družinsko in socialno anamnezo, -razvojno anamnezo, -diagnostične postopke, -postopke strokovne pomoči in -strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov vsebovanih v zbirki osebnih podatkov so svetovalni delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in ukrepe s katerimi se : • varujejo prostori in sistemsko programska oprema; • zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel; • omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov. Zavod ima Pravilnik o varstvu osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je prenehal veljati z dne 01.09.2000 in nov Pravilnik o varovanju osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je pričel veljati dne 21.1.2013.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. ZBIRKA PODATKOV O EVIDENCI OSEB, KI OBČASNO VARUJEJO OTROKE NA DOMU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov se nanašajo na osebe, ki občasno varujejo otroke na domu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca se vzpostavi v primeru potrebe po občasnem varovanju otrok na domu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naslov in številka telefona, pri katerem je oseba dosegljiva; • datum rojstva, spol, formalno izobrazbo in posebna znanja;
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov vsebovanih v zbirki osebnih podatkov, so pooblaščeni delavci zavoda za zbiranje in varovanje osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in ukrepe s katerimi se : • varujejo prostori in sistemsko programska oprema; • zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel; • omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov; Zavod ima Pravilnik o varstvu osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je prenehal veljati z dne 01.09.2000 in nov Pravilnik o varovanju osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je pričel veljati dne 29.09.2004.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidenci ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. ZBIRKA PODATKOV O KADROVSKI EVIDENCI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki shranjeni v zbirki osebnih podatkov se nanašajo na delavce ki so v delovnem razmerju v zavodu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi uveljavljanja pravic posameznikov in za potrebe statističnih raziskovanj in evidenc ter za druge namene določene z zakonom. Pravna podlaga namena zbiranja teh podatkov je navedena v 3. točki kataloga.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov so pooblaščeni delavci zavoda za varovanje osebnih podatkov, pooblaščeni delavci ministrstva in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov vsebovanih v zbirkah osebnih podatkov so pooblaščeni delavci zavoda za varovanje osebnih podatkov, pooblaščeni delavci ministrstva in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in ukrepe s katerimi se : • varujejo prostori in sistemsko programska oprema; • zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel; • omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov; Zavod ima Pravilnik o varstvu osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je prenehal veljati z dne 01.09.2000 in nov Pravilnik o varovanju osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je pričel veljati dne 21.1.2013.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. ZBIRKA PODATKOV O PLAČAH ZAPOSLENIH IN DRUGIH PREJEMKIH IZ DELOVNEGA RAZMERJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov se nanašajo na delavce, ki so v delovnem razmerju v zavodu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Z namenom uveljavljanja pravic posameznikov, za potrebe statističnih raziskovanj in evidenc ter za druge namene določene z zakonom. Pravna podlaga namena zbiranja teh podatkov je določena v 3. točki te zbirke osebnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za zaposlene delavce v zavodu se vodi evidenca, ki vsebuje sledeče podatke: a) podatke o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); – številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje. 5.)Namen obdelave: Z namenom uveljavljanja pravic posameznikov, za potrebe statističnih raziskovanj in evidenc ter za druge namene določene z zakonom. Pravna podlaga namena zbiranja teh podatkov je določena v 3. točki te zbirke osebnih podatkov.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov so pooblaščeni delavci zavoda za varovanje osebnih podatkov, pooblaščeni delavci ministrstva in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in ukrepe s katerimi se : • varujejo prostori in sistemsko programska oprema; • zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel; • omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov; Zavod ima Pravilnik o varstvu osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je prenehal veljati z dne 01.09.2000 in nov Pravilnik o varovanju osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je pričel veljati dne 21.1.2013.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. ZBIRKA PODATKOV O ŠOLSKI DOKUMENTACIJI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirkah osebnih podatkov se nanašajo na učence, ki se v skladu z zakonom o osnovni šoli vpisujejo oziroma so vpisani v program življenja in dela osnovne šole.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki učencev iz zbirk podatkov se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe obveznega izobr
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a.) Knjige in splošni dokumenti osnovne šole : • matična knjiga; • šolska kronika; • letno organizacijsko poročilo; • letni delovni načrt osnovne šole; • evidenca o izdanih spričevalih in drugih listinah; b.) Dokumentacija o delu oddelkov v osnovni šoli : • dnevnik; • dnevnik in redovalnica učne skupine, dnevnik za podaljšano bivanje, jutranje varstvo; • dnevnik za druge oblike dela z učenci, vzgojnega dela; • redovalnica z opisnimi ocenami, s številčnimi ocenami; • mapa vzgojnih ukrepov; • zbirni športnovzgojni karton; c.) Dokumentacija o učencih v osnovni šoli : • vpisni list ; • matični list; • osebna mapa učenca, ki potrebuje pomoč oziroma svetovanje; • osebni športno-vzgojni karton; • zapisnik komisije za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo; • zapisnik o popravnih, razrednih in predmetnih izpitih učencev; • zapisnik o ocenjevanju učenca, ki se izobražuje na domu; č.) Dokumentacija o delu strokovnih delavcev : • letna priprava strokovnega delavca; • sprotna priprava na vzgojno-izobraževalni delo; f.) Dokumentacija o delu organov : • zapisniki sej učiteljskih zborov, oddelčnih učiteljskih zborov in strokovnih aktivov; • zapisniki o sejah sveta staršev šole, sveta šole, roditeljskih sestankov; • razrednikova analiza pedagoškega dela v oddelku; g)javne listine in druga dokumentacija • spričevalo z opisnimi ocenami; • spričevalo s številčnimi ocenami, zaključno spričevalo; • potrdilo o šolanju, potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti; • kolesarska izkaznica; • izpis iz evidence; • razna obvestila in soglasja;
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov so pooblaščeni delavci zavoda za varovanje osebnih podatkov, pooblaščeni delavci ministrstva in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in ukrepe s katerimi se : • varujejo prostori in sistemsko programska oprema; • zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel; • omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov; Zavod ima Pravilnik o varstvu osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je prenehal veljati z dne 01.09.2000 in nov Pravilnik o varovanju osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je pričel veljati dne 29.09.2004.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. ZBIRKA PODATKOV O DOKUMENTACIJI V VRTCU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirkah osebnih podatkov se nanašajo na otroke, ki so vpisani v vrtec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki otrok iz zbirk podatkov se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe predšolske vzgoje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a.) Knjige in splošni dokumenti vrtca : • letni delovni načrt vrtca; • kronika vrtca; • poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta vrtca; b.) Dokumentacija o delu oddelkov v vrtcu : • imenik otrok vključenih v vrtec; • dnevnik dela; c.) Dokumentacija o otrocih vključenih v vrtec : • vpisni list; • osebna mapa otroka, ki mu je nudeno svetovanje oziroma pomoč; • osebna mapa otroka s posebnimi potrebami; • zapisnik komisije za sprejem otrok v vrtec; č.) Dokumentacija o delu strokovnih delavcev : • letni načrt dela; • končno evalvacijo otroka; • vsebinsko pripravo za določeno časovno obdobje; d.) Dokumentacija o delu organov: • zapisniki sej vzgojiteljskega zbora in strokovnih aktivov; • zapisniki sej sveta staršev vrtca; • zapisniki sej sveta vrtca;
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov so pooblaščeni delavci zavoda za varovanje osebnih podatkov, pooblaščeni delavci ministrstva in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in ukrepe s katerimi se : • varujejo prostori in sistemsko programska oprema; • zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel; • omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov; Zavod ima Pravilnik o varstvu osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je prenehal veljati z dne 01.09.2000 in nov Pravilnik o varovanju osebnih podatkov s katalogi osebnih podatkov, ki je pričel veljati dne 29.09.2004.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. ZBIRKA PODATKOV O UPRAVIČENCIH DO SOFINANCIRANJA PLAČIL STARŠEV IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA (VRTEC)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravna podlaga je Zakon o vrtcih, Zakon o Varstvu osebnih podatkov. Za vzpostavitev evidence vrtec pridobi podatke iz svojih evidenc, ki jih vodi v skladu z zakonom o vrtcih in jih pošlje ministrstvu pristojnemu za predšolsko vzgojo za vzpostavitev centralne evidence. Ministrstvo pristojno za predšolsko vzgojo, vodi evidenco kot centralno zbirko vseh evidenc, ki jih vodijo vrtci o upravičencih do sofinanciranja plačil staršev za vrtec iz državnega proračuna.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki, vsebovani v zbirki osebnih podatkov se nanašajo na starše otrok, ki so na podlagi zakona oproščeni plačila za vrtec oziroma so upravičeni do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vrtec vodi zbirko podatkov za vse starše, ki so v skladu z zakonom za mlajše otroke oproščeni plačila za vrtec.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – osebno ime in naslov prebivališča otrok in staršev, – EMŠO otrok in staršev, – navedbo programa in vrtca, v katerega je vključen otrok, – datum vključitve otrok v programe vrtca, – podatke o ceni programa, v katerega so vključeni mlajši otroci, ki so oproščeni plačila, – podatek o višini plačilnega razreda, ki je staršem z odločbo občine določen kot plačilo za vrtec, – datum izpisa otroka iz vrtca.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov so pooblaščeni delavci zavoda za varovanje osebnih podatkov, pooblaščeni delavci ministrstva in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in ukrepe s katerimi se: • varujejo prostori in sistemsko programska oprema; • zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel; • omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov. Ukrepi in zavarovanja zbirk osebnih podatkov, so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki je bil v zavodu sprejet dne 21.1.2013.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam