Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): LIPOVCI 256B
Naziv ali firma: MURA - VGP D.D.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 9231
Kraj: BELTINCI
Matična številka: 5150507
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plačah zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistična raziskovanja (brez podatkov o identiteti) za DURS, za ZPIZ, za sindikate, za ZZZS, druge uradne institucije in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra, priimek in ime, ure: redne, individualne, na čakanju (vnos po stroškovnih mestih in strojih), letni dopust, izredni plačani dopust, študijski dopust, državni praznik, delo na praznik, delo popoldan, nočno delo, stalna pripravljenost, nedeljsko delo, nadure, deljen delovni čas, število dni za obračun potnih stroškov in malice, bolezen do 30 dni, bolezen nad 30 dni, poškodba pri delu do 30 dni, poškodba pri delu nad 30 dni, poškodba izven dela do 30 dni, poškodba izven dela nad 30 dni, poškodba po tretji osebi izven dela do 30 dni, poškodba po tretji osebi izven dela nad 30 dni, spremstvo bolnika, nega ožjega družinskega člana, krvodajalstvo, stimulacija, krediti, šifra banke, TRR banke, ime banke, upravno izplačilne prepovedi, BVP odtegljaji, računi za službene mobilne telefone, razni drugi odtegljaji, stroški stanovanj, PZZ, kolektivno zavarovanje, preživnine, sklepi o prisilni izterjavi dolga iz osebnih prejemkov, sklepi o izvršbi, odpravnina nad uredbo vlade.
 • Uporabniki zbirke: - ZZZS, - DURS - ZPIZ, - Sindikat (za člane sindikata) - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki se nahaja v zaklenjeni in ognjevarni omari v pisarni kadrovske službe in obračuna plač, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku pa je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov .
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni podatka.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, (identiteta ne sme biti razvidna), druge uradne namene v skladu z zakonom in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, dekliški priimek, šifra, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, bivališče, spol, narodnost, državljanstvo, vrsta pogodbe, stroškovno mesto, nosilec stroškovnega mesta, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, delovna doba do zaposlitve pri delodajalcu, delovna doba pri delodajalcu,vrsta delovnega časa, dejanska izobrazba, zahtevana izobrazba, poklic, stopnja šolske izobrazbe, klasifikacija šole, invalidnost, delovno mesto, osnovni količnik, izhodiščni količnik, tarifni razred, faktor znižanja ali povišanja količnika, število kilometrov za obračun dovoza na delo, posebna olajšava za otroke in ostale vzdrževane družinske člane, šifra in naziv banke, številka osebnega računa.
 • Uporabniki zbirke: - ZZZS, - ZPIZ, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest - zavarovalnice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki se nahaja v zaklenjeni in ognjevarni omari v pisarni kadrovske službe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku pa je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu, na poti na delo ali z dela, na službeni poti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu inšpekcijski nadzor in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, poklic in naslov, delovno mesto, trajanje zaposlitve, izobrazba, datum in ura prijave, dan v tednu, koliko ur je delal pred poškodbo, datum in ura, ko se je zgodila poškodba, vrsta poškodbe, domnevni vzrok poškodbe, sprejeti ukrepi ob poškodbi, oseba, ki je prijavila poškodbo, ime in priimek prič pri nastanku poškodbe, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, drugi podatki pomembni za raziskavo poškodbe pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - ZZZS, - ZPIZ - Inšpektorat za delo - Zavarovalnice - Pogodbeni izvajalec za varstvo pri delu - Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki se nahaja v zaklenjeni in ognjevarni omari v pisarni kadrovske službe in v pisarni pooblaščenca za VPD, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku pa je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov z dne 11. 4. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca izvajalcev del in storitev na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni izvajalec dela, avtorskega dela ali storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za DURS, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra, ime in priimek, EMŠO, naslov, davčna številka, številka osebnega računa, banka, stroškovno mesto, pogodbena vrednost, sejnine, dohodek iz dejavnosti.
 • Uporabniki zbirke: - DURS - pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki se nahaja v zaklenjeni in ognjevarni omari v pisarni kadrovske službe in obračuna plač, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku pa je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov z dne 11. 4. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca pristopnih izjav k pokojninskemu načrtu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so pristopili k dodatnemu pokojninskemu zavarovanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za DURS, za ZPIZ, za uveljavljanje pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, datum rojstva, spol, davčna številka, začetek zavarovanja, podatki o delodajalcu način plačevanja, podatki o upravičencu za primer smrti pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine – ime, priimek, naslov, datum rojstva, davčna številka dediča, spol.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki se nahaja v zaklenjeni in ognjevarni omari v pisarni kadrovske službe in obračuna plač, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku pa je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov z dne 11. 4. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni podatka.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca dijakov in študentov na delovni praksi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti poklicnih, srednjih, višjih in visokih šol.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistične raziskave(identiteta ne sme biti razvidna), za potrebe izobraževalne organizacije, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov, davčna številka, št. osebnega računa, banka, vrsta in smer šole, letnik, čas delovne prakse.
 • Uporabniki zbirke: - Ministrstvo za šolstvo in šport - Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest (obračun plač, referent za kadre).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni- nosilci osebnih podatkov( kadrovska služba, fin. rač. služba) ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v splošno kadrovski in fin. rač službi je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje shranjevanja podatkov. Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (pogodbe, napotnice, urne liste, itd.) se hranijo v zaklenjeni ognjevarni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci organizacijske enote. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju poslovne skrivnosti in varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni podatka.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki se izobražujejo v interesu delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistične raziskave(identiteta ne sme biti razvidna), za potrebe izobraževalne organizacije, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov, davčna številka, št. osebnega računa, banka, vrsta izobraževanja oz.seminarja.
 • Uporabniki zbirke: - Ministrstvo za šolstvo in šport - Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest (obračun plač, referent za kadre).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni- nosilci osebnih podatkov( kadrovska služba, fin. rač. služba) ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v splošno kadrovski in fin. rač službi je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje shranjevanja podatkov. Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (pogodbe) se hranijo v zaklenjeni ognjevarni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci organizacijske enote. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju poslovne skrivnosti in varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so pristopili k skupni pogodbi prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistične raziskave (identiteta ne sme biti razvidna), za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, številka police.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest (obračun plač, vodja fin. rač. službe, referent za kadre).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni- nosilci osebnih( splošno kadrovska služba, fin. rač. služba), ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v splošno kadrovski in fin. rač službi je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje shranjevanja podatkov. Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, se hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci organizacijske enote. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju poslovne skrivnosti in varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Preventivni in periodični zdravniški pregledi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov bivališča, izobrazba, poklic, datum pričetka zaposlitve, delovno mesto, datum zadnjega pregleda, potrdilo o zmožnosti oz. nezmožnosti za delo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest (pooblaščenec za varstvo in zdravje pri delu).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni- nosilci osebnih( splošno kadrovska služba, služba varstva pri delu, fin. rač. služba), ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v splošno kadrovski in fin. rač službi je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje shranjevanja podatkov. Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, se hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci organizacijske enote. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju poslovne skrivnosti in varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni podatka.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zstopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam