Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Spodnje Gameljne 61 a
Naziv ali firma: Zavod za ribištvo Slovenije
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1211
Kraj: Ljubljana-Šmartno
Matična številka: 5164117000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06), Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15), Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14), Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP), Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15), Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov ter o načinu določitve premij (Uradni list RS, št. 15/07).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na zaposlene v zavodu, delavce, zaposlene po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah, študente, kandidate za razpisano prosto delovno mesto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za zaposlene delavce arhivsko, za delavce, zaposlene po pogodbi o delu in avtorskih pogodbah arhivsko, za študente arhivsko, za osebe, ki se javijo na razpisano delovno mesto arhivsko.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI O ZAPOSLENIH V ZAVODU: - matična številka, - ime in priimek, - datum in kraj rojstva, - spol, - EMŠO, - naslov bivališča (stalno, začasno), - poklic in izobrazba, - državljanstvo, - davčna izpostava, - davčna številka, - številka kartice zdravstvenega zavarovanja, - številka osebnega dokumenta, - bančni podatki, - samohranilec (da/ne), - datum prve zaposlitve, predhodne zaposlitve, - datum zaposlitve v zavodu, - oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), - družinski člani (ime in priimek, spol, davčna št., EMŠO, zavarovan (da/ne)), - razporeditve na delovno mesto (v nadaljevanju DM) v zavodu (datum razporeditve, notranja organizacijska enota, osnovni plačilni razred DM, osnovni tarifni količnik DM, plačilni razred, dodatki, število napredovanj, količnik z napredovanji, posebne zadolžitve) - delovna uspešnost, - nadurno delo, - izobraževanja in usposabljanja ter študij ob delu, - zdravstveni pregledi (datum), - letni dopust, - prisotnost na delu, delovni čas (ur tedensko), - zapisi letnih razgovorov, - delovna doba. PODATKI O ZAPOSLENIH INVALIDIH: - odločba o invalidnosti, - kategorija invalidnosti, - vrsta in vzrok invalidnosti, - omejitve dela, - št. odločbe ZPIZ-a, - stopnja telesne okvare, - datum pridobitve statusa. PODATKI O DELAVCIH, ZAPOSLENIH PO POGODBAH O DELU IN AVTORSKIH POGODBAH: - ime in priimek, - EMŠO, - datum rojstva, - davčna številka, - naslov, - spol, - bančni podatki. PODATKI O ŠTUDENTIH: - ime in priimek, - EMŠO, - datum rojstva, - davčna številka, - naslov, - spol. PODATKI O POSLOVNIH PARTNERJIH: - naziv in/ali ime odgovorne osebe, - zakoniti zastopnik, - naslov, - predmet sodelovanja (upravni odbor, pogodba, javno naročilo). PODATKI O KANDIDATIH ZA RAZPISANO PROSTO DELOVNO MESTO: - ime in priimek, - naslov, - EMŠO, - izobrazba, - razpisano DM.
 • Uporabniki zbirke: Delavci zavoda, ki imajo zakonsko osnovo za pridobivanje osebnih podatkov, ki jih potrebujejo za opravljanje njihovih funkcij oziroma nalog.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran z internimi akti zavoda in s politiko varovanja informacij. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo, vhod v zgradbo ter okolica pa sta ves čas varovana tudi z video-nadzornim sistemom. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakov, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O KRIVOLOVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na posameznike, ki so storili krivolov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanja ribiškočuvajske službe, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Arhivsko.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ribiškega čuvaja - prijavitelja krivolova, ime in priimek storilca prekrška, EMŠO, naslov bivališča, številka osebne izkaznice oz. potnega lista, izdajatelj in datum izdaje, državljanstvo, poklic, zaposlitev, datum prekrška, čas prekrška, kraj prekrška, revir.
 • Uporabniki zbirke: Zavod, Ribiška inšpekcija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran z internimi akti zavoda in s politiko varovanja informacij. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo, vhod v zgradbo ter okolica pa sta ves čas varovana tudi z video-nadzornim sistemom. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakov, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O UPRAVLJAVCIH RIBIŠKIH OKOLIŠEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06), Pravilnik o ribiškem katastru in evidencah v ribištvu (Uradni list RS, št. 18/08).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na odgovorne osebe upravljavcev ribiških okolišev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za komunikacijo, sodelovanje, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Zavod, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ministrstvo za okolje in prostor, Veterinarska fakulteta, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran z internimi akti zavoda in s politiko varovanja informacij. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo, vhod v zgradbo ter okolica pa sta ves čas varovana tudi z video-nadzornim sistemom. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakov, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O IMENOVANIH RIBIŠKIH ČUVAJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06), pravilnik o obliki in vsebini značke in službene izkaznice ribiškega čuvaja ter poročanju in vodenju evidenc o opravljanju ribiškočuvajske službe (Uradni list RS, št. 85/08).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na imenovane ribiške čuvaje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje ribiškočuvajske službe, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Arhivsko.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, kraj, občina, stalno in začasno prebivališče, ribolovni okoliš, strokovna usposobljenost, čas imenovanja, razlog prenehanja imenovanja.
 • Uporabniki zbirke: Zavod, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran z internimi akti zavoda in s politiko varovanja informacij. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo, vhod v zgradbo ter okolica pa sta ves čas varovana tudi z video-nadzornim sistemom. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakov, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O KANDIDATIH ZA OPRAVLJANJE IZPITA ZA RIBOGOJCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06), pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca (Uradni list RS, št. 99/07).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na kandidate za opravljanje izpita za ribogojca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene ugotavljanja usposobljenosti za opravljanje ribogojske dejavnosti, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, stalno in začasno prebivališče, telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Zavod, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran z internimi akti zavoda in s politiko varovanja informacij. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo, vhod v zgradbo ter okolica pa sta ves čas varovana tudi z video-nadzornim sistemom. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakov, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA KUPCEV RIBOLOVNIH DOVOLILNIC

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06), osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na kupce ribolovnih dovolilnic.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje prodaje in preverjanja ribolovnih dovolilnic, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let oziroma, kolikor je to, potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti v zvezi z ribolovnimi dovolilnicami.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno prebivališče.
 • Uporabniki zbirke: Zavod, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran z internimi akti zavoda in s politiko varovanja informacij. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo, vhod v zgradbo ter okolica pa sta ves čas varovana tudi z video-nadzornim sistemom. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06), Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na zaposlene v zavodu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene uveljavljanja pravic iz sistema socialnega varstva in socialnega zavarovanja, pokojninskega zavarovanja za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora. Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki zaposlenega in številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in osebni prejemki, delovno mesto zaposlenega, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra). Podatki o delovnem času, skupaj opravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme podjetja, ure letnega dopusta, praznikov, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače. Izplačane plače za delo s polnim in krajšim delovnim časom, za nadurno delo, podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila. Podatki o drugih prejemkih zaposlenega regres za letni dopust, jubilejna nagrada, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, ostali stroški dela.
 • Uporabniki zbirke: Zavod, Finančni urad RS, AJPES, ZPIZ, Ministrstvo za javno upravo, prostovoljne zdravstvene zavarovalnice, SURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran z internimi akti zavoda in s politiko varovanja informacij. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo, vhod v zgradbo ter okolica pa sta ves čas varovana tudi z video-nadzornim sistemom. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakov, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06), Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na zaposlene v zavodu, zaposlene po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah, študente.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje delovnega časa zavoda in opredeljevanje vrste delovnega časa, dela prostih dni, službene in druge odsotnosti ter evidentiranje prisotnosti in odsotnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek zaposlenega/študenta, organizacijska enota, v kateri je delavec zaposlen, številka evidenčne kartice, podatki o številu opravljenih ur v obdobju, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljeno število nadur, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: Delavci zavoda, ki imajo zakonsko osnovo za pridobivanje osebnih podatkov, ki jih potrebujejo za opravljanje njihovih funkcij oziroma nalog, oddelki za obračun plač.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran z internimi akti zavoda in s politiko varovanja informacij. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo, vhod v zgradbo ter okolica pa sta ves čas varovana tudi z video-nadzornim sistemom. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakov, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O ČLANIH SVETA ZAVODA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/2006 in nasl.), Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16), osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na člane, ki so v svetu zavoda.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Delovanje sveta, obveščanje članov o sklicu sej, izdelava zapisnikov sej, izplačilo sejnin in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, elektronski naslov za prejemanje vabil in gradiv za seje, zvočni posnetek seje sveta, številka transakcijskega računa, podatek o tem, katere interese zastopa član v svetu in kdo je člana imenoval svet.
 • Uporabniki zbirke: Zavod, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran z internimi akti zavoda in s politiko varovanja informacij. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo, vhod v zgradbo ter okolica pa sta ves čas varovana tudi z video-nadzornim sistemom. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakov, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na zaposlene v zavodu, študente, pogodbene delavce.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, za druge v zakonu določene namene, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za statistična raziskovanja, za potrebe inšpekcijskih raziskovanj.
 • Rok hrambe (neobvezno): Arhivsko.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih (predhodni, usmerjeni obdobni) obstaja v okviru evidence o zaposlenih delavcih. Vodijo se naslednji podatki: ime in priimek zaposlenega, datum zdravstvenega pregleda, vrsta pregleda, omejitev za delo, delovno mesto zaposlenega. 2. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja se vodi v okviru evidence o opravljenih izobraževanjih za določenega delavca v posameznem letu. Evidenca se vodi v okviru evidence o izobraževanju zaposlenih delavcev, in sicer: ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, naziv izobraževanja, kraj, datum začetka in datum konca izobraževanja, izvajalec izobraževanja, trajanje. 3. Evidenca o poškodbah pri delu. Obrazec Prijava nezgode-poškodbe pri delu, IVZRS, IRSD, verzija 04: ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo, datum prijave poškodbe, datum, ura in kraj poškodbe, vrsta poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje in delovni proces, vzrok in način poškodbe, materialni povzročitelj, opis nezgode, ali je bila nudena prva pomoč, pričakovani bolniški stalež, podatki o prijavitelju.
 • Uporabniki zbirke: Zavod, Finančni urad RS, AJPES, ZPIZ, Prva pokojninska družba, prostovoljne zdravstvene zavarovalnice, Statistični urad Republike Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran z internimi akti zavoda in s politiko varovanja informacij. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo, vhod v zgradbo ter okolica pa sta ves čas varovana tudi z video-nadzornim sistemom. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakov, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O IZDANIH IN PREJETIH RAČUNIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na stranke oziroma naročnike storitev zavoda in na stranke oziroma izvajalce, katerih naročnik je zavod.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računov in računovodsko knjiženje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ulica, hišna številka, poštna številka in pošta, številka računa, datum izdaje računa, kraj izdaje računa, datum storitve, rok plačila, datum valute, davčna številka, postavke računa s količino, cenami in zneski, specifikacija računa, skupni znesek.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe zavoda, Finančni urad RS, zunanji pogodbeni obdelovalci, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran z internimi akti zavoda in s politiko varovanja informacij. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo, vhod v zgradbo ter okolica pa sta ves čas varovana tudi z video-nadzornim sistemom. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakov, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA NADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na zaposlene v zavodu, delavce, zaposlene po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah, študente, kandidate za razpisano prosto delovno mesto, stranke zavoda, obiskovalce prostorov zavoda.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje življenja posameznikov, varovanje premičnin in nepremičnin, ohranjanje reda v prostorih zavoda, evidenca obiskovalcev v poslovnih prostorih zavoda, evidenca prisotnosti zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki iz evidence vstopov in izstopov se hranijo eno leto. Video posnetki se hranijo največ sedem dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ura vstopa/izstopa, video nadzor.
 • Uporabniki zbirke: Zavod, Fit fizično in tehnično Varovanje d.d., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran z internimi akti zavoda in s politiko varovanja informacij. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo, vhod v zgradbo ter okolica pa sta ves čas varovana tudi z video-nadzornim sistemom. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam