Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Celovška cesta 206
Naziv ali firma: KD SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5834457000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o študentih na študentskem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pravic in obveznosti iz naslova dela študentov, za statistična raziskovanja, druge uradne namene, in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: številka, ime in priimek, naslov, poštna številka, vrsta opravljanja študentskega dela, obdobje opravljanja študentskega dela od do, kraj dela, datum rojstva, davčna številka, letnik študija, naziv izobraževalne ustanove, status do, vpisna številka, številka osebnega dokumenta, številka osebnega računa, količina opravljenih ur dela, urna postavka v EUR, skupen neto znesek v EUR.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, računalniški program ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci službe človeški viri oziroma pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, bivši zaposleni in pogodbeni delavci v družbi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodb, na podlagi katerih osebe opravljajo delo v družbi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene, in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: številka, ime in priimek, naslov, poštna številka, kraj, spol, obstoj invalidnosti, enotna matična številka občana, naslov za pošiljanje, začasno bivališče, davčna številka, šifra davčne izpostave, datum rojstva, kraj rojstva, šifra občine rojstva, državljanstvo, rezident / nerezident, nerezident po mednarodnih pogodbah, detaširani, samohranilec, davčna olajšava, datum zaposlitve, vzrok zaposlitve, vrsta zaposlitve (določen čas, nedoločen čas, pripravništvo, poskusno delo, nadomeščanje), poskusna doba, pripravniška doba, nadomeščanje, doba veljavnosti zaposlitve, kolektivna pogodba, zaposlen v več podjetjih, delovni čas (polni, krajši), število ur za delovni dan, delovno razmerje (določen čas, nedoločen čas, pripravnik za določen čas, pripravnik za nedoločen čas), delovni čas (število ur na teden), čas dela (dopoldan, popoldan, izmenično), izmena, šifra pogodbe o zaposlitvi, status (aktiven, neaktiven, zapustil podjetje), datum neaktivnosti od / do, šifra vzroka neaktivnosti, datum prenehanja, šifra vzroka prenehanja, izplačana jubilejna nagrada, šifra delovnega mesta, delovno mesto, šifra plačilnega razreda, tarifni razred, količnik delovnega mesta, faktor za osnovno bruto plačo, omejitve pri delu, zahtevana stopnja izobrazbe, šifra oddelka, vrsta dela, področje dela, minulo delo, stalno delo na terenu, stalno delo s strankami, stalno delo z računalnikom, vodja službe, poslan v državo, šifra drugega naslova, od datuma do datuma, vrsta končane šole, naziv poklicne / strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, poklic, zahtevana stopnja izobrazbe delovnega mesta, zahtevan poklic za delovno mesto, strokovni naziv, dopust, dopust po odločbi za leto, dopust iz preteklih let, dopust zapadel, koriščen dopust iz preteklih let, zapravljen dopust iz preteklih let, koriščen dopust, preostal dopust, podlaga zavarovanja, datum začetka zavarovanja, datum prenehanja zavarovanja, registrska številka prijave potrebe po delavcu, registrska številka, PDPZ: % delavca za PDPZ, % podjetja za PDPZ, datum vstopa v PDPZ, datum izstopa iz PDPZ, znesek podjetja PDPZ, znesek delavca za PDPZ, številka police za PDPZ, štipendija, višina štipendije, potni stroški, zavezanost delodajalca, dokup let, število točk za napredovanje, datum začetka štipendiranja, datum konca štipendiranja, datum začetka pripravništva, datum konca pripravništva, mentor, datum opravljanja pripravniške naloge, prevoz: mesečna karta za mestni prevoz/primestni prevoz, št. km za prihod in odhod, bančni računi, delovna doba, preračun delovne dobe: delovna doba za dodatek na minulo delo, delovna doba v našem podjetju, pokojninska delovna doba, usposobljenost in znanja, šolanja, dodatna izobraževanja, opis izobraževanja, strošek izobraževanja, izobraževalna inštitucija, datum izobraževanja od do, ur izobraževanja, zdravniški pregledi, izpiti iz varnosti pri delu, otroci-vzdrževani družinski člani oz. zavarovanci po delavcu, zavarovanja, podatki o bonitetah, bolniška odsotnost, invalidnost, telesna okvara, vizitka, strokovni naziv-tuji, telefon, mobilni telefon, datum potrebe po vizitki, količina vizitk, datum vročitve vizitk.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zaposlovanje RS, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ostala dokumentacija ter računalniška oprema, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Seznam povezanih oseb z družbo za upravljanje POV/1

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se štejejo za povezane osebe z družbo za upravljanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe / firma pravne osebe, naslov stalnega prebivališča / naslov sedeža pravne osebe (ulica, hišna številka, pošta, kraj, država), datum rojstva, EMŠO (le za člane uprave in nadzornega sveta) / matična številka, datum nastanka povezanosti, datum vnosa in vrsta spremembe, oznaka vrste povezanosti osebe z družbo za upravljanje, datum prenehanja povezanosti.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., - Agencija za trg vrednostnih papirjev, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje teh podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov, nosilci osebnih podatkov oziroma računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do dokumenta imajo le pooblaščene osebe družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca oseb, ki tržijo investicijske kupone

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki tržijo investicijske kupone
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in podzakonskih predpisov, izdanih na njegovi podlagi,
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), davčna številka, EMŠO, številka sklenjene pogodbe, datum sklenitve pogodbe, trajanje pogodbe, datum poteka pogodbe, strokovna izobrazba, delovne izkušnje, strokovna usposobljenost.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., - Agencija za trg vrednostnih papirjev, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje teh podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov, nosilci osebnih podatkov oziroma računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do dokumenta imajo le pooblaščene osebe družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca imetnikov investicijskih kuponov in premoženja dobro poučenih vlagateljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Imetniki investicijskih kuponov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in podzakonskih predpiso
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek imetnika investicijskega kupona oziroma dobro poučenega vlagatelja, rezident oziroma nerezident, stalno prebivališče, začasno prebivališče, rojstni datum, kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, serijska številka investicijskega kupona podsklada krovnega sklada oziroma številka računa in oznaka borznoposredniške družbe, ki vodi račun posameznega premoženja dobro poučenega vlagatelja, datum pristopa oziroma datum sklenitve pogodbe, datum prenehanja pogodbe o upravljanju premoženja dobro poučenega vlagatelja, oznaka povezanosti imetnika investicijskega kupona podsklada z družbo za upravljanje, ime in priimek, stalno prebivališče, rojstni datum, kraj rojstva, EMŠO, davčna številka delavca ali pooblaščenca, ki za pravno osebo odpre račun, vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka izdajatelja osebnega dokumenta, podatki o vplačilih in izplačilih: datum nakazila, znesek vplačila, datum preračuna vplačil v enote premoženja podsklada krovnega sklada, vrednost enote premoženja podsklada krovnega sklada na dan preračuna vplačila, nakupna vrednost enote premoženja podsklada krovnega sklada, število enot premoženja, datum zahteve za izplačilo, število enot premoženja podsklada krovnega sklada, katerega izplačilo zahteva imetnik, vrednost enote premoženje na dan preračuna izplačila, odkupna vrednost enote premoženja podsklada krovnega sklada na dan preračuna, datum izplačila, znesek izplačila, podatki o stanju: skupni znesek vseh nakazil, skupno število vseh vplačanih enot premoženja, skupni znesek vseh izplačil, skupno število vseh izplačanih enot premoženja, razlika med vsemi izplačili in vplačili imetnika investicijskega kupona, vrednost salda enot premoženja podsklada krovnega sklada.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., - Agencija za trg vrednostnih papirjev, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje teh podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov, nosilci osebnih podatkov oziroma računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do dokumenta imajo le pooblaščene osebe družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca poslov z vrednostnimi papirji, ki jih zaposleni opravijo za svoj račun, in poslov oseb, povezanih z zaposlenimi v KD Skladi, d. o. o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki trgujejo z vrednostnimi papriji in osebe povezane z njimi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanj
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek zaposlenega, ime in priimek povezane osebe, če je posel sklenila povezana oseba, oznaka vrednostnega papirja, datum sklenitve posla, nakup ali prodaja, količina, cena, mesto sklenitve posla.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., - Agencija za trg vrednostnih papirjev, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje teh podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov, nosilci osebnih podatkov oziroma računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do dokumenta imajo le pooblaščene osebe družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o plačah in drugih osebnih prejemkih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in pogodbeni delavci v družbi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje obveznosti plačila delodajalca iz naslova pogodb o zaposlitvi, avtorskih pogodb, podjemnih pogodb ipd., za statistična raziskovanja in druge uradne namene, in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: številka delavca, ime in priimek, naslov, poštna številka, pošta, spol, obstoj invalidnosti, enotna matična številka občana, davčna številka, šifra davčne izpostave, kraj, datum rojstva, kraj rojstva, šifra občine rojstva, državljanstvo, rezident / nerezident, krediti (odtegljaji) – ime kreditorja, začetni in končni datum odplačila, vrsta kredita, znesek obroka, glavnica, datum zaposlitve, vrsta zaposlitve, poskusna doba, pripravniška doba, nadomeščanje, doba veljavnosti zaposlitve, kolektivna pogodba, zaposlen v več podjetjih, delovni čas (polni), število ur na za delovni dan, delovno razmerje, delovni čas (število ur na teden), čas dela, izmena, status (aktiven, neaktiven, zapustil podjetje), datum neaktivnost od / do, šifra vzroka neaktivnosti, datum prenehanja, šifra vzroka prenehanja, izplačana jubilejna nagrada, šifra delovnega mesta, delovno mesto, opis delovnega mesta, šifra oddelka, področje dela, vrsta dela, zagotovljen plačilni razred, kolektivna pogodba, tarifni razred, zahtevana stopnja izobrazbe, zahtevan poklic, aktivno, šifra plačilnega razreda, tarifni razred, faktor za osnovno bruto plačo, vrsta osnove, osnova, osnovna bruto plača, davčna olajšava, letna povprečna stopnja dohodnine, faktor za osnovno bruto plačo, ocena delovne uspešnost, težavnostna stopnja, stalno delo na terenu, stalno delo s strankami, stalno delo z računalnikom, poslan v državo, šifra drugega naslova, od datuma, do datuma, vrsta končane šole, naziv poklicne / strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, poklic, dopust, dopust po odločbi za leto, dopust iz preteklih let, koriščen dopust iz preteklih let, koriščen dopust, preostal dopust, podlaga zavarovanja, datum začetka zavarovanja, datum prenehanja zavarovanja, registrska številka prijave potrebe po delavcu, registrska številka, datum vstopa v PDPZ, datum izstopa iz PDPZ, znesek podjetja PDPZ, znesek delavca za PDPZ, štipendija, višina štipendije, potni stroški, zavezanost delodajalca, dokup let, število točk za napredovanje, datum začetka štipendiranja, datum konca štipendiranja, datum začetka pripravništva, datum konca pripravništva, mentor, datum opravljanja pripravniške naloge, prevoz: mesečna karta / primestni promet / št. km za pri- in odhod, bančni računi, ime banke, številka podružnice banke, številka TRR, delovna doba, usposobljenost in znanja, tip usposobljenosti, šifra usposobljenosti, od datuma do datuma, opis usposobljenosti, stopnja znanja jezika, šolanja, tip šolanja, tip usposobljenosti od datuma do datuma, opis, dodatna izobraževanja, zdravniški pregledi (datum, velja do datuma, inštitucija, strošek, zaključeno), izpiti iz varnosti pri delu (datum, velja do datuma, vrsta, opis, inštitucija, strošek, zaključeno) dokument delavca (tip dokumenta, številka dokumenta, velja od, velja do) sorodniki (šifra sorodnika, ime, priimek osebe, telesno/duševno prizadeta oseba, emšo, davčna številka sorodnika, datum rojstva, telefon, davčna olajšava DA/NE), zavarovanja (vrsta zavarovanja, opis, šifra sorodnika, tip zavarovanja, zavarovan sorodnik, zavarovalna premija, zavarovalna premija v breme delodajalca, datum začetka, datum veljavnosti), podatki o bonitetah in rabi OS (šifra predmeta, opis, od do datuma, v uporabi), članstvo v društvih (datum vstopa, datum izstopa, opis), bolniška odsotnost (vrsta, vzrok odsotnosti, datum od, datum do, opis, % telesne okvare), invalidnost (vrsta, vzrok, datum od do, opis, % telesne okvare, delovni čas v urah),. Podatki o obračunanih plačah: za vse naštete podatke so na voljo podatki o obračunanih bruto in /oz. neto zneskih in količini (ure ali % ali dnevi), bolniška – do 30 dni, poškodbe izven dela, poškodbe pri delu, tudi refundacije, dopust – redni, izredni, študijski, očetovski, popoldansko delo, porodniška, prazniki, redno delo, službene poti z dnevnico, dodatek za minulo delo, nedeljsko delo, dodatno pokojninsko zavarovanje – v breme podjetja, v breme delavca, razni bruto poračuni, stimulacije, bonitete – avto, prenosni telefon, zavarovanja, parkirni prostor, drugo; malica, prevoz, krediti in drugi odtegljaji, regres, davek na izplačane plače po posameznih razredih, osnova za prispevke, prispevki za socialno varnost na bruto plače, prispevki za socialno varnost iz bruto plač, osnova za dohodnino, akontacije dohodnine po razredih.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe v družbi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., - Davčna uprava RS, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zaposlovanje RS, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podatki se hranijo tudi na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v družbi, podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca SONI – Seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se štejejo za osebe, ki so jim dostopne notranje informacije: osebe, ki delajo za družbo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe in imajo dostop do notranjih informacij.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje določb Zakona o trgu finančnih instrumentov in podzakonskih predpisov, izdanih na njegovi podlagi, zlasti Sklepa o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Pod točko 1 se vpišejo ime in priimek ter stalno prebivališče fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, če oseba, ki vodi seznam, nastopa v imenu ali za račun izdajatelja finančnih instrumentov. 2. Pod točko 2 se vpišeta firma in sedež družbe, izdajateljice finančnih instrumentov. 3. V stolpec 1 se vpiše zaporedna številka. 4. V stolpec 2 se vpišeta ime in priimek oziroma firma osebe, ki za izdajatelja finančnih instrumentov oziroma za fizično oziroma pravno osebo, ki vodi seznam, opravlja delovne, poklicne ali druge naloge ali dolžnosti na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugega pravnega razmerja (pogodbe o opravljanju storitev, podjemne pogodbe ipd.) in ki je imela oziroma ima dostop do določenih notranjih informacij izdajatelja finančnih instrumentov. 5. V stolpec 3 se vpiše stalno prebivališče oziroma sedež osebe iz iste vrstice iz stolpca 2. 6. V stolpec 4 se vpiše enotna identifikacijska številka oziroma matična številka osebe iz iste vrstice iz stolpca 2. 7. V stolpec 5 se vpišeta firma in sedež redne zaposlitve osebe iz iste vrstice iz stolpca 2. 8. V stolpec 6 se vpišejo delovne, poklicne ali druge naloge oziroma dolžnosti, ki jih oseba iz iste vrstice iz stolpca 2 opravlja za izdajatelja finančnega instrumenta, ali za osebo, ki nastopa v imenu ali za račun tega izdajatelja. 9. V stolpec 7 se vpiše pravno razmerje, na podlagi katerega oseba iz iste vrstice iz stolpca 2 opravlja naloge in dolžnosti, razvidne iz iste vrstice iz stolpca 6. 10. V stolpec 8 se vpiše razlog uvrstitve osebe iz iste vrstice iz stolpca 2 na seznam oziroma razlogi za dostop te osebe do notranje informacije, kot na primer član določene delovne skupine. 11. V stolpec 9 se vpiše vrsta notranje informacije, do katere ima dostop oseba iz iste vrstice iz stolpca 2, kot na primer revizijsko poročilo. V posamezno vrstico tega stolpca se vpiše samo ena vrsta notranje informacije. 12. V stolpec 10 se vpiše datum pridobitve dostopa do notranje informacije iz iste vrstice iz stolpca 9. 13. V stolpec 11 se vpišeta način dostopa do notranje informacije, kot na primer ustna seznanitev, vpogled v dokument, posredovanje dokumenta, posredovanje fotokopije dokumenta, in nivo dostopa, kot izhaja na primer iz vsebine pooblastila oziroma notranje določitve stopnje zaupnosti informacij. 14. V stolpec 12 se vpiše podatek o datumu pisne seznanitve osebe iz iste vrstice iz stolpca 2 z zakonskimi in drugimi obveznostmi ter sankcijami zaradi neupravičenega, neustreznega ali napačnega razširjanja notranjih informacij, do katerih ima dostop. 15. V stolpec 13 se vpiše datum prenehanja dostopa do notranje informacije. 16. Pod tabelo se zapišejo datum sestave seznama oseb, ki so jim dostopne notranje informacije, datum zadnje spremembe vsebine tega seznama in datum, do katerega se mora seznam hraniti, ter doda ime, priimek in podpis odgovorne osebe za sestavo seznama.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., - Agencija za trg vrednostnih papirjev, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje teh podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov oziroma računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do dokumenta imajo le pooblaščene osebe družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o delavcih, ki so se poškodovali pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe statističnih analiz – identiteta delavcev ni razvidna, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, spol, stalno prebivališče in naslov, poklic, datum rojstva,zakonski stan, šolska izobrazba, strokovna izobrazba za delovno mesto, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev na delovnem mestu, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, podatki o poškodbi pri delu, kdaj se je pripetila poškodba: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, kdo je materialni povzročitelj poškodbe, nastanek poškodbe- kratek opis, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v družbi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., - Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami in dopolnitvami).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v osebni mapi in zaklenjeni ognjevarni omari, do osebnih podatkov imajo dostop le pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o pogodbenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci v družbi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi ponovnega kontaktiranja izvajalcev, sledljivosti ter statistične raziskave in obdelave.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: številka delavca, ime in priimek, naslov, poštna številka, kraj, šifra države, ime za iskanje, številka dobavitelja, spol, davčna številka, šifra davčne izpostave.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniški program, vezan na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci službe človeški viri in pooblaščeni delavci v računovodstvu oziroma pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca potencialnih vlagateljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Potencialni vlagatelji, prejemniki reklamnega gradiva družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obveščanje vlagateljev, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke in predstavitve, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje, statistične obdelave, obdelave vlagateljevega nakupnega obnašanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o potencialnem vlagatelju, kot so ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte in številka faksa.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci prodajnega sektorja družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., - na podlagi izrecne zahteve poleg pooblaščenih oseb v družbi uporabniki, ki imajo za pridobivanje teh podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci prodajnega sektorja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca iskalcev zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, telefon, elektronska pošta, datum prijave, poklic, strokovna oz šolska izobrazba, delovna doba, pretekle zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke: - pooblačeni delavci družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o zavarovalcih in uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upokojenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uradne namene, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo in statistične raziskave in obdelave
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, spol, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, podlaga izobraževanja, sektor, datum priznanja pravice, datuma začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravic.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zaposlovanje RS, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Zbirka članov Kluba KD plus

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna pisna privolitev posameznika in pogodba med družbami ustanoviteljicami Kluba KD Plus.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vse pravne in fizične osebe, ki izpolnijo pristopno izjavo za včlanitev v Klub KD plus in na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: N
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto po izstopu člana iz kluba, ob smiselnem upoštevanju splošnega zastaralnega roka v skladu s 355. členom Obligacijskega zakonika (OZ, Uradni list RS, št. 83/01 s spremembami in dopolnitvami) glede morebitnih terjatev članov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami in dopolnitvami).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o članu: Ime in priimek fizične osebe oziroma firma pravne osebe, naslov za pošiljanje, poštna številka, kraj, država, elektronski naslov, telefonska številka, GSM številka, davčna številka, enotna matična številka občana (do oktobra 2008), enotna matična številka pravne osebe, ime kontaktne osebe za pravne osebe. Podatki o zakonitem zastopniku (pri mladoletnih in pravnih osebah): ime in priimek, naslov za pošiljanje, poštna številka, kraj, država, elektronski naslov, telefonska številka, GSM, davčna številka, enotna matična številka občana (do oktobra 2008). Podatki o tem, katere storitve in produkte družb nosilk Kluba KD plus oseba uporablja in od kdaj, vključno s podatki o stanjih in tokovih njenih finančnih sredstev na računih pri omenjenih družbah oziroma po pogodbah z njimi, ki jih ima kot imetnik investicijskih kuponov, zavarovanec ali imetnik drugega računa oziroma uporabnik drugih storitev, za katere so omenjene družbe izvedele pri opravljanju svojih storitev.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., - pooblaščene osebe družbe KD Group, finančna družba, d. d., in KD Mark, storitveno podjetje, d. o. o., Ljubljana, - na podlagi sklenjene pogodbe pooblaščene osebe drugih družb ustanoviteljic Kluba KD Plus, uporabniki, ki do podatkov lahko dostopajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami in dopolnitvami).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. V računalniškem sistemu do podatkov lahko dostopajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki (zaposleni in obiskovalci prostorov), ki se gibljejo na območju, podvrženem video nadzoru.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti ljudi, premoženja in podatkov, nadzor vstopov in izstopov v poslovne prostore in iz njih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami in dopolnitvami).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas vstopa v poslovne prostore oziroma izstopa iz njih, številka kamere.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu (npr. policija), osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, dokumentacija, vezana na zbirko, in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebne podatke obdelujejo in imajo dostop do njih le pooblaščene osebe upravljavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca podatkov o registraciji prisotnosti v poslovnih prostorih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, in osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontrola prisotnosti zaposlenih in oseb, ki opravljajo delo pri upravljavcu na podlagi napotnice študentskega servisa, za potrebe obračuna plač in kontrola gibanja in zadrževanja v poslovnih prostorih družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/04 s spremembami in dopolnitvami).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka kartice, datum, ura in vrsta prihoda v poslovne prostore in odhoda iz njih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, dokumentacija, vezana na zbirko, in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebne podatke obdelujejo in imajo dostop do njih le pooblaščene osebe upravljavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam