Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): STRUNJAN 140
Naziv ali firma: CENTER ZA USPOSABLJANJE ELVIRA VATOVEC STRUNJAN
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 6320
Kraj: PORTOROŽ
Matična številka: 5050553
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na CUEVS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dejavnosti vzgoje in izobraževanja v vseh programih zavoda CUEVS,
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca (za delavke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, stalno in začasno bivališče ter drugi kraj, iz katerega prihaja delavec na delo, enotno matično številko občana, davčno številko delavca, kraj dela, poklic, izobrazbo, strokovno usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, vlogo za izvolitev v strokovni naziv, poročilo sveta zavoda, soglasje financerja (pogodba in aneks k pogodbi o zaposlitvi, plači), habilitacijsko področje, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, delovni čas delavca v urah na teden, ali je zaposlen za določen ali nedoločen čas, ali je zaposlen s krajšim delovnim časom, ali je invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o delavčevem delovnem času in njegovi izrabi, tedenski odsotnosti zaradi strokovnega izobraževanja, in izpopolnjevanja, odsotnosti zaradi začasne nezmožnosti ali zadržanosti z dela, za katere se prejema nadomestilo plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, podatki o delovni ter zavarovalni dobi, poprejšnje soglasje za dopolnilno delo, soglasje za sklenitev pogodbe o delu, podatki o določitvi plače oziroma honorarja, o bruto plači oziroma honorarju, o izplačani plači (osnovna plača, delovna obveznost, drugo), oziroma honorarju, o izplačanih osebnih prejemkih po namenih (solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejna nagrada, regres za letni dopust), o izplačanih nadomestilih plače po namenih, uresničenih v breme drugih organizacij ali organov, datum zadnjega napredovanja, število napredovanj. Zakon o osnovni šoli (95.člen).
 • Uporabniki zbirke: Odgovorne osebe in pooblaščene osebe CUEVS na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov (številka 323/06 datum 5.4. 2006), drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Url. RS štev.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari na upravi CUEVS, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov (številka 323/2006, z dne 05.04.2006).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja -uveljavlanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva,zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS,št.86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a)podatki o delavcu: -osebno ime, -datum rojstva,EMŠO, -kraj rojstva, -država rojstva,če je kraj rojstva v tujini, -enotna matična številka občana, -davčna številka, -državljanstvo, -naslov stalnega prebivališča (ulica,hišna številka,kraj,poštna številka,šifra občine,občina,šifra države,država), -naslov začasnega prebivališča (ulica,hišna številka,kraj,poštna številka,šifra občine,občina,šifra države,država), -izobrazba, -ali je delavec invalid, -kategorija invalidnosti, -ali je delavec delno upokojen, -ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, -ime drugega delodajalca (in matična številka),pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, -naslov drugega delodajalca,pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica,hišna številka,poštna številka,kraj), b)podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): -vrsta delovnega dovoljenja, -datum izdaje delovnega dovoljenja, -datum izteka delovnega dovoljenja, -številka delovnega dovoljenja, -organ,ki je izdal delovno dovoljenje c)podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: -datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, -datum nastopa dela, -vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, -razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, -poklic, ki ga opravlja delavec, -strokovna usposobljenost,potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta,za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, -število ur tedenskega rednega delovnega časa, -razporeditev delovnega časa, -kraj,kjer delavec opravlja delo, -ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo č)podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: -datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, -način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci CUEV STRUNJAN -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, -Zavod RS za zaposlovanje, -Ministrstvo za delo,družino in socialne zadeve, -Ministrstvo za šolstvo in šport, -Statistični urad RS, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS,št.86/04)oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v tajništvu in arhivu zavoda,dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran.Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov,sprejet dne 05.04.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS, št. 40/0, 18.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, -uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št.86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -podatki o številu ur, -skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, -neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, -neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij z oznako vrste nadomestila
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CUEVS, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za šolstvo in šport, -Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št.86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapah v zaklenjenih omarah v tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 05.04.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o usposabljanju za varno delo in varstvo pred požarom ter preizkusih znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS, št.56/99 in 64/01), 39.člen Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l.RS, št.71/93, 87/01, 110/02-ZGO-10, 32.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varstva pri deli in varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št.86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, poklic, delovno mesto, periodičnost usposabljanja za varno delo in varstvo pred požarom, kdaj in o čem je bil delavec seznanjen s predpisanimi vsebinami o varstvu pred požarom
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci CUEVS, -izvajalci usposabljanja, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokazila o usposabljanju se hranijo v mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih omarah v arhivu tajništva. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 05.04.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Delovršna pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki sklenejo pogodbo o delu in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb z zavodom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu – predmetu pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka (EMŠO), stalno ali začasno bivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci CUEV Strunjan, -Zavod RS za zaposlovanje, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 86/04= oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Delovršne pogodbe se hranijo v mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih omarah v arhivu tajništva. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 05.04.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS št.70/05-UPB), 95.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - učenci, vpisani v osnovno šolo s prilagojenim programom in oddelke vzgoje in izobraževanja - starši oziroma skrbniki učencev, vključenih v CUEV Strunjan
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog, za statistične analize – osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem - podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci CUEV Strunjan, -pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebnih mapah v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni svetovalne službe CUEGV Strunjan, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 05.04.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS št.70/05-UPB), 95.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - učenci, vpisani v osnovno šolo s prilagojenim programom in oddelke vzgoje in izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog, za statistične analize – osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, - podatki o napredovanju učenca, - podatki o izdanih spričevalih, - podatki o izdanih drugih listinah
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci CUEV Strunjan, -pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebnih mapah v zaklenjeni omari ter v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni svetovalne službe CUEGV Strunjan, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 05.04.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS št.70/05-UPB), 95.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - učenci, vpisani v osnovno šolo s prilagojenim programom in oddelke vzgoje in izobraževanja - starši učencev, vpisanih v CUEV Strunjan
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog, za statistične analize – osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, - podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli - podatki o napredovanju učenca, - podatki o izdanih spričevalih, - podatki o izdanih drugih listinah - družinska in socialna anamneza - postopki strokovne pomoči - strokovna mnenja drugih institucij
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci CUEV Strunjan, -pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebnih mapah v zaklenjeni omari ter v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni svetovalne službe CUEGV Strunjan, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 05.04.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam