Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PALFINGER D.O.O.
Sedež ali naslov: JASKOVA 18
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5785596000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, dejavnost delodajalca (šifra), delovno mesto, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86 / 04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi po abecedi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni kadrovskega oddelka, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence v skladu z varovanjem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1.Podatki o zavezancu za prijavo: Naziv delovne organizacije, registrska številka zavezanca, panoga dejavnosti in šifra, kraj-naslov; 2.Podatki o poškodovancu: priimek in ime poškodovanega delavca, enotna matična številka občana, stalno prebivališče, datum rojstva, zakonski stan, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, koliko časa je poškodovanec opravljal delo na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal tistega dne pred poškodbo, ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, nevarnost delovnega mesta, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, ali je poškodovanec umrl; 3.Podatki o poškodbi na delu: kdaj se je poškodba pripetila – datum, ura, dan v tednu, kje se je poškodba pripetila, število poškodovanih na kraju dogodka, število umrlih, oblika poškodbe, vzrok poškodbe, nastanek in opis poškodbe; 4.Podatki o neposrednem vodji: priimek in ime, naslov; 5.Podatki o očividcu: priimek in ime očividca, ogled opravil – priimek in ime; 6.Poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca: priimek ime in šifra zdravnika, naziv in naslov zdravstvene organizacije, kjer je bil poškodovanec pregledan, diagnoza poškodbe in šifra, ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo, ali ima poškodovanec fizične in psihične pomanjkljivosti, opis dogodka, datum; 7.Mnenje inšpektorja dela oziroma vodje službe VPD
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Palfinger d.o.o., pooblaščenec za varstvo pri delu, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86 / 04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v omari v pisarni kadrovskega oddelka in v pisarni pooblaščenega strokovnjaka za zagotavljanje varstva pri delu, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence oziroma varstvo pri delu, v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. če je obiskovalec posameznik: priimek in ime posameznika, ki ni delavec družbe, čas prihoda in odhoda, h komu je namenjen, prejme priponko in listek ki ga mora potrditi oseba h kateri je namenjen, listek se nato odloži v mapo; 2. če je obiskovalec firma: naziv firme, registrska številka avtomobila, obiskani delavec družbe, čas prihoda in odhoda – podatki se vpisujejo v knjigo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Varnost Maribor d.d., Ulica Kraljeviča Marka 5, Maribor – na podlagi pogodbe z upravljavcem izvajajo varovanje premoženja in ljudi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo pri pooblaščenih delavcih podjetja Varnost Maribor d.d., v zaprtem in nadzorovanem prostoru, ki se ga v času odsotnosti zaklepa oziroma nepooblaščenim osebam je fizično onemogočen dostop do podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plače, nadomestila plače
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime, enotna matična številka občana, davčna številka, matična številka delavca, stalnost v %, vrednost ure v SIT, točke, stroškovno mesto, ocenitev v %, dopust v urah; a)Bruto osebni dohodki: redno delo v urah, popoldansko delo, nočne ure, čas malice, nadure, nadomestila, refundacije, invalidnina, zavarovalna premija; b)Prispevki: zdravstveno zavarovanje, pokojninsko-invalidsko zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo, poškodbe pri delu; c)Davek iz bruto plače: osnova za davek, oprostitve vzdrževanih članov; d)Ostali prejemki: prehrana, prevozni stroški, solidarnostna pomoč, jubilejne nagrade, regres, odpravnina; e)Odbitki: SKEI, Sindikat Palfinger; f)Krediti, zavarovalna premija; g)Bonitete in stroški nad uredbo vlade.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Palfinger d.o.o., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS,št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v mapi v omari pisarne kadrovskega oddelka, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence v skladu s predpisi o varovanjem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci - delovni invalidi, ki pri organizaciji uveljavljajo pravice iz naslova preostale delovne zmožnosti; Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu: priimek in ime, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno in začasno prebivališče, šolska izobrazba, delovno mesto, datum priznanja pravice – datum začetka uveljavljanja pravice – vrsta pravice, ki se uveljavlja – datum prenehanja pravice, opis delovnega mesta in delovnih razmer, stopnja in trajanje obremenitev in škodljivosti, delovna anamneza – mnenje delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Palfinger d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v mapi v omari pisarne kadrovskega oddelka, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence v skladu z varovanjem osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca študentov in dijakov na praksi

 • Pravna podlaga (neobvezno): 10.člen ZVOP
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki na praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz pogodbe o opravljanju prakse
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni datum, stalno bivališče, EMŠO, šola in letnik, ki jo oseba obiskuje, čas opravljanja prakse, mentor
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe ali zunanju sodelavci - drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v leseni omari, ki se zaklepa , v prostorih družbe, kjer urejeno tudi varovanje. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje urejeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2010, izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezuejejo z uradnimi evidencami ter knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca izobraževanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): 10.člen ZVOP
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek udeleženca, Naziv, izvajalec in trajanje šolanja, stroški, stroškovno mesto
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se nahaja v leseni omari, ki se zaklepa, v prostorih družbe , ki so varovani. Postopki in ukrepi za zavrovanje podatkov so podrobnejej določeni v pravilniku, kii ga je 1.1.2010 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki s ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca sklenjenih pogodb o izboraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o zaposlitvi, zakon, kolektivna pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, izobraževalna ustanova, strošek , trajanje, vezanost, datum sklenitve
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v leseni omari, v prostoih družbe, ki je v celoti varovana. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.1.2010
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o registracijah delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o zaposlitvi, zakon, kolektivna pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, študenti/dijaki na praksi, študenti/dijaki študentskega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek ; čas prihoda in odhoda z dela, odsotnosti
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 1.1.2010 izdal direktor družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca video nadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): 10.člen ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlenci pri upravljavcu, stranke in obiskovalci upravljavca Najemniki prostorov, ki so v lasti upravljavca Najemnikovi zaposlenci, stranke in obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje večje varnosti ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 3 mesece
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -slika posnetka -datum posnetka -čas posnetka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca in pogodbenega izvajalca varovanja Varnost Maribor d.d., Ulica Kraljevič Marka 5, Maribor
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preprečena je nepooblaščena obdelava podatkov, njihova spememba ali izguba ter slučajno ali namerno uničenje. Postopki in ukrepi so natančneje opredeljeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje OP pri izvajanju video nadzora.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OP se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam